Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
7
download

Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT về Hiệp định vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc S : 10 /2006/TT-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A HI P Đ NH VÀ NGH Đ NH THƯ TH C HI N HI P Đ NH V N T I ĐƯ NG B GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH HOÀNG GIA CAMPUCHIA Thi hành Hi p đ nh v n t i đư ng b gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Hoàng gia Campuchia ký t i Hà N i ngày 1 tháng 6 năm 1998, Ngh đ nh thư th c hi n Hi p đ nh v n t i đư ng b gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Hoàng gia Campuchia ký t i Hà N i ngày 10 tháng 10 năm 2005 (sau đây g i t t là Ngh đ nh thư), B Giao thông v n t i hư ng d n m t s đi u, kho n liên quan đ n vi c t ch c và qu n lý ho t đ ng v n t i đư ng b c a phương ti n qua l i biên gi i gi a Vi t Nam và Campuchia như sau. I. QUY Đ NH CHUNG 1.Ph m vi áp d ng a) Văn b n này áp d ng đ i v i phương ti n v n chuy n ngư i và hàng hoá đ thu ti n g m: xe ô tô ch ngư i và xe ô tô ch hàng k c xe rơ moóc ho c xe sơ mi rơ moóc. b) Đ i v i nh ng phương ti n ho t đ ng phi thương m i s đư c hư ng d n b ng m t thông tư liên ngành khác. 2. Hình th c ho t đ ng a) Phương ti n v n chuy n khách theo tuy n c đ nh đư c phép ch y t b n xe khách trên lãnh th Vi t Nam t i b n xe khách trên lãnh th Campuchia và ngư c l i. b) Phương ti n v n chuy n khách theo h p đ ng (k c v n chuy n khách du l ch) và v n chuy n khách b ng taxi đư c phép ch y t nơi đi trong lãnh th Vi t Nam t i nơi đ n trong lãnh th c a Campuchia và ngư c l i. c) Phương ti n v n chuy n hàng đư c phép v n chuy n hàng t nơi nh n hàng trong lãnh th Vi t Nam đ n nơi tr hàng trong lãnh th c a Campuchia và ngư c l i. 3. Trách nhi m c a ch phương ti n a) Ch phương ti n ho c lái xe ph i đóng các kho n phí và l phí như: phí quá c nh, phí c u đư ng, phí qua phà, phí s d ng cơ s h t ng và d ch v , phí hành chính do cơ quan có th m quy n c a nư c đ n quy đ nh. b) Ch phương ti n ph i ch u trách nhi m v ho t đ ng v n t i qu c t c a mình như ch t lư ng d ch v v n t i, ch m tr , m t mát và hư h ng đ i v i hành lý ký g i theo quy đ nh c a Ngh đ nh thư và pháp lu t hi n hành. c) Khi xin c p gi y phép v n t i liên v n m i, ch phương ti n ph i báo cáo v i cơ quan có th m quy n c p phép v tình hình ho t đ ng c a phương ti n trong th i gian đã đư c c p phép theo M u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 4. Phương ti n a) Có bi n s và gi y đăng ký t i Vi t Nam ho c Campuchia. b) Có bi n ký hi u phân bi t qu c gia (g i t t là bi n ký hi u qu c gia) - Ký hi u phân bi t qu c gia c a Vi t Nam là VN. Bi n ký hi u qu c gia theo M u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này, do cơ quan c p Gi y phép v n t i liên v n phát hành và c p. - Ký hi u phân bi t qu c gia c a Campuchia là KH. Bi n ký hi u qu c gia do cơ quan có th m quy n c a Campuchia c p. - Bi n ký hi u qu c gia đư c g n riêng bi t so v i bi n s đăng ký phía sau phương ti n. Cách th c g n bi n theo quy đ nh áp d ng như đ i v i vi c g n bi n đăng ký.
