Thông tư số 05/2003/TT-BTP về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư số 05/2003/TT-BTP về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 05/2003/tt-btp về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp do bộ tư pháp ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2003/TT-BTP về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2003/TT-BTP Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ HƯ NG D N CÔNG TÁC THI UA KHEN THƯ NG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 62/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 56/1998/N - CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh các hình th c, i tư ng và tiêu chu n khen thư ng c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p; c th hoá tiêu chu n khen thư ng Huân chương Lao ng; Sau khi trao i v i Vi n Thi ua - Khen thư ng Nhà nư c, B Tư pháp hư ng d n công tác thi ua khen thư ng trong ngành Tư pháp như sau: I - NH NG QUY NH CHUNG A- NGUYÊN T C THI UA KHEN THƯ NG 1- Nguyên t c thi ua g m: a. T nguy n, t giác, công khai; b. oàn k t, h p tác và cùng phát tri n. 2- Nguyên t c khen thư ng g m: a. Chính xác, công khai, công b ng, k p th i; b. M i hình th c khen thư ng có th t ng nhi u l n cho m t i tư ng; c. B o m tính th ng nh t gi a tính ch t, hình th c và i tư ng khen thư ng; d. K t h p ch t ch ng viên tinh th n v i khuy n khích b ng l i ích v t ch t. B- T CH C THI UA 1- Th trư ng ơn v có trách nhi m ch trì, ph i h p ch t ch gi a các t ch c chính tr - xã h i cùng c p thư ng xuyên ch o t ch c, duy trì, nhân r ng phong trào thi ua trong ơn v mình, trong ph m vi lĩnh v c, a bàn mình qu n lý, nh m phát tri n phong trào m nh m , r ng kh p, úng hư ng, có hi u qu và phát hi n k p th i cá nhân, t p th có thành tích x ng áng khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng. 2- Phát ng phong trào thi ua ph i có chương trình, k ho ch, xác nh rõ m c tiêu, n i dung, ch tiêu, ph m vi và i tư ng thi ua c th , bám sát các nhi m v công tác c a Ngành, a phương, ơn v .
 2. 3- Phong trào thi ua c n ư c phát ng sâu r ng, thư ng xuyên, liên t c trên các lĩnh v c công tác, n t ng ơn v , t ng cán b , công ch c. 4- T ch c phong trào thi ua m b o thi t th c, hi u qu , không phô trương hình th c; th c hi n ki m tra, sơ k t, t ng k t phong trào; xây d ng, nhân r ng các i n hình tiên ti n; thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n, c ng cho phong trào thi ua. 5- T ch c th c hi n t t vi c ăng ký giao ư c thi ua gi a các ơn v , cá nhân i v i các danh hi u thi ua, C thi ua c a Ngành và C thi ua c a Chính ph . C. I TƯ NG KHEN THƯ NG 1- Cá nhân ang công tác trong các ơn v thu c B Tư pháp, các cơ quan thi hành án a phương. 2- Các t p th trong ngành Tư pháp bao g m các ơn v cơ s và các t p th nh trong ơn v cơ s : 2.1- Các ơn v cơ s : - Cơ quan B Tư pháp; - C c Con nuôi qu c t ; -C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m; - C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; - C c Thi hành án dân s ; - C c Tr giúp pháp lý; - Vi n Khoa h c pháp lý; - Trung tâm Tin h c; - Nhà xu t b n Tư pháp; - Báo Pháp lu t; - T p chí Dân ch và Pháp lu t; - Trư ng i h c Lu t Hà N i; - Trư ng ào t o các ch c danh tư pháp; - Các S Tư pháp; 2.2- T p th nh trong các ơn v cơ s bao g m: - Các V , Thanh tra B , Văn phòng B thu c Cơ quan B Tư pháp; - Các ơn v thu c C c Con nuôi qu c t , C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m, C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, C c Thi hành án dân s , C c Tr giúp pháp lý, Vi n Khoa h c pháp lý, Trung tâm Tin h c; - Các Khoa, Phòng và các ơn v thu c Trư ng i h c Lu t Hà N i, Trư ng ào t o các ch c danh Tư pháp; - Các ơn v thu c Báo Pháp lu t, T p chí Dân ch và Pháp lu t, Nhà xu t b n Tư pháp; - Các Phòng thi hành án t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các i thi hành án qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3- Các cá nhân, t p th khác (thu c các cơ quan Tư pháp a phương, các cơ quan b tr tư pháp, hành chính tư pháp, các t ch c pháp ch ngành, các cơ quan, t ch c nư c ngoài ...) có thành tích xu t s c óng góp trong các lĩnh v c công tác Tư pháp.
 3. II. HÌNH TH C VÀ TIÊU CHU N KHEN THƯ NG A. HÌNH TH C KHEN THƯ NG 1. Các hình th c khen thư ng c a ngành Tư pháp 1.1- Danh hi u thi ua: - i v i cá nhân: + Lao ng gi i; + Chi n sĩ thi ua cơ s ; + Chi n sĩ thi ua ngành Tư pháp. - i v i t p th : + T p th lao ng gi i; + T p th lao ng xu t s c. 1.2- Các hình th c khen thư ng: - Gi y khen c a Th trư ng ơn v cơ s ; - B ng khen c a B trư ng B Tư pháp; - C thi ua c a ngành Tư pháp. 2. Các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c 2.1- Danh hi u thi ua: - Chi n s thi ua toàn qu c. 2.2- Các hình th c khen thư ng: - C thi ua c a Chính ph ; - B ng khen c a Th tư ng Chính ph ; - Huân chương Lao ng (các h ng) ... 3. M i quan h gi a danh hi u thi ua, C thi ua và các hình th c khen thư ng khác 3.1- Danh hi u thi ua, C thi ua là hình th c khen thư ng ghi nh n k t qu thi ua c a năm thi ua và là căn c l a ch n nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c tiêu bi u ngh lãnh o các c p t ng thư ng Gi y khen, B ng khen ho c Huân chương các h ng. Vi c t ng thư ng các danh hi u thi ua, C thi ua ư c ti n hành khi k t thúc năm thi ua trên cơ s ăng ký giao ư c thi ua t u năm và ư c bình xét công khai gi a các thành viên tham gia thi ua. 3.2- Gi y khen, B ng khen và Huân chương các h ng là hình th c khen thư ng t ng cho nh ng cá nhân, t p th có thành tích xu t s c tiêu bi u trong các phong trào thi ua, ng th i còn t ng cho t p th , cá nhân l p ư c thành tích t xu t, c bi t xu t s c không n m trong các ch tiêu thi ua ho c
 4. không tham gia ký k t giao ư c trong m t t ch c thi ua nào. Thành tích t xu t ã ư c khen trong năm thi ua ch ư c xem như m t y u t gia tăng khi xét thành tích trong t ng k t năm thi ua. B. TIÊU CHU N KHEN THƯ NG 1. Lao ng gi i Công ch c ư c khen thư ng danh hi u Lao ng gi i ph i t các tiêu chu n sau ây: - Gi i v chuyên môn, nghi p v ; hoàn thành t t nhi m v ư c giao; t ch t lư ng hi u qu công tác t t; - Ch p hành t t n i quy, quy nh c a cơ quan, ơn v và ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; có tinh th n t l c cánh sinh; oàn k t, tương tr giúp ng nghi p; có o c, l i s ng lành m nh; có ăng ký thi ua và tích c c tham gia các phong trào thi ua; - Tích c c h c t p m b o tiêu chu n nghi p v ng ch công ch c mà mình ang m nhi m (trình chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn nghi p v , ngo i ng ). Danh hi u Lao ng gi i m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do Th trư ng ơn v cơ s quy t nh i v i công ch c trong ơn v cơ s ; Giám c S Tư pháp ư c B trư ng B Tư pháp u quy n quy t nh i v i công ch c thu c Phòng thi hành án và i thi hành án; B trư ng B Tư pháp quy t nh i v i công ch c trong các ơn v thu c Cơ quan B Tư pháp. Công ch c ư c t ng danh hi u Lao ng gi i ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo ti n thư ng không quá 1/2 tháng lương t i thi u. 2. Chi n s thi ua cơ s Công ch c ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s ph i t các tiêu chu n sau ây: - Hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao; t ch t lư ng hi u qu công tác cao; Tích c c phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, phương pháp làm vi c và áp d ng khoa h c k thu t m i; - Gương m u ch p hành n i quy, quy nh c a cơ quan, ơn v và ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; có tinh th n t l c cánh sinh; nêu cao tinh th n oàn k t, tương tr giúp ng nghi p; có o c, l i s ng lành m nh; có ăng ký thi ua và tích c c tham gia các phong trào thi ua; - Tích c c h c t p m b o tiêu chu n nghi p v ng ch công ch c mà mình ang m nhi m (trình chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn nghi p v , ngo i ng ). Danh hi u Chi n s thi ua cơ s m i năm ư c xét khen thư ng m t l n, do B trư ng B Tư pháp quy t nh i v i công ch c trong các ơn v thu c th m quy n qu n lý c a B Tư pháp. Công ch c ơc t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo ti n th- ư ng không quá 1 tháng lương t i thi u. 3. Chi n s thi ua ngành Tư pháp Công ch c ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp ph i t các tiêu chu n sau ây: - Là ngư i tiêu bi u, xu t s c nh t trong s Chi n s thi ua cơ s và có 3 năm liên t c ư c t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s , ho c n u chưa 3 năm liên t c là Chi n s thi ua cơ s thì thành tích ph i là t m gương sáng c a Ngành;
 5. - Ho c là ngư i tiêu bi u, xu t s c nh t trong s nh ng ngư i có 3 năm liên t c ư c t ng B ng khen c a B trư ng B Tư pháp ho c c a Ch t ch U ban nhân dân c p T nh; - Có án ho c sáng ki n ư c áp d ng vào lĩnh v c qu n lý c a Ngành, ơn v . - Có ăng ký thi ua và tích c c tham gia các phong trào thi ua. Danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp 5 năm ư c xét khen thư ng 2 l n vào năm th 3 và năm th 5 c a k ho ch 5 năm do B trư ng B Tư pháp quy t nh i v i các công ch c ang công tác trong các ơn v thu c B Tư pháp, cơ quan thi hành án và Giám c S Tư pháp. Công ch c ư c t ng danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp ư c c p gi y ch ng nh n và Huy hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp kèm theo ti n thư ng không quá 2 tháng lương t i thi u. 4. Chi n s thi ua toàn qu c Công ch c ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c ph i t các tiêu chu n sau ây: Là ngư i tiêu bi u xu t s c nh t trong s Chi n s thi ua ngành Tư pháp, có 2 l n liên t c là Chi n s thi ua ngành Tư pháp và ph i 3 i u ki n sau: + t xét ch n ph i t danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp; + Thành tích 3 năm cu i ư c Th tư ng Chính ph t ng B ng khen ho c Ch t ch nư c t ng Huân ch- ương Lao ng; + Có ăng ký thi ua và tích c c tham gia các phong trào thi ua. Danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c 5 năm ư c xét khen thư ng m t l n vào năm cu i k ho ch 5 năm do Th tư ng Chính ph quy t nh i v i công ch c ang công tác trong các ơn v thu c B Tư pháp, cơ quan thi hành án và Giám c S Tư pháp. Công ch c ư c t ng danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c ư c c p gi y ch ng nh n và Huy hi u Chi n s thi ua toàn qu c kèm theo ti n thư ng không quá 3 tháng lương t i thi u. 5. T p th lao ng gi i T p th nh trong ơn v cơ s ư c khen thư ng danh hi u T p th lao ng gi i ph i t các tiêu chu n sau ây: - Hoàn thành nhi m v và k ho ch ư c giao, có ăng ký thi ua và t ch c phong trào thi ua n n n p và có hi u qu thi t th c; - Ch p hành t t ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, t p th oàn k t, v ng m nh; - Có ít nh t 30% cá nhân trong ơn v t danh hi u Lao ng gi i và không có ngư i b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên; Danh hi u T p th Lao ng gi i m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do Th trư ng ơn v cơ s quy t nh i v i t p th nh trong ơn v cơ s ; Giám c S Tư pháp ư c B trư ng B Tư pháp u quy n quy t nh i v i Phòng thi hành án và các i thi hành án; B trư ng B Tư pháp quy t nh i v i t p th nh thu c Cơ quan B Tư pháp. T p th Lao ng gi i ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo ti n thư ng không quá 1 tháng lương t i thi u.
 6. 6. T p th lao ng xu t s c T p th nh trong ơn v cơ s ư c khen thư ng danh hi u T p th lao ng xu t s c ph i t ư c các tiêu chu n sau ây: - Sáng t o, vư t khó, hoàn thành xu t s c nhi m v , th c hi n t t các nghĩa v i v i Nhà nư c; có ăng ký thi ua và có phong trào thi ua n n p, thi t th c ư c ơn v b n suy tôn, h c t p; - Gương m u, i u trong vi c ch p hành ư ng l i, ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; t p th oàn k t, trong s ch, v ng m nh; - Có ít nh t 50% cá nhân trong ơn v t danh hi u Lao ng gi i, có cá nhân ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s và không có ngư i b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên; Danh hi u T p th lao ng xu t s c m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do B trư ng B Tư pháp quy t nh i v i t p th nh trong các ơn v cơ s thu c th m quy n qu n lý c a B Tư pháp. T p th lao ng xu t s c ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo ti n thư ng không quá 3 tháng lương t i thi u. 7. Gi y khen c a Th trư ng ơn v cơ s Là hình th c khen thư ng i v i cá nhân, t p th vào d p t ng k t công tác hàng năm, khi k t thúc m t cu c v n ng, m t t thi ua ng n ngày, các thành tích t xu t xu t s c, gương ngư i t t, vi c t t có tác d ng nêu gương trong ph m vi ho t ng c a ơn v cơ s . Công ch c, t p th trong Ngành ư c khen thư ng Gi y khen c a Th trư ng ơn v cơ s vào d p t ng k t năm công tác ph i t các tiêu chu n sau ây: + i v i cá nhân: là ngư i tiêu bi u trong s ngư i t danh hi u Lao ng gi i; + i v i t p th nh : là t p th tiêu bi u trong s t p th t danh hi u T p th lao ng gi i. B trư ng B Tư pháp u quy n cho Giám c S Tư pháp quy t nh i v i công ch c, t p th thu c cơ quan thi hành án a phương. Cá nhân, t p th ư c t ng Gi y khen kèm theo ti n thư ng không quá 1/2 tháng lương t i thi u. 8. B ng khen c a B trư ng B Tư pháp Là hình th c khen thư ng i v i: Các cá nhân, t p th thu c th m quy n qu n lý c a B Tư pháp vào d p t ng k t công tác hàng năm, khi k t thúc m t cu c v n ng, m t t thi ua ng n ngày, l p thành tích xu t s c m t m t công tác, các thành tích t xu t xu t s c, gương ngư i t t vi c t t tiêu bi u, có tác d ng giáo d c, nêu gương trong Ngành; Các cá nhân, t p th khác (thu c các cơ quan Tư pháp a ph- ương, các cơ quan b tr tư pháp, hành chính tư pháp, các t ch c pháp ch ngành, các cơ quan, t ch c nư c ngoài ...) có thành tích xu t s c óng góp trong các lĩnh v c công tác Tư pháp. Công ch c, t p th trong Ngành ư c khen thư ng B ng khen c a B trư ng B Tư pháp vào d p t ng k t công tác hàng năm ph i t các tiêu chu n sau: + i v i cá nhân: là ngư i tiêu bi u trong s ngư i t danh hi u Chi n s thi ua cơ s ; + i v i t p th nh : là t p th tiêu bi u trong s t p th t danh hi u T p th lao ng xu t s c; + i v i ơn v cơ s : ph i có ít nh t 80% cá nhân t danh hi u Lao ng gi i và có ít nh t 10% cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua cơ s .
 7. Cá nhân, t p th ư c t ng B ng khen c a B trư ng B Tư pháp kèm theo ti n thư ng không quá 1 tháng lương t i thi u i v i cá nhân, không quá 2 tháng lương t i thi u i v i t p th . 9. C thi ua c a ngành Tư pháp T p th ư c khen thư ng C thi ua c a ngành Tư pháp ph i t các tiêu chu n sau ây: - Hoàn thành xu t s c, toàn di n các nhi m v ư c giao trong năm v i ch t lư ng, hi u su t công tác cao; có ăng ký thi ua và có phong trào thi ua n n p, thi t th c và hi u qu ; - ư c bình ch n, suy tôn là ơn v có thành tích thi ua d n u Khu v c thi ua c a Ngành; - Có nhân t m i, mô hình m i các ơn v khác trong Ngành h c t p; th c hành ti t ki m t t; ch ng tham nhũng, buôn l u và các t n n xã h i có hi u qu thi t th c; th c hi n t t các chính sách v bình ng gi i và s ti n b c a ph n . C thi ua c a ngành Tư pháp m i năm xét khen thư ng m t l n vào d p t ng k t năm, do B trư ng B Tư pháp quy t nh t ng cho các t p th S Tư pháp, cơ quan Thi hành án và ơn v thu c B Tư pháp có thành tích xu t s c tiêu bi u nh t trong phong trào thi ua c a Ngành. T p th ư c t ng C thi ua c a ngành Tư pháp kèm theo ti n thư ng không quá 15 tháng lương t i thi u. 10. C thi ua c a Chính ph T p th ư c khen thư ng C thi ua c a Chính ph ph i t các tiêu chu n sau ây: - Hoàn thành xu t s c, toàn di n nhi m v và k ho ch ư c giao trong năm v i ch t lư ng, hi u su t công tác cao; có ăng ký thi ua và có phong trào thi ua n n p, thi t th c và hi u qu ; - ư c bình ch n, suy tôn là ơn v có thành tích thi ua d n u Kh i công tác c a Ngành; - Có nhân t m i, mô hình m i tiêu bi u cho c nư c h c t p; i u trong vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u và các t n n xã h i có hi u qu thi t th c; th c hi n t t các chính sách v bình ng gi i và s ti n b c a Ph n . C thi ua c a Chính ph m i năm xét khen thư ng m t l n vào d p t ng k t năm, do Th tư ng Chính ph quy t nh t ng cho S Tư pháp, Phòng Thi hành án và ơn v thu c B Tư pháp có thành tích xu t s c toàn di n nh t, d n u các kh i công tác c a Ngành và d n u các ơn v thu c B Tư pháp. T p th ư c t ng C thi ua c a Chính ph kèm theo ti n thư ng không quá 30 tháng lương t i thi u. 11. B ng khen c a Th tư ng Chính ph Cá nhân, t p th ư c khen thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph ph i t các tiêu chu n sau ây: - i v i cá nhân: + Có thành tích t xu t xu t s c tiêu bi u trong Ngành; + Ho c cá nhân ã ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ng B ng khen 3 năm liên t c, năm ngh khen thư ng ph i l p ư c thành tích m i xu t s c hơn; + Ho c ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s t 5 năm liên t c tr lên. - i v i t p th :
 8. + Có thành tích t xu t xu t s c tiêu bi u trong Ngành; + Ho c t p th ã ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ng B ng khen 3 năm liên t c, năm ngh khen thư ng ph i l p ư c thành tích m i xu t s c hơn. Cá nhân, t p th ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph kèm theo ti n thư ng không quá 2 tháng lương t i thi u i v i cá nhân, không quá 4 tháng lương t i thi u i v i t p th . 12. Huân chương Lao ng (các h ng) Cá nhân, t p th ư c khen thư ng Huân chương Lao ng (các h ng) ph i t các tiêu chu n sau ây: 12.1- Huân chương Lao ng h ng ba - i v i cá nhân: + Là Chi n s thi ua cơ s t 10 l n liên t c tr lên, ho c Chi n s thi ua ngành Tư pháp, Chi n s thi ua t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t 3 l n liên t c tr lên, ho c ngư i tiêu bi u trong s nh ng ngư i là Chi n s thi ua toàn qu c; + Ho c ã ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph , sau ó 3 năm liên t c l p ư c thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ng B ng khen. - i v i t p th : + Là t p th xu t s c tiêu bi u, 5 năm liên t c tr lên ư c t ng B ng khen c a B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, trong ó năm cu i ph i ư c t ng C thi ua c a Ngành ho c C thi ua c a Chính ph ; + Ho c ã ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph , sau ó 3 năm liên t c l p ư c thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ng B ng khen. Cá nhân, t p th ư c t ng Huân chương Lao ng h ng ba kèm theo ti n thư ng không quá 4 tháng l- ương t i thi u i v i cá nhân, không quá 8 tháng lương t i thi u i v i t p th . 12.2- Huân chương Lao ng h ng nhì - i v i cá nhân: + Là ngư i tiêu bi u xu t s c trong s nh ng ngư i 2 l n là Chi n s thi ua toàn qu c; + Ho c ã ư c t ng Huân chương Lao ng h ng ba, sau ó 5 năm liên t c tr lên t thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ng B ng khen; - i v i t p th : + ã ư c t ng thư ng Huân chương Lao ng h ng ba, sau ó 3 năm liên t c tr lên ư c t ng C thi ua c a Ngành. + Ho c ã ư c t ng thư ng Huân chương Lao ng h ng ba, sau ó 5 năm liên t c tr lên t thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ng B ng khen. Cá nhân, t p th ư c t ng Huân chương Lao ng h ng nhì kèm theo ti n thư ng không quá 8 tháng l- ương t i thi u i v i cá nhân, không quá 16 tháng lương t i thi u i v i t p th . 12.3- Huân chương Lao ng h ng nh t - i v i cá nhân: + Là ngư i tiêu bi u xu t s c trong s nh ng ngư i 3 l n là Chi n s thi ua toàn qu c;
 9. + Ho c ã ư c t ng thư ng Huân chương Lao ng h ng nhì, sau ó 5 năm liên t c tr lên t thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ng B ng khen. - i v i t p th : + Là t p th xu t s c tiêu bi u c a Ngành, ư c Chính ph t ng C thi ua 4 l n tr lên; + Ho c ã ư c t ng thư ng Huân chương Lao ng h ng nhì, sau ó 5 năm liên t c tr lên t thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ng B ng khen, trong ó 2 năm cu i ư c t ng C thi ua c a Ngành ho c có năm ư c t ng C thi ua c a Chính ph . Cá nhân, t p th ư c t ng Huân chương Lao ng h ng nh t kèm theo ti n thư ng không quá 10 tháng lương t i thi u i v i cá nhân, không quá 20 tháng lương t i thi u i v i t p th . III. TH T C VÀ N I DUNG H SƠ NGH KHEN THƯ NG A. TH T C NGH XÉT KHEN THƯ NG 1. i v i hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a Th trư ng ơn v cơ s Theo ngh c a H i ng Thi ua - Khen thư ng c a ơn v cơ s , Th trư ng ơn v cơ s quy t nh khen thư ng: - Danh hi u Lao ng gi i i v i công ch c, t p th nh thu c ơn v cơ s do B Tư pháp phân c p, u quy n qu n lý. - Gi y khen i v i cá nhân, t p th quy nh t i i m 7 M c B Ph n II c a Thông tư này. Th trư ng ơn v cơ s có trách nhi m lưu gi h sơ, vào s khen thư ng và g i Quy t nh khen th- ư ng v Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp theo dõi, qu n lý. 2. i v i các hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a B trư ng B Tư pháp 2.1- Theo ngh c a H i ng Thi ua - Khen thư ng Cơ quan B Tư pháp, B trư ng B Tư pháp quy t nh khen thư ng: - Danh hi u Lao ng gi i i v i công ch c, t p th nh thu c Cơ quan B Tư pháp; 2.2- Theo ngh c a H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp, B trư ng B Tư pháp quy t nh khen thư ng: - Danh hi u Chi n s thi ua cơ s i v i công ch c thu c th m quy n qu n lý c a B Tư pháp; - Danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp i v i công ch c ang công tác trong các ơn v thu c B Tư pháp, cơ quan thi hành án và Giám c S Tư pháp; - Danh hi u T p th Lao ng xu t s c i v i t p th nh trong các ơn v cơ s thu c th m quy n qu n lý c a B Tư pháp; - C thi ua c a ngành Tư pháp i v i t p th S Tư pháp, cơ quan Thi hành án và các ơn v thu c B Tư pháp; - B ng khen i v i cá nhân, t p th quy nh t i i m 8 M c B Ph n II c a Thông tư này. 3. i v i hình th c khen thư ng c a Nhà nư c
 10. Theo ngh c a H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp, B trư ng B Tư pháp xét, trình c p có th m quy n xét t ng các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c i v i các cá nhân, t p th thu c th m quy n qu n lý c a B Tư pháp, t p th S Tư pháp và Giám c S Tư pháp. 4. Hi p y ngh khen thư ng 4.1- i v i các hình th c khen thư ng: Chi n s thi ua ngành Tư pháp, C thi ua c a ngành Tư pháp và các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c, trư c khi B Tư pháp ưa ra xét khen thư ng ho c trình Nhà nư c khen thư ng ph i có văn b n hi p y c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ư- ơng. 4.2- Các trư ng h p ngh B Tư pháp cho ý ki n hi p y ngh khen thư ng ph i có văn b n ngh c a B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, kèm theo báo cáo thành tích c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng. B. N I DUNG H SƠ NGH XÉT KHEN THƯ NG 1. i v i các trư ng h p ngh khen thư ng thư ng kỳ hàng năm H sơ g m có: - B n thành tích công tác c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng có xác nh n, ký tên, óng d u (n u có) c a Th trư ng ơn v ; B n thành tích c a t p th i thi hành án ph i có ý ki n nh t trí, ký tên, óng d u c a Ch t ch U ban nhân dân cùng c p và Trư ng phòng Thi hành án t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Biên b n h p ánh giá cá nhân và t p th t các tiêu chu n quy nh, ư c ơn v ngh xét khen thư ng do Th trư ng ơn v ký tên, óng d u. - Biên b n h p c a H i ng Thi ua - Khen thư ng ơn v cơ s . - Văn b n ngh khen thư ng c a Th trư ng ơn v cơ s . i v i t p th , cá nhân thu c Cơ quan B Tư pháp do Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng Cơ quan B Tư pháp có văn b n ngh khen th- ư ng. - Văn b n hi p y c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i các cá nhân, t p th ư c ngh xét t ng danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp, C thi ua c a ngành Tư pháp và các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c. - Văn b n ngh và Biên b n bình ch n, suy tôn c a Khu v c thi ua i v i các t p th ư c ngh thư ng C thi ua c a Ngành, C thi ua c a Chính ph và các cá nhân ư c ngh khen thư ng Chi n s thi ua Ngành, Chi n s thi ua toàn qu c. 2. i v i các trư ng h p ngh khen thư ng t xu t H sơ g m có: - B n tóm t t thành tích có xác nh n, ký tên, óng d u (n u có) c a Th trư ng ơn v ; B n tóm t t thành tích c a t p th i thi hành án ph i có ý ki n nh t trí, ký tên, óng d u c a Ch t ch U ban nhân dân cùng c p và Trư ng phòng Thi hành án t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Công văn ngh khen thư ng c a th trư ng ơn v cơ s (nêu rõ m c , ph m vi nh hư ng c a thành tích ã l p ư c). Vi c hi p y ph i mb o y theo úng các quy nh trên. 3. S lư ng h sơ ngh khen thư ng
 11. Ngoài h sơ do ơn v cơ s lưu gi , s lư ng h sơ g i v H i ng Thi ua khen thư ng Ngành ư c quy nh như sau: 3.1- H sơ ngh khen thư ng các hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a B trư ng B Tư pháp g m 01 b ; 3.2- H sơ ngh khen thư ng C thi ua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph g m 03 b ; 3.3- H sơ ngh Th tư ng Chính ph công nh n danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c g m 08 b ; 3.4- H sơ ngh Nhà nư c khen thư ng Huân chương Lao ng các h ng g m 04 b . Các b h sơ này u ph i là h sơ g c (b n chính). Báo cáo thành tích c a các cá nhân, t p th ph i nêu toàn di n các m t công tác trong th i gian ngh khen thư ng theo tiêu chu n quy nh, th ng kê y các hình th c khen thư ng ã t ư c. Ví d : +N u ngh Th tư ng Chính ph t ng B ng khen thì ph i báo cáo thành tích công tác 3 năm liên t c. +N u ngh t ng Huân chương Lao ng các h ng thì ph i báo cáo thành tích công tác 5 năm liên t c. v.v... Các văn b n trong h sơ ngh khen thư ng ph i ư c ánh máy, không t y xoá, s a ch a; ghi úng, y h tên, ngày... tháng... năm sinh, dân t c, quê quán, ch c danh, ơn v hành chính. C. TH I GIAN XÉT KHEN THƯ NG 1. Các hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a B Tư pháp và C thi ua c a Chính ph xét vào tháng 12 hàng năm. H sơ ngh B Tư pháp xét khen thư ng ph i g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp trư c ngày 30 tháng 11 hàng năm. 2. Các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c như B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao ng các h ng ư c trình Th tư ng Chính ph xem xét vào th i gian sau ây: + t ngày 1 tháng 5; + t ngày 2 tháng 9; + t ngày 20 tháng 11: i v i các Trư ng thu c B Tư pháp. H sơ ngh Th tư ng Chính ph xét khen thư ng ph i g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp trư c ngày 1/5, 2/9 và 20/11 ít nh t là 45 ngày. 3. i v i các trư ng h p có thành tích t xu t c bi t xu t s c, thì ngay sau khi l p ư c thành tích các ơn v có trách nhi m l p h sơ trình các c p có th m quy n khen thư ng. IV. NHI M V , QUY N H N C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG CÁC C P VÀ H I NGH THI UA KHU V C 1. H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ s 1.1- Th c hi n ch c năng tư v n, giúp Th trư ng ơn v cơ s v công tác thi ua khen thư ng trong lĩnh v c ho t ng c a ơn v ; t ch c, hư ng d n, ch o phong trào thi ua c a ơn v nh m phát tri n phong trào m nh m , úng hư ng, có hi u qu .
 12. 1.2- Xét trình Th trư ng ơn v cơ s khen thư ng Gi y khen, danh hi u Lao ng gi i cho các t p th , cá nhân thu c th m quy n c a ơn v cơ s , ho c Th trư ng ơn v cơ s trình các cơ quan c p trên khen thư ng. 1.3- Xem xét trình Th trư ng ơn v cơ s gi i quy t các khi u n i, t cáo, ki n ngh v thi ua khen th- ư ng; Xem xét trình các c p có th m quy n thu h i Quy t nh khen thư ng i v i các trư ng h p phát hi n có vi ph m các quy nh v thi ua khen thư ng. 2. H i ng Thi ua - Khen thư ng Cơ quan B Tư pháp 2.1- Th c hi n ch c năng tư v n, giúp B trư ng B Tư pháp v công tác thi ua khen thư ng c a cơ quan B Tư pháp; t ch c, hư ng d n, ch o phong trào thi ua c a cơ quan nh m phát tri n phong trào m nh m , úng hư ng, có hi u qu . 2.2- Xét trình B trư ng B Tư pháp khen thư ng danh hi u Lao ng gi i cho các t p th , cá nhân thu c Cơ quan B Tư pháp. Riêng vi c xét khen thư ng các danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng khác cho các t p th , cá nhân thu c kh i các ơn v thu c B Tư pháp, H i ng Thi ua - Khen thư ng Cơ quan B Tư pháp xét trình H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành tư pháp xem xét trình B trư ng B Tư pháp khen thư ng ho c B trư ng B Tư pháp trình các cơ quan c p trên khen thư ng. 2.3- Xem xét trình B trư ng B Tư pháp gi i quy t các khi u n i, t cáo, ki n ngh v thi ua khen th- ư ng i v i các t p th , cá nhân thu c kh i các ơn v thu c B Tư pháp; Xem xét trình các c p có th m quy n thu h i Quy t nh khen thư ng i v i các trư ng h p phát hi n có vi ph m các quy nh v thi ua khen thư ng. 3. H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp 3.1- Th c hi n ch c năng tư v n, giúp B trư ng B Tư pháp v công tác thi ua khen thư ng trong ngành Tư pháp; t ch c, hư ng d n, ch o phong trào thi ua c a toàn Ngành nh m phát tri n phong trào m nh m , r ng kh p, úng hư ng, có hi u qu . 3.2- Xét ch n các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c trong phong trào thi ua c a ngành Tư pháp trình B trư ng B Tư pháp khen thư ng i v i các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng khác thu c th m quy n c a B trư ng B Tư pháp ho c B trư ng B Tư pháp trình các cơ quan c p trên khen thư ng. 3.3- Xem xét trình B trư ng B Tư pháp gi i quy t các khi u n i, t cáo, ki n ngh v thi ua khen thư- ng trong ngành Tư pháp; Xem xét trình các c p có th m quy n thu h i Quy t nh khen thư ng i v i các trư ng h p phát hi n có vi ph m các quy nh v thi ua khen thư ng. 4. H i ngh thi ua khu v c 4.1- Sơ k t, t ng k t phong trào thi ua hàng năm và ra phương hư ng t ch c phong trào thi ua c a khu v c; trao i kinh nghi m, xây d ng các mô hình m i, các i n hình tiên ti n trong khu v c; t ch c ký k t giao ư c thi ua gi a các thành viên và phát tri n m nh m , r ng kh p, úng hư ng, có hi u qu phong trào thi ua c a khu v c. 4.2- Bình ch n, suy tôn ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c tiêu bi u trong khu v c ngh xét t ng C thi ua c a Chính ph , C thi ua c a ngành Tư pháp, Anh hùng Lao ng, Chi n s thi ua toàn qu c và Chi n s thi ua ngành Tư pháp. V. KINH PHÍ THI UA KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO V THI UA KHEN THƯ NG
 13. 1- Kinh phí thi ua khen thư ng c a ngành Tư pháp ư c trích t ngân sách Nhà nư c. Hàng năm, trong ph m vi ngân sách c a B Tư pháp ư c Chính ph giao, B Tư pháp trích t i a 15% t ng qu ti n lương toàn ngành làm ngu n kinh phí thi ua khen thư ng c a ngành Tư pháp. 2- Cá nhân, t p th nào báo cáo thành tích không trung th c, che d u khuy t i m ư c xét khen thư ng, n u b phát hi n thì Th trư ng ơn v ó và cá nhân, t p th có liên quan ph i hoàn toàn ch u trách nhi m. Tuỳ theo l i n ng nh c a cá nhân, t p th có vi ph m, ngư i có th m quy n quy t nh khen thư ng ra quy t nh ho c ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n thu h i quy t nh khen thư ng, gi y ch ng nh n danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng và yêu c u hoàn tr kho n ti n thư ng kèm theo, ngoài ra cá nhân, t p th có vi ph m còn b x lý theo các quy nh khác c a pháp lu t. Trình t , th t c, th i h n, h sơ gi i quy t khi u n i, t cáo v thi ua khen thư ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 06/2001/TT-BTP ngày 08/11/2001 c a B Tư pháp hư ng d n công tác thi ua khen thư ng trong ngành Tư pháp. Nh ng văn b n hư ng d n trư c ây c a B Tư pháp trái v i Thông tư này u b bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh k p th i ph n ánh v B Tư pháp nghiên c u gi i quy t./. Ni nh n: B TRƯ NG B TƯ PHÁP - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Thi ua - Khen thư ng Nhà nư c - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - Công báo; - Văn phòng Chính ph ; Uông Chu Lưu - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tư pháp; - Các S Tư pháp; - Lưu VP. PH L C QUY NH V PHÂN B CH TIÊU C THI UA VÀ T L KHEN THƯ NG I V I CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG KHÁC THU C TH M QUY N C A B TRƯ NG B TƯ PHÁPTRONG T NG K T THI UA HÀNG NĂM (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2003/TT-BTP ngày 29 tháng 10 năm 2003) I. CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG C A NHÀ NƯ C 1. C thi ua c a Chính ph : Trên cơ s bình ch n, suy tôn c a các khu v c thi ua, B Tư pháp xét trình Th tư ng Chính ph t ng 05 C thi ua c a Chính ph cho 05 ơn v có thành tích xu t s c toàn di n d n u các kh i công tác c a ngành Tư pháp trong toàn qu c (02 S Tư pháp, 02 Phòng Thi hành án và 01 ơn v thu c B Tư pháp). 2. Chi n s thi ua toàn qu c:
 14. Trong d p t ng k t thi ua năm cu i c a k ho ch 5 năm, trên cơ s bình ch n, suy tôn c a các khu v c thi ua, B Tư pháp xét trình Th tư ng Chính ph t ng danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c cho các cá nhân có thành tích xu t s c tiêu bi u d n u các kh i công tác c a ngành Tư pháp trong toàn qu c. II. CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG C A NGÀNH TƯ PHÁP 1. C thi ua c a ngành Tư pháp: Trên cơ s bình ch n, suy tôn c a các khu v c thi ua, B Tư pháp xét t ng 32 C thi ua c a ngành Tư pháp cho 32 ơn v có thành tích xu t s c d n u kh i công tác c a ngành Tư pháp trong khu v c (10 S Tư pháp, 10 Phòng Thi hành án, 10 i Thi hành án và 02 ơn v thu c B Tư pháp). 2. B ng khen c a B trư ng B Tư pháp: - i v i các cá nhân, t p th thu c th m quy n qu n lý c a B Tư pháp: M i ơn v ư c ngh H i ng Thi ua – Khen thư ng Ngành xem xét trình B trư ng t ng B ng khen cho không quá 40% trên t ng s Chi n s thi ua cơ s (riêng i v i các Trư ng thì t l ư c tính trên t ng s Chi n s thi ua cơ s và Gi ng viên gi i cơ s ) và không quá 50% trên t ng s T p th lao ng xu t s c c a ơn v mình. - i v i các cá nhân, t p th không thu c th m quy n qu n lý c a B Tư pháp: ch ngh khen thư ng nh ng trư ng h p tiêu bi u, có nhi u óng góp tích c c trong các lĩnh v c công tác tư pháp. 3. Danh hi u T p th lao ng xu t s c: M i ơn v ư c ngh H i ng Thi ua – Khen thư ng Ngành xem xét trình B trư ng công nh n danh hi u T p th lao ng xu t s c cho không quá 30% trên t ng s t p th nh trong ơn v cơ s . Riêng i v i S Tư pháp, các t p th nh là Phòng Thi hành án và các i Thi hành án. 4. Danh hi u Chi n s thi ua cơ s , Gi ng viên gi i cơ s : M i ơn v ư c ngh H i ng Thi ua – Khen thư ng Ngành xem xét trình B trư ng công nh n danh hi u Chi n s thi ua cơ s cho không quá 20% trên t ng s cán b , công ch c c a ơn v mình (Gi ng viên gi i cơ s ư c tính như Chi n s thi ua cơ s ). Riêng i v i S Tư pháp, t l ư c tính trên t ng s cán b , công ch c thu c Phòng Thi hành án và các i Thi hành án. 5. Danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp: Trong d p t ng k t thi ua năm th 3 và năm cu i c a k ho ch 5 năm, trên cơ s bình ch n, suy tôn c a các khu v c thi ua, H i ng Thi ua – Khen thư ng Ngành xem xét trình B trư ng t ng danh hi u Chi n s thi ua Ngành v i s lư ng t i a không quá 02 ngư i trên 01 ơn v ( ơn v cơ s và ơn v thu c cơ quan B ).
Đồng bộ tài khoản