Thông tư số 06/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
136
lượt xem
9
download

Thông tư số 06/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2009/TT-BYT quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2009/TT-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 06/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V Đ NH M C THU C THI T Y U VÀ CÁC V T TƯ TIÊU HAO TRONG CÁC D CH V , TH THU T CHĂM SÓC S C KH E SINH S N Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t , B Y t quy đ nh v đ nh m c thu c thi t y u và các v t tư tiêu hao trong các d ch v , th thu t chăm sóc s c kh e sinh s n như sau: Đi u 1. Ph m vi, đ i tư ng đi u ch nh Đ nh m c này áp d ng cho t t c các cơ s y t c a Nhà nư c và tư nhân cung c p d ch v , th thu t chăm sóc s c kh e sinh s n. Đi u 2. Đ nh m c thu c thi t y u và các v t tư tiêu hao trong các d ch v , th thu t chăm sóc s c kh e sinh s n 1. Làm m an toàn (dùng cho 1 l n) a) Khám thai Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Viên s t và axit folic: 1 viên/ngày trong su t thai kỳ 30 viên/tháng 2 Que th thai/1 thai ph (30% s trư ng h p - ch c n thi t trong 3 tháng 1 que đ u đ xác đ nh có thai) 3 Que th protein 1 que 4 Thư c dây (dùng cho 100 trư ng h p) 1 chi c 5 Săng v i (ư c 30 trư ng h p trong 100 trư ng h p khám thai) h y sau 30 1 chi c l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c Săng gi y 1 chi c 6 Găng tay s ch 1 đôi 7 Găng tay vô khu n (khám âm đ o trong trư ng h p có ti t d ch – 30% s 1 đôi trư ng h p) 8 D u Parafin (30% s trư ng h p) 5 ml 9 Bông y t (30% s trư ng h p) 10 g 10 Lam kính (30% s trư ng h p) 1 chi c 11 Que l y b nh ph m (30% s trư ng h p) 1 que 12 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 13 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t, 30% s trư ng h p): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g (1/2 viên kh nhi m, 1/2 viên lau b m t) 1 viên Naphasept 1,25 g (1 viên kh nhi m, 1 viên lau b m t) 2 viên Hexanios G + R (25ml kh nhi m, 25ml lau b m t) 50 ml b) Tiêm phòng u n ván Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Bơm tiêm nh a vô khu n 1 ml 1 chi c
 2. 2 Găng tay s ch 1 đôi 3 C n 70 đ 1 ml 4 Bông y t dùng cho 10 trư ng h p 1g 5 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) c) Đ đ đư ng dư i (dùng cho khám trư c đ và đ đ ) Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Oxytocin 5 đơn v (x trí tích c c giai đo n 3 cu c chuy n d ) 2 ng 2 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 1 chi c 3 T p d không th m nư c dùng cho 30 trư ng h p 2 chi c 4 Kính b o h dùng cho 50 trư ng h p 2 chi c 5 Săng v i (h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình), ho c 10 chi c Săng gi y 10 chi c 6 ng gi y, ho c 2 đôi Dép trong phòng đ (dùng cho 100 trư ng h p) 2 đôi 7 Mũ gi y, ho c 2 chi c Mũ chuyên môn theo quy đ nh 8 Kh u trang gi y, ho c 2 chi c Kh u trang chuyên môn theo quy đ nh 9 Găng tay vô khu n 6 đôi 10 Túi h ng máu sau đ 01 chi c 11 D u Parafin 5 ml 12 Bông y t 50 gam 2 13 G cyt 0,5 m 14 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 100 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 15 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 20 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 16 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g (1/2 viên kh nhi m, 1/2 viên lau b m t) 1 viên Naphasept 1,25 g (1 viên kh nhi m, 1 viên lau b m t) 2 viên Hexanios G + R (25ml kh nhi m, 25 ml lau b m t) 50 ml 17 Làm s ch: Xà phòng b t 30 gam Bàn ch i dùng cho 30 trư ng h p 1 chi c Găng tay r a d ng c dùng cho 15 trư ng h p 1 đôi d) Làm r n và chăm sóc tr sơ sinh ngay sau đ Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Vitamin K1 1 ml 10 mg ho c 1 ml 1 mg (ch dùng 1 mg cho m t trư ng 1 ng h p) 2 Bơm tiêm nh a vô khu n 1 ml (có chia v ch đ n 0,1ml) 1 chi c 3 ng hút nh t (5% s trư ng h p c n s d ng) 1 chi c
 3. 4 Ch lanh, ho c 0,5 m K p r n nh a 1 chi c 5 Khăn lau khô tr sơ sinh (h y sau 30 l n s d ng, x lý theo quy trình) 2 chi c 6 Nh m t sơ sinh: Nitrat b c 1% (Argyrol 1%) 1l 7 Găng tay vô khu n 2 đôi 8 Bông y t 20 gam 2 9 G c 0,5 m 10 C n 70 đ 3 ml 11 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%, Microshield Handgel, 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%, Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 12 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml đ) B m i Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Găng tay vô khu n 1 đôi 2 Bông y t 5 gam 3 Săng v i: (h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình), ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 4 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 5 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 5 Dung d ch r a tay sát khu n dùng m t trong các lo i sau: Microshield 2%; 5 ml Microshield Handgel; Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương e) Thông đái trong cu c đ Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 ng thông đái (nelaton) 1 chi c cho 10 trư ng h p 1 chi c 2 Găng tay vô khu n 1 đôi 3 Bông y t 5 gam 4 Săng v i: (h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình), ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 5 D u Parafin 1 ml 6 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 5 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 7 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) g) C t khâu t ng sinh môn Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Amoxicilin 500 mg 20 viên 2 Paracetamol 500 mg 10 viên
 4. 3 Lidocain 2% ng 2 ml 2 ng 4 Nư c c t 5 ml 1 ng 5 Kim khâu (1 h p: 2 kim tròn, 2 kim ba c nh) 1 chi c cho 20 trư ng h p 1h p 6 Ch li n kim catgut s 2 2 gói 7 Ch lanh 1m 8 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 1 chi c 9 Găng tay vô khu n 2 đôi 10 Bông y t 30 gam 11 G c làm c u 0,5 m 12 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 2 chi c Săng gi y 2 chi c 13 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 20 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 14 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) h) Forceps Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Pethidin hydroclorid ng 100 mg, ho c 1 ng Fentanyl 1%, ho c 50mcg Diazepam 10mg 1 ng 2 Lidocain 2% ng 2 ml 1 ng 3 Nư c c t 5 ml 1 ng 4 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 1 chi c 5 Bơm tiêm nh a vô khu n 10 ml 1 chi c 6 Găng tay vô khu n 2 đôi 7 Bông y t 10 gam 8 D u Parafin 5 ml 9 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 4 chi c Săng gi y 4 chi c 10 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) i) Giác hút Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Lidocain 2% ng 2 ml 1 ng 2 Nư c c t ng 5 ml 1 ng 3 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 1 chi c 4 Bông y t 10 gam 5 Găng vô khu n 2 đôi 6 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 4 chi c Săng gi y 4 chi c 7 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml
 5. Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) k) Bóc rau nhân t o (không tính thêm đ nh m c cho ki m soát t cung) Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Amoxicilin 500 mg 20 viên 2 Pethidin hydroclorid ng 100 mg, ho c 1 ng Fentanyl 1%, ho c 50mcg Diazepam 10mg 1 ng 3 Oxytocin 5 đơn v 2 ng 4 Ergometrin 0,2 mg 1 ng 5 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 3 chi c 0 6 C n 70 100 ml 7 Bông y t 10 g 8 Găng tay dài vô khu n 1 chi c 9 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 4 chi c Săng gi y 4 chi c 10 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) l) Ki m soát t cung: Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Amoxicilin 500 mg 20 viên 2 Pethidin hydroclorid ng 100 mg, ho c 1 ng Fentanyl 1%, ho c 50mcg Diazepam 10mg 1 ng 3 Oxytocin 5 đơn v 2 ng 4 Ergometrin 0,2 mg 1 ng 5 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 3 chi c 0 6 C n 70 100 ml 7 Bông y t 10 g 8 Găng tay dài vô khu n 1 chi c 9 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 4 chi c Săng gi y 4 chi c 10 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) m) Đ ch huy Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Oxytocin 5 đơn v 1 ng 2 Dung d ch glucose 5% chai 500 ml 1 chai 3 Bơm tiêm nh a vô khu n 10 ml 1 chi c 4 B dây truy n và kim lu n tĩnh m ch 1b 5 Băng dính kh 1 cm x 2 m dùng cho 5 trư ng h p 1 cu n
 6. 6 Bông y t 10 gam 7 Găng tay vô khu n 1 đôi 8 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương) n) Chăm sóc bà m ngày đ u sau đ Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Vitamin A (cho t t c các bà m ) 200.000 đơn v 1 viên 2 Viên s t/axit folic (cho t t c các bà m 01viên/ngày x 45 ngày) 45 viên 3 Găng tay s ch 1 đôi 4 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 5 Bông y t 30 g 6 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 7 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 8 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25ml 9 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi 2. Khám và đi u tr ph khoa (dùng cho 1 l n) a) Khám ph khoa Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 D u Parafin 2 Dung d ch acid acetic 3% 2 ml 3 Dung d ch Lugol 5 ml 4 Que l y b nh ph m làm phi n đ âm đ o ho c (30% các trư ng h p) 1 que Que l y b nh ph m soi tươi (30% các trư ng h p) 1 que 5 C n 70 đ 1 ml 6 Dung d ch KOH 10% 5 ml 7 Bông y t 10 g 8 Lam kính 02 cái 9 Găng vô khu n 1 đôi 10 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 11 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 12 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml
 7. 10% ho c s n ph m tương đương) 13. Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 14. Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi b) Soi c t cung Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Dung d ch acid acetic 3% 2 ml 2 Dung d ch Lugol 5 ml 3 C n 70 đ 1 ml 4 Dung d ch KOH 10% 5 ml 5 Bông y t 10 g 6 Găng vô khu n 1 đôi 7 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 8 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 9 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 10 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 11. Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi c) Đi u tr viêm âm đ o do n m, trùng roi và vi khu n sau khám ph khoa (dùng cho m t trư ng h p/01 đ t đi u tr ) Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Metronidazol 500 mg (Đi u tr viêm âm đ o do trùng roi và vi khu n) 14 viên 2 Clotrimazol 200 mg viên đ t âm đ o (Đi u tr n m men Candida) 3 viên 3 Doxycyclin 100 mg, ho c 14 viên Amoxycilin 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 21 viên Erythromycin 500 mg (n u đang cho con bú) 28 viên (Đi u tr Chlamydia đư ng sinh s n) 3. K ho ch hóa gia đình (dùng cho 1 l n) a) Đ t d ng c t cung bao g m c khám ph khoa: Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c
 8. 1 Doxycycline 100mg, ho c 10 viên Erythromycine 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 20 viên Amoxycilin 500 mg (n u đang cho con bú) 20 viên 2 Thu c gi m co bóp t cung: Papaverine 0,04g, Drotaverine chlohydrat 12 viên 0,04g ho c thu c tương đương 3 Que th thai (trong trư ng h p sau đ chưa có kinh) 1 que 4 Bông y t 10 g 5 Găng vô khu n 1 đôi 6 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 7 D u Parafin 5 ml 8 Bông y t 10 g 9 C n 70 đ 1 ml 10 Găng tay vô khu n 1 đôi 11 Dung d ch acid acetic 3% (30% s trư ng h p) 2 ml 12 Dung d ch Lugol (30% s trư ng h p) 5 ml 13 Dung d ch KOH 10% (30% s trư ng h p) 5 ml 14 Que l y b nh ph m làm phi n đ âm đ o ho c (30% các trư ng h p) 1 que Que l y b nh ph m soi tươi (30% các trư ng h p) 1 que 15 Lam kính (30% s trư ng h p) 02 chi c 16 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 17 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 18 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 19 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi b) Tháo d ng c t cung trư ng h p bình thư ng: (không có nhi m khu n ho c có thai) Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Bông y t 10 g 2 Găng vô khu n 1 đôi 3 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 4 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 5 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương)
 9. 6 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 7 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi c) Tháo d ng c t cung khó: Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Amoxycilin 500 mg 20 viên 2 Lidocain 2% ng 2ml 2 ng 3 Nư c c t 5 ml 1 ng 4 Bơm tiêm nh a vô khu n 10 ml 1 chi c 5 Bông y t 10 g 6 Găng vô khu n 1 đôi 7 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 8 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 9 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 10 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 11 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi d) Tiêm thu c tránh thai (trư ng h p tiêm l n đ u đư c tính đ nh m c c khám ph khoa) Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Doxycycline 100mg, ho c 10 viên Erythromycine 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 20 viên Amoxycilin 500mg (n u đang cho con bú) 20 viên (Ch dùng trong trư ng h p áp xe) 2 Bơm tiêm nh a vô khu n 5ml 1 chi c 3 Bông y t 5g 4 Que th thai (trư c tiêm và trong trư ng h p vô kinh) 2 que 5 Găng tay s ch 1 đôi 6 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương)
 10. 7 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 2 ml 10% ho c s n ph m tương đương) đ) C y thu c tránh thai (trư ng h p c y l n đ u đư c tính đ nh m c c khám ph khoa) Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Lidocain 2% ng 2 ml 1 ng 2 Nư c c t 5 ml 1 ng 3 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 1 chi c 4 Bông y t 10 g 5 C n 70 đ 1 ml 6 Găng tay vô khu n 2 đôi 7 G c 0,2 m 8 Băng chun 1/2 cu n 9 Băng dính 2 đ u (urgo ho c s n ph m tương đương) 1 mi ng 10 Que th thai (trư c c y và trong trư ng h p vô kinh sau c y) 3 que 11 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 12 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 13 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 5 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 14 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi e) Tháo que c y tránh thai: Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Doxycycline 100 mg 10 viên Ho c Erythromycine 500mg (n u đang cho con bú) 20 viên Ho c Amoxycilin 500 mg (n u đang cho con bú) 20 viên 2 Lidocain 2% ng 2 ml 1 ng 3 Nư c c t ng 2ml ho c 5ml 1 ng 4 Lư i dao m dùng m t l n 1 chi c 5 Cán dao m (50 trư ng h p) 1 chi c 6 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 1 chi c 7 Bông y t 1g 8 G c 0,2 m 9 Găng tay vô khu n 2 đôi 10 Băng chun 1/2 cu n 11 Băng dính 2 đ u (Urgo ho c s n ph m tương đương) 1 mi ng 12 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 13 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m
 11. tương đương) 14 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 5 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 15 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 16 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi g) Tri t s n nam b ng phương pháp không dùng dao: Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Doxycycline 100 mg, ho c 10 viên Amoxycilin 500 mg 10 viên 2 Paracetamol 500 mg 10 viên 3 Bao cao su 30 chi c 4 Lidocain 2% ng 2 ml 1 ng 5 Nư c c t ng 2 ml ho c 5ml 1 ng 6 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 2 chi c 7 Ch li n kim catgut s 2 1 gói 8 Ch lanh 0,8 m 9 Bông y t 10 g 10 G c 0,5 m 11 Găng tay vô khu n 2 đôi 12 Băng dính y t 5 m x 2 cm 1/10 cu n 13 Que th thai (th cho ngư i v trư c khi ch ng tri t s n) 1 chi c 14 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình 1 chi c 15 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 10 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 16 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 20 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 17 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t):có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 18 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi h) Tri t s n n b ng phương pháp đư ng r ch nh : Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Doxycycline 100 mg, ho c 10 viên
 12. Erythromycine 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 20 viên Amoxycilin 500 mg (n u đang cho con bú) 20 viên 2 Pethidin hydroclorid ng 100 mg, ho c 1 ng Diazepam 10 mg 1 ng 3 Lidocain 2% ng 2 ml 5 ng 4 Nư c c t ng 2 ml 5 ng 5 Dung d ch Natri chlorid 9%o chai 500 ml 1 chai 6 B dây và kim truy n d ch 1b 7 Xét nghi m th i gian máu ch y, máu đông, công th c máu, nhóm máu 1l n 8 Paracetamol 500 mg 10 viên 9 Ch li n kim catgut s 2 2 gói 10 Ch Perlon 60cm 11 Ch lanh 1m 12 Kim khâu (1 h p: 2 kim tròn, 2 kim ba c nh) 1 chi c cho 20 trư ng h p 1h p 13 Lư i dao m dùng 1 l n 1 chi c 14 Cán dao m (50 trư ng h p) 1 chi c 15 Bơm tiêm nh a vô khu n 10 ml 2 chi c 16 Bông y t 20 g 17 G c 1m 18 Găng tay vô khu n 3 đôi 19 Băng dính y t 5 m x 2 cm 1/5 cu n 20 Que th thai 1 chi c 21 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình 6 chi c 22 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 15 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 23 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 20 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 24 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 25 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi 4. Phá thai an toàn (dùng cho 1 l n) a) Phá thai t tu n th 6 đ n h t tu n th 12 b ng phương pháp hút chân không: Stt Tên thu c và v t tư Đ nh m c 1 Doxycycline 100 mg, ho c 10 viên Erythomycin 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 20 viên Amoxycilin 500 mg (n u đang cho con bú) 20 viên 2 S t Folic 30 viên
 13. 3 Paracetamol 500 mg 4 viên 4 Lidocain 2% ng 2ml 2 ng 5 Nư c c t 5 ml 1 ng 6 Bơm tiêm nh a vô khu n 5ml 1 chi c 7 D u Parafin 5 ml 8 Bông y t 10 g 9 C n 70 đ 1 ml 10 Găng tay vô khu n 4 đôi 11 Dung d ch acid acetic 3% (30% s trư ng h p) 2 ml 12 Dung d ch Lugol (30% s trư ng h p) 5 ml 13 Dung d ch KOH 10% (30% s trư ng h p) 5 ml 14 Que th thai 01 chi c 15 Bơm hút thai chân không b ng tay 1van dùng cho hút thai dư i 7 tu n 1b ho c 2 van cho thai t 7 đ n 12 tu n (50 trư ng h p/b ) ho c bơm hút thai MVA Plus (50 trư ng h p/b ) 16 ng hút n i (1 trư ng h p/1 cái), ho c 1 chi c ng hút ngo i (30 trư ng h p/cái) 1 chi c 17 T p d không th m nư c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c 18 Kính b o h dùng cho 50 trư ng h p 1 chi c 19 ng gi y, ho c 2 đôi Dép trong phòng đ (dùng cho 100 trư ng h p) 2 đôi 20 Mũ gi y, ho c 2 chi c Mũ chuyên môn theo quy đ nh 21 Kh u trang gi y, ho c 2 chi c Kh u trang chuyên môn theo quy đ nh 22 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 1 chi c Săng gi y 1 chi c 23 Hoá ch t ngâm kh khu n bơm hút thai và ng hút: Glutaraldehyde 2% 80 ml (Cidex 2%, Hexanios 2% ho c s n ph m tương đương) 24 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 10 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 25 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 26 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 27 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi b) Phá thai đ n h t 49 ngày b ng thu c: Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c
 14. 1 Doxycyclin 100 mg, ho c 10 viên Amoxicilin 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 20 viên Erythromycin 500 mg (n u đang cho con bú) 20 viên 2 Mifepristone 200 mg 01 viên 3 Misoprostol 200 mcg 02 viên 4 Paracetamol 500mg 10 viên 5 D u Parafin 5 ml 6 Bông y t 10 g 7 C n 70 đ 1 ml 8 Găng tay vô khu n 1 đôi 9 Dung d ch acid acetic 3% (30% s trư ng h p) 2 ml 10 Dung d ch Lugol (30% s trư ng h p) 5 ml 11 Dung d ch KOH 10% (30% s trư ng h p) 5 ml 12 Que th thai 01 chi c 13 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 4 chi c Săng gi y 4 chi c 14 Dung d ch Iôt h u cơ 10% (Microshield PVP–S 10%; Naphashield- H 10% 10 ml ho c s n ph m tương đương) 15 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 16 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml 17 Làm s ch: Xà phòng b t 30 g Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi c) Phá thai t 50 đ n h t 63 ngày b ng thu c: Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Doxycyclin 100 mg, ho c 10 viên Amoxicilin 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 20 viên Erythromycin 500 mg (n u đang cho con bú) 20 viên 2 Mifepristone 200 mg 01 viên 3 Misoprostol 200 mcg 04 viên 4 Paracetamol 500 mg 10 viên 5 D u Parafin 5 ml 6 Bông y t 10 g 7 C n 70 đ 1 ml 8 Găng tay vô khu n 1 đôi 9 Dung d ch acid acetic 3% (30% s trư ng h p) 2 ml 10 Dung d ch Lugol (30% s trư ng h p) 5 ml
 15. 11 Dung d ch KOH 10% (30% s trư ng h p) 5 ml 12 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 4 chi c Săng gi y 13 Dung d ch Iôt h u cơ 10% (Microshield PVP–S 10%; Naphashield- H 10% 10 ml ho c s n ph m tương đương) 14 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 5 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 15 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g 1/2 viên Naphasept 1,25 g 1 viên Hexanios G + R 25 ml d) Phá thai t tu n 13 đ n h t tu n 22 b ng thu c: - S d ng misoprostol đơn thu n Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Doxycyclin 100 mg, ho c 10 viên Amoxicilin 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 20 viên Erythromycin 500 mg (n u đang cho con bú) 20 viên 2 Misoprostol 200 mcg (dùng cho 01 ngày, t i đa không quá 03 ngày m t đ t dùng thu c) Thai dư i 18 tu n 05 viên Thai t 18 tu n đ n 22 tu n 03 viên 3 Pethidine hydroclorid 100 mg 1 ng 4 Oxytoxin 5 đơn v 02 ng 5 Paracetamol 500 mg 10 viên 6 Bơm tiêm nh a vô khu n 5ml 1 chi c 7 D u Parafin 5 ml 8 Bông y t 10 g 9 C n 70 đ 1 ml 10 Găng tay vô khu n 4 đôi 11 Dung d ch acid acetic 3% (30% s trư ng h p) 2 ml 12 Dung d ch Lugol (30% s trư ng h p) 5 ml 13 Dung d ch KOH 10% (30% s trư ng h p) 5 ml 14 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 4 chi c Săng gi y 15 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 16 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 10 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 17 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g (1/2 viên kh nhi m, 1/2 viên lau b m t) 1 viên
 16. Naphasept 1,25 g (1 viên kh nhi m, 1 viên lau b m t) 2 viên Hexanios G + R (25 ml kh nhi m, 25 ml lau b m t) 50 ml 18 Làm s ch: Xà phòng b t 30 gam Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi - S d ng k t h p mifepristone và misoprostol Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Doxycyclin 100 mg, ho c 10 viên Amoxicilin 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 20 viên Erythromycin 500 mg (n u đang cho con bú) 20 viên 2 Mifepristone 200 mg 01 viên 3 Misoprostol 200 mcg (dùng cho 01 ngày, t i đa không quá 03 ngày m t đ t dùng thu c) Thai dư i 18 tu n 05 viên Thai t 18 tu n đ n 22 tu n 03 viên 4 Pethidine hydroclorid 100 mg 1 ng 5 Oxytoxin 5 đơn v 02 ng 6 Paracetamol 500 mg 10 viên 7 Bơm tiêm nh a vô khu n 5ml 1 chi c 8 D u Parafin 5 ml 9 Bông y t 10 g 10 C n 70 đ 1 ml 11 Găng tay vô khu n 3 đôi 12 Dung d ch acid acetic 3% (30% s trư ng h p) 2 ml 13 Dung d ch Lugol (30% s trư ng h p) 5 ml 14 Dung d ch KOH 10% (30% s trư ng h p) 5 ml 15 Que l y b nh ph m làm phi n đ âm đ o ho c soi tươi (30% s trư ng 2 que h p) 16 Lam kính (30% s trư ng h p) 02 