Thông tư số 06/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005 do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
6
download

Thông tư số 06/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005 do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 06/2002/tt-byt về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005 do bộ y tế ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005 do Bộ Y tế ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2002/TT-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2002 THÔNG TƯ S 06/2002/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2002 C A B Y T V VI C HƯ NG D N XU T KH U, NH P KH U TRANG THI T B Y T THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH TH I KỲ 2002-2005 Th c hi n Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 04-4-2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005, B Y t hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t thu c di n qu n lý chuyên ngành th i kỳ 2002-2005 như sau: I- ĐƠN V ĐƯ C PHÉP XU T KH U, NH P KH U TRANG THI T B Y T 1- Các doanh nghi p Vi t Nam có ch c năng s n xu t kinh doanh, có đ đi u ki n đ s n xu t, kinh doanh trang thi t b y t và đã đư c T ng c c H i quan c p mã s doanh nghi p xu t, nh p kh u thì đư c phép xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t . 2- Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh trang thi t b y t có v n đ u tư nư c ngoài có ch c năng xu t, nh p kh u đư c phép xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t . 3- Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh dư c ph m có ch c năng xu t, nh p kh u đư c phép nh p kh u trang thi t b y t và hoá ch t ph c v cho s n xu t và ki m nghi m dư c. II- M T S QUY Đ NH TRONG VI C XU T KH U, NH P KH U TRANG THI T B Y T 1- Xu t kh u, nh p kh u u thác: Vi c xu t kh u, nh p kh u u thác ph i đư c th c hi n theo quy đ nh c a B thương m i t i công văn s 3490/TM-XNK ngày 23-7- 1999. 2- Nhãn hàng hoá trang thi t b y t đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ- TTg c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 34/1999/TT-BTM ngày 15-12-1999 c a B thương m i. III- TH T C XIN PHÉP XU T KH U, NH P KH U TRANG THI T B Y T
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các doanh nghi p khi th c hi n xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t theo danh m c qu n lý chuyên ngành (Ph l c s 1) ph i l p h sơ g i v B Y t (V trang thi t b và công trình y t ) bao g m các n i dung sau: 1- Đơn xin phép xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t (Ph l c s 2), s lư ng g m 03 b , trong đó 01 b g i T ng c c H i quan, 01 b g i doanh nghi p và 01 b lưu t i B Y t . B g i H i quan s đư c B Y t đóng d u "B g i h i quan" và g i tr c ti p đ n T ng c c H i quan. B g i doanh nghi p s đư c B Y t đóng d u "B g i doanh nghi p", doanh nghi p đư c s d ng b h sơ này đ trình h i quan c a kh u khi nh n hàng. 2- B n sao h p l gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh do S k ho ch đ u tư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p; gi y ch ng nh n đăng ký mã s doanh nghi p xu t nh p kh u do cơ quan H i quan c p (ch n p l n đ u khi xin xu t kh u, nh p kh u). 3- Tài li u hư ng d n s d ng, tài li u k thu t kèm theo (b n g c) và b n d ch ti ng Vi t. 4- Gi y phép lưu hành và các ch ng ch ch t lư ng (IOS, FDA, EC...) c a cơ quan có th m quy n c a các nư c s n xu t c p (b n sao có công ch ng). IV- NH P KH U HÀNG M U VÀ PH TÙNG, LINH KI N PH C V S N XU T TRANG THI T B Y T 1- Doanh nghi p nh p kh u trang thi t b , ph tùng, linh ki n đ ph c v s n xu t, l p ráp trang thi t b y t ho c đ th nghi m lâm sàng ph i đư c B Y t cho phép. 2- Nh p kh u trang thi t b y t v i m c đích làm hàng m u, tham gia tri n lãm, h i ch , t m nh p tái xu t ph i đư c B Y t duy t c p gi y phép và ph i tái xu t khi k t thúc tri n lãm, h i ch . 3- Nh p kh u trang thi t b y t l n đ u vào Vi t Nam: a) Đ i v i trang thi t b y t trong danh m c đư c quy đ nh t i ph l c s 1 ph i có đ y đ h sơ theo quy đ nh t i m c III c a Thông tư này. b) Đ i v i nh ng thi t b , d ng c y t đ t tr c ti p vào cơ th ngư i ph i đư c th nghi m ít nh t t i ba cơ s y t Vi t Nam (do B Y t ch đ nh) trư c khi cho phép nh p kh u. V- NH P KH U TRANG THI T B Y T VI N TR , ĐÃ QUA S D NG Các doanh nghi p nh p kh u và các cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i khi xin phép nh p kh u trang thi t b y t dư i d ng vi n tr , quà bi u, kinh doanh ph i th c hi n đúng các quy đ nh t i Quy t đ nh s 64/2001/QĐ-TTg ngày 26-4-2001 c a Chính ph đã ban hành. 1- Đ i v i nh ng thi t b đã qua s d ng, cơ quan ti p nh n ch đ ng ý ti p nh n n u bên tài tr có văn b n c a cơ quan có th m quy n xác nh n ch t lư ng hàng hoá đó
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. còn 80% tr lên so v i nguyên thu và ch đư c thông báo cho bên tài tr g i hàng khi đư c c p có th m quy n c a Vi t Nam cho phép ti p nh n. 2- Các doanh nghi p và cá nhân mu n nh p kh u trang thi t b y t đã qua s d ng dư i d ng quà t ng, ph i th c hi n đúng các quy đ nh t i Quy t đ nh s 2019/1997- QĐ-BKHCNMT ngày 01-12-1997 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ban hành và ph i đư c B Y t duy t c p gi y phép. VI- TH M QUY N C P PHÉP XU T KH U, NH P KH U 1- V Trang thi t b và Công trình y t ch u trách nhi m ti p nh n h sơ, t ch c th m đ nh và c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t . 2- Sau 15 ngày (ngàylàm vi c) k t ngày doanh nghi p n p đ h sơ h p l , B Y t s có văn b n tr l i và c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u ho c nêu rõ lý do b ng văn b n v i các trư ng h p không đư c gi i quy t. VII- X LÝ VI PH M 1- V Trang thi t b và Công trình y t ph i h p v i Thanh tra B Y t và các V , C c có liên quan t ch c ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m theo th m quy n trên ph m vi c nư c v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t . 2- S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (đư c g i chung là t nh) th c hi n ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m theo th m quy n v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t trên ph m vi lãnh th t nh thu c quy n qu n lý. 3- Các doanh nghi p ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t vi ph m các quy đ nh t i Thông tư này thì tuỳ theo m c đ vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t. VIII- ĐI U KHO N THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Thông tư s 08/2001/TT-BYT ngày 27-4-2001. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh c a Thông tư này đ u bãi b . 2- V Trang thi t b và Công trình y t , Thanh tra B Y t , S Y t các t nh, T ng Công ty Thi t b Y t Vi t Nam, các doanh nghi p và cá nhân đư c phép xu t kh u, nh p kh u trang thi t b y t , các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy đ nh t i Thông tư này. Lê Ng c Tr ng (Đã ký)
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 06/2002/TT-BYT ngày 30-5-2002) I- THI T B CH N ĐOÁN HÌNH NH Y T : 1- Máy ch p c t l p đi n toán (CT Scanner) 2- Máy c ng hư ng t hình nh (MRI) (Magnet Resonance Imaging) 3- Máy ch p m ch 4- Máy X-quang ch n đoán hình nh và đi u tr các lo i 5- Máy siêu âm Doppler màu, đen tr ng các lo i 6- Thi t b n i soi: - D dày - Đư ng hô h p - Đ i tràng - b ng - Đáy m t II- THI T B THĂM DÒ CH C NĂNG: 7- Máy đo chuy n hoá cơ b n 8- Máy đi n não (EEG) 9- Máy đi n võng m c 10- Máy đi n tim, máy đi n tim g ng s c, máy đo cung lư ng tim III- THI T B H I S C C P C U VÀ THI T B PHÒNG M : 11- Máy phá rung tim 12- Máy th 13- Máy gây mê 14- Máy Lase ph u thu t các lo i 15- Dao m đi n 16- Các thi t b ph u thu t chuyên khoa (tim, não...) thi t b m n i soi 17- Máy tim ph i nhân t o
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 18- Máy t o nh p tim 19- Monitor theo dõi b nh nhân 20- Dao m siêu âm, Dao m Laser IV- THI T B PHÒNG THÍ NGHI M: 21- Máy xét nghi m sinh hoá 22- Máy xét nghi m huy t h c 23- Máy xét nghi m mi n d ch V- THI T B X TR , V T LÝ TR LI U VÀ PH C H I CH C NĂNG: 24- Máy gia t c tuy n tính 25- Máy Cobalt 26- Máy x tr áp sát li u th p 27- Máy x tr áp sát li u cao. 28- Máy phá s i ngoài cơ th 29- Máy th n nhân t o 30- Các thi t b v t lý tr li u: - T tr li u - Đi n tr li u - Nhi t tr li u - Sóng ng n tr li u - Thu tr li u - Laser tr li u - Quang tr li u (Phototheraphy) VI- CÁC THI T B CHUYÊN KHOA: S n: 31- L ng p tr sơ sinh 32- D ng c ch n đoán b nh v s n khoa 33- Monitor tim thai 34- Vòng tránh thai Tim m ch: Các thi t b , v t li u c y ghép vào cơ th trong chuyên khoa tim
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 35- B dây truy n máu, d ch (+ kim). M t: 36- Máy n PHACO 37- Thu tinh th nhân t o Răng hàm m t: 38- B ph u thu t răng mi ng, v t li u ph c v nha khoa VII- CÁC LO I THI T B KHÁC: 39- H th ng khí y t 40- D ng c phát hi n s d ng ch t gây nghi n 41- Ô tô c u thương m i. Các thi t b d ng c y t ngoài danh m c nêu trong Ph l c 1 kèm Thông tư này, các doanh nghi p nêu t i đi m 1,2 đư c xu t, nh p kh u theo nhu c u không ph i xin xác nh n c a B Y t . PH L C S 2 Tên doanh nghi p... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :..... Đ c l p - T do - H nh phúc ĐƠN HÀNG NH P KH U (XU T KH U) TRANG THI T B Y T THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH TH I KỲ 2002-2005 Kính g i: V Trang thi t b và Công trình y t Doanh nghi p Kính đ ngh V TTB-CTYT c p gi y phép nh p kh u, xu t kh u các m t hàng thi t b y t theo danh m c như sau: S Tên thi t b tiêu chu n Tính năng Hãng, nư c s n xu t và cung c p TT k thu t s d ng 1 2 3 4
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V TRANG THI T B - CTYT ....,Ngày...tháng... năm... Duy t c p gi y phép nh p kh u (xu t kh u) Giám đ c (doanh nghi p xin c p GP) t ng s ...............m t hàng, (Ký tên, đóng d u) đư c đánh máy trong........ trang, đúng theo quy đ nh trong công văn s ....../YT-TTB ngày..... tháng...... năm ..... c a V TTB - CTYT Hà N i, ngày...tháng... năm..... T/L B trư ng B Y t V trư ng V TTB-CTYT
Đồng bộ tài khoản