  2. c) Phương ti n khi ho t đ ng trên lãnh th c a nư c đ n ph i tuân th lu t pháp và quy đ nh c a nư c đ n. d) Phương ti n khi qua l i c a kh u biên gi i ph i th c hi n các quy đ nh v xu t nh p c nh, h i quan và c a cơ quan có th m quy n khác. đ) M i chuy n đi t Vi t Nam sang Campuchia ho c t Campuchia sang Vi t Nam, phương ti n đư c phép l i nư c đ n không quá 30 ngày k t ngày nh p c nh và đư c gia h n 01 l n không quá 10 ngày k t ngày h t h n xu t c nh. Vi c gia h n do S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi phương ti n đang ho c ph i ch đ i th c hi n. e) Phương ti n ph i đi đúng c a kh u và ph m vi ho t đ ng trong Gi y phép v n t i liên v n. g) Gi y t còn giá tr c a phương ti n ho t đéng qua l i biên gi i ph i xu t trình cho nhà ch c trách có th m quy n bao g m: - Gi y đăng ký phương ti n; - Tem và S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng; Gi y phép v n t i liên v n. h) Gi y t s d ng qua l i biên gi i n u không đư c in song ng b ng ti ng Vi t và ti ng Khơ-me ho c ti ng Vi t và ti ng Anh do cơ quan có th m quy n ban hành thì ph i có b n d ch sang ti ng Anh có xác nh n c a cơ quan có th m quy n. i) phương ti n v n chuy n hàng, phương ti n v n chuy n khách (bao g m c khách du l ch) c a m t Bên ký k t không đư c phép v a đón và tr khách (bao g m c khách du l ch), nh n và giao hàng t i lãnh th c a Bên ký k t kia, tr trư ng h p đư c cơ quan có th m quy n c a Bên ký k t kia cho phép. 5. Lái xe, nhân viên ph c v và hành khách a) Đ i v i lái xe qua l i biên gi i ph i có các gi y t h p l còn hi u l c sau: - Gi y phép lái xe còn giá tr s d ng và b n d ch gi y phép lái xe theo M u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này, do cơ quan có th m quy n c p. - H chi u ho c gi y t thay h chi u và th th c do cơ quan có th m quy n c a nư c đ n c p (n u lo i h chi u đó yêu c u ph i có th th c). b) Đ i v i nhân viên ph c v và hành khách ph i xu t trình h chi u và th th c còn giá tr (n u lo i h chi u đó yêu c u ph i có th th c). 6. Các c p c a kh u th c hi n Vi t Nam Campuchia 1. M c Bài (Tây Ninh) 1. Bavet (Svay Rieng) 2. T nh Biên (An Giang) 2. Phnom Den (Takeo), 3. Xà Xía (Kiên Giang) 3. Prek Chak (Lork-Kam Pot) 4. Xa Mát (Tây Ninh) 4. Trapeing Phlong (Kampong Cham) 5. L Thanh (Gia Lai) 5. Oyadav (Andong Pich-Ratanakiri) Th c hi n t ngày 1 tháng 7 năm 2007 6. Bo Nuê (Bình Phư c) 6. Trapeang Sre (Snoul-Kratie) 7. Bu Prăng (Đ c Nông) 7. O Raing (Mundulkiri) II. CÁC QUY Đ NH C TH 1. Đ i v i v n chuy n khách theo tuy n c đ nh a) Ngoài các gi y t quy đ nh t i đi m 4 Ph n I, phương ti n v n chuy n khách theo tuy n c đ nh ph i có thêm các gi y t sau: - Danh sách hành khách theo M u s 4a ban hành kèm theo Thông tư này; - S nh t trình và phù hi u xe ch y tuy n c đ nh theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. b) S lư ng hành lý mang theo 2
  3. M i hành khách đư c mang theo 20 kg hành lý mi n cư c v i kích thư c h p lý. Hành lý vư t quá quy đ nh đư c thu cư c không quá 5% c a giá vé cho m i kg. 2. Đ i v i v n chuy n khách theo h p đ ng (k c v n chuy n khách du l ch) và v n chuy n khách b ng taxi a) Ngoài các gi y t quy đ nh t i đi m 4 Ph n I, phương ti n v n chuy n khách theo h p đ ng (k c v n chuy n khách du l ch) ph i có thêm các gi y t sau: - Danh sách hành khách theo M u s 4b ban hành kèm theo Thông tư này (không áp d ng đ i v i xe taxi); - Phù hi u theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. b) Hành lý: đ i v i v n chuy n khách theo h p đ ng, hành lý mang theo ngư i mi n phí s tuỳ thu c vào tho thu n gi a bên v n chuy n và bên thuê v n chuy n. c) Xe taxi ph i có bi n hi u “taxi” trên nóc xe. 3. Đ i v i v n chuy n hàng Ngoài các gi y t quy đ nh t¹i đi m 4 Ph n I, phương ti n v n chuy n hàng ph i có phi u g i hàng theo quy đ nh t i M u s 5 ban hành kèm theo Thông tư này. III. GI Y PHÉP V N T I ĐƯ NG B QU C T 1. Đ i tư ng c p gi y phép là các doanh nghi p đ đi u ki n kinh doanh v n t i b ng ôtô theo quy đ nh c a pháp lu t và đáp ng đi u ki n t i M c 2 Ph n III. 2. Đi u ki n c p gi y phép: a) Là Doanh nghi p đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam b) Đ tin c y c a doanh nghi p: - Doanh nghi p không vi ph m các quy đ nh v h p đ ng kinh t và các quy đ nh khác c a pháp lu t Vi t Nam; - Doanh nghi p không b tuyên b phá s n ho c đang trong tình tr ng tuyên b phá s n. c) Trình đ chuyên môn: ngư i ph trách kinh doanh v n t i c a doanh nghi p ph i có b ng đ i h c chuyên ngành v n t i đư ng b . 3. H sơ c p gi y phép a) Đơn đ ngh c p gi y phép c a đơn v theo M u s 6 ban hành kèm theo Thông tư này. b) Gi y Ch ng nh n đăng ký kinh doanh v n t i c a doanh nghi p (b n sao có công ch ng ho c b n sao kèm b n chính đ đ i chi u). c) Ch ng nh n chuyên môn v chuyên ngành v n t i c a ngư i ph trách kinh doanh v n t i c a doanh nghi p (b n sao công ch ng ho c b n sao kèm b n chính đ đ i chi u) kèm theo h p đ ng lao đ ng v i doanh nghi p (n u có). d) Báo cáo tài chính c a doanh nghi p trong 3 năm liên ti p g n nh t đư c cơ quan tài chính đ a phương ho c đơn v ki m toán xác nh n. 4. Quy trình c p gi y phép a) C c Đư ng b Vi t Nam th m đ nh h sơ và +c p gi y phép cho doanh nghi p trong vòng 07 ngày làm vi c tính t khi nh n đ h sơ h p l . Trư ng h p t ch i c p phép ph i tr l i doanh nghi p b ng văn b n và nêu rõ lý do t ch i c p phép. b) L phí c p phép theo quy đ nh c a B Tài chính. 5. Thu h i và c p l i gi y phép a) Thu h i Trư ng h p trong th i h n đư c c p phép, doanh nghi p vi ph m các quy đ nh v đi u ki n c p phép đã nêu trên, cơ quan c p phép đư c thu h i gi y phép đã c p cho doanh nghi p. b) C p l i H t th i h n c a gi y phép ho c m t gi y phép, doanh nghi p l p h sơ đ ngh c p gi y phép m i theo quy đ nh nêu trên. Gi y phép cũ h t h n ph i n p tr cơ quan c p phép. 3
  4. 6. Th i h n c a Gi y phép v n t i đư ng b qu c t là 05 năm. 7. M u Gi y phép v n t i đư ng b qu c t quy đ nh t i M u s 7 ban hành kèm theo Thông tư này. IV. GI Y PHÉP V N T I LIÊN V N 1. Đ i tư ng c p gi y phép Phương ti n thu c s h u c a doanh nghi p Vi t Nam đư c cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam c p gi y phép v n t i đư ng b qu c t . 2. Đi u ki n đ i v i phương ti n đư c c p gi y phép a) Phương ti n v n chuy n khách theo tuy n c đ nh, v n chuy n khách theo h p đ ng (k c v n chuy n khách du l ch): có t 10 ch ng i tr lên (k c ngư i lái); b) Phương ti n v n chuy n khách b ng taxi: có 5 ch ng i (k c ngư i lái); c) Phương ti n v n chuy n hàng: xe t i, rơ moóc ho c sơ mi rơ moóc đi theo xe t i, đ u kéo n i ghép v i rơ moóc ho c sơ mi rơ moóc đư c tính là m t xe. d) Theo tho thu n v i phía Campuchia v s lư ng gi y phép, cơ quan c p phép căn c các tiêu chí và đi u ki n đ l a ch n doanh nghi p và phương ti n c p phép. 3. H sơ c p gi y phép a) T khai đ ngh c p gi y phép v n t i liên v n qua l i biên gi i Vi t Nam - Campuchia theo M u s 8 ban hành kèm theo Thông tư này có xác nh n c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính nơi doanh nghi p đăng ký kinh doanh; b) Gi y phép v n t i đư ng b qu c t c a doanh nghi p (b n sao); c) Gi y đăng ký phương ti n (b n sao); d) S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng còn hi u l c ít nh t 30 ngày (b n sao). đ) Đ i v i phương ti n v n t i khách theo tuy n c đ nh ph i cã thªm phương án ho t đ ng trên tuy n c a doanh nghi p. 4) Quy trình c p phép a) C c Đư ng b Vi t Nam th m đ nh h sơ và c p gi y phép v n t i liên v n cho t ng phương ti n trong vòng 07 ngày làm vi c tính t khi nh n đ h sơ h p l . Trư ng h p t ch i c p phép ph i tr l i doanh nghi p b ng văn b n và nêu rõ lý do. Trư ng h p phương ti n kinh doanh v n t i khách theo tuy n c đ nh, cơ quan c p phép có văn b n ch p thu n cho doanh nghi p khai thác trên tuy n v n t i khách. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính căn c vào văn b n ch p thu n đ ch đ o b n xe ký h p đ ng cho phương ti n đón tr khách t i b n. b) Trong trư ng h p có nhi u phương ti n đ đi u ki n đư c c p gi y phép v n t i liên v n, C c Đư ng b Vi t Nam ưu tiên phương ti n v n chuy n khách theo tuy n c đ nh và phương ti n v n chuy n khách theo h p đ ng, v n chuy n khách du l ch, đ ng th i căn c vào th i gian n p h sơ đ c p phép cho phương ti n theo nguyên t c c p cho phương ti n có h sơ n p s m hơn. c) L phí c p phép theo quy đ nh c a B Tài chính. 5. Thu h i và c p l i gi y phép a) Cơ quan c p phép có quy n thu h i các Gi y phép v n t i liên v n c a phương ti n s d ng không đúng các quy đ nh ghi trên Gi y phép ho c phương ti n không ho t đ ng trong vòng 3 tháng k t ngày đư c c p phép. b) H t th i h n c a gi y phép, doanh nghi p l p h sơ đ ngh c p Gi y phép m i cho phương ti n theo quy đ nh nêu trên. Gi y phép cũ h t h n ph i n p tr cơ quan c p phép. c) Trư ng h p doanh nghi p đăng ký danh sách phương ti n ho c b sung thêm phương ti n khai thác vào tuy n c đ nh ho c đ ngh c p l i Gi y phép v n t i liên v n cho phương ti n ho t đ ng trên tuy n do Gi y phép cũ h t h n thì s d ng theo M u s 8 ban hành kèm theo Thông tư này. 6. Th i h n c a Gi y phép v n t i liên v n là 12 tháng. 7. M u Gi y phép v n t i liên v n 4
  5. a) Gi y phép v n t i liên v n Vi t Nam – Campuchia g m S Gi y phép v n t i liên v n và phù hi u g n trên phương ti n v n t i. b) M u S Gi y phép v n t i liên v n đư c quy đ nh t i M u s 9a ban hành kèm theo Thông tư này. c) M u phù hi u liên v n đư c quy đ nh t i M u s 9b ban hành kèm theo Thông tư này. V. T CH C TH C HI N 1. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Trách nhi m thi hành a) C c Đư ng b Vi t Nam - T ch c qu n lý và ki m tra v ho t đ ng v n t i đư ng b gi a Vi t Nam và Campuchia. - Ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan, hàng năm g p g v i cơ quan có th m quy n c a Campuchia đ th ng nh t các v n đ có liên quan đ n qu n lý ho t đ ng v n t i đư ng b gi a hai nư c như t ch c và hình th c ho t đ ng, tuy n đư ng giao nh n, kho bãi, s lư ng phương ti n ho t đ ng qua l i biên gi i gi a hai nư c... - Phát hành các lo i M u s 2, 4, 7, 9 ban hành kèm theo Thông tư này. b) Các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i C c Đư ng b Vi t Nam t ch c ph bi n và tri n khai th c hi n Thông tư này t i các cơ quan, doanh nghi p có liên quan trên đ a bàn do mình qu n lý. c) Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như M c 2 Ph n V; - Th tư ng Chính ph (thay b/c); - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - UBND t nh, TP tr c thu c TW; - T ng c c C nh sát; - T ng c c H i quan; H Nghĩa Dũng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, HTQT. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau dinh kem 5
Đồng bộ tài khoản