chi c 17 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 4 chi c Săng gi y 4 chi c 18 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 19 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%, Microshield Handgel, 10 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%, Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 20 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương: Presept 2,5 g (1/2 viên kh nhi m, 1/2 viên lau b m t) 1 viên Naphasept 1,25 g (1 viên kh nhi m, 1 viên lau b m t) 2 viên Hexanios G + R (25 ml kh nhi m, 25 ml lau b m t) 50 ml 21 Làm s ch: Xà phòng b t 30 gam Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c
 17. Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi đ) Phá thai t tu n th 13 đ n h t tu n th 18 b ng phương pháp nong và g p: Stt Thu c và v t tư tiêu hao Đ nh m c 1 Doxycyclin 100 mg, ho c 10 viên Amoxicilin 500 mg (n u đang cho con bú), ho c 20 viên Erythromycin 500 mg (n u đang cho con bú) 20 viên 2 Misoprostol 200 mcg 2 viên 3 Pethidine hydroclorid 100 mg 1 ng 4 Paracetamol 500 mg 10 viên 5 Lidocain 2% x 2ml 2 ng 6 Nư c c t 5 ml 2 ng 7 Oxytoxin 5 đơn v 2 ng 8 Bơm tiêm nh a vô khu n 5 ml 3 chi c 9 Bơm tiêm nh a vô khu n 10 ml 1 chi c 10 D u Parafin 5 ml 11 Bông y t 50 g 12 C n 70 đ 1 ml 13 Găng tay vô khu n 4 đôi 14 Dung d ch acid acetic 3% (30% s trư ng h p) 2 ml 15 Dung d ch Lugol (30% s trư ng h p) 5 ml 16 Dung d ch KOH 10% (30% s trư ng h p) 5 ml 17 Bông y t 50 gam 18 B bơm hút thai chân không 2 van (dùng cho 50 trư ng h p) 1b 19 ng hút s 12- 14 (dùng cho 30 trư ng h p) 1b 20 T p d không th m nư c (dùng cho 30 trư ng h p) 2 chi c 21 Kính dùng cho 50 trư ng h p 2 chi c 22 ng gi y, ho c 2 đôi Dép riêng c a phòng th thu t (dùng cho 100 trư ng h p) 2 đôi 23 Mũ gi y, ho c 2 chi c Mũ chuyên môn theo quy đ nh 24 Kh u trang gi y, ho c 2 chi c Kh u trang chuyên môn theo quy đ nh 25 Săng v i h y sau 30 l n s d ng, x lý theo đúng quy trình, ho c 4 chi c Săng gi y 4 chi c 26 Hóa ch t ngâm kh khu n bơm hút thai và ng hút Glutaraldehyde 2% 80 ml (Cidex 2%, Hexanios 2% ho c s n ph m tương đương) 27 Dung d ch r a tay sát khu n (Microshield 2%; Microshield Handgel; 10 ml Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% ho c s n ph m tương đương) 28 Dung d ch I t h u cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10 ml 10% ho c s n ph m tương đương) 29 Hoá ch t kh nhi m (đ x lý d ng c và lau b m t): có th dùng 1 trong các s n ph m sau ho c s n ph m tương đương:
 18. Presept 2,5g (1/2 viên kh nhi m, 1/2 viên lau b m t) 1 viên Naphasept 1,25g (1 viên kh nhi m, 1 viên lau b m t) 2 viên Hexanios G + R (25ml kh nhi m, 25ml lau b m t) 50 ml 30 Làm s ch: Xà phòng b t 30 gam Bàn ch i (dùng cho 30 trư ng h p) 1 chi c Găng tay r a d ng c (dùng cho 30 trư ng h p) 1 đôi * Chi phí k thu t và qu n lý căn c quy đ nh hi n hành Đi u 3. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Bãi b Quy t đ nh s 34/2006/QĐ-BYT ngày 31/10/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Đ nh m c thu c thi t y u và các v t li u tiêu hao đ phòng ch ng nhi m khu n trong các th thu t k ho ch hoá gia đình và phá thai an toàn. 2. Giao cho V S c kho Bà m - Tr em là đ u m i, ph i h p v i C c Qu n lý khám ch a b nh, C c Qu n lý dư c, T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia đình t ch c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình t ch c th c hi n Thông tư này, n u có khó khăn vư ng m c, đ ngh ph n nh k p th i v B Y t đ nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP (Công báo, Website); - C c Ki m tra văn b n QPPL(B Tư Pháp); - S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Các B nh vi n chuyên khoa Ph s n; - B nh vi n ĐK t nh, thành ph (Khoa s n); - Trung tâm CSSKSS các t nh, thành ph Tr n Chí Liêm tr c thu c trung ương; - Các S Y t ngành; - Các Trung tâm y t ngành; - Các B nh vi n ngành; - Website B Y t ; - Lưu: VT, PC, BMTE.
Đồng bộ tài khoản