Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
87
lượt xem
8
download

Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG – THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 07/2009/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 68/2008/N -CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 C A CHÍNH PH QUY NNH I U KI N, TH T C THÀNH L P, T CH C, HO T NG VÀ GI I TH CƠ S B O TR XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c, ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i (sau ây g i t t là Ngh nh s 68/2008/N -CP), B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 68/2008/N -CP như sau: i u 1. Cung c p d ch v v công tác xã h i. 1. Kho n 5 i u 4 Ngh nh s 68/2008/N -CP ư c hư ng d n như sau: a) Các cá nhân, gia ình có v n xã h i là nh ng ngư i rơi vào hoàn c nh khó khăn, không t b o m ư c các nhu c u cơ b n v ăn, m c, , chăm sóc s c kh e, h c t p; nh ng i tư ng g p các tình hu ng căng th ng, kh ng ho ng tinh th n, khó khăn trong giao ti p v i nh ng ngư i xung quanh; các gia ình có mâu thu n, b t hòa trong n i b , có nguy cơ tan v ho c không duy trì ư c cu c s ng bình thư ng cho các thành viên c a mình. b) Cung c p d ch v v công tác xã h i: Ti p nh n, nuôi dư ng các i tư ng c n s b o v khNn c p quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh s 68/2008/N -CP; Tư v n, tham v n gi i quy t s căng th ng v quan h , tình c m và tr giúp ti p c n các d ch v xã h i; t ch c các cu c ti p xúc, trao i tìm ra khó khăn và cách th c gi i quy t khó khăn; tr giúp v th c ăn, ch t m th i; h tr khám, ch a b nh và h c t p; tr giúp h c ngh ; tìm vi c làm, nâng cao thu nh p và vui chơi gi i trí, sinh ho t văn hóa tinh th n; Nâng cao năng l c cho cán b liên quan c ng ng, thành viên các gia ình h t gi i quy t các v n phát sinh, vư t qua hoàn c nh khó khăn; T ch c các ho t ng tr giúp c ng ng, nâng cao năng l c phát hi n v n , xây d ng k ho ch huy ng ngu n l c thông qua các chương trình, d án; t ch c th c hi n k ho ch có s tham gia c a ngư i dân, ngư i cao tu i, ngư i tàn t t và tr em, thúc Ny c ng ng phát tri n. 2. Các i tư ng xã h i c n s b o v khNn c p quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh s 68/2008/N - CP là nh ng i tư ng rơi vào các hoàn c nh c bi t n u không ư c ti p nh n ngay s nguy hi m n thân th , tính m ng, gây kh ng ho ng và t n thương v tinh th n. 3. Các i tư ng khác quy nh t i kho n 4 i u 5 Ngh nh s 68/2008/N -CP do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là c p t nh) quy t nh ti p nh n ho c quy t nh ti p t c nuôi dư ng trong cơ s b o tr xã h i (sau ây g i t t là Cơ s ) bao g m: a) Ngư i lang thang xin ăn; ngư i tâm th n có hành vi gây nguy hi m cho c ng ng;
 2. b) i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i (sau ây g i t t là Ngh nh s 67/2007/N -CP) ang s ng trong Cơ s t 18 tu i tr lên nhưng ang i h c văn hóa, h c ngh ; c) Các i tư ng mà Ch t ch y ban nhân dân c p t nh th y c n thi t. 4. i v i Cơ s công l p, s lư ng i tư ng ư c ti p nh n nuôi dư ng và m c óng góp c a các i tư ng t nguy n ph i ư c s ng ý c a cơ quan qu n lý c p trên có thNm quy n. i u 2. Chăm sóc, nuôi dư ng i tư ng i u 12 Ngh nh s 68/2008/N -CP ư c hư ng d n như sau: 1. V dinh dư ng Cơ s b o m ch t lư ng các b a ăn hàng ngày cho i tư ng nuôi dư ng. Ngoài ch tr c p nuôi dư ng hàng tháng theo quy nh t i Ngh nh s 67/2007/N -CP, Cơ s huy ng s giúp c a các t ch c, cá nhân, c ng ng và t ch c lao ng tăng gia s n xu t c i thi n i s ng cho i tư ng. 2. V chăm sóc s c kh e Cơ s có cán b y t , trang thi t b , d ng c y t phù h p, t thu c b o m chăm sóc s c kh e ban u, sơ c p c u khi c n thi t, i u tr và m s theo dõi; ki m tra s c kh e nh kỳ 6 tháng và hàng năm cho t ng i tư ng. i v i Cơ s có nhi m v ph c h i ch c năng thì ph i có cán b và trang thi t b ph c h i ch c năng cho i tư ng. 3. V h c văn hóa, h c ngh Cơ s b o m cho tr em ang nuôi dư ng ư c h c văn hóa trong các trư ng ph thông công l p, dân l p ho c các trung tâm giáo d c thư ng xuyên ho c t i Cơ s ; vi c h c ngh th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 9 Ngh nh s 67/2007/N -CP. 4. V thông tin và vui chơi gi i trí Cơ s t ch c ho t ng d y hát, d y nh c ho c t ch c ho t ng văn ngh , th thao, vui chơi gi i trí hàng tu n; trang b t sách, phòng c; cung c p sách, báo, t p chí, ài, ti vi áp ng nhu c u v gi i trí và thông tin cho các i tư ng s ng trong Cơ s . i v i nh ng ngư i có kh năng ho t ng, ít nh t trong m i ngày có m t gi tham gia các ho t ng th d c, th thao phù h p v i s c kh e và tu i. i u 3. Quy trình ti p nh n các i tư ng c n s b o v khNn c p 1. Cơ s có trách nhi m ti p nh n ngay các i tư ng c n s b o v khNn c p chăm sóc, nuôi dư ng và hoàn thi n các th t c theo quy trình sau: Bư c 1. L p biên b n ti p nh n có ch ký c a ngư i phát hi n, i di n cơ quan, ơn v phát hi n ra i tư ng (n u có), chính quy n (ho c công an) c p xã, i di n Cơ s . Riêng i tư ng là n n nhân c a b o l c gia ình, n n nhân b xâm h i tình d c, n n nhân b buôn bán và n n nhân b cư ng b c lao ng, biên b n ti p nh n ph i có ch ký c a i tư ng. Bư c 2. ánh giá v m c t n thương, kh năng ph c h i c a i tư ng có k ho ch can thi p phù h p Bư c 3. Th c hi n ngay vi c m b o an toàn và ch a tr nh ng t n thương v thân th ho c tinh th n cho i tư ng thông qua chăm sóc y t , i u tr ho c tư v n, tham v n, tr li u tâm lý. Riêng tr em b
 3. b rơi, thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng và nhân dân trong khu v c, th i h n 30 ngày. Bư c 4. Tìm hi u gia ình và nhân dân c a i tư ng ưa ra quy t nh chuy n sang nuôi dư ng dài h n, trung h n (t 1-3 năm) ho c chuy n v gia ình, c ng ng dư i s b o v và tr giúp c a chính quy n c p xã. i v i tr em b b rơi thì tìm cách cho tr tr v oàn t v i gia ình, ngư i thân ho c gia ình chăm sóc thay th ho c nuôi dài h n trong Cơ s ; i v i các i tư ng là n n nhân c a b o l c gia ình, n n nhân b xâm h i tình d c, n n nhân b buôn bán và n n nhân b cư ng b c lao ng thì tư v n, tham v n, tr li u tâm lý trư c khi ưa i tư ng tr v v i gia ình, c ng ng. Bư c 5. Hoàn thành các th t c, h sơ c a i tư ng theo quy nh. Trư ng h p là tr em b b rơi thì làm các th t c khai sinh cho tr theo quy nh c a pháp lu t v h t ch. 2. Th i i m ti p nh n các i tư ng c n s b o v khNn c p vào cơ s công l p có th di n ra ngay sau khi phát hi n, gi i quy t nhanh nh t trong ngày. Tùy i u ki n, hoàn c nh c th , th i gian chăm sóc, nuôi dư ng t m th i và hoàn thi n các h sơ, th t c theo các bư c nêu trên không quá 30 ngày k t khi ti p nh n. Trư ng h p kéo dài quá 30 ngày ph i do cơ quan qu n lý c p trên xem xét quy t nh. i u 4. T ch c th c hi n 1. Cơ s b o tr xã h i Căn c quy nh t i Ngh nh s 68/2008/N -CP, các Cơ s ti n hành t ch c th c hi n các vi c sau: a) Xây d ng phương án t ch c, s p x p cán b nhân viên và b trí nhân l c; c i t o, hoàn thi n cơ s v t ch t. i v i Cơ s công l p trình cơ quan qu n lý tr c ti p xem xét, phê duy t; b) V n ng các cơ quan, t ch c, cá nhân tr giúp kinh phí nuôi dư ng chăm sóc i tư ng; qu n lý, s d ng ngu n kinh phí huy ng theo úng quy nh c a pháp lu t nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho i tư ng; c) D toán thu, chi, thanh quy t toán và qu n lý tài chính, tài s n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; d) Th c hi n báo cáo nh kỳ và t xu t v i cơ quan qu n lý c p trên và y ban nhân dân cùng c p v ho t ng c a Cơ s (theo M u s 6) ban hành kèm theo Thông tư này. 2. y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p t nh 2.1. Quy t nh thành l p ho c gi i th Cơ s c a t ch c ho c cá nhân ho t ng trong ph m vi qu n lý. 2.2. Ch o cơ quan chuyên môn th c hi n các công vi c sau: a) Xây d ng phương án quy ho ch, k ho ch và ch o cơ s b o tr xã h i thành l p và ho t ng trư c ngày Ngh nh s 68/2008/N -CP có hi u l c i chi u các i u ki n quy nh t i Chương II, Ngh nh s 68/2008/N -CP s p x p l i trong th i h n 36 tháng. i v i Cơ s thành l p sau ngày Ngh nh s 68/2008/N -CP có hi u l c ph i tuân th các quy nh c a Ngh nh s 68/2008/N - CP; b) Hư ng d n, qu n lý, ki m tra, thanh tra ho t ng c a Cơ s thu c thNm quy n qu n lý;
 4. c) L p d toán, c p và thanh quy t toán kinh phí nuôi dư ng, sinh ho t phí cho i tư ng trong các Cơ s công l p theo quy nh t i Ngh nh s 68/2008/N -CP; h tr kinh phí nuôi dư ng các i tư ng ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n ng ý ti p nh n; d) Ti p nh n và thNm nh h sơ ngh thành l p cơ s b o tr xã h i c a t ch c, cá nhân theo quy nh t i Ngh nh s 68/2008/N -CP; ) Xem xét, trình cơ quan có thNm quy n h tr nhà, t cho các Cơ s ; e) T ng h p, báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình, k t qu ho t ng c a Cơ s thu c ph m vi qu n lý v cơ quan Lao ng – Thương binh và Xã h i và y ban nhân dân cùng c p trư c ngày 15/6 và 15/12 hàng năm. 3. Các B , ngành 3.1. Quy t nh thành l p ho c gi i th Cơ s công l p và ngoài công l p ho t ng trong ph m vi qu n lý. 3.2. Ch o cơ quan chuyên môn th c hi n các công vi c sau: a) Xây d ng phương án quy ho ch, k ho ch và ch o các Cơ s thành l p và ho t ng trư c ngày Ngh nh s 68/2008/N -CP có hi u l c i chi u các i u ki n quy nh t i Chương II, Ngh nh s 68/2008/N -CP s p x p l i trong th i h n 36 tháng. i v i Cơ s thành l p sau ngày Ngh nh s 68/2008/N -CP có hi u l c ph i tuân th các quy nh c a Ngh nh s 68/2008/N -CP; b) Hư ng d n, ki m tra, thanh tra ho t ng c a Cơ s thu c thNm quy n qu n lý; c) D toán và phân b kinh phí b o m ho t ng cho các Cơ s thu c thNm quy n qu n lý; d) Ti p nh n và thNm nh h sơ ngh thành l p cơ s b o tr xã h i c a t ch c, cá nhân theo quy nh t i Ngh nh s 68/2008/N -CP; ) Báo cáo nh kỳ tình hình ho t ng c a các Cơ s thu c quy n qu n lý v B Lao ng – Thương binh và Xã h i trư c ngày 31/12 hàng năm và các báo cáo t xu t khi có yêu c u. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 5. Bãi b Thông tư s 10/2002/TT-BL TBXH ngày 12/6/2002 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Quy ch thành l p và ho t ng c a cơ s b o tr xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 25/2001/N -CP ngày 31 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph và các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này. 6. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh y ban nhân dân các c p, các B , ngành và các Cơ s ph n ánh k p th i v B Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, hư ng d n.
 5. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - VPTU ng, các ban c a ng; - VPQH, VP Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Bùi H ng Lĩnh - Tòa án nhân dân t i cao; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Cơ quan TW các oàn th ; - Ngân hàng chính sách xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S L TBXH các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; C ng thông tin i n t Chính ph ; - Các ơn v thu c b và Website c a B ; - Lưu VT, BTXH. PH L C (Ban hành các m u kèm theo Thông tư s 07/2009/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c, ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i). M US 1 ƠN XIN THÀNH L P CƠ S B O TR XÃ H I NGOÀI CÔNG L P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- ……., ngày tháng năm 200… ƠN XIN THÀNH L P (tên cơ s ) ……………………………………. Kính g i: …………………………………………………………….. Căn c Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i; Căn c thông tư s 07 ngày 30 tháng 3 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i. Sau khi xây d ng án thành l p: (Tên cơ s ) .................................................................................................................... Chúng tôi g m: 1) .................................................................................................................................. 2)...................................................................................................................................
 6. 3) .................................................................................................................................. 4) .................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... Làm ơn này trình ........................................................................................................... kèm theo các lo i gi y t theo quy nh, xin phép thành l p cơ s b o tr xã h i ho t ng trên ph m vi Khi (Tên cơ s ) …………………………………………….. ư c thành l p và i vào ho t ng s góp ph n n nh cu c s ng c a các i tư ng b o tr xã h i và n nh tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. Chúng tôi cam k t th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t. I DI N T CH C/CÁ NHÂN XIN THÀNH L P Ghi chú: Cơ s b o tr xã h i ho t ng trong ph m vi a bàn c p huy n, ơn g i t i y ban nhân dân huy n qua phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i. Cơ s b o tr xã h i ho t ng trong ph m vi a bàn c p t nh, ơn g i t i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qua S Lao ng – Thương binh và Xã h i Cơ s b o tr xã h i thu c B , ngành, t ch c g i ơn t i B , ngành, t ch c (qua V T ch c cán b , Ban T ch c cán b ho c phòng TCCB). M US 2 N I DUNG CƠ B N C A ÁN THÀNH L P CƠ S B O TR XÃ H I NGOÀI CÔNG L P ÁN THÀNH L P (tên cơ s )……………………………………. 1. Tên g i, a ch , a bàn ho t ng; 2. S c n thi t thành l p (tên cơ s ) ……………………………………. 3. M c tiêu, nhi m v c a (tên cơ s ) …………………………………… 4. Lo i hình t ch c c n thành l p; 5. i tư ng ti p nh n; 6. Phương án và k ho ch ho t ng c a (tên cơ s ) ………………….; 7. T ch c b máy, nhân s ;
 7. 8. Tr s làm vi c ( a i m, thi t k , di n tích nhà làm vi c; di n tích nhà c a i tư ng; di n tích nhà b p, công trình v sinh, khu gi i trí, vui chơi, lao ng, tr li u …) và trang thi t b , phương ti n ph c v ; 9. Kinh phí; 10. D ki n hi u qu ; 11. Ki n ngh c a cơ quan xây d ng án thành l p (tên cơ s ) ……………………….. I DI N T CH C, CÁ NHÂN XIN THÀNH L P M US 3 BIÊN B N TH M NNH H SƠ THÀNH L P CƠ S B O TR XÃ H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- BIÊN B N TH M NNH H SƠ thành l p …………………………….. (tên cơ s ) S : /BB-…………………. Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm 200 …….. t i ............................................................... Chúng tôi, g m: 1) Ông (bà) .......................................... Ch c v ............................................................ i di n (cơ quan, t ch c) .................................................................... ch trì thNm nh 2) Ông (bà) .......................................... Ch c v ............................................................ i di n (cơ quan, t ch c) ............................................................................................. 3) Ông (bà) .......................................... Ch c v ............................................................ i di n (cơ quan, t ch c) ............................................................................................. 4) Ông (bà) .......................................... Ch c v ............................................................ i di n (cơ quan, t ch c) ............................................................................................. 5) Ông (bà) .......................................... Ch c v ............................................................ i di n (cơ quan, t ch c) ............................................................................................. Ông (bà) ............................................. Ch c v ............................................................
 8. i di n (cơ quan, t ch c) ............................................................................................. ã cùng nhau xem xét h sơ xin thành l p (tên cơ s ) ..................................................... ..................................................................................................................................... H sơ g m có: 1) T trình (ho c ơn xin) thành l p. 2) án thành l p 3) Quy ch ho t ng c a (tên cơ s ) .............................................................................. 4) Gi y t h p pháp v quy n s d ng t, quy n s h u nhà ho c tài s n g n li n v i t và phương án tài chính ph c v cho ho t ng c a ............................... (n u là cơ s ngoài công l p). 5. Sơ y u lý l ch c a Giám c ................................................................ , có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c t ch c thành l p ....................................................................... … (n u là cơ s ngoài công l p). 6. Ý ki n b ng văn b n c a y ban nhân dân c p xã trong ó nêu rõ ng ý hay không ng ý nơi (tên cơ s ) ………………………………………………………………………………. t tr s ho t ng. 7. Văn b n thNm nh và ngh c a t ch c, oàn th , tôn giáo c p t nh (n u là cơ s b o tr xã h i c a t ch c, oàn th , tôn giáo thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh). Căn c Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i); sau khi xem xét, trao i, chúng tôi th ng nh t m t s ý ki n sau: 1. H sơ xin thành l p cơ s b o tr xã h i c a …………………………………….. ã y và h p l (ho c không y , không h p l ) theo quy nh t i Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph . 2. Các văn b n nêu trên ã m b o (ho c chưa m b o) ư c các n i dung theo yêu c u v s c n thi t, các y u t b o m cho ho t ng và tính kh thi c a án, tác ng t t v m t xã h i i v i a phương và em l i hi u qu thi t th c. C th : a) V T trình ho c ơn xin thành l p, ã nêu rõ (ho c chưa nêu rõ): - S c n thi t thành l p ................................................................................................... - Quá trình xây d ng án; - N i dung cơ b n c a án; - Nh ng v n còn có ý ki n khác nhau. b) V án thành l p, ã nêu y (hay không y ) các n i dung án g m: - M c tiêu và nhi m v c a ……………………………………………………….. (tên cơ s ); - Phương án thành l p và k ho ch ho t ng c a …………………………….. (tên cơ s );
 9. - i tư ng ti p nh n; - T ch c b máy; nhân s , biên ch ; - Tr s làm vi c ( a i m, thi t k ) và trang thi t b , phương ti n c n thi t; - K ho ch kinh phí; - D ki n hi u qu ; - Ki n ngh c a cơ quan, ơn v trình. c) V D th o Quy ch ho t ng c a ……………………………………………, ã nêu ư c (hay chưa nêu ư c): - Trách nhi m c a Giám c và các b ph n chuyên môn nghi p v ; - Trách nhi m c a cán b , nhân viên; - Trách nhi m, quy n l i c a i tư ng nuôi dư ng; - Cơ ch qu n lý tài s n, tài chính; - Nh ng quy nh có tính ch t hành chính và nh ng v n liên quan khác, phù h p (hay chưa phù h p) v i c i m c a lo i hình (tên cơ s ) ………......................... d) V Gi y t v quy n s d ng t, quy n s h u nhà ho c tài s n g n li n v i t ph c v cho ho t ng c a cơ s b o tr xã h i rõ ràng, b o m cơ s pháp lý (hay chưa rõ ràng, chưa m b o cơ s pháp lý) ) Sơ y u lý l ch c a Ngư i sáng l p ho c d ki n Giám c cơ s b o tr xã h i, có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c t ch c thành l p cơ s b o tr xã h i. e) Ý ki n b ng văn b n c a y ban nhân dân c p xã ……………….. ng ý (hay không ng ý) cho t tr s ho t ng t i a i m ............................................................................................. g) Văn b n thNm nh và ngh c a t ch c, oàn th , tôn giáo c p t nh (n u là cơ s b o tr xã h i c a t ch c, oàn th , tôn giáo thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh). 3. Nh ng ý ki n khác nhau (ghi tóm t t ý ki n c a t ng thành viên) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
 10. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 4. K t lu n - S thành viên ng ý ngh cho phép thành l p (tên cơ s ) ........................................... ...................................................................................................................................... - S thành viên không ng ý ngh cho phép thành l p (tên cơ s ) .................................. ...................................................................................................................................... - S thành viên không bi u quy t: ..................................................................................... 5. Ki n ngh c a cơ quan ch trì thNm nh: ng ý hay không ng ý ngh B trư ng; Ch t ch UBND c p t nh ho c c p huy n …….. ........................................................... cho phép (hay không cho phép) ........................... ư c thành l p ........................................................................................... theo ngh . Biên b n ư c làm thành … b n và có giá tr pháp lý như nhau, m i cơ quan, t ch c có i di n tham gia thNm nh gi ….. b n; cơ quan ch trì gi …… b n; …… b n g i (c p trên tr c ti p c a cơ quan ch trì thNm nh và c p ban hành quy t nh) ........................................................... TM. cơ quan ch trì thNm nh (Ký, óng d u) i di n ………….. i di n ………….. i di n ………….. (ký ghi rõ h tên) (ký ghi rõ h tên) (ký ghi rõ h tên) i di n ………….. i di n ………….. i di n ………….. (ký ghi rõ h tên) (ký ghi rõ h tên) (ký ghi rõ h tên) M US 4
 11. QUY T NNH THÀNH L P CƠ S B O TR XÃ H I TÊN CƠ QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BAN HÀNH QUY T NNH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……………../Q -……….. …………., ngày tháng năm 200... QUY T NNH V vi c thành l p (tên cơ s ) …………………………….. TH TRƯ NG CƠ QUAN BAN HÀNH QUY T NNH Căn c Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c, ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i; Căn c Thông tư s 07/2009/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i; Căn c Biên b n thNm nh ngày …… tháng ………….. năm 200 ….; Theo ngh c a (tên cơ quan thNm nh) …………………………………….., QUY T NNH: i u 1. Thành l p (tên cơ s ) .......................................................................................... ho t ng trên ph m vi (huy n, t nh) ................................................................................. i u 2. (Tên cơ s ) .................................................................... có ch c năng, nhi m v : 1) .................................................................................................................................. 2) .................................................................................................................................. 3) .................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... i u 3. Kinh phí ho t ng c a …………………………. (theo i u 7 Ngh nh 68) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành .....................................................................
 12. i u 5. Th trư ng (cơ quan, t ch c trình văn b n), Giám c (tên cơ s ) ........................ ………………………….., Th trư ng các ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TH TRƯ NG (cơ quan ban hành quy t nh ký tên óng d u) Nơi nh n: - Như i u 5; - Th trư ng c p trên ( báo cáo); - Lưu VT, CQ so n th o. M US 5 H P NG V I I TƯ NG T NGUY N VÀO CƠ S B O TR XÃ H I TÊN CƠ QUAN C P TRÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ s b o tr xã h i c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……………../H -……….. …………., ngày tháng năm 200... H P NG Nuôi dư ng, chăm sóc i tư ng t i …………………………….. (tên cơ s ) Căn c Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c, ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i; Căn c Thông tư s 07/2009/TT-BL TBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c, ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i; Hôm nay, ngày tháng năm 200 , t i ……………………………………………………… …………………………….. chúng tôi g m có: A) i di n (tên Cơ s ), Bên A: 1) Ông/bà ......................................................................................................... Giám c 2) Ông/bà ....................................................................................................................... 3) Ông/bà ....................................................................................................................... a ch : .......................................................................................................................... B) i di n cho i tư ng, Bên B: 1) Ông/bà …………………………………………. là ............................................................. 2) Ông/bà …………………………………………. là .............................................................
 13. a ch : .......................................................................................................................... Hai bên ã cùng nhau trao i th o lu n v vi c ký k t h p ng chăm sóc, nuôi dư ng i tư ng v i nh ng i u kho n sau: i u 1. Trách nhi m c a (tên cơ s ) ................................................................................ ti p nh n nuôi dư ng, chăm sóc ông/bà: .......................................................................... (Có h sơ cá nhân, gi y khám s c kh e, gi y khai sinh kèm theo) Ông/bà ư c phân n t i: Phòng ……. nhà ……….. (ho c t , nhóm ……………………..) M c sinh ho t phí ………………….. /ngày (ho c tháng) i u 2. Trách nhi m c a i tư ng: Trong th i gian s ng t i …………………. ông bà ……. ph i tuân th các n i quy, quy nh c a Cơ s và tích c c hòa nh p, tham gia các ho t ng chung c a cơ s . i u 3. Th i h n h p ng và kinh phí: 1) Th i h n h p ng: T ngày ….. tháng …… năm …….. n ngày ……………. tháng ………. năm ..................... 2) Kinh phí: Bên B có trách nhi m óng kinh phí cho bên A theo th a thu n gi a hai bên là …………… …………………….. ng/tháng. Th i gian óng …………./l n, l n th nh t ư c th c hi n ngay sau ký H p ng này (chuy n kho n ho c ti n m t). H p ng này ư c làm thành 04 b n, bên A gi 03 b n, bên B gi 01 b n và có giá tr pháp lý như nhau. i di n bên B i di n bên A Giám c cơ s BTXH (ký, óng d u) M US 6 BÁO CÁO HO T NG C A CƠ S B O TR XÃ H I TÊN CƠ QUAN C P TRÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ s b o tr xã h i c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- BÁO CÁO HO T NG C A (tên cơ s ) .................................. NĂM ………… Kính g i:
 14. 1. Tên g i c a cơ s b o tr xã h i ................................................................................. 2. a ch ....................................................................................................................... 3. i n tho i: .................................................................................................................. 4. Cơ quan ch qu n (n u có)........................................................................................... 5. Cơ quan, cá nhân tài tr .............................................................................................. 6. H và tên Giám c ..................................................................................................... Các Phó Giám c + ....................................................................................................... + ....................................................................................................... + ....................................................................................................... 7. T ng s cán b , nhân viên …….. trong ó Nam ………………. n : .................................. Chia theo trình ư c ào t o: - Trên i h c: ................................................................................................................ - i h c: ....................................................................................................................... - Cao ng: .................................................................................................................... - Trung c p chuyên nghi p: .............................................................................................. - Sơ c p, công nhân k thu t: .......................................................................................... - Chưa qua ào t o: ........................................................................................................ 8. Tình hình ti p nh n, qu n lý i tư ng trong năm: 8.1. S i tư ng có u năm: ........................................................................................ 8.2. S ti p nh n m i trong năm: ..................................................................................... 8.3. S ưa tr v a phương, gia ình: ........................................................................... 8.4. S i tư ng ch t trong năm: .................................................................................... 8.5. S cu i năm t i th i i m báo cáo: ……………………. Chia theo hoàn c nh: • Tr em m côi: ............................................................................................................. • Tr em b b rơi: ........................................................................................................... • Ngư i cao tu i: ............................................................................................................ • Ngư i tâm th n: ………………. trong ó: Tr em: ............................................................
 15. • Ngư i tàn t t: ………………….. trong ó: Tr em: ........................................................... • Ngư i lang thang: ......................................................................................................... • i tư ng khác: ........................................................................................................... • .................................................................................................................................... 9. Kinh phí ho t ng trong năm: ...................................................................... tri u ng. 9.1. Các m c tr c p: + M c …………….. / i tư ng/tháng, ……………………………….. i tư ng + M c …………….. / i tư ng/tháng, ……………………………….. i tư ng + M c …………….. / i tư ng/tháng, ……………………………….. i tư ng + M c …………….. / i tư ng/tháng, ……………………………….. i tư ng 9.2. T ng chi: …………………………………. tri u ng. Chia ra: • Kinh phí chi cho i tư ng: (sinh ho t phí, b o hi m y t , vv ……………. tri u ng). • Kinh phí chi cho ho t ng hành chính: …………………………….. tri u ng • Chi phí ti n lương, ti n công: …………………………………………. tri u ng • Các chi phí khác: ……………………………………………………….. tri u ng 9.3. T ng thu: ......................................................................................... chia theo ngu n: - Ngu n t có c a cơ s b o tr xã h i: ........................................................... tri u ng - Ngu n tr giúp t các cơ quan nhà nư c: ....................................................... tri u ng - T ch c và cá nhân trong nư c: ...................................................................... tri u ng - T ch c và cá nhân ngoài nư c: .................................................................... tri u ng. - Ngu n óng góp c a gia ình, ngư i thân ho c ngư i nh n b o tr i tư ng ....................................................................................................................... tri u ng. - Ngu n thu t t ch c lao ng, s n xu t, d ch v : ............................................ tri u ng. - Ngu n khác: ................................................................................................. tri u ng. (Ghi rõ ngu n ................................................................................................................. ) 10. ánh giá k t qu ho t ng: .......................................................................................
 16. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... GIÁM C CƠ C B O TR XÃ H I (ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên - S L TBXH …….. ( báo cáo). - UBND (cùng c p – báo cáo) - Lưu ………………………
Đồng bộ tài khoản