Thông tư số 09/2003/TT-BXD

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư số 09/2003/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2003/TT-BXD về việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2003/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2003/TT-BXD Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 09/2003/TT-BXD NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 04/2001/TT-BXD NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2001 C A B XÂY D NG "HƯ NG D N B SUNG VI C H TR NGƯ I THAM GIA HO T NG CÁNH M NG T NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1944 V TRƯ C C I THI N NHÀ THEO QUY T NH S 20/2000/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH " Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03/2/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i tham gia ho t ng cách m ng t trư c Cách m ng Tháng 8 năm 1945 c i thi n nhà ; Sau khi có s th ng nh t c a Ban T ch c Trung ương, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính, ư c Th tư ng Chính ph ch o t i văn b n s 1263/CP-CN ngày 17/9/2003, 1. B xây d ng hư ng d n s a i, b sung M c I Thông tư s 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 c a B Xây d ng "hư ng d n b sung vi c h tr ngư i tham gia ho t ng cánh m ng t ngày 31/12/1944 v trư c c i thi n nhà theo Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03/02/2000 c a Th tư ng Chính ph " như sau: "I. V i tư ng áp d ng: 1. Ngư i tham gia ho t ng cách m ng ư c quy nh t i i u 1 và i u 2 Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03/02/2000 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Q 20) bao g m c nh ng ngư i ư c k t n p vào ng ho c k t n p l i trư c ngày 19/8/1945 ã ư c cơ quan, t ch c có th m quy n công nh n và nh ng ngư i tham gia ho t ng cách m ng trư c năm 1945 ã ư c hư ng ho c ang hư ng ch tr c p ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng trư c năm 1945 theo quy nh t i: - Thông báo s 22 TB/HN ngày 13/7/1960 c a Ban Bí thư, Thông tri s 32 TT/TC ngày 14/10/1960 và Thông tri s 05-TT/TC ngày 12/01/1962 c a Ban T ch c Trung ương "hư ng d n thi hành chính sách i v i cán b , ng viên ho t ng lâu năm"; - Thông tư s 03/NV ngày 01/02/1963 c a B N i v (nay là B Lao ng - Thương binh và Xã h i) hư ng d n "thi hành ch tr c p ưu ãi công nhân, viên ch c Nhà nư c có công lao, thành tích khi v hưu";
  2. - Quy t nh s 296-CP ngày 20/11/1978 c a H i ng Chính ph "b sung và s a i m t s i m v ch i v i cán b , công nhân viên ch c v hưu và ngh vi c vì m t s c lao ng". 2. Các B , ngành, a phương l p danh sách c a nh ng ngư i tham gia ho t ng cách m ng ã ư c hư ng ho c ang hư ng ch tr c p ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng trư c năm 1945 (kèm h sơ theo quy nh v vi c công nh n ngư i ho t ng cách m ng trư c năm 1945) g i v Ban T ch c Trung ương th m nh, có văn b n th ng nh t trư c khi U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh h tr c i thi n nhà theo quy nh t i Q 20". 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c thì các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v Ban T ch c Trung ương và B Xây d ng xem xét gi i quy t. Nguy n H ng Quân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản