Thông tư số 06/2002/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
4
download

Thông tư số 06/2002/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2002/TT-BGTVT về diều kiện kinh doanh một số ngành, nghề giao thông vận tải đường thủy nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ về diều kiện kinh doanh một số ngành, nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2002/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 06/2002/TT-BGTVT Hà N i , ngày 25 tháng 04 năm 2002 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 91/2001/N -CP NGÀY 11/12/2001 C A CHÍNH PH V I U KI N KINH DOANH M T S NGÀNH, NGH GIAO THÔNG V N T I Ư NG TH Y N I NA Căn c kho n 1 i u 5 Ngh nh s 91/2001/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh m t s ngành, ngh giao thông v n t i ư ng th y n i a (sau ây g i t t là Ngh nh), B Giao thông v n t i hư ng d n chi ti t m t s i u c a Ngh nh như sau: A. HƯ NG D N KHO N 4 I U 4 V TH C HI N VI C ĂNG KÝ V I CƠ QUAN QU N LÝ GIAO THÔNG V N T I CÓ TH M QUY N V TUY N HO T NG VÀ PHƯƠNG ÁN KINH DOANH I V I HÌNH TH C V N T I THEO TUY N C NNH HO C V KHU V C HO T NG I V I HÌNH TH C V N T I KHÔNG THEO TUYÊN C NNH. I. TH T C ĂNG KÝ TUY N HO C KHU V C HO T NG. 1. Sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ngành, ngh v n t i hành khách ư ng th y n i a, t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách theo tuy n c nh ho c kinh doanh v n t i hành khách không theo tuy n c nh (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách) ph i làm th t c ăng ký tuy n ho c khu v c ho t ng kinh doanh t i cơ quan qu n lý giao thông v n t i có thNm quy n quy nh t i M c II Ph n A c a Thông tư này. 2. N i dung ăng ký tuy n ho c khu v c ho t ng: a) i v i kinh doanh v n t i hành khách theo tuy n c nh: S lư ng các tuy n ho t ng phù h p v i nh ng tuy n ư ng th y n i ia ã ư c t ch c qu n lý công b khai thác; S lư ng phương ti n, s ăng ký c a t ng phương ti n ho t ng trên m i tuy n; Các c ng, b n ón, tr hành khách trên m i tuy n; Bi u v n hành trên m i tuy n: s chuy n/ngày (tu n), th i i m kh i hành và k t thúc c a t ng chuy n; Giá cư c v n t i trên m i tuy n;
  2. Th i h n ho t ng. b) i v i kinh doanh v n t i hành khách không theo tuy n c nh: Khu v c ho t ng; S lư ng phương ti n s ăng ký c a t ng phương ti n ho t ng trên m i khu v c; Các c ng, b n ón, tr hành khách t i m i khu v c; Th i h n ho t ng. 3. Gi y t ph i xu t trình và n p: a) Xu t trình b n g c các gi y t sau: Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n th y n i a ho c gi y t thay th theo quy nh khi c m c , th ch p phương ti n ó; Gi y ch ng nh n an toàn k thu t phương ti n th y n i a; Danh b thuy n viên, kèm theo b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên. b) N p các gi y t sau: B n sao các gi y t quy nh t i ti t a i m 3; B n ăng ký ho t ng kinh doanh v n t i hành khách ư ng th y n i a theo m u quy nh t i Ph l c 1 và 2. 4. Khi nh n h sơ quy inh t i i m 3 M c 1 Ph n A này, trong th i h n không quá 1 ngày làm vi c, cơ quan qu n lý giao thông v n t i có thNm quy n xác nh n vào b n ăng ký ho t ng kinh doanh v n t i hành khách ư ng th y n i a, lưu l i m t b n sao theo dõi, qu n lý và tr l i b n chính t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách ho t ng theo n i dung ã ăng ký. II. CƠ QUAN QU N LÝ GIAO THÔNG V N T I CÓ TH M QUY N. 1. C c ư ng sông Vi t Nam xác nh n vi c ăng ký tuy n ho c khu v c ho t ng kinh doanh v n t i hành khách c a t ch c, cá nhân có v n u tư nư c ngoài ho t ng trên các tuy n ư ng th y n i a trung ương, v n t i qua biên gi i t Bình Thu n tr ra phía B c. Chi c c ư ng sông phía Nam xác nh n vi c ăng ký tuy n ho c khu v c ho t ng kinh doanh v n t i hành khách c a t ch c, cá nhân có v n u tư nư c ngoài ho t ng trên các tuy n ư ng th y n i a trung ương, v n t i qua biên gi i t Bình Phư c, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu tr vào.
  3. 2. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính xác nh n vi c ăng ký tuy n ho c khu v c ho t ng kinh doanh v n t i hành khách c a các t ch c, cá nhân ăng ký kinh doanh t i a phương ngoài i tư ng quy nh t i i m 1 M c II Ph n A này. 3. Trư ng h p tuy n ho c khu v c ho t ng kinh doanh v n t i hành khách c a t ch c, cá nhân n m trên c tuy n ư ng th y n i a trung ương và tuy n ư ng th y n i a a phương thì do C c ư ng sông Vi t Nam ho c Chi c c ư ng sông phía Nam xác nh n vi c ăng ký tuy n ho c khu v c ho t ng c a t ch c, cá nhân ó. 4. T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách b ng t u t c cao, ngoài vi c th c hi n Thông tư này còn ph i th c hi n Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i s 2764/2000/Q -BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2000 v qu n lý và giám sát ho t ng t u khách t c cao và các văn b n hi n hành liên quan. III. THAY I N I DUNG Ã ĂNG KÝ. T ch c, cá nhân ã ăng ký tuy n ho c khu v c ho t ng kinh doanh v n t i hành khách ư ng th y n i a, khi mu n thay i m t trong các n i dung ã ăng ký ph i g i văn b n ăng ký thay i n cơ quan ã ăng ký và ph i thông báo cho hành khách và trên các phương ti n thông tin i chúng trư c 72 gi k t th i i m d nh s thay i. B. HƯ NG D N KHO N 4 I U 5 V I U KI N KINH DOANH V N T I HÀNH KHÁCH NGANG SÔNG B n ón, tr hành khách ph i m b o i u ki n an toàn và ư c cơ quan có thNm quy n cho phép ho t ng theo quy nh hi n hành (Quy t nh s 1211/1999/Q - BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i v qu n lý b n khách ngang sông và Văn b n s 947/C S-PC ngày 15 tháng 7 năm 1999 c a C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n th c hi n Quy t nh s 1211/1999/Q - BGTVT và các văn b n hi n hành liên quan). C. HƯ NG D N KHO N 2 I U 7 V I U KI N KINH DOANH X P D HÀNG HÓA T I C NG, B N TH Y N I NA.C ng ho c b n th y n i a x p d hàng hóa ph i b o m các i u ki n an toàn và ư c phép ho t ng theo quy inh hi n hành (Quy t nh s 2046/Q -PC ngày 06 tháng 8 năm 1996 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Th l qu n lý c ng, b n th y n i a; Quy t nh s 3809/1999/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i s a i, b sung m t s i u c a Th l qu n lý c ng, b n th y n i a và Văn b n s 98/C S-PC ngày 25 tháng 1 năm 2000 c a C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n th c hi n Quy t nh s 3809/1999/Q -BGTVT và các văn b n hi n hành liên quan). D. T CH C TH C HI N. I. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. II. Các t ch c, cá nhân ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i hành khách ư ng th y n i a trư c khi Ngh nh s 91/2001/N -CP ngày 11 tháng
  4. 12 năm 2001 có hi u l c hi n ang ho t ng, ph i làm th t c ăng ký tuy n ho c khu v c ho t ng theo quy nh. III. C c ư ng sông Vi t Nam trình B công b các tuy n v n t i hành khách ư ng th y n i a trung ương; S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính trình U ban nhân dân c p t nh công b các tuy n v n t i hành khách ư ng th y n i a a phương làm cơ s các doanh nghi p ăng ký tuy n v n t i hành khách. IV. Th trư ng các cơ quan tham mưu thu c B , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính theo ch c năng và thNm quy n có trách nhi m th c hi n, theo dõi, ki m tra, phát hi n và x lý nh ng trư ng h p vi ph m Ngh nh s 91/2001/N -CP và Thông tư này. Các t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n ánh v B Giao thông v n t i k p th i gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản