Thông tư số 08/2004/TT-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
8
download

Thông tư số 08/2004/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2004/TT-BNV về chế độ công chức dự bị do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2004/TT-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2004/TT-BNV Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 2004 THÔNG TƯ C A B N I V S 08/2004/TT-BNV NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 115/2003/NĐ-CP NGÀY 10/10/2003 C A CHÍNH PH V CH Đ CÔNG CH C D B Thi hành Ngh đ nh s 115/2003/NĐ- CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch đ công ch c d b (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP), B N i v hư ng d n th c hi n nhưư sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Công ch c d b là công dân Vi t Nam, trong biên ch , hư ng lương t Ngân sách nhà nư c, là nh ng ngư i có đ tiêu chu n, đ đi u ki n, đư c tuy n d ng đ b sung cho đ i ngũ cán b , công ch c quy đ nh t i đi m b, đi m c kho n 1 Đi u 1 c a Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003. 2. Ch đ công ch c d b đư c th c hi n trong các cơ quan nhà nư c sau: 2.1. Các t ch c thu c Văn phòng Qu c h i th c hi n ch c năng, nhi m v giúp vi c Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, H i đ ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i, các Ban c a U ban Thư ng v Qu c h i (tr các đơn v s nghi p tr c thu c); 2.2. Các t ch c giúp Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c trong vi c ph c v Ch t ch nư c th c hi n ch c năng, nhi m v theo quy đ nh c a Hi n pháp và pháp lu t; 2.3. Các t ch c giúp Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân các c p th c hi n ch c năng, nhi m v theo quy đ nh c a Hi n pháp và pháp lu t (tr các đơn v s nghi p tr c thu c); 2.4. Các t ch c giúp B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; 2.5. Các t ch c giúp H i đ ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và H i đ ng nhân dân, U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c. 3. Vi c tuy n d ng công ch c d b ch th c hi n đ i v i ng ch chuyên viên, ng ch cán s và tương đương. II. TUY N D NG VÀ S D NG CÔNG CH C D B 1. Hình th c tuy n d ng Vi c tuy n d ng công ch c d b ph i do B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thông qua thi tuy n. Ch xét tuy n đ i v i nh ng ngư i cam k t tình nguy n làm vi c t 5 năm tr lên nh ng vùng đư c Nhà nư c công nh n là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i đ o ho c đ đáp ng yêu c u xây d ng đ i ngũ cán b , công ch c vùng dân t c ít ngư i. 2. Đi u ki n và tiêu chu n d tuy n 2.1. Ngư i mu n đư c tuy n d ng vào công ch c d b trong các cơ quan nhà nư c ph i có đ các đi u ki n đăng ký d tuy n quy đ nh t i Đi u 5 c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP. 2.2. Ngư i đư c tuy n d ng vào công ch c ph i là ngư i mang qu c t ch Vi t Nam và có đ a ch thư ng trú trên lãnh th Vi t Nam. 2.3. H sơ d tuy n bao g m:
