Thông tư số 03/2009/TT-TANDTC

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Thông tư số 03/2009/TT-TANDTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2009/TT-TANDTC về việc hướng dẫn việc giới thiệu bầu và đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm hội thẩm tòa án nhân dân huyện, quận nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2009/TT-TANDTC

  1. TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 03/2009/TT-TANDTC Hà N i, ngày 05 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C GI I THI U B U VÀ NGHN MI N NHI M, BÃI NHI M H I TH M TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N, QU N NƠI KHÔNG T CH C H I NG NHÂN DÂN Căn c Lu t T ch c Tòa án nhân dân; Căn c Pháp l nh Th m phán và H i th m Tòa án nhân dân; Căn c Ngh quy t s 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 1 năm 2009 y ban Thư ng v Qu c h i v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Ngh quy t s 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 1 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Sau khi th ng nh t v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Tòa án nhân dân t i cao hư ng d n vi c gi i thi u b u, mi n nhi m, bãi nhi m H i th m Tòa án nhân dân i v i nh ng Tòa án nhân dân huy n, qu n, mà ó không t ch c H i ng nhân dân như sau: I. V CƠ C U, S LƯ NG, TIÊU CHU N H I TH M NHÂN DÂN VÀ H SƠ NHÂN S C A NGƯ I Ư C GI I THI U B U H I TH M TÒA ÁN NHÂN DÂN V cơ c u, s lư ng, tiêu chuNn H i thNm Tòa án nhân dân và h sơ nhân s c a ngư i ư c gi i thi u b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 01/2004/TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 1 tháng 3 năm 2004 c a Tòa án nhân dân t i cao và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n v vi c chuNn b nhân s và gi i thi u b u H i thNm Tòa án nhân dân. II. V VI C CHU N BN NHÂN S VÀ GI I THI U B U H I TH M Vi c chuNn b nhân s và gi i thi u b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân ư c th c hi n theo trình t , th t c như sau: Bư c m t: Chánh án Tòa án nhân dân huy n, qu n, căn c vào nhu c u xét x c a ơn v mình th ng nh t v i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n, qu n v cơ c u, thành ph n, s lư ng nhân s d ki n ưa ra b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n. Bư c hai: Căn c k t qu th ng nh t bư c m t, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n, qu n ch trì và ph i h p v i Chánh án Tòa án nhân dân huy n, qu n, xem xét l i i ngũ H i thNm Tòa án nhân dân ương nhi m nh ng trư ng h p v n m b o tiêu chuNn, kh năng hoàn thành nhi m v , i u ki n thì ưa vào danh sách gi i thi u b u. N u còn thi u thành ph n nào thì y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n, qu n hi p thương v i các cơ quan, t ch c, ơn v d ki n gi i thi u ngư i b u làm H i thNm Tòa án nhân dân. Bư c ba: Sau khi th ng nh t v i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n, qu n Chánh án Tòa án nhân dân huy n, qu n l p danh sách và h sơ nhân s ư c gi i thi u b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n báo cáo v i Chánh án Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
  2. Bư c b n: Chánh án Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào danh sách và h sơ nhân s do Chánh án Tòa án nhân dân huy n, qu n báo cáo trao i v i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c trung ương v cơ c u, thành ph n, s lư ng và danh sách nhân s ư c gi i thi u b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n. Bư c năm: Trên cơ s th ng nh t v i Chánh án Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương v danh sách nhân s b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c trung ương có văn b n gi i thi u ra H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n. Trong quá trình chuNn b nhân s , Chánh án Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo, xin ý ki n ch o c a T nh y, Thành y, tr c thu c Trung ương b o m vi c b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t. III. V VI C MI N NHI M, BÃI NHI M H I TH M Vi c ngh mi n nhi m, bãi nhi m H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân ư c th c hi n theo trình t , th t c sau: Bư c m t: Khi xét th y H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n, có th ư c mi n nhi m ho c bãi nhi m theo quy nh t i i u 41 Pháp l nh ThNm phán và H i thNm Tòa án nhân dân thì Chánh án Tòa án nhân dân huy n, qu n, sau khi trao i th ng nh t v i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n, qu n l p h sơ ngh mi n nhi m, bãi nhi m báo cáo v i Chánh án Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Bư c hai: Chánh án Tòa án t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào h sơ ngh mi n nhi m, bãi nhi m c a Chánh án Tòa án nhân dân huy n, qu n báo cáo, sau khi trao i th ng nh t v i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c trung ương ngh H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét, quy t nh vi c mi n nhi m, bãi nhi m H i ng nhân dân huy n, qu n. IV. T CH C TH C HI N 1. Vi c chuNn b nhân s và gi i thi u b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n nơi không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n ph i hoàn thành trư c ngày 25/4/2009 y ban M t tr n T qu c Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c trung ương gi i thi u v i H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n t i phiên h p g n nh t sau ngày 25/4/2009; 2. Sau khi có k t qu b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n, Chánh án Tòa án nhân dân c p t nh báo cáo k t qu b u H i thNm Tòa án nhân dân huy n, qu n v Tòa án nhân dân t i cao (thông qua V T ch c – Cán b ), t ng h p trong báo cáo c n g i kèm theo Ngh quy t b u H i thNm và danh sách trích ngang ghi theo m u g i kèm Thông tư này. V. HI U L C THI HÀNH C A THÔNG TƯ 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày 01 tháng 4 năm 2009. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, Chánh án Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo v i Tòa án nhân dân t i cao gi i thích, hư ng d n.
  3. CHÁNH ÁN Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Trương Hòa Bình - Văn phòng Qu c h i; -B N iv ; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Thư ng tr c H ND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, t nh thành ph tr c thu c Trung ương; - Tòa án nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu: V TCCB.
Đồng bộ tài khoản