Thông tư số 06/2008/TT-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư số 06/2008/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2008/TT-BTP về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2008/TT-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 06/2008/TT-BTP Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N M T S N I DUNG V T CH C CÁN B CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S NA PHƯƠNG Căn c Pháp l nh Thi hành án dân s ngày 14 tháng 01 năm 2004; Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 50/2005/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và cán b , công ch c làm công tác thi hành án dân s ; Căn c Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b công ch c; Căn c Ngh nh s 09/2007/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c; th ng nh t áp d ng các quy nh v công tác t ch c cán b cơ quan thi hành án dân s a phương, B Tư pháp hư ng d n m t s i m sau ây: Ph n th nh t: TUY N D NG, TI P NH N CÔNG CH C I. NGUYÊN T C, I U KI N VÀ H SƠ TUY N D NG, TI P NH N CÔNG CH C Vi c tuy n d ng, ti p nh n công ch c cơ quan thi hành án dân s th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c và các quy nh sau ây: 1. Nguyên t c tuy n d ng, ti p nh n công ch c: 1.1. Ch tuy n d ng, ti p nh n công ch c i v i các ng ch còn thi u, không ư c l y ch tiêu c a ng ch này tuy n d ng, ti p nh n ng ch khác. Không k t h p vi c tuy n d ng, ti p nh n nâng b c lương, nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i cho công ch c không úng quy nh c a pháp lu t; 1.2. Không ti p nh n nh ng trư ng h p ang thi hành k lu t t các cơ quan và các ngành khác sang cơ quan thi hành án dân s ; 1.3. Ngư i ư c tuy n d ng, ti p nh n vào cơ quan thi hành án dân s ph i là ngư i có s c kho t t, không có d t t, d hình làm nh hư ng n vi c th c hi n các nhi m v ư c giao; 1.4. B o m các cơ quan thi hành án dân s th c hi n có hi u qu ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí ư c quy nh t i Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c và Thông tư s 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 c a B Tài chính, B N i v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 130/2005/N - CP. 2. i u ki n tuy n d ng, ti p nh n công ch c:
 2. 2.1. i u ki n tham d thi tuy n ho c ti p nh n công ch c: Vi c tuy n d ng, ti p nh n công ch c các cơ quan thi hành án dân s ph i áp ng các yêu c u chung theo quy nh c a pháp lu t và các i u ki n sau: 2.1.1. i v i ng ch chuyên viên pháp lý: Ph i là ngư i có b ng c nhân lu t tr lên do các trư ng i h c trong nư c c p ho c t t nghi p i h c ngành lu t nư c ngoài ư c công nh n t i Vi t Nam; 2.1.2. i v i các ng ch k toán: a) i v i ng ch k toán viên c a Thi hành án dân s c p t nh ph i là ngư i có b ng i h c chuyên ngành k toán tr lên; b) i v i ng ch k toán viên trung c p c a Thi hành án dân s c p huy n ph i là ngư i có b ng trung h c chuyên nghi p ngành k toán tr lên; 2.1.3. i v i các ng ch khác như: văn thư, lưu tr , ánh máy ph i có các văn b ng, ch ng ch ào t o chuyên ngành phù h p. Riêng ng ch văn thư, lưu tr c a Thi hành án dân s c p t nh và Thi hành án dân s thu c các qu n, thành ph thu c t nh ph i có b ng trung h c chuyên nghi p ngành văn thư, lưu tr tr lên; 2.1.4. Trư ng h p vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o không có ngư i áp ng các tiêu chuNn quy nh t i ti t 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 i m 2.1 kho n 2 m c này và nh ng trư ng h p c bi t khác thì Giám c S Tư pháp báo cáo B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh. 2.2. i u ki n xét tuy n d ng công ch c: Nh ng ngư i thu c các trư ng h p quy nh t i i m 2.1 kho n 2 m c này tình nguy n làm vi c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o ho c áp ng yêu c u xây d ng i ngũ cán b , công ch c vùng dân t c ít ngư i thì có th ư c xét tuy n d ng. Ngư i ư c xét tuy n d ng ph i cam k t làm vi c t i nơi ư c xét tuy n d ng ít nh t là năm năm, tr nh ng trư ng h p do nhu c u i u ng, luân chuy n công tác. 3. H sơ tuy n d ng, ti p nh n công ch c: 3.1. H sơ thi tuy n, xét tuy n d ng công ch c g m có: 3.1.1. ơn xin d thi tuy n d ng ( i v i trư ng h p d thi) ho c ơn xin xét tuy n d ng ( iv i trư ng h p xét tuy n d ng); 3.1.2. Lý l ch cá nhân có dán nh, có xác nh n và óng d u giáp lai c a cơ quan có thNm quy n (theo m u c a B N i v ); 3.1.3. B n sao gi y khai sinh; 3.1.4. Gi y khám s c kho c a cơ s y t t b nh vi n tuy n huy n tr lên; 3.1.5. B n sao các văn b ng, ch ng ch phù h p v i ng ch c n tuy n; 3.1.6. 02 nh c a thí sinh d thi (c 4x6). Lý l ch cá nhân, gi y khám s c kho ch có giá tr trong th i h n sáu tháng k t ngày cơ quan có thNm quy n xác nh n.
 3. 3.2. Trư ng h p ti p nh n công ch c t cơ quan khác thì ngoài nh ng n i dung ư c nêu t i ti t 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, i m 3.1 kho n 3 ph n này, h sơ ph i b sung các tài li u sau: 3.2.1. B n ki m i m cá nhân; 3.2.2. Lý l ch cá nhân th hi n rõ quá trình công tác, lý do chuy n công tác và có xác nh n c a cơ quan, ơn v ; 3.2.3. B n sao S b o hi m xã h i; 3.2.4. Quy t nh tuy n d ng t i cơ quan cũ; 3.2.5. Quy t nh lương hi n hư ng. II. N I DUNG THI TUY N CÔNG CH C N i dung thi tuy n công ch c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và quy nh sau ây: 1. i v i ng ch chuyên viên pháp lý: N i dung môn thi hành chính Nhà nư c t p trung vào nh ng v n ch y u sau: 1.1. H th ng t ch c b máy Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; h th ng t ch c c a các cơ quan Tư pháp; 1.2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c c a cơ quan thi hành án dân s ; 1.3. a v pháp lý c a Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án, Chuyên viên pháp lý. 2. i v i các ng ch k toán: 2.1. N i dung thi th c hi n theo quy nh t i i m 1.1, 1.2 kho n 1 m c II ph n này; 2.2. a v pháp lý c a K toán viên, K toán viên trung c p. 3. i v i các ng ch văn thư, lưu tr , ánh máy, th kho, th qu : Nh ng trư ng h p ngư i d tuy n vào các cơ quan thi hành án dân s có b ng trung h c chuyên nghi p ngành văn thư, lưu tr , ánh máy, n u d tuy n vào ng ch công ch c lo i B thì ph i t ch c thi tuy n v i n i dung ư c quy nh t i i m b kho n 4 m c I Thông tư s 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a B N i v . i v i nh ng trư ng h p có ch ng ch ngh văn thư, lưu tr , ánh máy, n u d tuy n vào ng ch công ch c lo i C thì H i ng tuy n d ng công ch c cơ quan thi hành án dân s căn c vào các văn b ng, ch ng ch , s c kho , phNm ch t c a ngư i d tuy n (có th k t h p v i ki m tra tr c ti p tay ngh ) quy t nh tuy n d ng. III. T CH C THI TUY N, CÔNG NH N K T QU THI TUY N CÔNG CH C 1. L p k ho ch t ch c thi tuy n: Căn c ch tiêu biên ch ư c phân b và nhu c u tuy n d ng công ch c c a các cơ quan thi hành án dân s a phương, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh l p k ho ch t ch c thi tuy n công ch c, báo cáo Giám c S Tư pháp phê duy t. Trên cơ s phê duy t c a Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh thông báo công khai k ho ch t ch c thi tuy n t i tr s cơ quan thi hành án dân s c p t nh và ăng t i trên m t trong các phương ti n thông tin i chúng: báo nói, báo vi t, báo hình t i a phương m i ngư i bi t và ăng ký d tuy n, ng th i g i m t b n v C c Thi hành án dân s . N i dung thông báo g m: tiêu chuNn và i u ki n c a ngư i ăng ký d tuy n; s lư ng và ch c danh công
 4. ch c c n tuy n d ng; h sơ ăng ký d tuy n; th i gian ăng ký d tuy n; th i gian thi tuy n; a i m n p h sơ và l phí thi tuy n. 2. T ch c thi tuy n: Sau khi có Thông báo nêu t i kho n 1 m c này, H i ng tuy n d ng công ch c cơ quan thi hành án dân s t ch c vi c thi tuy n công ch c, công b k t qu thi tuy n, trình c p có thNm quy n quy t nh công nh n k t qu thi tuy n theo quy nh c a pháp lu t và c a B Tư pháp. 3. Lưu gi h sơ thi tuy n: H sơ, bài thi c a thí sinh d thi tuy n công ch c và các tài li u liên quan n vi c t ch c thi tuy n ph i ư c lưu gi t i Thi hành án dân s c p t nh theo quy nh c a pháp lu t. IV. T CH C XÉT TUY N D NG, TI P NH N CÔNG CH C 1. Xét tuy n d ng công ch c: Nh ng trư ng h p thu c di n xét tuy n d ng công ch c, H i ng tuy n d ng công ch c h p ánh giá và xét tuy n d ng công ch c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ti p nh n công ch c: Vi c ti p nh n công ch c t các cơ quan khác v cơ quan thi hành án dân s th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n t i Thông tư này. Căn c nhu c u cán b và trên cơ s ngh c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh, Giám c S Tư pháp g i h sơ c a ngư i d ki n ti p nh n vào cơ quan thi hành án dân s v C c Thi hành án dân s xem xét, phê duy t trư c khi ra Quy t nh ti p nh n. V. QUY T NNH TUY N D NG CÔNG CH C Căn c k t qu thi tuy n, xét tuy n d ng công ch c, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ngh Giám c S Tư pháp ra quy t nh tuy n d ng công ch c và l p danh sách nh ng trư ng h p ư c tuy n d ng vào cơ quan thi hành án dân s g i v C c Thi hành án dân s (kèm theo h sơ, k t qu thi tuy n, xét tuy n và các tài li u có liên quan) trong th i h n 15 ngày k t ngày có quy t nh tuy n d ng th c hi n chính sách cán b và ki m tra, qu n lý. H sơ tuy n d ng công ch c c a các cơ quan thi hành án dân s g i v C c Thi hành án dân s g m có: 1. Công văn c a Giám c S Tư pháp báo cáo k t qu tuy n d ng công ch c cơ quan thi hành án dân s ; 2. Biên b n h p c a H i ng tuy n d ng công ch c; 3. Danh sách th hi n k t qu thi tuy n, xét tuy n d ng công ch c; 4. 01 b h sơ tuy n d ng, ti p nh n công ch c theo quy nh t i i m 3 m c I ph n này. Sau khi ra quy t nh tuy n d ng công ch c, Giám c S Tư pháp ra quy t nh c ngư i hư ng d n công ch c m i ư c tuy n d ng theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ch u trách nhi m c p, phát th cho công ch c m i ư c tuy n d ng, ti p nh n. Ph n th hai: NÂNG B C LƯƠNG, CHUY N X P LƯƠNG, NÂNG NG CH, CHUY N NG CH, CHUY N LO I CÔNG CH C I. NÂNG B C LƯƠNG CÔNG CH C 1. Nâng b c lương thư ng xuyên Vi c nâng b c lương thư ng xuyên i v i công ch c cơ quan thi hành án dân s a phương th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh sau ây:
 5. 1.1. i v i công ch c các ng ch Ch p hành viên c p t nh, ThNm tra viên chính và tương ương, khi n th i h n nâng b c lương và có các i u ki n ư c nâng b c lương theo quy nh t i Thông tư s 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch nâng b c lương thư ng xuyên và nâng b c lương trư c th i h n i v i cán b công ch c, viên ch c (sau ây g i t t là Thông tư s 03/2005/TT-BNV) và Thông tư s 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 hư ng d n s a i, b sung ch nâng b c lương và các ch ph c p lương i v i cán b , công ch c, viên ch c (sau ây g i t t là Thông tư s 83/2005/TT-BNV), Trư ng Thi hành án dân s c p t nh l p danh sách báo cáo Giám c S Tư pháp trình B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh. H sơ ngh nâng b c lương g i v C c Thi hành án dân s g m có: Biên b n h p xét nâng b c lương c a ơn v nơi công ch c công tác, công văn ngh c a Giám c S Tư pháp và danh sách công ch c ư c nâng b c lương. i v i trư ng h p công ch c m i ư c ti p nh n t các cơ quan khác sang cơ quan thi hành án dân s thì ph i g i kèm theo b n sao quy t nh nâng b c lương g n nh t c a cơ quan cũ; 1.2. i v i công ch c các ng ch t Ch p hành viên c p huy n, ThNm tra viên, Chuyên viên và tương ương tr xu ng, khi n th i h n nâng b c lương và có các i u ki n ư c nâng b c lương theo quy nh c a pháp lu t, Th trư ng các cơ quan thi hành án dân s t ch c cho công ch c thu c ơn v xem xét, ánh giá và báo cáo Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ( i v i trư ng h p ngư i thu c di n nâng b c lương là công ch c c a cơ quan thi hành án dân s c p huy n) trình Giám c S Tư pháp xem xét, quy t nh theo thNm quy n. Sau khi quy t nh nâng b c lương cho công ch c cơ quan thi hành án dân s a phương, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh g i danh sách trích ngang kèm theo quy t nh nâng b c lương c a công ch c v C c Thi hành án dân s ki m tra, qu n lý. 2. Nâng b c lương trư c th i h n: Trình t , th t c xét nâng b c lương trư c th i h n i v i công ch c cơ quan thi hành án dân s th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 03/2005/TT-BNV, Thông tư s 83/2005/TT-BNV và Công văn s 717/BTP-THA ngày 28 tháng 02 năm 2007 c a B Tư pháp v vi c hư ng d n nâng b c lương trư c th i h n. Th i gian xét nâng b c lương trư c th i h n t 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng ph i tương ng v i c p thành tích mà công ch c ó t ư c. II. NÂNG NG CH, CHUY N NG CH, CHUY N LO I CÔNG CH C 1. Vi c nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i công ch c cơ quan thi hành án dân s a phương ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b công ch c, Ngh nh s 09/2007/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b công ch c trong các cơ quan nhà nư c và các văn b n hư ng d n có liên quan. Công ch c ư c tuy n d ng vào ng ch nào thì ư c phân công công tác ng ch ó và ch ư c xem xét nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i công ch c khi tiêu chuNn và i u ki n theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tư pháp. Căn c nhu c u c a các cơ quan thi hành án dân s a phương, B Tư pháp s xem xét, phê duy t nâng ng ch, chuy n ng ch, chuy n lo i cho công ch c cơ quan thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t. 2. H i ng chuy n lo i, chuy n ng ch công ch c: 2.1. C c trư ng C c Thi hành án dân s quy t nh thành l p H i ng chuy n lo i công ch c c a các cơ quan thi hành án dân s a phương theo ngh c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh. H i ng chuy n lo i công ch c c a các cơ quan thi hành án dân s a phương g m 05 thành viên sau ây: - Ch t ch H i ng là Trư ng Thi hành án dân s c p t nh; - Các u viên: Trư ng phòng T ch c - hành chính thu c Thi hành án dân s c p t nh (ho c Trư ng phòng T ch c cán b i v i Thi hành án dân s c p t nh có Phòng T ch c cán b ); m t Trư ng Thi
 6. hành án dân s c p huy n; m t Ch p hành viên c p t nh và m t Chuyên viên làm công tác t ch c cán b thu c Thi hành án dân s c p t nh (kiêm Thư ký H i ng); Nhi m v , quy n h n c a H i ng chuy n lo i công ch c c a các cơ quan thi hành án dân s a phương th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. C c trư ng C c Thi hành án dân s quy t nh thành l p H i ng ki m tra sát h ch i v i trư ng h p xét chuy n ng ch t các ng ch khác sang ng ch ThNm tra viên, ThNm tra viên chính thi hành án dân s thu c C c Thi hành án dân s ; Trư ng Thi hành án dân s c p t nh quy t nh thành l p H i ng ki m tra sát h ch i v i trư ng h p xét chuy n ng ch t các ng ch khác sang ng ch ThNm tra viên, ThNm tra viên chính thi hành án dân s thu c các cơ quan thi hành án dân s a phương. Thành ph n H i ng, nhi m v , quy n h n c a H i ng ki m tra sát h ch th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 1327/Q -BTP ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tư pháp. 3. Vi c c cán b công ch c d thi nâng ng ch, vi c thành l p H i ng thi nâng ng ch, nhi m v quy n h n c a H i ng thi nâng ng ch và b nhi m vào ng ch công ch c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tư pháp. 4. Vi c ào t o nh m nâng cao trình chuyên môn và nâng ng ch cho công ch c ph i phù h p v i chuyên môn nghi p v mà công ch c ang m nhi m, không c công ch c i ào t o chuyên ngành khác v i chuyên môn nghi p v ư c giao, tr trư ng h p t túc i h c. III. X P LƯƠNG TRONG TRƯ NG H P B NHI M L N U, KHÔNG Ư C B NHI M L I, MI N NHI M, CÁCH CH C CH P HÀNH VIÊN Công ch c cơ quan thi hành án dân s ư c b nhi m Ch p hành viên l n u, không ư c b nhi m l i ho c mi n nhi m, cách ch c Ch p hành viên thì ph i xem xét chuy n x p l i ng ch, b c lương cho phù h p. Vi c chuy n x p l i ng ch, b c lương cho các trư ng h p này th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh sau ây: 1. i v i nh ng trư ng h p Ch p hành viên ư c b nhi m l n u thì vi c chuy n x p l i ng ch, b c lương do B trư ng B Tư pháp quy t nh. H sơ ngh b nhi m Ch p hành viên g i v B Tư pháp ph i g i kèm theo Quy t nh nâng b c lương g n nh t c a cơ quan có thNm quy n. 2. Trư ng h p Ch p hành viên ã h t nhi m kỳ nhưng không ư c xem xét b nhi m l i thì ph i chuy n x p l i ng ch, b c lương cho phù h p v i trình chuyên môn, ch c danh và nhi m v m i. Giám c S Tư pháp quy t nh chuy n x p l i ng ch, b c lương ( i v i các ng ch t Chuyên viên và tương ương tr xu ng) ho c trình B trư ng B Tư pháp quy t nh chuy n x p l i ng ch, b c lương ( i v i các ng ch t Chuyên viên chính và tương ương tr lên) theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. i v i trư ng h p mi n nhi m Ch p hành viên ho c cách ch c Ch p hành viên, B trư ng B Tư pháp xem xét vi c chuy n x p l i ng ch, b c lương cho công ch c theo quy nh c a pháp lu t. H sơ ngh mi n nhi m, cách ch c Ch p hành viên ph i có y các tài li u liên quan n quá trình lương, quy t nh nâng b c lương ho c chuy n x p lương g n nh t. Riêng trư ng h p mi n nhi m Ch p hành viên chuy n công tác thì vi c chuy n x p l i ng ch, b c lương do cơ quan ti p nh n công ch c xem xét, quy t nh. Ph n th ba B NHI M, B NHI M L I, THÔI GI CH C V TRƯ NG THI HÀNH ÁN, PHÓ TRƯ NG THI HÀNH ÁN DÂN S C P T NH, C P HUY N, TRƯ NG PHÒNG, PHÓ TRƯ NG PHÒNG CHUYÊN MÔN THU C THI HÀNH ÁN DÂN S C P T NH, GIAO QUY N TRƯ NG THI HÀNH ÁN DÂN S C P T NH, C P HUY N VÀ TH C HI N CH PH C P CH C V
 7. I. B NHI M CH C V TRƯ NG THI HÀNH ÁN, PHÓ TRƯ NG THI HÀNH ÁN, GIAO QUY N TRƯ NG THI HÀNH ÁN DÂN S C P T NH, C P HUY N; B NHI M TRƯ NG PHÒNG, PHÓ TRƯ NG PHÒNG CHUYÊN MÔN THU C THI HÀNH ÁN DÂN S C P T NH 1. Trình t b nhi m Trư ng Thi hành án, Phó Trư ng Thi hành án, giao Quy n Trư ng Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n: Vi c b nhi m ch c v Trư ng Thi hành án, Phó Trư ng Thi hành án, giao Quy n Trư ng Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n th c hi n theo trình t , th t c quy nh t i Ngh nh s 50/2005/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và cán b , công ch c làm công tác thi hành án dân s (sau ây g i t t là Ngh nh s 50/2005/N -CP), Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o (sau ây g i t t là Quy t nh s 27/2003/Q -TTg) và các quy nh sau ây: 1.1. B nhi m Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh: 1.1.1. Giám c S Tư pháp ch trì, ph i h p v i C c trư ng C c Thi hành án dân s th c hi n các quy trình b nhi m Trư ng Thi hành án dân s c p t nh. Trên cơ s th ng nh t v i C c trư ng C c Thi hành án dân s v d ki n nhân s , Giám c S Tư pháp ph i h p v i các cơ quan có liên quan a phương tham mưu cho Thư ng v T nh u , Thành u ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có ý ki n b ng văn b n v vi c b nhi m Trư ng Thi hành án dân s c p t nh g i v C c Thi hành án dân s . C c trư ng C c Thi hành án dân s ph i h p v i V trư ng V T ch c cán b tham mưu trình Ban cán s ng và B trư ng B Tư pháp xem xét quy t nh vi c b nhi m Trư ng Thi hành án dân s c p t nh. Trư ng h p C c trư ng C c Thi hành án dân s và Giám c S Tư pháp chưa có s th ng nh t v d ki n nhân s Trư ng Thi hành án dân s c p t nh thì C c trư ng C c Thi hành án dân s cùng v i Giám c S Tư pháp ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan có liên quan a phương giúp Ban cán s ng và B trư ng B Tư pháp ph i h p v i Ban Thư ng v T nh u , Thành u ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét, th ng nh t nhân s ; 1.1.2. Trư ng Thi hành án dân s c p t nh giúp Giám c S Tư pháp và C c trư ng C c Thi hành án dân s ph i h p v i các cơ quan có liên quan a phương th c hi n các quy trình b nhi m Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh. Trên cơ s hoàn t t h sơ, th t c, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh báo cáo Giám c S Tư pháp xem xét, trình B trư ng B Tư pháp b nhi m Phó Trư ng Thi hành án dân s c p t nh; 1.1.3. i v i trư ng h p ngư i ư c ngh b nhi m Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh hi n ang công tác các cơ quan thi hành án dân s t i a phương thì i tư ng l y phi u tín nhi m bao g m toàn th công ch c c a Thi hành án dân s c p t nh và Trư ng Thi hành án dân s c p huy n tr c thu c. 1.2. B nhi m Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n: Trư ng Thi hành án dân s c p t nh giúp Giám c S Tư pháp ch trì ph i h p v i c p u và U ban nhân dân c p huy n th c hi n quy trình b nhi m Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n. Trên cơ s ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a c p u ho c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n v d ki n nhân s , Trư ng Thi hành án dân s c p t nh hoàn t t th t c báo cáo Giám c S Tư pháp xem xét trình B trư ng B Tư pháp b nhi m Trư ng Thi hành án dân s c p huy n ho c quy t nh b nhi m Phó Trư ng Thi hành án dân s c p huy n. Trư ng h p Trư ng Thi hành án dân s c p t nh và c p u ho c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n chưa có s th ng nh t v d ki n nhân s Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n thì Trư ng Thi hành án dân s c p t nh báo cáo Giám c S Tư pháp ph i h p v i c p u ho c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, th ng nh t nhân s trư c khi trình B trư ng B Tư
 8. pháp b nhi m Trư ng Thi hành án dân s c p huy n ho c quy t nh vi c b nhi m Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n; 1.3. Trư ng h p ngư i ư c ngh b nhi m Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n không thu c biên ch c a cơ quan thi hành án dân s thì ph i g i h sơ v C c Thi hành án dân s xem xét, phê duy t. H sơ g m có: văn b n ngh c a Giám c S Tư pháp, lý l ch công ch c; các văn b ng ch ng ch ; ý ki n c a Th trư ng cơ quan nơi công ch c hi n ang công tác nh n xét v quá trình công tác c a ngư i ó; ý ki n th a thu n ng ý b ng văn b n v vi c b nhi m Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c a Ch t ch y ban nhân dân cùng c p (trư ng h p ngh b nhi m Trư ng Thi hành án, Phó Trư ng Thi hành án dân s c p t nh thì Giám c S Tư pháp th a thu n th ng nh t v i C c trư ng C c Thi hành án dân s trư c khi trình Thư ng v T nh u , Thành u ho c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có ý ki n v vi c b nhi m các ch c v nói trên) và nh ng n i dung khác có liên quan. 2. H sơ b nhi m ch c v Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n g m có: 2.1. Sơ y u lý l ch (m u 2a- BNV/2007 theo Quy t nh s 06/2007/Q - BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B N i v ); - B n t ki m i m (theo m u g i kèm Thông tư s 06/2005/TT-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2005 c a B Tư pháp hư ng d n tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch p hành viên); - B n kê khai tài s n, thu nh p (theo m u s 01 ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n thu nh p); 2.2. B n sao các văn b ng, ch ng ch ; 2.3. Biên b n và k t qu l y phi u tín nhi m c a công ch c; 2.4. Ý ki n b ng văn b n c a c p u ho c Ch t ch U ban nhân dân cùng c p; 2.5. Gi y khám s c kho do b nh vi n a khoa huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên c p (còn trong th i h n sáu tháng); 2.6. B n nh n xét ánh giá năng l c chuyên môn, nghi p v , phNm ch t chính tr , o c l i s ng c a Th trư ng ơn v i v i ngư i ư c ngh b nhi m ch c v ( i v i Trư ng Thi hành án dân s c p t nh do Giám c S Tư pháp nh n xét, ánh giá; i v i Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh do Trư ng Thi hành án dân s c p t nh nh n xét, ánh giá); 2.7. Văn b n ngh b nhi m c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh i v i trư ng h p ngh b nhi m Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh, Trư ng Thi hành án c p huy n; văn b n ngh c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh và văn b n ngh c a Trư ng Thi hành án dân s c p huy n i v i trư ng h p ngh b nhi m Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n; 2.8. T trình c a Giám c S Tư pháp ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m i v i trư ng h p ngh b nhi m Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh, Trư ng Thi hành án dân s c p huy n; 2.9. Các tài li u khác có liên quan (n u có). i v i nh ng trư ng h p m i ư c b nhi m, b nhi m l i Ch p hành viên trong th i h n không quá sáu tháng, nay ư c ngh b nhi m ch c v Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh, Trư ng Thi hành án dân s c p huy n thì h sơ g i v B Tư pháp ph i có các tài li u ư c nêu t i i m 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 kho n này, riêng nh ng n i dung khác quy nh t i i m 2.1, 2.2 ch b sung khi có s thay i m i.
 9. 3. Giao Quy n Trư ng Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n: 3.1. Trư ng h p chưa có ngư i i u ki n b nhi m Trư ng Thi hành án dân s ho c c n ph i có th i gian th thách trư c khi chính th c b nhi m Trư ng Thi hành án dân s ho c có lý do chính áng khác (như Trư ng Thi hành án i h c t p trung ho c b m au kéo dài...) mà không th qu n lý, i u hành cơ quan t ba tháng tr lên thì Giám c S Tư pháp xem xét, l a ch n ngư i ngh B trư ng B Tư pháp t m th i giao Quy n Trư ng Thi hành án dân s . Ngư i ư c giao Quy n Trư ng Thi hành án dân s ph i là Phó trư ng Thi hành án dân s cùng c p. H sơ trình B trư ng B Tư pháp giao Quy n Trư ng Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n th c hi n theo quy nh t i kho n 2 m c I ph n này và không ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân cùng c p. 3.2. Trư ng h p cơ quan thi hành án dân s c p t nh, c p huy n chưa có Trư ng Thi hành án dân s nhưng ã có Phó trư ng Thi hành án dân s thì Phó trư ng Thi hành án dân s t m th i ư c giao ph trách cơ quan và ư c hư ng ph c p ch c v Trư ng Thi hành án dân s cho n khi có Trư ng Thi hành án dân s ho c có ngư i ư c giao Quy n Trư ng Thi hành án dân s . 3.3. Trư ng h p cơ quan thi hành án dân s c p huy n chưa có c Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s thì Trư ng Thi hành án dân s c p t nh t m th i th c hi n nhi m v c a Trư ng Thi hành án dân s c p huy n cho n khi có Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s ho c có ngư i ư c giao Quy n Trư ng Thi hành án dân s . 3.4. Th t c b nhi m Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 m c I ph n này. Căn c h sơ ngh b nhi m Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n, Giám c S Tư pháp ra Quy t nh b nhi m theo thNm quy n. Quy t nh b nhi m Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n ph i ghi rõ th i h n b nhi m ch c v là 05 năm và h s ph c p ch c v tương ng. Quy t nh b nhi m ch c v Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n ph i g i v C c Thi hành án dân s theo dõi và qu n lý. 4. B nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh: 4.1. Quy trình th t c ngh b nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 27/2003/Q -TTg; Thông tư liên t ch s 01/2007/TTLT-BTP-BNV ngày 29 tháng 3 năm 2007 c a B Tư pháp, B N i v hư ng d n v t ch c c a Thi hành án dân s c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4.2. i v i trư ng h p b nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c Thi hành án dân s c p t nh, h sơ g i C c Thi hành án dân s g m có: 4.2.1. Sơ y u lý l ch (m u s 02a - BNV/2007 theo Quy t nh s 06/2007/Q - BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 c a B trư ng B N i v ); - B n t ki m i m; - B n kê khai tài s n, thu nh p (theo m u s 01 ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n thu nh p); 4.2.2. B n sao các văn b ng, ch ng ch ; 4.2.3. Biên b n và k t qu l y phi u tín nhi m c a công ch c; 4.2.4. Gi y khám s c kho do b nh vi n a khoa huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên c p (còn trong th i h n sáu tháng);
 10. 4.2.5. B n nh n xét ánh giá v năng l c chuyên môn nghi p v , phNm ch t chính tr , o c l i s ng c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh i v i ngư i ư c ngh b nhi m ch c v Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c Thi hành án dân s c p t nh; 4.2.6. T trình c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ngh C c trư ng C c Thi hành án dân s xem xét, quy t nh b nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c Thi hành án dân s c p t nh; 4.2.7. Các tài li u khác có liên quan (n u có). II. B NHI M L I CH C V TRƯ NG THI HÀNH ÁN DÂN S , PHÓ TRƯ NG THI HÀNH ÁN DÂN S C P T NH, C P HUY N; TRƯ NG PHÒNG, PHÓ TRƯ NG PHÒNG CHUYÊN MÔN THU C THI HÀNH ÁN DÂN S C P T NH 1. Trình t b nhi m l i: Vi c b nhi m l i Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n; Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 50/2005/N -CP, Quy t nh s 27/2003/Q -TTg và các văn b n hư ng d n có liên quan. Ngoài ra còn ph i th c hi n m t s quy nh sau ây: 1.1. i v i trư ng h p b nhi m l i Trư ng Thi hành án dân s c p t nh: Trư c 06 tháng tính n th i i m k t thúc nhi m kỳ, Giám c S Tư pháp ch ng th c hi n các th t c theo úng quy trình b nhi m l i, ng th i ch trì cu c h p l y ý ki n nh n xét v quá trình th c hi n nhi m v trong nhi m kỳ c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh và hoàn t t h sơ trình B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh b nhi m l i theo thNm quy n trư c khi h t nhi m kỳ 20 ngày. i v i các trư ng h p Phó Trư ng Thi hành án dân s c p t nh, Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n, Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh chuNn b h t nhi m kỳ (trư c 06 tháng), Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ch ng th c hi n các th t c theo úng quy trình b nhi m l i, ng th i ch trì cu c h p l y ý ki n nh n xét v quá trình th c hi n nhi m v trong nhi m kỳ c a ngư i ư c xem xét ngh b nhi m l i và hoàn t t h sơ trình c p có thNm quy n b nhi m l i. Giám c S Tư pháp và Trư ng Thi hành án dân s c p t nh căn c nhi m v , quy n h n ư c giao, xem xét và có văn b n ngh c p có thNm quy n b nhi m l i trư c khi h t nhi m kỳ 20 ngày. Nh ng trư ng h p vì lý do khách quan mà các cơ quan ch c năng chưa th xem xét làm th t c b nhi m l i và v n áp ng i u ki n c a Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s , Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh thì ngư i ó v n ti p t c ư c làm nhi m v Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s , Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh t i a không quá 03 tháng k t ngày h t nhi m kỳ và ph i ư cs ng ý c a c p có thNm quy n b nhi m. H t th i h n 03 tháng, nh ng trư ng h p chưa hoàn t t th t c ngh b nhi m l i và cũng không ư c c p có thNm quy n quy t nh giao quy n ( i v i trư ng h p ngư i ư c ngh b nhi m l i là Trư ng Thi hành án dân s ho c Trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh) thì t m th i không ư c làm nhi m v cũ cho n khi có quy t nh m i c a c p có thNm quy n b nhi m. 1.2. i v i các trư ng h p h t nhi m kỳ nhưng thu c trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 31 Ngh nh s 50/2005/N -CP thì v n ph i làm các th t c c n thi t như i v i trư ng h p t i i m 1.1 kho n 1 m c này và hoàn t t h sơ trình c p có thNm quy n xem xét kéo dài th i gian gi ch c v , n u ngư i ó v n có i u ki n ti p t c gi ch c v cũ. 2. H sơ b nhi m l i g m có: 2.1. Các tài li u theo quy nh t i i m 2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.9 kho n 2 m c I ph n này; 2.2. Biên b n l y ý ki n nh n xét v quá trình th c hi n nhi m v trong nhi m kỳ c a ngư i ư c xem xét ngh b nhi m l i;
 11. 2.3. Các tài li u khác có liên quan (n u có). i v i h sơ b nhi m l i Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh thì ph i có văn b n c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh v vi c ngh b nhi m l i Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh và các tài li u theo quy nh t i i m 4.2 m c I ph n này (tr ti t 4.2.6 i m 4.2 m c I ph n này). Ph n th tư I U NG, LUÂN CHUY N, BI T PHÁI, THUYÊN CHUY N CÔNG CH C I. NGUYÊN T C CHUNG Vi c i u ng, luân chuy n, bi t phái, thuyên chuy n công ch c, Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s ph i căn c vào nhu c u công tác, trình , năng l c c a công ch c, m b o công khai, dân ch , khách quan theo úng quy nh c a pháp lu t, hư ng d n c a B Tư pháp và ph i có ý ki n b ng văn b n c a Th trư ng cơ quan thi hành án dân s nơi công ch c ư c i u ng i và nơi công ch c ư c i u ng n. Trư ng h p n u các cơ quan này không ng ý nhưng không nêu rõ lý do ho c lý do không thuy t ph c thì Giám c S Tư pháp v n quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Khi ti n hành i u ng, luân chuy n, bi t phái công ch c, Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s ph i tính n các y u t khác như hoàn c nh gia ình, i u ki n có th thích nghi c a công ch c i v i ơn v m i, c bi t là ph i làm t t công tác tư tư ng. Trong trư ng h p ã ng viên, thuy t ph c và ngư i ư c i u ng, luân chuy n có i u ki n th c hi n nhưng không th c hi n thì Giám c S Tư pháp v n quy t nh. II. I U NG, LUÂN CHUY N, BI T PHÁI CH P HÀNH VIÊN, TRƯ NG THI HÀNH ÁN, PHÓ TRƯ NG THI HÀNH ÁN DÂN S C P T NH, C P HUY N 1. Trình t , th t c ngh B trư ng B Tư pháp quy t nh i u ng, luân chuy n, bi t phái Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương t t nh này n t nh khác th c hi n như sau: 1.1. Trư ng Thi hành án dân s c p t nh nơi có Ch p hành viên ư c chuy n i và Trư ng Thi hành án dân s c p t nh nơi có Ch p hành viên ư c chuy n n chuNn b các th t c c n thi t báo cáo Giám c S Tư pháp trình B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh; 1.2. Trư ng h p công ch c ư c i u ng, luân chuy n, bi t phái là Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s mà v n gi nguyên ch c v cũ thì không ph i mi n nhi m ch c v trư c khi i u ng, luân chuy n, bi t phái nhưng ph i có ý ki n b ng văn b n c a c p u ho c Ch t ch y ban nhân dân cùng c p, nơi có Trư ng Thi hành án dân s , Phó Trư ng Thi hành án dân s chuy n i và chuy n n; 1.3. Trư ng h p i u ng, luân chuy n, bi t phái Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s nhưng có s thay i ch c v thì th c hi n như i v i các trư ng h p b nhi m, mi n nhi m Trư ng Thi hành án dân s , Phó trư ng Thi hành án dân s quy nh t i Ngh nh s 50/2005/N -CP. 2. Trình t , th t c i u ng luân chuy n Ch p hành viên c p t nh trong ph m vi a bàn t nh th c hi n như sau: 2.1. Trư ng h p i u ng t m th i Ch p hành viên c p t nh làm nhi m v Thi hành án dân s c p huy n thì không ph i mi n nhi m Ch p hành viên c p t nh trư c khi th c hi n quy t nh i u ng; 2.2. Trư ng h p luân chuy n Ch p hành viên c p t nh nh n nhi m v Trư ng Thi hành án dân s , Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n thì ph i th c hi n y trình t , th t c quy nh v b nhi m Trư ng Thi hành án dân s , Phó trư ng Thi hành án dân s . Ng ch, b c lương c a Ch p hành viên th c
 12. hi n theo quy nh t i i m b, kho n 3, i u 3, Ngh nh 204/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. 3. Trình t , th t c ngh Giám c S Tư pháp quy t nh i u ng luân chuy n Ch p hành viên c p huy n trong ph m vi a bàn t nh th c hi n như sau: 3.1. Trư ng Thi hành án dân s c p t nh chuNn b th t c báo cáo Giám c S Tư pháp xem xét, quy t nh; 3.2. Vi c i u ng, luân chuy n Ch p hành viên trong trư ng h p này v n ph i áp ng các th t c quy nh t i m c I ph n th tư c a Thông tư này; 3.3. Trư ng h p Trư ng Thi hành án dân s , Phó trư ng Thi hành án dân s ư c i u ng, luân chuy n mà v n gi nguyên ch c v cũ thì không ph i xem xét trình c p có thNm quy n b nhi m l i ch c v Trư ng Thi hành án dân s , Phó trư ng Thi hành án dân s nhưng ph i th c hi n y th t c quy nh t i i m 1.2 kho n 1 m c II ph n này; 3.4. Trư ng h p i u ng, luân chuy n nhưng có s thay i ch c v (ngư i ư c i u ng n s ư c b nhi m ch c v như: Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s ho c thôi gi ch c v Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s ) thì th c hi n như trư ng h p th a thu n b nhi m, mi n nhi m Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s quy nh t i Ngh nh s 50/2005/N -CP trình c p có thNm quy n b nhi m, mi n nhi m i v i ch c v c n thay i, sau ó ti n hành i u ng, luân chuy n. 3.5. Sau khi có quy t nh i u ng luân chuy n, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh g i quy t nh v C c Thi hành án dân s , kèm theo danh sách trích ngang i u ch nh ph c p (n u có) th c hi n vi c qu n lý. III. I U NG, LUÂN CHUY N CÔNG CH C KHÁC Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ngh Giám c S Tư pháp xem xét, quy t nh vi c i u ng, luân chuy n công ch c trong cơ quan thi hành án dân s . Vi c i u ng, luân chuy n công ch c khác c a cơ quan thi hành án dân s ph i tuân th y các th t c quy nh t i m c I ph n này. Sau khi có quy t nh i u ng luân chuy n, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh g i quy t nh v C c Thi hành án dân s , kèm theo danh sách trích ngang i u ch nh ph c p (n u có) th c hi n vi c qu n lý và i u ch nh kinh phí. IV. THUYÊN CHUY N CÔNG CH C Vi c thuyên chuy n i v i công ch c cơ quan thi hành án dân s th c hi n theo trình t , th t c sau ây: 1. i v i Ch p hành viên: Trên cơ s yêu c u công tác t ch c cán b ho c theo nguy n v ng c a Ch p hành viên, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh báo cáo Giám c S Tư pháp xem xét và có văn b n trình B trư ng B Tư pháp cho ý ki n v vi c Ch p hành viên thuyên chuy n công tác. H sơ g i v B Tư pháp ph i có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan, ơn v ngh ti p nh n công ch c, ơn ngh chuy n công tác c a Ch p hành viên, ý ki n b ng văn b n c a Th trư ng cơ quan thi hành án nơi Ch p hành viên công tác. Căn c ý ki n b ng văn b n c a B Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh trình H i ng tuy n ch n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s xem xét ngh mi n nhi m Ch p hành viên theo thNm quy n. Sau khi có Quy t nh mi n nhi m Ch p hành viên c a B trư ng B Tư pháp, Giám c S Tư pháp quy t nh cho Ch p hành viên thuyên chuy n công tác và l p danh sách gi m công ch c g i v C c Thi hành án dân s qu n lý.
 13. 2. i v i ThNm tra viên, ThNm tra viên chính: Khi có yêu c u thuyên chuy n công tác i v i ThNm tra viên, ThNm tra viên chính, trên cơ s ng ý c a Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh báo cáo C c Trư ng C c Thi hành án dân s ho c B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh vi c mi n nhi m ThNm tra viên, ThNm tra viên chính theo thNm quy n. Căn c quy t nh mi n nhi m ThNm tra viên, ThNm tra viên chính, Giám c S Tư pháp quy t nh thuyên chuy n công tác và l p danh sách gi m công ch c g i v C c Thi hành án dân s qu n lý. 3. i v i Chuyên viên và K toán viên: Vi c thuyên chuy n công tác i v i Chuyên viên, K toán viên do Giám c S Tư pháp quy t nh sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a C c Thi hành án dân s . 4. i v i các ch c danh còn l i c a cơ quan thi hành án dân s : Vi c thuyên chuy n công tác i v i các ch c danh còn l i c a cơ quan thi hành án dân s do Giám c S Tư pháp quy t nh theo ngh c a Trư ng Thi hành án dân s c p t nh và l p danh sách gi m công ch c g i v C c Thi hành án dân s qu n lý. Ph n th năm X LÝ K LU T CÔNG CH C Vi c x lý k lu t công ch c cơ quan thi hành án dân s a phương ph i th c hi n úng quy nh c a pháp lu t và các quy nh sau ây: 1. Khi phát hi n công ch c cơ quan thi hành án dân s a phương vi ph m k lu t, Giám c S Tư pháp ch o Trư ng Thi hành án dân s c p t nh và ơn v có công ch c vi ph m ti n hành xác minh vi c vi ph m, yêu c u công ch c làm b n t ki m i m, t ch c h p ki m i m trong ơn v có công ch c vi ph m (ph i ghi thành biên b n) và l p h sơ H i ng k lu t xem xét. 2. Giám c S Tư pháp ra quy t nh thành l p H i ng k lu t i v i công ch c cơ quan thi hành án dân s a phương. H i ng k lu t g m năm thành viên theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh s 35/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v vi c x lý k lu t cán b , công ch c (sau ây g i t t là Ngh nh s 35/2005/N -CP), c th như sau: 2.1. Ch t ch H i ng là Trư ng Thi hành án dân s c p t nh (nh ng nơi chưa có Trư ng Thi hành án dân s c p t nh thì Ch t ch H i ng là Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh); 2.2. M t y viên H i ng là i di n Ban Ch p hành Công oàn cùng c p c a Thi hành án dân s c p t nh ( i v i trư ng h p ngư i vi ph m là công ch c thu c Thi hành án dân s c p t nh), Thi hành án dân s c p huy n ( i v i trư ng h p ngư i vi ph m là công ch c thu c Thi hành án dân s c p huy n); 2.3. M t y viên H i ng là i di n công ch c c a ơn v có công ch c vi ph m k lu t (do t p th công ch c ơn v ó c ); 2.4. i v i ngư i vi ph m k lu t ang công tác t i Thi hành án dân s c p t nh thì ngư i tr c ti p qu n lý hành chính và chuyên môn nghi p v c a ngư i vi ph m ư c c tham gia làm thành viên H i ng k lu t có th là Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh do Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ch nh. i v i ngư i vi ph m k lu t ang công tác t i Thi hành án dân s c p huy n thì ngư i tr c ti p qu n lý hành chính và chuyên môn nghi p v c a ngư i vi ph m ư c c tham gia làm thành viên H i ng k lu t có th là Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n. Trư ng h p ngư i vi ph m k lu t là Trư ng Thi hành án, Phó trư ng Thi hành án dân s c p huy n thì ngư i tr c ti p qu n lý hành chính và chuyên môn nghi p v c a ngư i vi ph m ư c c tham gia làm thành viên H i ng k lu t có th là Phó trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c Trư ng phòng, Phó trư ng phòng chuyên môn thu c Thi hành án dân s c p t nh do Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ch nh;
 14. 2.5. M t y viên H i ng là Trư ng phòng T ch c - Hành chính thu c Thi hành án dân s c p t nh (ho c Trư ng phòng T ch c i v i Thi hành án dân s c p t nh có Phòng T ch c cán b ). 3. Trư ng h p Trư ng Thi hành án ho c Phó Trư ng Thi hành án dân s c p t nh vi ph m k lu t thì Giám c S Tư pháp quy t nh thành l p H i ng k lu t, g m ba thành viên c th như sau: 3.1. Ch t ch H i ng là Giám c S Tư pháp; 3.2. M t u viên H i ng là i di n ng u c p trên tr c ti p; 3.3. M t y viên H i ng là i di n Ban Ch p hành Công oàn c a Thi hành án dân s c p t nh. Trư ng h p Thi hành án dân s c p t nh chưa thành l p Công oàn thì i di n Ban Ch p hành Công oàn cùng c p c a Thi hành án dân s c p t nh nơi công ch c vi ph m sinh ho t công oàn tham gia làm u viên H i ng. 4. Ngoài các thành ph n chính c a H i ng k lu t ư c nêu t i kho n 2 và kho n 3 ph n này, khi ti n hành h p H i ng, H i ng k lu t m i thêm i di n Ban N công (n u công ch c vi ph m là n ), i di n oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh (n u công ch c vi ph m là oàn viên, thanh niên) c a ơn v nơi có ngư i vi ph m n d các phiên h p c a H i ng k lu t. i di n ư c m i ư c quy n tham gia ý ki n nhưng không có quy n bi u quy t. 5. H sơ k lu t g m có các tài li u sau: 5.1. B n ki m i m c a công ch c vi ph m; 5.2. Các biên b n, gi y t thNm tra, xác minh v vi c (hoá ơn, ch ng t , b ng ch m công, k t lu n c a cơ quan có thNm quy n n u có); 5.3. Biên b n h p ki m i m và ngh hình th c k lu t c a ơn v có công ch c vi ph m; 5.4. Biên b n h p và Quy t ngh c a H i ng k lu t; 5.5. Văn b n ngh áp d ng hình th c k lu t c a H i ng k lu t; 5.6. Các tài li u khác có liên quan. H sơ k lu t cán b , công ch c ph i ư c qu n lý, c p nh t, lưu gi và b o qu n theo úng quy nh. 6. Quy trình xem xét x lý k lu t i v i cán b , công ch c cơ quan thi hành án vi ph m k lu t ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 35/2005/N -CP và các văn b n hư ng d n có liên quan. 7. i v i các trư ng h p thu c thNm quy n Giám c S Tư pháp ra quy t nh x lý k lu t, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh có trách nhi m sao m t b h sơ (bao g m y các tài li u có liên quan) kèm theo quy t nh k lu t g i v C c Thi hành án dân s ki m tra, qu n lý. Trư ng h p thu c thNm quy n x lý k lu t c a C c trư ng C c Thi hành án dân s ho c B trư ng B Tư pháp thì trong ph m vi thNm quy n, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ho c Giám c S Tư pháp báo cáo và g i toàn b h sơ, các tài li u có liên quan v C c Thi hành án dân s trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. Ph n th sáu GI I QUY T CH THÔI VI C CHO CÔNG CH C 1. i v i các trư ng h p xin thôi vi c theo nguy n v ng cá nhân thu c thNm quy n quy t nh c a Giám c S Tư pháp (tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 ph n này), Trư ng Thi hành án dân s c p t nh báo cáo Giám c S Tư pháp xem xét, quy t nh. Trên cơ s quy t nh c a Giám c S Tư
 15. pháp v vi c cho công ch c thôi vi c, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh l p danh sách trích ngang tính tr c p thôi vi c cho công ch c và g i v C c Thi hành án dân s xem xét và c p kinh phí. Quy t nh thôi vi c c a công ch c c n quy nh rõ: ngoài kho n tr c p cho thôi vi c do B o hi m xã h i a phương chi tr , ngư i thôi vi c còn ư c B Tư pháp gi i quy t ch thôi vi c theo Ngh nh s 54/2005/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph quy nh v ch thôi vi c, ch b i thư ng chi phí ào t o i v i cán b , công ch c (sau ây g i t t là Ngh nh s 54/2005/N -CP). Nh ng trư ng h p xin thôi vi c theo ch khác ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tư pháp. 2. Trư ng h p Ch p hành viên c p t nh, ThNm tra viên chính và tương ương tr lên có nguy n v ng xin thôi vi c thì Trư ng Thi hành án dân s c p t nh l p h sơ báo cáo Giám c S Tư pháp trình B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh. H sơ xin thôi vi c bao g m: công văn ngh c a S Tư pháp, ơn xin thôi vi c c a công ch c, b n sao S B o hi m xã h i và các tài li u khác có liên quan. Sau khi B trư ng B Tư pháp ra quy t nh cho công ch c thôi vi c, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ph i g i b n sao S B o hi m xã h i c a công ch c (S B o hi m xã h i ph i ư c ch t t i th i i m công ch c thôi vi c) v C c Thi hành án dân s tính tr c p thôi vi c theo Ngh nh s 54/2005/N -CP. Ph n th b y T CH C TH C HI N VÀ HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 555/TT-THA ngày 10 tháng 6 năm 1993 c a B Tư pháp hư ng d n m t s v n v công tác thi hành án dân s . 2. Trư ng Thi hành án dân s c p t nh có trách nhi m giúp Giám c S Tư pháp th c hi n có hi u qu công tác qu n lý t ch c cán b theo quy nh t i Quy t nh s 1148/2005/Q -BTP, Quy t nh s 01/2007/Q -BTP ngày 16 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Tư pháp s a i, b sung kho n 3 i u 2 Quy ch u quy n cho Giám c S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý m t s m t công tác t ch c, cán b c a Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Thi hành án dân s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ban hành kèm theo Quy t nh s 1148/2005/Q - BTP và các n i dung quy nh t i Thông tư này. KhNn trương xây d ng và hoàn thi n quy ho ch cán b lãnh o c a Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n trình B trư ng B Tư pháp phê duy t. Quy trình th c hi n quy ho ch cán b lãnh o Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n th c hi n theo quy nh c a ng và Nhà nư c. Quy ho ch Lãnh o Thi hành án dân s c p t nh, c p huy n ph i có ý ki n b ng văn b n c a c p u cùng c p trư c khi g i v B Tư pháp phê duy t. 3. H sơ, lý l ch c a công ch c cơ quan thi hành án dân s a phương ư c lưu gi và b o qu n ch t ch theo úng quy nh c a pháp lu t. Trư ng Thi hành án dân s c p t nh giúp Giám c S Tư pháp th c hi n vi c qu n lý h sơ, phi u công ch c và các tài li u khác có liên quan n lý l ch cá nhân c a cán b , công ch c cơ quan thi hành án dân s a phương. 4. C c trư ng C c Thi hành án dân s có trách nhi m giúp B trư ng B Tư pháp theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này và nh kỳ hàng năm báo cáo B trư ng B Tư pháp. 5. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh ph n ánh k p th i v B Tư pháp xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Qu c h i;
 16. - Văn phòng Ch t ch nư c; Hà Hùng Cư ng - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan thi hành án dân s a phương; - Công báo, Website Chính ph ; - V Pháp lu t Văn phòng Chính ph ; - Các ơn v thu c B Tư pháp; - Lưu VT B , C c THADS.
Đồng bộ tài khoản