  2. 2.3.1. B n sơ y u lý l ch theo m u quy đ nh, có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c c a cơ quan, t ch c nơi ngư i đó đang công tác, h c t p; 2.3.2. B n sao gi y khai sinh; 2.3.3. Có đ b n sao có công ch ng ho c ch ng nh n c a cơ quan có th m quy n các văn b ng, ch ng ch và b ng k t qu h c t p, phù h p v i yêu c u c a ng ch d tuy n (văn b ng t t nghi p v chuyên môn nghi p v , ch ng ch ngo i ng theo yêu c u c a ng ch d tuy n; ch ng ch tin h c văn phòng, s d ng thành th o máy vi tính). Khi trúng tuy n ph i xu t trình b n chính đ ki m tra; 2.3.4. Gi y ch ng nh n s c kh e do cơ quan y t c p qu n, huy n tr lên c p. Gi y ch ng nh n s c kh e có giá tr trong th i h n 6 tháng tính đ n ngày n p h sơ d tuy n. 2.4. Trong quá trình t ch c tuy n d ng, cơ quan có th m quy n tuy n d ng có th b sung thêm m t s đi u ki n d tuy n khác. Các đi u ki n b sung này ph i căn c vào tính ch t và đ c đi m chuyên môn nghi p v c a ng ch c n tuy n đ quy đ nh cho phù h p. 3. Thông báo tuy n d ng 3.1. Thông báo tuy n d ng ph i đư c đăng t i trên m t trong các phương ti n thông tin đ i chúng sau: báo vi t, báo nói, báo hình đ ng th i ph i đư c niêm y t công khai t i đ a đi m ti p nh n h sơ. 3.2. N i dung thông báo tuy n d ng g m: Đi u ki n và tiêu chu n đăng ký d tuy n, s lư ng c n tuy n, n i dung h sơ đăng ký d tuy n, th i gian đăng ký d tuy n và đ a đi m n p h sơ, s đi n tho i liên h , n i dung thi, th i gian d thi, đ a đi m thi, l phí thi. Th i gian n p h sơ đăng ký d tuy n ph i sau th i gian thông báo ít nh t là 15 ngày. Th i gian thi ph i sau th i gian n p h sơ đăng ký d tuy n ít nh t là 15 ngày. 4. T ch c sơ tuy n 4.1. Vi c t ch c sơ tuy n do H i đ ng sơ tuy n công ch c d b c a cơ quan, t ch c đư c phân b ch tiêu công ch c d b th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 10 c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP. 4.2. H i đ ng sơ tuy n khi th c hi n vi c sơ tuy n ph i căn c vào tính ch t, đ c đi m ho t đ ng c a cơ quan và căn c vào đi u ki n, tiêu chu n tuy n d ng quy đ nh đ xem xét, quy t đ nh. 4.3. Đ i v i trư ng h p s ngư i đăng ký d tuy n t 100 ngư i tr lên và nhi u hơn 2 l n ch tiêu đư c tuy n thì căn c vào tình hình c th , H i đ ng tuy n d ng quy t đ nh t ch c sơ tuy n đ ch n ra s ngư i đ tiêu chu n và đi u ki n d thi tuy n. Danh sách nh ng ngư i đã đư c sơ tuy n ph i nhi u hơn ch tiêu đư c tuy n ít nh t 2 l n. Danh sách này đư c g i cùng h sơ d tuy n v H i đ ng tuy n d ng công ch c d b đ t ng h p trư c khi t ch c kỳ thi. 5. Kỳ thi tuy n công ch c d b bao g m các môn thi sau: 5.1. Môn hành chính Nhà nư c. 5.2. Môn tin h c. 5.3. Môn ngo i ng . 6. Hình th c thi ti p đ ch n ngư i trúng tuy n Trư ng h p nhi u ngư i d thi có t ng s đi m b ng nhau ch tiêu cu i cùng đư c tuy n thì H i đ ng thi tuy n xem xét ch n ngư i trúng tuy n theo trình t sau: 6.1. N u H i đ ng thi tuy n không có đi u ki n t ch c thi ti p thì ngư i có đi m môn thi hành chính Nhà nư c cao hơn s đư c ch n là ngư i trúng tuy n; 6.2. N u H i đ ng thi tuy n t ch c thi ti p thì môn thi ti p đ ch n ngư i trúng tuy n là môn hành chính. N u đi m môn thi ti p b ng nhau thì H i đ ng thi tuy n s ch n ngư i có trình đ đào t o cao hơn là ngư i trúng tuy n. N u ngư i d tuy n có trình đ đào t o như nhau thì ngư i nào có k t qu h c t p cao hơn và t t nghi p ngành chuyên môn nghi p v phù h p v i ng ch d tuy n hơn s là ngư i trúng tuy n. 7. Vi c xét tuy n công ch c d b
  3. 7.1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trư c khi t ch c vi c xét tuy n công ch c d b thì làm văn b n g i v B N i v đ th ng nh t ý ki n trư c khi th c hi n; 7.2. N i dung văn b n g i v B N i v đ th ng nh t ý ki n g m: Ch tiêu, đi u ki n và tiêu chu n xét tuy n công ch c d b . 8. Công ch c d b đư c cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c phân công làm vi c t i các cơ quan, t ch c quy đ nh t i đi m 2 Ph n I c a Thông tư này và t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. 9. Th i gian th c hi n ch đ công ch c d b 9.1. Th i gian th c hi n ch đ công ch c d b là 24 tháng, k t khi có quy t đ nh tuy n d ng. 9.2. Trong th i gian th c hi n ch đ công ch c d b , n u công ch c d b th c hi n nghĩa v quân s thì sau khi hoàn thành nghĩa v quân s tr v đư c ti p t c b trí th c hi n ch đ công ch c d b cho đ th i gian quy đ nh. 10. Nhi m v c a công ch c d b Trong th i gian th c hi n ch đ công ch c d b , công ch c d b ph i hoàn thành các nhi m v sau: 10.1. Hoàn thành các nhi m v do cơ quan s d ng công ch c d b phân công; 10.2. N m v ng và th c hi n nghĩa v c a cán b , công ch c và nh ng vi c cán b , công ch c không đư c làm theo quy đ nh t i Pháp l nh Cán b , công ch c; 10.3. Hi u bi t v cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v c a cơ quan, đơn v đang công tác; 10.4. Th c hi n n i quy, quy ch làm vi c c a cơ quan, đơn v ; 10.5. Có ki n th c và các k năng hành chính theo yêu c u v trình đ , hi u bi t c a ng ch s đư c b nhi m; 10.6. N m v ng các quy đ nh liên quan đ n công vi c c a v trí đang công tác; 10.7. Gi i quy t và th c hi n các công vi c theo phân công; 10.8. So n th o các văn b n hành chính và s d ng máy vi tính thành th o; 10.9. Hoàn thành chương trình đào t o, b i dư ng công ch c d b theo quy đ nh; 11. Ch đ , chính sách đ i v i công ch c d b 11.1. Công ch c d b đư c hư ng lương theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u 18 c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP và các ch đ ph c p (n u có) theo quy đ nh c a Nhà nư c. 11.2. Khi công ch c d b có đ th i gian làm vi c b ng th i gian t p s quy đ nh ng v i ng ch tuy n d ng thì cơ quan s d ng công ch c báo cáo b ng văn b n lên cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c đ ra quy t đ nh x p lương theo quy đ nh cho công ch c d b và t th i đi m này đư c tính vào th i gian đ xét nâng lương theo thâm niên. 11.3. Th i gian công ch c d b th c hi n nghĩa v quân s đư c tính vào th i gian nâng lương theo thâm niên. 12. Trách nhi m c a cơ quan s d ng và qu n lý công ch c d b 12.1. Cơ quan s d ng công ch c d b th c hi n vi c qu n lý hành chính, chuyên môn nghi p v và ch đ đào t o, b i dư ng đ i v i công ch c d b , đ ng th i có trách nhi m c ngư i hư ng d n công ch c d b theo quy đ nh t i Đi u 17 c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP. 12.2. Công ch c đư c giao nhi m v hư ng d n công ch c d b có trách nhi m giúp đ và theo dõi công ch c d b th c hi n các nhi m v quy đ nh t i đi m 10 Ph n II Thông tư này. 12.3. Cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c có trách nhi m xây d ng k ho ch và t ch c, t o đi u ki n cho công ch c d b hoàn thành chương trình đào t o, b i dư ng theo quy đ nh.
  4. 13. Đánh giá và b nhi m công ch c d b vào ng ch công ch c 13.1. Hàng năm, công ch c d b ph i th c hi n vi c đánh giá thư ng xuyên theo quy đ nh như đ i v i công ch c. 13.2. Khi h t th i gian d b , công ch c d b ph i vi t báo cáo t đánh giá vi c th c hi n nhi m v c a mình theo các n i dung: ph m ch t đ o đ c; ý th c ch p hành ch trương, đư ng l i c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c; ý th c ch p hành k lu t, n i quy, quy ch c a cơ quan; k t qu th c hi n nhi m v trong th i gian th c hi n ch đ công ch c d b g i cơ quan s d ng công ch c. 13.3. Công ch c đư c phân công hư ng d n công ch c d b nh n xét và đánh giá vi c th c hi n nhi m v c a công ch c d b b ng văn b n g i ngư i đ ng đ u cơ quan s d ng công ch c theo các n i dung: ph m ch t đ o đ c; ý th c k lu t; k t qu th c hi n nhi m v trong th i gian th c hi n ch đ công ch c d b . 13.4. Ngư i đ ng đ u cơ quan s d ng công ch c d b làm văn b n báo cáo cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c v k t qu th c hi n nhi m v c a công ch c d b (kèm theo b n t đánh giá c a công ch c d b và b n nh n xét đánh giá c a công ch c đư c phân công hư ng d n công ch c d b ). 13.5. Cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c xem xét, quy t đ nh b nhi m ho c không b nhi m công ch c d b vào ng ch công ch c. 13.6. Sau khi công ch c d b đư c b nhi m vào ng ch công ch c, cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c quy t đ nh phân công công tác cho công ch c. 13.7. Công ch c d b không đư c b nhi m vào ng ch công ch c thì cơ quan có th m quy n tuy n d ng h y b quy t đ nh tuy n d ng theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 19 c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP. III. KHEN THƯ NG, K LU T CÔNG CH C D B 1. Vi c khen thư ng công ch c d b th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 26 c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP. Ngoài ra công ch c d b còn đư c khen thư ng theo các quy đ nh khác c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ho c c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Công ch c d b vi ph m k lu t mà b x lý k lu t b ng hình th c khi n trách ho c c nh cáo thì sau 12 tháng, n u đã s a ch a khuy t đi m, hoàn thành t t nhi m v đư c giao và không m c thêm sai ph m khác thì đư c cơ quan s d ng công ch c ra quy t đ nh ch m d t hi u l c c a quy t đ nh k lu t. Th i gian thi hành quy t đ nh k lu t không đư c tính vào thâm niên xét nâng b c lương n u sau này đư c b nhi m vào ng ch công ch c. 3. Công ch c d b vi ph m k lu t ho c vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t mà b x lý b ng hình th c bu c thôi vi c thì ngư i đ ng đ u cơ quan s d ng công ch c d b làm văn b n đ ngh cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c xem xét quy t đ nh (kèm theo biên b n c a H i đ ng k lu t và các h sơ khác). 4. Công ch c d b vi ph m pháp lu t b tòa án ph t tù mà không đư c hư ng án treo thì đương nhiên b bu c thôi vi c. Trong trư ng h p này, cơ quan s d ng công ch c làm văn b n đ ngh cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c ra quy t đ nh bu c thôi vi c. Th i đi m bu c thôi vi c đư c tính k t ngày b n án, quy t đ nh có hi u l c. 5. Trong th i gian 30 ngày, k t khi xác đ nh rõ ho c cơ quan có th m quy n k t lu n công ch c d b vi ph m k lu t, cơ quan s d ng công ch c d b ph i thành l p H i đ ng k lu t đ xét k lu t theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 28 c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP. 6. Sau khi H i đ ng k lu t xem xét và có văn b n đ ngh , trong th i h n 10 ngày, ngư i đ ng đ u cơ quan s d ng công ch c ph i ra quy t đ nh k lu t ho c đ ngh cơ quan có th m quy n qu n lý công ch c ra quy t đ nh k lu t theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 27 c a Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP. 7. H i đ ng k lu t có th xem xét, ki n ngh bu c thôi vi c đ i v i công ch c d b trong các trư ng h p sau:
  5. 7.1. Công ch c d b b Tòa án ph t tù nhưng đư c hư ng án treo ho c c i t o không giam gi , qu n ch , c nh cáo do vi ph m pháp lu t liên quan đ n ho t đ ng công v ho c vi ph m pháp lu t c a Nhà nư c; 7.2. Công ch c d b đang trong th i gian thi hành quy t đ nh k lu t mà ti p t c vi ph m k lu t; 7.3. Công ch c d b tuy vi ph m l n đ u nhưng tính ch t và m c đ vi ph m nghiêm tr ng; 7.4. Công ch c d b t ý b vi c 5 ngày trong 1 tháng ho c 15 ngày trong 6 tháng (c ng d n) mà không có lý do chính đáng; 7.5. Trư ng h p ngư i đ ng đ u có th m quy n quy t đ nh k lu t có ý ki n khác v i ki n ngh c a H i đ ng k lu t thì trư c khi ra quy t đ nh, ngư i có th m quy n quy t đ nh k lu t trao đ i l i v i H i đ ng k lu t. N u v n còn có ý ki n khác nhau thì ngư i có th m quy n ra quy t đ nh k lu t và ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình. IV. QU N LÝ CÔNG CH C D B 1. Qu n lý công tác tuy n d ng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý công tác tuy n d ng công ch c d b g m: 1.1. Quy t đ nh thành l p H i đ ng tuy n d ng đ th c hi n t ch c thi tuy n, xét tuy n công ch c d b ; 1.2. Căn c vào k t qu thi tuy n, xét tuy n, ra quy t đ nh tuy n d ng và phân công công tác cho công ch c d b , đ ng th i báo cáo danh sách công ch c d b v B N i v đ theo dõi chung. Báo cáo theo M u s 01 kèm theo Thông tư này; 1.3. Phân b ngân sách cho các cơ quan, đơn v s d ng công ch c d b đ tr lương, đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t và b o đ m vi c th c hi n chính sách đ i v i công ch c d b. 1.4. Cơ quan s d ng công ch c d b th c hi n nhi m v và quy n h n đ i v i công ch c d b theo quy đ nh t i Đi u 25 Ngh đ nh s 115/2003/NĐ-CP; 1.5. Đ i v i nh ng ngư i có h c v Th c sĩ, Ti n sĩ có chuyên môn nghi p v phù h p, đăng ký tuy n d ng và cam k t ph c v lâu dài B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét quy t đ nh tuy n vào Công ch c d b . 2. Qu n lý vi c b nhi m công ch c d b vào ng ch công ch c Căn c vào văn b n đánh giá c a cơ quan s d ng công ch c, V T ch c cán b c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ho c S N i v c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm văn b n đ ngh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t đ nh b nhi m vào ng ch tuy n d ng ho c ra quy t đ nh h y b quy t đ nh tuy n d ng và báo cáo danh sách công ch c d b đư c tuy n d ng, b nhi m vào ng ch v B N i v đ theo dõi chung. Báo cáo theo M u s 02 kèm theo Thông tư này. 3. Qu n lý h sơ công ch c d b : Cơ quan qu n lý công ch c có trách nhi m l p và qu n lý h sơ cá nhân c a công ch c d b , bao g m: - B n khai lý l ch g c và các b n lý l ch do công ch c d b khai theo m u quy đ nh (kèm theo b n sao gi y khai sinh); - Các văn b ng, ch ng ch đào t o, b i dư ng; - Các quy t đ nh tuy n d ng, khen thư ng, k lu t, đi u ch nh lương; - B n nh n xét và đánh giá công ch c d b c a ngư i hư ng d n công ch c d b và c a cơ quan s d ng công ch c d b ; - C p nh t các h sơ khác phát sinh trong quá trình công tác, nh ng thay đ i trong lý l ch;
  6. - Các tài li u th m tra, xác minh, k t lu n c a cơ quan có th m quy n liên quan đ n ngu n g c xu t thân, quá trình công tác, khen thư ng, k lu t, các b n gi i trình... - Các b n ki m đi m cá nhân, b n gi i trình đơn khi u n i, t cáo, b n báo cáo thành tích đ khen thư ng; - Công ch c d b thuyên chuy n công tác, cơ quan s d ng công ch c d b ph i chuy n h sơ c a công ch c d b đ n cơ quan m i đ ti p t c qu n lý. 4. Qu n lý ch đ th ng kê, báo cáo Vào th i đi m ngày 31 tháng 12 hàng năm, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i báo cáo v B N i v theo các n i dung sau: 4.1. S lư ng, ch t lư ng đ i ngũ công ch c d b theo đơn v tr c thu c. 4.2. Công tác tuy n d ng công ch c d b . 4.3. Công tác khen thư ng, k lu t công ch c d b . 4.4. Công tác đào t o, b i dư ng công ch c d b . V. T ch c th c hi n 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tưư này. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 3. Trong quá trình th c hi n n u có gì vưư ng m c, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B N i v đ nghiên c u gi i quy t. Đ Quang Trung (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản