Thông tư số 10/2000/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
7
download

Thông tư số 10/2000/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2000/TT-BCA(C11) về các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thi Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2000/TT-BCA(C11)

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2000/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 10/2000/TT-BCA (C11) NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 14/2000/Q -TTG NGÀY 27/1/2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH QUY NNH CÁC OÀN TRONG NƯ C VÀ KHÁCH NƯ C NGOÀI N VI T NAM CÓ XE C NH SÁT GIAO THÔNG D N Ư NG m b o th c hi n úng Quy t nh s 14/2000/Q -TTg ngày 27/1/2000 c a Th tư ng Chính ph quy nh các oàn trong nư c và khách nư c ngoài n Vi t Nam có xe C nh sát giao thông d n ư ng, B Công an hư ng d n th c hi n th ng nh t như sau: I. QUY INH CHUNG 1. Vi c ngh d n ư ng c a các cơ quan, t ch c, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và vi c t ch c th c hi n công tác d n ư ng cho các oàn trong nư c và khách nư c ngoài n Vi t Nam có xe C nh sát giao thông d n ư ng (sau ây g i chung là d n oàn) ph i m b o th c hi n úng i tư ng, ch , trình t , th t c và n i dung quy nh t i Quy t nh s 14/2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. 2. L c lư ng C nh sát giao thông ch u trách nhi m t ch c th c hi n công tác d n oàn ph i m b o an toàn, chu áo, có hi u qu theo úng quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m các l c lư ng khác tuỳ ti n t ch c th c hi n d n oàn trong b t kỳ trư ng h p nào. M i hành vi tuỳ ti n t ch c th c hi n d n oàn cũng như các hành vi c n tr ho t ng d n oàn c a l c lư ng C nh sát giao thông ho c l i d ng công tác d n oàn gây phi u hà, sách nhi u, xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c và cá nhân u ph i ư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. 3. Xe C nh sát giao thông d n oàn là xe ôtô, mô tô chuyên dùng do B Công an quy nh ph c v cho công tác d n oàn. Khi xe C nh sát giao thông thi hành nhi m v d n oàn, phát tín hi u còi, èn ưu tiên thì m i phương ti n tham gia giao thông u ph i l p t c gi m t c và d ng l i ho c i sát vào ph n ư ng bên ph i; ngư i i b không ư c ch y sang ư ng và i l i ho c ng dư i lòng ư ng như ng ư ng cho xe ưu tiên theo quy nh c a pháp lu t.
  2. II. I TƯ NG, CH VÀ TH T C YÊU C U D N OÀN 1. i v i các doàn Lãnh o c p cao c a ng và Nhà nư c, các oàn khách nư c ngoài theo quy nh t i các kho n 1, 2 i u 1 quy t nh s 14/2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph có xe C nh sát giao thông d n oàn, thu c i tư ng b o v c a l c lư ng C nh v thì t ch c th c hi n d n oàn theo yêu c u c a B tư l nh C nh v . Cơ quan, t ch c có yêu c u xe C nh sát giao thông n oàn cho các i tư ng nêu trên ph i thông báo b ng văn b n cho B tư l nh C nh v trư c 7 (bNy) ngày, tr trư ng h p t xu t, B tư l nh C nh v thông báo ngay cho cơ quan Công an theo quy nh t i các ti t a, b i m 2 dư i ây t ch c th c hi n d n oàn. 2. Các cơ quan, t ch c và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi có yêu c u xe C nh sát giao thông d n oàn cho các i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 i u 1 Quy t nh s 14/2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , nhưng không thu c i tư ng b o v c a l c lư ng C nh v , thì thông báo b ng văn b n g i cơ quan Công an sau ây trư c 7 (b y) ngày t ch c th c hi n d n oàn: a. Khi có yêu c u d n oàn i qua t ba t nh tr lên thì g i công văn v T ng c c C nh sát. Căn c vào yêu c u c th , T ng c c C nh sát ch o th c hi n vi c d n oàn theo quy nh t i M c III Thông tư này. b. Khi có yêu c u d n oàn trong ph m vi m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c n t nh, thành ph li n k thì g i công văn v Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s t i ch o l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b t ch c th c hi n d n oàn. Vi c d n oàn cho các trư ng h p nêu trên ư c th c hi n theo k ho ch, l ch trình, tuy n ư ng c th ã th ng nh t gi a cơ quan, t ch c có yêu c u và cơ quan Công an có trách nhi m ch o, t ch c th c hi n vi c d n oàn. 3. i v i các oàn i bi u ng trong th i gian d i h i ng toàn qu c, oàn i bi u Qu c h i trong th i gian d kỳ h p Qu c h i thì t ch c d n oàn theo chương trình chính th c c a Ban t ch c. Không d n oàn t a phương n nơi d h p và ngư c l i. 4. i v i oàn i bi u ngo i giao c a các nư c, các t ch c Qu c t tham d H i ngh ho c các ho t ng chính th c do Nhà nư c ta t ch c thì th c hi n d n oàn theo chương trình chính th c c a Ban t ch c. 5. Nh ng trư ng h p khác c n có xe C nh sát giao thông d n oàn theo quy nh t i kho n 3 i u 1 Quy t nh s 14/2000/Q -TTg thì cơ quan, t ch c có yêu c u ph i có văn b n ngh g i cơ quan Công an sau ây trư c 15 (mư i lăm) ngày xem xét, quy t nh: a. Trư ng h p ngh có xe C nh sát giao thông d n oàn i liên t nh (t ba t nh tr lên) thì g i văn b n ngh T ng c c trư ng T ng c c C nh sát.
  3. b. Trư ng h p ngh có xe C nh sát giao thông d n oàn trong ph m vi m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c sang t nh, thành ph li n k thì g i văn b n ngh Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s t i ho c nơi oàn xu t phát. Trong văn b n ngh ph i nêu rõ lý do c n có xe C nh sát giao thông d n oàn, thành ph n, tính ch t, s lư ng xe c a oàn, th i gian, a i m i, d n, l ch trình ho t ng c a oàn và nh ng v n khác liên quan n vi c xem xét, quy t nh có b trí xe C nh sát giao thông d n oàn hay không. Trong th i h n 7 (b y) ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh , T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i tr l i b ng văn b n cho cơ quan, t ch c có yêu c u d n oàn. Vi c ngh và xem xét, quy t nh có xe C nh sát giao thông d n oàn trong nh ng trư ng h p nêu trên ph i căn c vào yêu c u c th c a tình hình tr t t an toàn giao thông và các yêu c u khác có liên quan; ph i m b o nguyên t c ti t ki m, tránh hình th c, phô trương, lãng phí và ch th c hi n khi th c s c n thi t. III. TRÁCH NHI M D N OÀN 1. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ch u trách nhi m ch o công tác d n oàn trong ph m vi c nư c và tr c ti p t ch c th c hi n d n các oàn khi ư c Lãnh o B Công an và Lãnh o T ng c c C nh sát giao. 2. Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch o l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b t ch c th c hi n vi c d n các oàn ho t ng trong ph m vi t nh, thành ph mình và các t nh, thành ph li n k ; các oàn do B tư l nh C nh v thông báo và các oàn khác theo ch o c a T ng c c C nh sát, C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t. 3. Khi có ch o c a T ng c c C nh sát, hư ng d n c a C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ho c ngh c a Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c ph i h p d n oàn i qua ho c n ho t ng t i a phương thì: a. Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có oàn i qua ho c n ho t ng có trách nhi m th c hi n úng theo s ch o c a T ng c c C nh sát, hư ng d n c a C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t; ph i h p ch t ch v i Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có oàn xu t phát nh m b o m giao thông thông su t, an toàn cho oàn khách trong th i gian i qua ho c ho t ng t i a phương. b. Không t ch c xe C nh sát giao thông d n oàn ón, ti n t i a g i hành chính (tr trư ng h p c bi t có s ch o c a T ng c c C nh sát ho c C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t). c. Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m báo cáo k ho ch, phương án, k t qu ph i h p và th c hi n công tác d n oàn v T ng c c C nh sát
  4. (qua C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t) ch o và hư ng d n k p th i. 4. Các cơ quan, t ch c, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có yêu c u xe C nh sát giao thông d n oàn có trách nhi m ph i h p ch t ch v i l c lư ng C nh sát giao thông t ch c th c hi n vi c d n oàn, nh m m b o giao thông thông su t, tuy t i an toàn, có hi u qu và theo úng quy nh c a pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N 1. T ng c c C nh sát ch o C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t hư ng d n, ki m tra toàn di n công tác d n oàn nh m m b o th c hi n úng Quy t nh s 14/2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n này cũng như các quy nh khác c a B Công an v công tác d n oàn; t ch c nghiên c u, xu t B trư ng các án v t ch c, trang b phương ti n, quy trình d n oàn và các văn b n khác có liên quan n công tác d n oàn. 2. Các T ng c c, B tư l nh, V , C c tr c thu c B trư ng, trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i T ng c c C nh sát m b o th c hi n t t công tác d n oàn theo úng Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , hư ng d n c a Thông tư này và các quy nh khác c a B Công an có liên quan n công tác d n oàn. 3. Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o Phòng C nh sát giao thông ư ng b và các ơn v có liên quan t ch c th c hi n vi c d n oàn và ph i h p v i Công an các t nh, thành ph có liên quan th c hi n công tác d n oàn theo úng Quy t nh s 14/2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n c a B và s ch o, hư ng d n c a T ng c c C nh sát, C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t. 4. Các cơ quan, t ch c và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có yêu c u xe C nh sát giao thông d n oàn, có trách nhi m th c hi n úng Quy t nh s 14/2000/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây c a B Công an trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Công an các ơn v , a phương; các cơ quan, t ch c và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan báo cáo, ph n ánh v B Công an (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n, gi i quy t k p th i. Lê Th Ti m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản