Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
5
download

Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 04/2008/TT-BTTTT Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S N I DUNG C A NGHN NNH S 105/2007/N -CP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V HO T NG IN CÁC S N PH M KHÔNG PH I LÀ XU T B N PH M Căn c Ngh nh s 105/2007/N -CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v ho t ng in các s n ph m không ph i là xu t b n ph m; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; th c hi n th ng nh t trong c nư c, B Thông tin và Truy n thông hư ng d n chi ti t th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s 105/2007/N -CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph (sau ây g i t t là Ngh nh 105/2007/N -CP) v ho t ng in các s n ph m không ph i là xu t b n ph m như sau: I. M T S QUY NNH CHUNG 1. V ho t ng in T ch c, cá nhân khi tham gia ho t ng m t trong ba khâu: ch b n in; in, gia công sau in và photocopy u ph i th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ho t ng in. 2. V in vàng mã 2.1. Vàng mã quy nh t i Ngh nh s 105/2007/N -CP là các s n phNm in và ph i m b o không có n i dung vi ph m các quy nh v qu ng cáo và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2.2. S Thông tin và Truy n thông ch u trách nhi m xác nh n vi c ăng ký lo i vàng mã ư c in. 3. V in các s n ph m ph i có văn b n th a thu n 3.1. Cơ s in ph i có văn b n th a thu n c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có thNm quy n khi tham gia in các s n phNm: Ch ng minh thư; h chi u; văn b ng, ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân, c th : a) In s n phNm là ch ng minh thư ph i có văn b n ch p thu n c a B qu n lý chuyên ngành v lo i ch ng minh thư ó. b) In h chi u ph i có văn b n ch p thu n c a B Ngo i giao ho c B Công an; c) In văn b ng ph i có văn b n ch p thu n c a B Giáo d c và ào t o; d) In ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan, t ch c c p ch ng ch . 3.2. Khi nh n in ph i có b n m u ư c xác nh n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i m 3.1 kho n 3 M c I c a Thông tư này. 4. V in gia công cho nư c ngoài
  2. 4.1. Cơ s in gia công cho nư c ngoài ph i m b o: a) Các s n phNm in gia công cho nư c ngoài ph i xu t khNu 100% ra nư c ngoài, không ư c tiêu th trên lãnh th Vi t Nam; b) Bên t in ph i ch u trách nhi m v b n quy n i v i s n phNm t in. 4.2. T ch c, cá nhân có nhu c u tiêu th s n phNm in gia công cho nư c ngoài trên lãnh th Vi t Nam ph i làm th t c nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t. II. THI T BN NGÀNH IN 1. V vi c nh p kh u máy photocopy màu 1.1. Cơ quan, t ch c có pháp nhân y c n s d ng máy photocopy màu ph c v cho công vi c n i b c a mình thì ư c xem xét cho phép nh p khNu. 1.2. ơn v s d ng máy photocopy màu ph i ban hành quy ch qu n lý và s d ng máy g i kèm h sơ xin c p phép nh p khNu. M u quy ch ư c ính kèm theo Thông tư này. 2. V ăng ký thi t b ngành in 2.1. Cơ quan, t ch c s d ng máy photocopy màu ph i ăng ký máy photocopy màu v i S Thông tin và Truy n thông s t i. M u ăng ký s d ng máy photocopy màu ư c ính kèm Thông tư này. 2.2. Các thi t b ngành in khác không ph i ăng ký và không ph i g n bi n s . III. C P GI Y PHÉP VÀ C P L I GI Y PHÉP HO T NG IN 1. V h sơ xin c p phép ho t ng in 1.1. H sơ xin c p gi y phép ho t ng in c a cơ s in ph i tuân theo các i u ki n chung quy nh t i Ngh nh s 105/2007/N -CP. 1.2. Sơ y u lý l ch c a Giám c ho c ch s h u kèm theo b n sao có công ch ng các văn b ng, ch ng ch (n u có) quy nh t i ti t b kho n 2 i u 6 Ngh nh s 105/2007/N -CP ư c hi u như sau: Giám c ho c ch s h u cơ s in ph i có sơ y u lý l ch, văn b ng, ch ng ch ã ư c ào t o, b i dư ng v qu n lý in do các cơ s ào t o chuyên ngành v in c p và kèm theo các văn b ng, ch ng ch khác (n u có). 1.3. i v i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p cơ s in c a cơ quan ch qu n quy nh t i ti t d kho n 2 i u 6 Ngh nh s 105/2007/N -CP c th như sau: a) Cơ s in là doanh nghi p, s nghi p có thu ph i g i b n sao có ch ng th c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) Cơ s in s nghi p (cơ s in ph c v n i b không in kinh doanh) ph i g i b n sao có ch ng th c quy t nh thành l p cơ s in c a cơ quan ch qu n. 2. V vi c c p l i gi y phép ho t ng in 2.1. Th i h n th c hi n vi c c p l i gi y phép ho t ng in báo, t p chí, tem ch ng gi là 6 tháng k t ngày Thông tư có hi u l c. a) Cơ s in báo, t p chí, tem ch ng gi c a cơ quan, t ch c Trung ương ang ho t ng l p h sơ g i C c Xu t b n – B Thông tin và Truy n thông ư c c p l i gi y phép.
  3. b) Cơ s in báo, t p chí, tem ch ng gi c a cơ quan, t ch c thu c a phương ang ho t ng l p h sơ g i S Thông tin và Truy n thông s t i ư c c p l i gi y phép. 2.2. Cơ s in ã ư c c p, i gi y phép sau ngày 01 tháng 7 năm 2005 có ch c năng in báo, t p chí, tem ch ng gi thì không ph i i gi y phép. 2.3. Trong th i gian làm th t c c p l i gi y phép theo hư ng d n t i Thông tư này, cơ s in có gi y phép ho t ng in ư c c p trư c ngày 01 tháng 7 năm 2005 v n ư c ti p t c ho t ng. 2.4. Cơ s in báo, t p chí, tem ch ng gi không ư c c p l i gi y phép sau th i h n quy nh t i Thông tư này ph i ng ng ho t ng. 2.5. H sơ xin c p l i gi y phép th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh 105/2007/N - CP. K t ngày nh n h sơ h p l , trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ph i c p l i gi y phép. Trư ng h p không c p l i gi y phép ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. C c Xu t b n có trách nhi m hư ng d n th c hi n Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Thông tin và Truy n thông (C c Xu t b n – s 10 ư ng Thành, Hoàn Ki m, Hà N i) xem xét gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Lê Doãn H p - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Các cơ quan ơn v thu c B ; - Lưu VT, CXB, PTT (400) M U1 M U QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG MÁY PHOTOCOPY MÀU Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông (Tên cơ quan ban hành:) …………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  4. ……………………………………….. c l p – T do – H nh phúc ------------ ---------------- QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG MÁY PHOTOCOPY MÀU ……. (tên máy) …….. - Căn c Ngh nh s 105/2007/N -CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph và Thông tư s 04/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 c a B Thông tin và Truy n thông hư ng d n m t s n i dung c a Ngh nh trên. - m b o vi c qu n lý và s d ng máy photocopy màu hi u qu và an toàn; - quy rõ trách nhi m cá nhân trong vi c qu n lý, s d ng và b o v máy, ng th i là n i dung hư ng d n cho nhân viên trong ….. (tên cơ quan, t ch c) ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a (cơ quan, t ch c), ngăn ng a hành vi trái pháp lu t; Ban Lãnh o ….. (tên cơ quan, t ch c) ban hành Quy ch v qu n lý và s d ng máy photocopy màu nhãn hi u …. Bao g m các n i dung sau: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Máy ch ư c ưa vào s d ng sau khi ã ăng ký v i Cơ quan qu n lý Nhà nư c t i a phương. i u 2. Ch ư c s d ng trong ph m vi công vi c n i b c a cơ quan. Không ư c dùng vào m c ích kinh doanh d ch v ngoài th trư ng. i u 3. Khi không có nhu c u s d ng c n chuy n như ng cho ơn v khác ho c thay i a i m t máy ph i báo cáo b ng văn b n v i các cơ quan h u quan, khi có gi y phép m i ư c th c hi n. Chương 2. QUY NNH V B O V i u 4. Máy photocopy … ư c tt i a ch … dư i s qu n lý c a …….. i u 5. Ngoài vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t trong quá trình in n các văn b n, tài li u, các nhân viên s d ng máy còn ph i nghiêm ch nh ch p hành các quy nh b o v sau ây: * Ngư i ch u trách nhi m qu n lý máy: (h tên, ch c v ) * Ngư i tr c ti p th c hi n sao ch p văn b n: Nhân viên chuyên làm vi c sao ch p (h tên). * Ngư i giám sát: (h tên, ch c v ). - Nhân viên phòng copy th c hi n copy màu dư i s giám sát tr c ti p c a Trư ng phòng Hành chính Qu n tr ho c Chánh Văn phòng. Ngư i không có nhi m v không ư c s d ng máy. - Khi có s thay i ngư i ph trách hay ng ng ho t ng, th trư ng ơn v ph i báo cáo ngay v i S thông tin và Truy n thông và Công an s t i (PC13).
  5. Qu n lý máy: L p èn chi u logo ho c ký hi u c a cơ quan, t ch c trong máy dư i d ng chìm cho t t c các b n copy. ăng ký ký hi u ho c logo chìm cho cơ quan qu n lý ngành và công an a phương. Qu n lý s n phNm ã copy: - L p s theo dõi chi ti t các tài li u ã copy. - Các tài li u em copy ph i ư c i n vào phi u yêu c u copy, có ch ký c a ngư i yêu c u và ph i ư c trư ng phòng phê duy t. Tài li u ã copy ư c tr ngăn t văn thư. - i v i b n copy b h ng ph i vào s theo dõi và tiêu h y sau khi Trư ng Phòng Hành chính Qu n tr ho c Chánh Văn phòng ki m tra xác nh n. Chương 3. QUY NNH V TRÁCH NHI M i u 6. Th trư ng cơ quan, t ch c … - Ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v vi c s d ng máy photocopy … úng m c ích, úng quy nh. - Ra quy t nh c ngư i tr c ti p qu n lý máy b ng văn b n. - T o i u ki n và phương ti n cho nh ng ngư i ư c giao nhi m v hoàn thành trách nhi m c a mình. i u 7. Nhân viên tr c ti p ph trách máy photocopy - Ch u trách nhi m trư c th trư ng cơ quan v m i ho t ng c a máy. - m b o vi c s d ng máy úng m c ích, nhi m v và k ho ch do th trư ng cơ quan giao. - Khi có v n phát sinh ph i báo cáo th trư ng cơ quan k p th i gi i quy t. - Ch u trách nhi m qu n lý máy, phương ti n, v t li u dùng cho copy tài li u. Qu n lý thành phNm sau khi copy. - Phân công và ch u trách nhi m v b trí s d ng nhân viên tr c ti p th c hi n nhi m v copy các tài li u phù h p v i công vi c, m b o ch t lư ng s n phNm và an toàn, úng quy nh. - ôn c và ki m tra th c hi n úng Quy ch này. i u 8. Nhân viên v n hành máy photocopy màu…. - Ch u trách nhi m hoàn toàn v ch t lư ng và s lư ng copy tài li u ư c giao. - Trư c khi th c hi n copy các tài li u ph i ki m tra xem tài li u có n m ngoài danh m c cho phép không? ng th i chuNn b máy móc nguyên v t li u, nghiên c u k l nh in tránh sai sót. - Ch p hành nghiêm ch nh quy trình copy. Khi phát hi n nh ng sai sót và các i u ki n k thu t không m b o ch t lư ng s n phNm và không m b o an toàn ph i báo cáo ngay v i ngư i có trách nhi m k p th i gi i quy t.
  6. - Tài li u copy xong, (k c in h ng) ph i vào nơi quy nh, b o qu n và ghi y n i dung vào s theo dõi và ký xác nh n. - Trư c khi giao tài li u copy, ph i ki m tra và ghi s giao nh n, ký giao nh n. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 9. T t c các nhân viên có trách nhi m trong vi c qu n lý và v n hành máy photocopy màu ….. ph i ch p hành nghiêm ch nh Quy ch này. N u vi ph m s ch u hình th c k lu t thích h p. i u 10. Quy ch này niêm y t t i nơi t máy. Sau khi ư c ph bi n, quán tri t, t ng ngư i có trách nhi m s d ng và qu n lý máy ph i ký vào biên b n ã ư c ph bi n Quy ch qu n lý và s d ng máy photocopy màu … ………, ngày …. tháng ….. năm …….. Th trư ng ơn v (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) M U2 M U GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ MÁY PHOTOCOPY MÀU Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông UBND (T nh, Thành ph )……………. C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam S THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG c l p – T do – H nh phúc ……... ----------------- S : ……../………………. GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ MÁY PHOTOCOPY MÀU Tên ơn v : …………………………………………………………………………………………. a ch : ……………………………………………………………………………………………… Tên máy, ký hi u máy: ……………………………………………………………………………. c tính k thu t: …………………………………………………………………………………..
  7. Nư c s n xu t …………………………………………. Năm s n xu t: ………………………. Khuôn kh b n photo l n nh t: ………………………………………………………………….. S ăng ký máy: …………………………………………………………………………………… ……….., ngày ….. tháng …. năm ….. Giám c S Thông tin và Truy n thông (Ký, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản