Thông tư số 03/2009/TT-BN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
57
lượt xem
7
download

Thông tư số 03/2009/TT-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2009/TT-BNG về việc hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng anh để giao dịch đối ngoại do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2009/TT-BN

  1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 03/2009/TT-BNG Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N DNCH QU C HI U, TÊN CÁC CƠ QUAN, ƠN VN VÀ CH C DANH LÃNH O, CÁN B CÔNG CH C TRONG H TH NG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C SANG TI NG ANH GIAO DNCH I NGO I Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B N i v , B Ngo i giao hư ng d n d ch Qu c hi u, tên các cơ quan, ơn v và ch c danh lãnh o, cán b công ch c trong h th ng hành chính nhà nư c sang ti ng Anh giao d ch i ngo i. i u 1. Ph m vi và n i dung d ch sang ti ng Anh 1. Trong Thông tư này Qu c hi u, tên cơ quan và ch c danh trong h th ng hành chính nhà nư c c p trung ương ư c d ch y sang ti ng Anh; tên c a các ơn v thu c cơ quan và y ban nhân dân các c p ư c d ch ph n danh t chung. 2. Ban hành kèm theo Thông tư này “Ph l c d ch Qu c hi u, tên các cơ quan, ơn v và ch c danh lãnh o, cán b công ch c trong h th ng hành chính nhà nư c sang ti ng Anh giao d ch i ngo i”. 3. Tên vi t t t theo ch cái ti ng Anh c a các B (ví d : B Ngo i giao là MOFA, B K ho ch và u tư là MPI), cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ư c d ch trên cơ s th c t các cơ quan ã s d ng trong các văn b n i ngo i. 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương d ch tên y c a các ơn v , t ch c tr c thu c, các ch c danh chưa ư c d ch trong ph l c Thông tư này sang ti ng Anh và l p thành văn b n s d ng i ngo i. i u 2. T ch c th c hi n - Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ăng Công báo. - Thông tư này ư c ăng trên Website c a B Ngo i giao tra c u.
  2. - Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các cơ quan, ơn v liên quan liên h v i Trung tâm Biên phiên d ch Qu c gia B Ngo i giao tham kh o v cách d ch c th ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - PTT, BTNG Ph m Gia Khiêm ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW, Ban i ngo i TW ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; oàn Xuân Hưng - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - y ban i ngo i c a Qu c h i; - Tòa án NDTC, Vi n KSNDTC; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - Các /c Th trư ng BNG; - Các ơn v thu c BNG; - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu: VP. PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư s : 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009) B NG HƯ NG D N DNCH QU C HI U, TÊN CÁC CƠ QUAN, ƠN VN VÀ CH C DANH LÃNH O, CÁN B CÔNG CH C TRONG H TH NG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C SANG TI NG ANH GIAO DNCH I NGO I 1. Qu c hi u, ch c danh Ch t ch nư c, Phó Ch t ch nư c Tên ti ng Vi t Tên ti ng Anh Vi t t t (n u có) Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Socialist Republic of Viet Nam SRV Vi t Nam Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch President of the Socialist Republic nghĩa Vi t Nam of Viet Nam Phó Ch t ch nư c C ng hòa xã Vice President of the Socialist h i ch nghĩa Vi t Nam Republic of Viet Nam 2. Tên c a Chính ph , các B , cơ quan ngang b Chính ph nư c C ng hòa xã h i Government of the Socialist GOV ch nghĩa Vi t Nam Republic of Viet Nam B Qu c phòng Ministry of National Defence MND B Công an Ministry of Public Security MPS
  3. B Ngo i giao Ministry of Foreign Affairs MOFA B Tư pháp Ministry of Justice MOJ B Tài chính Ministry of Finance MOF B Công Thương Ministry of Industry and Trade MOIT B Lao ng - Thương binh và Xã Ministry of Labour, War invalids MOLISA h i and Social Affairs B Giao thông v n t i Ministry of Transport MOT B Xây d ng Ministry of Construction MOC B Thông tin và Truy n thông Ministry of Information and MIC Communications B Giáo d c và ào t o Ministry of Education and Training MOET B Nông nghi p và Phát tri n Ministry of Agriculture and Rural MARD nông thôn Development B K ho ch và u tư Ministry of Planning and MPI Investment B N iv Ministry of Home Affairs MOHA B Yt Ministry of Health MOH B Khoa h c và Công ngh Ministry of Science and MOST Technology B Văn hóa, Th thao và Du l ch Ministry of Culture, Sports and MOCST Tourism B Tài nguyên và Môi trư ng Ministry of Natural Resources and MONRE Environment Thanh tra Chính ph Government Inspectorate GI Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam The State Bank of Viet Nam SBV y ban Dân t c Committee for Ethnic Affairs CEMA Văn phòng Chính ph Office of the Government GO * Ghi chú: - Danh t “Viet Nam” ti ng Anh chuy n sang tính t là “Vietnamese” - “Ngư i Vi t Nam” d ch sang ti ng Anh là “Vietnamese” - S h u cách c a danh t “Viet Nam” là “Viet Nam’s” 3. Tên c a các Cơ quan thu c Chính ph Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Ho Chi Minh Mausoleum HCMM Chí Minh Management
  4. B o hi m xã h i Vi t Nam Viet Nam Social Security VSI Thông t n xã Vi t Nam Viet Nam News Agency VNA ài Ti ng nói Vi t Nam Voice of Viet Nam VOV ài Truy n hình Vi t Nam Viet Nam Television VTV H c vi n Chính tr - Hành chính Ho Chi Minh National Academy of HCMA Qu c gia H Chí Minh Politics and Public Administration Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Viet Nam Academy of Science and VAST Nam Technology Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam Viet Nam Academy of Social VASS Sciences 4. Ch c danh Th tư ng, Phó Th tư ng Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b Th tư ng Chính ph nư c C ng hòa xã Prime Minister of the Socialist Republic of h i ch nghĩa Vi t Nam Viet Nam Phó Th tư ng Thư ng tr c Permanent Deputy Prime Minister Phó Th tư ng Deputy Prime Minister B trư ng B Qu c phòng Minister of National Defence B trư ng B Công an Minister of Public Security B trư ng B Ngo i giao Minister of Foreign Affairs B trư ng B Tư pháp Minister of Justice B trư ng B Tài chính Minister of Finance B trư ng B Công Thương Minister of Industry and Trade B trư ng B Lao ng - Thương binh và Minister of Labour, War Invalids and Xã h i Social Affairs B trư ng B Giao thông v n t i Minister of Transport B trư ng B Xây d ng Minister of Construction B trư ng B Thông tin và Truy n thông Minister of Information and Communications B trư ng B Giáo d c và ào t o Minister of Education and Training B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Minister of Agriculture and Rural nông thôn Development B trư ng B K ho ch và u tư Minister of Planning and Investment B trư ng B N i v Minister of Home Affairs B trư ng B Y t Minister of Health B trư ng B Khoa h c và Công ngh Minister of Science and Technology
  5. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du Minister of Culture, Sports and Tourism l ch B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng Minister of Natural Resources and Environment T ng Thanh tra Chính ph Inspector-General Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Governor of the State Bank of Viet Nam B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính Minister, Chairman/Chairwoman of the ph Office of the Government 5. Văn phòng Ch t ch nư c và ch c danh Lãnh o Văn phòng Văn phòng Ch t ch nư c Office of the President Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c Chairman/Chairwoman of the Office of the President Phó Ch nhi m Văn phòng Ch t ch Vice Chairman/Chairwoman of the Office nư c of the President Tr lý Ch t ch nư c Assistant to the President 6. Tên chung c a các ơn v thu c B , cơ quan ngang b Văn phòng B Ministry Office Thanh tra B Ministry Inspectorate T ng c c Directorate y ban Committee/Commission C c Department/Authority/Agency V Department H c vi n Academy Vi n Institute Trung tâm Centre Ban Board Phòng Division V T ch c Cán b Department of Personnel and Organisation V Pháp ch Department of Legal Affairs V H p tác qu c t Department of International Cooperation
  6. 7. Ch c danh t c p Th trư ng và tương ương n Chuyên viên các B , cơ quan ngang B . Th trư ng Thư ng tr c Permanent Deputy Minister Th trư ng Deputy Minister T ng C c trư ng Director General Phó T ng C c trư ng Deputy Director General Phó Ch nhi m Thư ng tr c Permanent Vice Chairman/Chairwoman Phó Ch nhi m Vice Chairman/Chairwoman Tr lý B trư ng Assistant Minister Ch nhi m y ban Chairman/Chairwoman of Committee Phó Ch nhi m y ban Vice Chairman/Chairwoman of Committee Chánh Văn phòng B Chief of the Ministry Office Phó Chánh Văn phòng B Deputy Chief of the Ministry Office C c trư ng Director General Phó C c trư ng Deputy Director General V trư ng Director General Phó V trư ng Deputy Director General Giám c H c vi n President of Academy Phó Giám c H c vi n Vice President of Academy Vi n trư ng Director of Institute Phó Vi n trư ng Deputy Director of Institute Giám c Trung tâm Director of Centre Phó giám c Trung tâm Deputy Director of Centre Trư ng phòng Head of Division Phó trư ng phòng Deputy Head of Division Chuyên viên cao c p Senior Official Chuyên viên chính Principal Official Chuyên viên Official Thanh tra viên cao c p Senior Inspector Thanh tra viên chính Principal Inspector Thanh tra viên Inspector 8. Ch c danh c a Lãnh o các Cơ quan thu c Chính ph
  7. Trư ng ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Director of Ho Chi Minh Mausoleum Chí Minh Management Phó Trư ng ban Qu n lý Lăng Ch t ch Deputy Director of Ho Chi Minh H Chí Minh Mausoleum Management T ng Giám c B o hi m xã h i Vi t General Director of Viet Nam Social Nam Security Phó T ng Giám c B o hi m xã h i Deputy General Director of Viet Nam Vi t Nam Social Security T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam General Director of Viet Nam News Agency Phó T ng Giám c Thông t n xã Vi t Deputy General Director of Viet Nam Nam News Agency T ng Giám c ài Ti ng nói Vi t Nam General Director of Voice of Viet Nam Phó T ng Giám c ài Ti ng nói Vi t Deputy General Director of Voice of Viet Nam Nam T ng Giám c ài Truy n hình Vi t General Director of Viet Nam Television Nam Phó T ng Giám c ài Truy n hình Deputy General Director of Viet Nam Vi t Nam Television Giám c H c vi n Chính tr - Hành President of Ho Chi Minh National chính Qu c gia H Chí Minh Academy of Politics and Public Administration Phó Giám c H c vi n Chính tr - Hành Vice President of Ho Chi Minh National chính Qu c gia H Chí Minh Academy of Politics and Public Administration Ch t ch Vi n Khoa h c và Công ngh President of Viet Nam Academy of Vi t Nam Science and Technology Phó Ch t ch Vi n Khoa h c và Công Vice President of Viet Nam Academy of ngh Vi t Nam Science and Technology Ch t ch Vi n Khoa h c Xã h i Vi t President of Viet Nam Academy of Social Nam Sciences Phó Ch t ch Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Vice President of Viet Nam Academy of Nam Social Sciences 9. Tên c a các ơn v và ch c danh Lãnh o c a các ơn v c p t ng c c (T ng c c, y ban …) Văn phòng Office Chánh Văn phòng Chief of Office Phó Chánh Văn phòng Deputy Chief of Office
  8. C c Department C c trư ng Director Phó C c trư ng Deputy Director V Department V trư ng Director Phó V trư ng Deputy Director Ban Board Trư ng Ban Head Phó Trư ng Ban Deputy Head Chi c c Branch Chi c c trư ng Manager Chi c c phó Deputy Manager Phòng Division Trư ng phòng Head of Division Phó Trư ng phòng Deputy Head of Division 10. Tên th ô, thành ph , t nh, qu n, huy n, xã và các ơn v tr c thu c Th ô Hà N i Hà N i Capital Thành ph City Ví d : Thành ph H Chí Minh Ví d : Ho Chi Minh City T nh: Province Ví d : T nh Hà Nam Ví d : Ha Nam Province Qu n, Huy n: District Ví d : Qu n Ba ình Ví d : Ba Dinh District Xã: Commune Ví d : Xã Quang Trung Ví d : Quang Trung Commune Phư ng: Ward Ví d : Phư ng Tràng Ti n Ví d : Trang Tien Ward Thôn/ p/B n/Phum Hamlet, Village y ban nhân dân (các c p t thành ph People’s Committee tr c thu c Trung ương, t nh n xã, phư ng)
  9. Ví d : Ví d : - UBND Thành ph H Chí Minh - People’s Committee of Ho Chi Minh City - UBND t nh L ng Sơn - People’s Committee of Lang Son - UBND huy n ông Anh Province - UBND xã M Trì - People’s Committee of Dong Anh District - UBND phư ng Tràng Ti n - People’s Committee of Me Tri Commune - People’s Committee of Trang Tien Ward Văn phòng Office S Department Ví d : S Ngo i v Hà N i Ví d : Ha Noi External Relations Department Ban Board Phòng (tr c thu c UBND) Committee Division Th xã, Th tr n: Town Ví d : Th xã S m Sơn Ví d : Sam Son Town 11. Ch c danh lãnh o, cán b công ch c chính quy n a phương các c p Ch t ch y ban nhân dân Chairman/Chairwoman of the People’s Committee Ví d : Ví d : - Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà - Chairman/Chairwoman of Ha Noi N i People’s Committee - Ch t ch y ban nhân dân thành ph - Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh H Chí Minh City People’s Committee - Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Nam - Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee - Ch t ch y ban nhân dân thành ph - Chairman/Chairwoman of Hue People’s Hu Committee - Ch t ch y ban nhân dân huy n ông - Chairman/Chairwoman of Dong Anh Anh District People’s Committee - Ch t ch y ban nhân dân xã ình - Chairman/Chairwoman of Dinh Bang
  10. B ng Commune People’s Committee - Ch t ch y ban nhân dân phư ng - Chairman/Chairwoman of Trang Tien Tràng Ti n Ward People’s Committee Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân Permanent Vice Chairman/Chairwoman dân of the People’s Committee Phó Ch t ch y ban nhân dân Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee y viên y ban nhân dân Member of the People’s Committee Giám cS Director of Department Phó Giám cS Deputy Director of Department Chánh Văn phòng Chief of Office Phó Chánh Văn phòng Deputy Chief of Office Chánh Thanh tra Chief Inspector Phó Chánh Thanh tra Deputy Chief Inspector Trư ng phòng Head of Division Phó Trư ng phòng Deputy Head of Division Chuyên viên cao c p Senior Official Chuyên viên chính Principal Official Chuyên viên Official
Đồng bộ tài khoản