Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
76
lượt xem
4
download

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 06/2009/TT-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V ĐÀO T O, C P, THU H I GI Y CH NG NH N KH NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG H I VÀ GI Y CH NG NH N VÙNG HO T Đ NG HOA TIÊU HÀNG H I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh v đào t o, c p, thu h i gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn hoa tiêu hàng h i và gi y ch ng nh n vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i như sau: Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Thông tư này quy đ nh v đào t o, c p, thu h i gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn hoa tiêu hàng h i (sau đây vi t t t là GCNKNCMHTHH) và gi y ch ng nh n vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i (sau đây vi t t t là GCNVHĐ HTHH). 2. Thông tư này áp d ng đ i v i hoa tiêu hàng h i, t ch c hoa tiêu hàng h i và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan đ n đào t o, c p, thu h i gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn hoa tiêu hàng h i và gi y ch ng nh n vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i. Đi u 2. Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn hoa tiêu hàng h i và gi y ch ng nh n vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i 1. GCNKNCMHTHH là ch ng ch c p cho hoa tiêu hàng h i đáp ng các quy đ nh t i Chương II c a Thông tư này. Hoa tiêu hàng h i đư c c p GCN KNCMHTHH h ng nào thì ch đư c phép d n tàu bi n trong gi i h n c a h ng đó. 2. GCNVHĐHTHH là ch ng ch c p cho hoa tiêu hàng h i, quy đ nh vùng ho t đ ng mà hoa tiêu hàng h i đư c ph p hành ngh . Hoa tiêu hàng h i ch đư c phép d n tàu vùng hoa tiêu hàng h i ghi trong GCNVHĐHTHH. 3. M u GCNKNCMHTHH đư c quy đ nh t i Ph l c 1 và GCNVHĐ HTHH đư c quy đ nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này. Đi u 3. H ng hoa tiêu hàng h i 1. Hoa tiêu hàng h i h ng Ba: Hoa tiêu hàng h i h ng Ba đư c phép d n các lo i tàu bi n có t ng dung tích dư i 4000 GT ho c có chi u dài t i đa đ n 115 m. 2. Hoa tiêu hàng h i h ng Nhì: Hoa tiêu hàng h i h ng Nhì đư c phép d n các lo i tàu bi n có t ng dung tích dư i 10.000 GT ho c có chi u dài t i đa đ n 145 m. 3. Hoa tiêu hàng h i h ng Nh t: Hoa tiêu hàng h i h ng Nh t đư c phép d n các lo i tàu bi n có t ng dung tích dư i 20.000 GT ho c có chi u dài t i đa đ n 175 m. 4. Hoa tiêu hàng h i Ngo i h ng: Hoa tiêu hàng h i Ngo i h ng đư c phép d n t t c các lo i tàu bi n. Chương II ĐÀO T O, THI, C P GI Y CH NG NH N KH NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG H I VÀ GI Y CH NG NH N VÙNG HO T Đ NG HOA TIÊU HÀNG H I
  2. Đi u 4. Chương trình đào t o hoa tiêu hàng h i 1. Chương trình đào t o hoa tiêu hàng h i bao g m: a) Chương trình đào t o hoa tiêu hàng h i cơ b n là chương trình đào t o áp d ng đ i v i nh ng ngư i t p s hoa tiêu hàng h i; b) Chương trình đào t o hoa tiêu hàng h i nâng cao là chương trình đào t o áp d ng đ nâng h ng hoa tiêu t h ng Nhì l n h ng Nh t; c) Th c hi n xét nâng h ng hoa tiêu đ i v i h ng Ba lên h ng Nhì và h ng Nh t l n Ngo i h ng. 2. Chương trình đào t o hoa tiêu hàng h i bao g m nh ng n i dung chính dư i đây: a) Pháp lu t Vi t Nam, Đi u ư c qu c t liên quan đ n an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng; b) Nghi p v hoa tiêu hàng h i; c) K năng đi u đ ng tàu bi n; d) Vùng hoa tiêu hàng h i b t bu c c a Vi t Nam; đ) Ti ng Anh nghi p v hoa tiêu hàng h i. Đi u 5. Cơ s đào t o và vi c th c t p hoa tiêu hàng h i 1. Cơ s đào t o hoa tiêu hàng h i (dư i đây g i t t là cơ s đào t o) là trư ng đ i h c ho c cao đ ng hàng h i có đào t o chuyên ngành Đi u khi n tàu bi n. 2. Nhi m v và quy n h n c a cơ s đào t o: a) T ch c tuy n sinh và đào t o theo chương trình đào t o hoa tiêu hàng h i đã đư c B Giao thông v n t i phê duy t; b) Nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, nâng cao ch t lư ng đào t o; đ xu t cơ quan có th m quy n s a đ i, b sung chương trình đào t o hoa tiêu hàng h i cho phù h p; c) Thu, s d ng h c phí theo quy đ nh. 3. Hoa tiêu hàng h i và t p s hoa tiêu hàng h i đư c th c t p t i các t ch c hoa tiêu hàng h i. 4. Nhi m v c a t ch c hoa tiêu hàng h i: T ch c th c t p hoa tiêu hàng h i và xác nh n th i gian th c t th c t p d n tàu và s lư t d n tàu an toàn cho các hoa tiêu hàng h i ho c t p s hoa tiêu hàng h i. Đi u 6. H i đ ng thi hoa tiêu hàng h i 1. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t đ nh thành l p H i đ ng thi hoa tiêu hàng h i. 2. H i đ ng thi hoa tiêu hàng h i có t 05 đ n 07 thành viên, bao g m: Ch t ch H i đ ng là lãnh đ o C c Hàng h i Vi t Nam, các u viên là đ i di n V T ch c cán b (B Giao thông v n t i) và lãnh đ o các Phòng ch c năng có liên quan c a C c Hàng h i Vi t Nam, t ch c hoa tiêu hàng h i và cơ s đào t o. 3. H i đ ng thi hoa tiêu hàng h i có trách nhi m t ch c thi t t nghi p khóa đào t o hoa tiêu hàng h i cơ b n và khóa đào t o hoa tiêu hàng h i nâng cao. 4. H i đ ng thi hoa tiêu hàng h i có nhi m v dư i đây: a) Xét duy t danh sách thí sinh theo các đi u ki n đư c quy đ nh t i Chương II c a Thông tư này; b) Tư v n cho C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam trong vi c l p ngân hàng đ thi cho t ng h ng hoa tiêu hàng h i, vùng hoa tiêu hàng h i; đ ngh đi u ch nh, c p nh t đ thi cho sát v i th c t ; c) Đi u hành và ki m tra các kỳ thi; d) X lý các v vi c x y ra trong các kỳ thi (n u có); đ) Thành l p Ban Giám kh o thi t t nghi p khoá đào t o hoa tiêu hàng h i cơ b n, khoá đào t o hoa tiêu hàng h i nâng cao (dư i đây g i là Ban Giám kh o); 2
  3. e) T ng h p k t qu kỳ thi, báo cáo C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t đ nh công nh n h c viên t t nghi p khóa đào t o; g) T ng h p ý ki n đóng góp c a các cơ s đào t o, h c viên, t ch c hoa tiêu v vi c t ch c, chương trình, quy trình đào t o các h ng hoa tiêu hàng h i báo cáo C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. Đi u 7. Ban Giám kh o thi t t nghi p 1. Ban Giám kh o có t 03 đ n 05 thành viên, đáp ng m t trong các tiêu chu n chuyên môn dư i đây: a) Là hoa tiêu hàng h i Ngo i h ng và có th i gian hành ngh hoa tiêu hàng h i ngo i h ng ít nh t là ba năm; b) Là thuy n trư ng tàu bi n có t ng dung tích t 3000 GT tr lên và có th i gian đ m nhi m ch c danh tương ng ít nh t ba năm; c) Là chuyên gia có uy tín v chuyên môn, nghi p v hàng h i. 2. Ban Giám kh o thi t t nghi p có nhi m v dư i đây: a) T ch c h i thi, ch m thi, t ng h p báo cáo k t qu thi theo quy đ nh; b) Ki n ngh H i đ ng thi hoa tiêu hàng h i đi u ch nh k p th i nh ng sai sót trong đ thi; c) X lý nh ng vi ph m quy ch thi theo th m quy n và báo cáo H i đ ng thi hoa tiêu hàng h i. Đi u 8. Đi u ki n tham d khóa đào t o hoa tiêu hàng h i 1. H c viên tham d khóa đào t o hoa tiêu hàng h i cơ b n ph i đáp ng các đi u ki n dư i đây: a) T t nghi p chuyên ngành Đi u khi n tàu bi n các trư ng hàng h i t b c cao đ ng tr l n; hoàn thành khóa h c b sung nh ng môn h c còn thi u t i các trư ng hàng h i khi t t nghi p chuyên ngành Đi u khi n tàu bi n các trư ng khác ho c cao đ ng ngh có gi y ch ng nh n thuy n trư ng tàu bi n có t ng dung tích t 3000 GT tr l n; b) Đ tiêu chu n s c kho theo quy đ nh; c) Hoàn thành chương trình ti ng Anh trình đ B tr lên; d) Hoàn thành khóa đào t o nghi p v ARPA. 2. H c viên tham d khóa đào t o hoa tiêu hàng h i nâng cao ph i đáp ng các đi u ki n dư i đây: a) T t nghi p chuyên ngành Đi u khi n tàu bi n t b c đ i h c tr lên các trư ng hàng h i; b) Đ tiêu chu n s c kho theo quy đ nh; c) Hoàn thành chương trình ti ng Anh trình đ C tr lên; d) Có GCNKNCMHTHH h ng Nhì; đ) Đ c l p d n tàu an toàn ít nh t là 200 lư t v i cương v hoa tiêu hàng h i h ng Nhì ho c có th i gian đ m nhi m t t công vi c c a hoa tiêu hàng h i h ng Nhì ít nh t là 24 tháng, đư c t ch c hoa tiêu hàng h i, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n. Đi u 9. Công nh n k t qu thi 1. Thí sinh d thi đ t yêu c u t t c các môn thi theo quy đ nh (đ t đi m 5 tr lên theo thang đi m 10) thì đư c công nh n t t nghi p khoá đào t o hoa tiêu hàng h i cơ b n ho c khoá đào t o hoa tiêu hàng h i nâng cao. Trư ng h p thí sinh thi ch đ t m t s môn thì k t qu nh ng môn này s đư c b o lưu trong th i h n m t năm k t ngày thông báo k t qu thi. 2. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t đ nh công nh n t t nghi p khoá đào t o hoa tiêu hàng h i cơ b n, khoá đào t o hoa tiêu hàng h i nâng cao trên cơ s đ ngh c a Ch t ch H i đ ng thi hoa tiêu hàng h i. Đi u 10. Đi u ki n đ đư c c p GCNKNCMHTHH Đ đư c c p GCNKNCMHTHH, hoa tiêu hàng h i ph i đáp ng các đi u ki n dư i đây: 3
  4. 1. GCNKNCMHTHH h ng Ba: a) Đã hoàn thành khóa đào t o hoa tiêu hàng h i cơ b n; b) Đã th c t p hoa tiêu hàng h i h ng Ba dư i s hư ng d n c a hoa tiêu hàng h i đã có GCNKNCMHTHH v i s lư t d n tàu an toàn là 300 lư t ho c th i gian ít nh t là 36 tháng v i s lư t d n tàu an toàn t i thi u là 150 lư t và đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n. Đ i v i hoa tiêu hàng h i t p s đã đ m nhi m ch c danh s quan tàu bi n h ng tàu t 500 GT tr lên thì ph i có s lư t th c t p d n tàu an toàn t i thi u là 200 lư t ho c th i gian ít nh t là 18 tháng v i s lư t th c t p d n tàu an toàn t i thi u là 100 lư t; trư ng h p hoa tiêu t p s đã đ m nhi m ch c danh thuy n trư ng tàu bi n có t ng dung tích t 500 GT tr l n thì ph i có s lư t th c t p d n tàu an toàn t i thi u là 150 lư t ho c th i gian ít nh t là 15 tháng v i s lư t th c t p d n tàu an toàn t i thi u là 75 lư t và đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n. 2. GCNKNCMHTHH h ng Nhì: a) Đ i v i hoa tiêu hàng h i đã có GCNKNCMHTHH h ng Ba: i. Đã đ c l p d n tàu an toàn ít nh t là 200 lư t v i cương v hoa tiêu hàng h i h ng Ba ho c có th i gian đ m nhi m t t công vi c c a hoa tiêu hàng h i h ng Ba ít nh t là 24 tháng v i s lư t d n tàu an toàn t i thi u là 100 lư t và đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n; ii. Có ít nh t là 30 lư t th c t p d n tàu an toàn đ i v i lo i tàu có t ng dung tích t 4000 GT ho c chi u dài t i đa t 115 m t tr l n ho c có th i gian th c t p hoa tiêu hàng h i h ng Nhì ít nh t là 12 tháng v i s lư t d n tàu an toàn t i thi u là 15 lư t và đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n. b) Đ i v i ngư i có gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn thuy n trư ng tàu bi n có t ng dung tích t 3000 GT tr lên và đã có th i gian đ m nhi m ch c danh thuy n trư ng tương ng ít nh t là 36 tháng thì đư c xét c p GCNKNCM HTHH h ng Nhì, nhưng ph i đáp ng các đi u ki n dư i đây: i. Đã hoàn thành khóa đào t o hoa tiêu hàng h i cơ b n; ii. Có ít nh t là 150 lư t th c t p d n tàu an toàn đ i v i lo i tàu có t ng dung tích t 4000 GT ho c chi u dài t i đa t 115 mét tr lên v i ch c danh th c t p hoa tiêu hàng h i h ng Nhì ho c có th i gian th c t p hoa tiêu hàng h i h ng Nhì ít nh t là 12 tháng v i s lư t d n tàu an toàn t i thi u là 75 lư t và đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n. 3. GCNKNCMHTHH h ng Nh t: a) Đã hoàn thành khóa đào t o hoa tiêu hàng h i nâng cao; b) Có ít nh t 30 lư t th c t p d n tàu an toàn đ i v i lo i tàu có t ng dung tích t 10.000 GT ho c chi u dài t i đa t 145 mét tr lên ho c th c t p hoa tiêu hàng h i h ng Nh t ít nh t sáu tháng v i s lư t d n tàu an toàn t i thi u là 15 lư t dư i s hư ng d n c a hoa tiêu hàng h i có GCNKNCMHTHH t h ng Nh t tr l n và đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n. 4. GCNKNCMHTHH Ngo i h ng: a) Có GCNKNCMHTHH h ng Nh t; b) Đã đ c l p d n tàu an toàn ít nh t là 300 lư t v i cương v hoa tiêu hàng h i h ng Nh t ho c có th i gian đ m nhi m t t công vi c c a hoa tiêu hàng h i h ng Nh t ít nh t là 36 tháng v i s lư t d n tàu an toàn t i thi u 150 lư t và đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n; c) Có ít nh t 30 lư t th c t p d n tàu an toàn đ i v i lo i tàu có t ng dung tích t 20.000 GT ho c sáu tháng v i s lư t d n tàu an toàn t i thi u là 15 lư t dư i s hư ng d n c a hoa tiêu hàng h i có GCNKHCMHTHH Ngo i h ng và đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n. Đi u 11. C p GCNVHĐHTHH 4
  5. 1. Hoa tiêu hàng h i đã qua th c t p d n tàu vùng hoa tiêu hàng h i nào thì đư c c p GCNVHĐHTHH t i vùng đó. GCNVHĐHTHH có cùng th i h n s d ng như GCNKNCMHTHH. 2. Đi u ki n c p GCNVHĐHTHH: Có GCNKNCMHTHH. Đ i v i hoa tiêu hàng h i d n tàu t i c ng d u khí ngoài khơi đ đu c c p GCNVHĐHTHH thì ph i th c t p d n tàu an toàn ít nh t 05 lư t t i vùng hoa tiêu hàng h i đó và đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n. 3. Chuy n vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i: Trư ng h p hoa tiêu hàng h i chuy n vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i ph i có th i gian th c t p d n tàu ít nh t là sáu tháng t i vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i nơi chuy n đ n v i s lư t d n tàu an toàn t i thi u (đư c t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p, C ng v hàng h i t i khu v c xác nh n) theo quy đ nh dư i đây: a) 100 lư t đ i v i các vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i: Qu ng Ninh (trõ tuy n d n tàu vào khu chuy n t i V n Gia), H i Phòng - Thái Bình - Nam Đ nh (tr tuy n d n tàu vào các c ng bi n Thái Bình, Nam Đ nh), thành ph H Chí Minh - Đ ng Nai - Bình Dương - Long An và Bà R a - Vũng Tàu - sông Ti n (tr tuy n d n tàu qua sông Ti n); b) 30 lư t đ i v i các vùng hoa tiêu hàng h i còn l i. Đi u 12. Gia h n, đ i, c p l i GCNKNCMHTHH và GCNVHĐHTHH 1. GCNKNCMHTHH có th i h n s d ng năm năm k t ngày c p. 2. GCNKNCMHTHH và GCNVHĐHTHH đư c gia h n, c p l i khi hoa tiêu hàng h i đáp ng các đi u ki n dư i đây: a) Có gi y ch ng nh n s c kho theo quy đ nh; b) Đã đ m nhi m ch c danh hoa tiêu hàng h i ph h p v i GCNKNCM HTHH đư c c p t 24 tháng tr l n trong vòng năm năm. Trư ng h p không đ 24 tháng thì ph i qua th i gian th c t p l i ít nh t ba tháng. 3. GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH còn h n s d ng ch đư c đ i, c p l i trong các trư ng h p dư i đây: a) B m t; b) B hư h ng. GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH đư c đ i ho c c p l i ph i có n i dung gi ng như GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH b m t ho c hư h ng và có th i h n s d ng b ng v i th i h n s d ng còn l i c a GCNKNCMHTHH, GCNVHĐ HTHH b m t, hư h ng. Đi u 13. H sơ tham d các khóa đào t o, đ ngh c p GCNKNCM HTHH và GCNVHĐHTHH 1. H sơ tham d khóa đào t o hoa tiêu hàng h i cơ b n bao g m: a) Đơn xin h c (đ i v i ngư i t xin h c) ho c công văn đ ngh c a cơ quan, t ch c qu n lý; b) B n sao h p l b ng t t nghi p chuyên ngành; c) B n sao h p l gi y ch ng nh n hoàn thành các môn h c b sung đ i v i nh ng ngư i t t nghi p chuyên ngành Đi u khi n tàu bi n các trư ng không ph i là trư ng hàng h i; d) B n sao h p l ch ng ch Anh văn; đ) Gi y ch ng nh n s c kh e; e) B n sao h p l gi y ch ng nh n hu n luy n nghi p v ARPA; g) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý ho c chính quy n đ a phương c p xã nơi đăng ký h kh u. 2. H sơ tham d khóa đào t o hoa tiêu hàng h i nâng cao bao g m các gi y t dư i đây: 5
  6. Ngoài các gi y t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, ngư i tham d khóa h c ph i b sung các lo i gi y t sau: a) B n sao h p l GCNKNCMHTHH h ng Nhì; b) B n xác nh n v vi c d n tàu theo quy đ nh t i đi m đ kho n 2 Đi u 8 c a Thông tư này. 3. H sơ c p GCNKNCMHTHH và GCNVHĐHTHH bao g m: a) Công văn kèm theo danh sách đ ngh c a t ch c hoa tiêu hàng h i hư ng d n th c t p, trong đó nêu c th vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i c a hoa tiêu đư c đ ngh ; b) 03 phi u sát h ch kh năng chuyên môn hoa tiêu hàng h i đ i v i hoa tiêu hàng h i h ng Ba. 02 phi u s t h ch đ i v i hoa tiêu hàng h i h ng Nhì, h ng Nh t và Ngo i h ng; c) B n kê khai th i gian ho c s lư t th c t p d n tàu an toàn có xác nh n t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p và C ng v hàng h i t i khu v c; d) 03 nh 3 x 4 ch p trong vòng sáu tháng tr l i (m t sau nh ghi rõ h tên, ngày sinh, nơi sinh). 4. H sơ c p GCNVHĐHTHH đ i v i hoa tiêu chuy n vùng ho t đ ng bao g m: a) GCNKNCMHTHH; b) Công văn đ ngh c a ngư i đ ng đ u t ch c hoa tiêu hàng h i trong đó nêu rõ vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i đ ngh c p GCNVHĐHTHH; c) Xác nh n th i gian th c t p d n tàu an toàn và s lư t d n tàu an toàn t i vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i nơi chuy n đ n c a t ch c hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p và C ng v hàng h i t i khu v c; d) 03 nh 3 x 4 ch p trong vòng sáu tháng tr l i (m t sau nh ghi rõ h tên, ngày sinh, nơi sinh). 5. H sơ xin gia h n, đ i, c p l i GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH bao g m: a) Đơn xin gia h n, đ i, c p l i GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH trong đó nêu rõ lý do và có xác nh n c a ngư i đ ng đ u t ch c hoa tiêu hàng h i ho c cơ quan có th m quy n; b) GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH c n gia h n ho c đ i; c) 03 nh 3 x 4 ch p trong vòng sáu tháng tr l i (m t sau nh ghi rõ h tên, ngày sinh, nơi sinh). Đi u 14. Trách nhi m c a C c Hàng h i Vi t Nam 1. Ch trì biên so n chương trình đào t o hoa tiêu hàng h i trình B Giao thông v n t i phê duy t; xây d ng và ban hành chương trình th c t p hoa tiêu hàng h i. 2. Hàng năm, căn c quy ho ch, nhu c u đào t o và th c t p hoa tiêu hàng h i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam giao cho các cơ s đào t o, t ch c hoa tiêu hàng h i t ch c vi c đào t o, th c t p cho hoa tiêu hàng h i. 3. C p, thu h i GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH theo quy đ nh c a Thông tư này và quy đ nh khác có liên quan c a pháp lu t. Chương III ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 15. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 52/2005/QĐ- BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v tiêu chu n đào t o, c p, thu h i ch ng ch kh năng chuyên môn hoa tiêu hàng h i và gi y ch ng nh n vùng ho t đ ng hoa tiêu hàng h i. 2. GCNKNCMHTHH và GCNVHĐHTHH đư c c p theo Quy t đ nh s 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v n ti p t c có giá tr s d ng đ n h t th i h n ghi trong gi y ch ng nh n đó. 6
  7. 3. Các chương trình đào t o đư c ban hành theo Quy t đ nh s 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v n gi nguyên giá tr s d ng đ n khi B Giao thông v n t i phê duy t chương trình đào t o m i theo quy đ nh t i Thông tư này. Đi u 16. T ch c th c hi n 1. C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. 2. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 16; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H Nghĩa Dũng - Các Th trư ng B GTVT; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GTVT; - Lưu: VT, TCCB. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 01 Phu luc 02 7
Đồng bộ tài khoản