Thông tư số 103/2007/TT- BTC

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
95
lượt xem
5
download

Thông tư số 103/2007/TT- BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 103/2007/TT- BTC về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 103/2007/TT- BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/2007/TT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 59/2007/QĐ-TTG NGÀY 07/5/2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH BAN HÀNH QUY Đ NH TIÊU CHU N, Đ NH M C VÀ CH Đ QU N LÝ, S D NG PHƯƠNG TI N ĐI L I TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯ C, ĐƠN V S NGHI P CÔNG L P VÀ CÔNG TY NHÀ NƯ C Căn c Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy đ nh tiêu chu n, đ nh m c và ch đ qu n lý, s d ng phương ti n đi l i trong cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p và công ty nhà nư c (sau đây g i t t là Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg); B Tài chính hư ng d n m t s đi m như sau: Ph n 1: QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c trang b xe ô tô ph c v công tác theo tiêu chu n đ nh m c quy đ nh cho các ch c danh lãnh đ o; ch đ khoán kinh phí và s d ng d ch v cung ng xe c a th trư ng đ m b o phương ti n đi l i cho các ch c danh có tiêu chu n; ch đ trang b , qu n lý s d ng phương ti n đi l i ph c v công tác trong cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i đư c ngân sách nhà nư c b o đ m cân đ i kinh phí ho t đ ng, đơn v s nghi p công l p (sau đây g i chung là cơ quan hành chính, đơn v s nghi p), Ban Qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình c a nhà nư c và các công ty nhà nư c. 2. Xe ô tô thu c ph m vi đi u ch nh c a Thông tư này là xe ô tô ph c v công tác t 16 ch ng i tr xu ng (g i chung là xe ô tô) và xe ô tô chuyên dùng đư c hình thành t ngu n v n ngân sách, có ngu n g c ngân sách và ngu n v n c a công ty nhà nư c (k c ngu n v n vay, vi n tr , quà bi u c a các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c ho c đư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t). 3. Xe ô tô ph c v công tác trên 16 ch ng i, xe ch khách, xe ô tô t i không thu c ph m vi đi u ch nh c a Thông tư này. 4. Đ i v i xe ô tô ph c v công tác t i các cơ quan, đơn v l c lư ng vũ trang, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B công an căn c vào Quy đ nh t i Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg, đ c đi m ho t đ ng c a các cơ quan, đơn v thu c ph m vi qu n lý đ xây d ng tiêu chu n đ nh m c, quy ch qu n lý, s d ng xe ph c v công tác trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh ban hành. 5. Đ i v i xe ô tô ph c v l tân, đ i ngo i Nhà nư c th c hi n theo quy đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph . Ph n 2: QUY Đ NH C TH I. Hư ng d n quy đ nh t i Đi u 3, 4, 5, 6 và kho n 1 Đi u 9 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg như sau: 1. Xe ô tô ph c v cho các ch c danh quy đ nh t i Đi u 3 và Đi u 4 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg đư c thay th theo yêu c u công tác. Ngu n kinh phí mua xe đư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c đư c giao.
  2. 2. Xe ô tô ph c v công tác cho các ch c danh quy đ nh t i Đi u 5 và Đi u 6 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg đư c thay th theo tiêu chu n quy đ nh t i Quy t đ nh này. Ngu n kinh phí mua xe đư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c đư c giao. 3. Xe ô tô ph c v cho các ch c danh quy đ nh t i kho n 1 Đi u 9 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg đư c thay th trên cơ s tiêu chu n quy đ nh t i Quy t đ nh này và kh năng tài chính c a công ty do H i đ ng qu n tr (đ i v i công ty nhà nư c có H i đ ng qu n tr ) ho c Ban giám đ c (đ i v i công ty nhà nư c không có H i đ ng qu n tr ) quy t đ nh. 4. Xe ô tô ph c v công tác cho các ch c danh quy đ nh t i Đi u 7, 8, kho n 2 Đi u 9 và ch c danh lãnh đ o có h s ph c p lãnh đ o t 0,7 đ n dư i 1,25 c a Ban qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình c a nhà nư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 10 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg đư c thanh lý khi đã s d ng ít nh t 250.000 km và không đư c thay th . Riêng các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p ho t đ ng trên đ a bàn mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng h i đ o, vùng đ c bi t khó khăn mà xe hi n có đã đ đi u ki n thanh lý nhưng không có xe đi u chuy n; không có đi u ki n thuê đư c xe ô tô c a t ch c cung ng d ch v ph c v công tác thì đư c mua m i v i giá mua t i đa không quá 550 tri u đ ng/xe, n u ph i mua xe 2 c u thì giá t i đa 800 tri u đ ng/xe. Th m quy n mua xe th c hi n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 12 Quy đ nh ban hành theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg. 5. Xe ô tô đư c thay th ho c đư c thanh lý ph i bán đ u giá theo quy đ nh hi n hành, s ti n bán xe sau khi tr đi các chi phí h p lý có liên quan x lý như sau: n p vào ngân sách nhà nư c đ i v i các cơ quan hành chính và ban qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình c a nhà nư c; b sung vào Qu phát tri n ho t đ ng s nghi p đ i v i các đơn v s nghi p công l p; x lý theo quy đ nh c a pháp lu t v thanh lý tài s n t i doanh nghi p đ i v i công ty nhà nư c. II. Hư ng d n quy đ nh t i kho n 2 và kho n 3 Đi u 10 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg như sau: 1. Đ i v i Ban Qu n lý d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) ho c v n vi n tr nư c ngoài th c hi n theo quy đ nh c a Hi p đ nh đã ký k t. Trư ng h p Đi u kho n c a Hi p đ nh không ghi c th giá mua xe thì căn c theo đ i tư ng s d ng xe, Ban qu n lý d án đư c mua xe theo tiêu chu n quy đ nh t i Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Ban Qu n lý d án đ u tư xây d ng các công trình tr ng đi m qu c gia; các d án đ u tư nhóm A, B theo tuy n, th c hi n trên đ a bàn t hai (02) t nh, thành ph tr lên ho c d án tri n khai trên đ a bàn vùng sâu, vùng xa, vùng h i đ o và vùng đ c bi t khó khăn n m trong danh m c các đ a bàn ưu đãi đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư nhưng các ch c danh lãnh đ o không đ m c h s ph c p lãnh đ o theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 10 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg đư c trang b xe ô tô t ngu n xe đi u chuy n đ ph c v công tác. Trư ng h p không có xe đi u chuy n thì đư c mua m i xe ô tô v i giá t i đa 550 tri u đ ng/xe, n u đ phù h p v i đ a bàn s d ng ph i mua xe 2 c u thì giá t i đa 800 tri u đ ng/xe. Ngu n kinh phí mua xe b trí t kinh phí ho t đ ng c a Ban qu n lý d án đư c c p có th m quy n giao. 3. Trên cơ s đ ngh c a Ban Qu n lý d án, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính, quy t đ nh s lư ng xe ô tô đư c s d ng đ i v i t ng Ban qu n lý d án thu c trung ương qu n lý. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh s lư ng xe ô tô đư c s d ng đ i v i t ng Ban qu n lý d án thu c đ a phương qu n lý sau khi có ý ki n c a Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh. 4. Xe ô tô ph c v ho t đ ng Ban qu n lý d án sau khi k t thúc d án ph i th c hi n x lý k p th i theo các quy đ nh hi n hành v qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c. III. Hư ng d n quy đ nh t i Đi u 11 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg như sau: 1. Xe chuyên dùng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 11 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg bao g m:
  3. a) Xe g n kèm trang thi t b chuyên dùng ho c có c u t o theo yêu c u chuyên môn nghi p v như: xe c u thương, xe c u ho , xe ch ti n, xe ch ph m nhân, xe quét đư ng, xe phun nư c, xe ch rác, xe ép rác, xe s a ch a lưu đ ng, xe trang b phòng thí nghi m, xe thu phát đi n báo, xe s a ch a đi n, xe kéo, xe c n c u,… b) Xe s d ng cho nhi m v đ c thù c a ngành, lĩnh v c như: xe thanh tra giao thông, xe phát thanh truy n hình lưu đ ng, xe h đê, xe t p lái, xe ch di n viên đi bi u di n, xe ch v n đ ng viên đi luy n t p và thi đ u,... có d u hi u riêng đư c in rõ trên thành xe, ngoài nhi m v quy đ nh không đư c s d ng cho vi c khác. c) Xe s d ng cho các nhi m v đ t xu t, c p bách theo yêu c u th c hi n nhi m v chính tr - xã h i mà không th c hi n đư c vi c thuê xe ho c thuê xe không có hi u qu như: xe phòng ch ng d ch, xe ki m lâm, xe phòng ch ng l t bão, xe ch ng buôn l u,... 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương quy đ nh s lư ng, ch ng lo i đ i v i xe chuyên dùng trang b cho các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c trung ương qu n lý sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy đ nh s lư ng, ch ng lo i đ i v i xe chuyên dùng trang b cho các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c đ a phương qu n lý sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a Thư ng tr c H i đ ng nhân dân cùng c p. 3. Căn c vào ho t đ ng c th c a t ng cơ quan hành chính, đơn v s nghi p có yêu c u trang b xe chuyên dùng, đ nh m c và d toán ngân sách đư c duy t; hàng năm, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương quy t đ nh vi c mua s m, trang b xe ô tô chuyên dùng theo quy đ nh hi n hành đ i v i các cơ quan, đơn v thu c trung ương qu n lý; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh đ i v i các cơ quan, đơn v thu c đ a phương qu n lý. 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ban hành quy ch qu n lý, s d ng xe ô tô chuyên dùng đ áp d ng cho các cơ quan, đơn v thu c ph m vi qu n lý nh m đ m b o s d ng xe đúng m c đích, ti t ki m, hi u qu . IV. Hư ng d n quy đ nh t i Đi u 12 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg như sau: 1. Cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, Ban qu n lý d án m i thành l p sau ngày Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg có hi u l c thi hành (ngày 10/6/2007) mà có ch c danh có h s ph c p lãnh đ o t 0,7 đ n dư i 1,25 đư c trang b 01 xe ô tô ph c v công tác t ngu n đi u chuy n, trư ng h p không có xe đi u chuy n và không thuê đư c xe ô tô c a t ch c cung ng d ch v thì đư c mua m i 01 xe ô tô ph c v công tác v i giá t i đa 550 tri u đ ng/xe. Trư ng h p đơn v đư c thành l p trư c ngày Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg có hi u l c thi hành nhưng chưa đư c trang b xe thì cũng đư c trang b như quy đ nh t i kho n 1 Đi u 12 Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg. 2. Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c đư c giao, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương quy t đ nh trang b xe cho các đơn v m i thành l p và thay th xe ph c v các ch c danh cho các cơ quan, đơn v thu c Trung ương qu n lý sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh trang b xe cho các cơ quan, đơn v thu c đ a phương qu n lý sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a Thư ng tr c H i đ ng nhân dân cùng c p. Ph n 3: CƠ CH QU N LÝ, S D NG XE Ô TÔ PH C V CÔNG TÁC I. CH Đ QU N LÝ, S D NG PHƯƠNG TI N ĐI L I PH C V CÔNG TÁC CHO CÁC CH C DANH QUY Đ NH T I ĐI U 6, 7, 8, 9 QUY Đ NH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 59/2007/QĐ-TTG ĐƯ C HƯ NG D N C TH NHƯ SAU: 1. Đ i v i các ch c danh quy đ nh t i Đi u 6 và kho n 1 Đi u 9 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg có đi u ki n và t nguy n đăng ký t túc phương ti n thì Th trư ng đơn v quy t đ nh vi c khoán kinh phí s d ng phương ti n đi l i cho ch c danh theo
  4. t ng công đo n: đưa đón hàng ngày t nơi đ n nơi làm vi c; đi công tác; đưa đón t nơi đ n nơi làm vi c và đi công tác. S ti n khoán đư c chi tr cùng v i kỳ tr lương c a đơn v cho t ng ch c danh đã đăng ký th c hi n khoán. Đơn giá khoán là đơn giá thuê xe do S Tài chính thông báo sát v i đơn giá thuê xe đ a bàn đ a phương. M c khoán cho t ng ch c danh trong cơ quan do th trư ng cơ quan quy t đ nh theo nguyên t c sau: a) Trư ng h p ch c danh đăng ký khoán kinh phí đưa đón t nơi đ n nơi làm vi c hàng ngày thì m c khoán đư c xác đ nh như sau: M c khoán đưa đón (MKđđ) = Đơn giá khoán x S km khoán x 4 lư t x 22 ngày, trong đó: - S km khoán là kho ng cách t nơi đ n nơi làm vi c c a t ng ch c danh có tiêu chu n s d ng xe đưa đón, do th trư ng cơ quan xác đ nh. - 4 lư t: bao g m 2 lư t đón đi và 2 lư t đưa v trong m t ngày làm vi c. - 22 ngày: là s ngày làm vi c hàng tháng theo quy đ nh c a B Lu t Lao đ ng. b) Trư ng h p ch c danh đăng ký khoán đi công tác thì m c khoán đư c xác đ nh như sau: M c khoán đi công tác (MKct) = Đơn giá khoán x S km th c t đi công tác hàng tháng c a t ng ch c danh. S km th c t đi công tác hàng tháng c a t ng ch c danh đư c xác đ nh trên cơ s l ch trình công tác th c t c a ch c danh đư c Th trư ng cơ quan, đơn v xác nh n. c) Trư ng h p ch c danh nh n khoán toàn b đưa đón t nơi đ n nơi làm vi c và đi công tác thì m c khoán đư c t ng h p t hai m c khoán trên. M c khoán toàn b (MK tb)= MKđđ + MKct 2. Đ i v i các ch c danh quy đ nh t i Đi u 7 và Đi u 8 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg, căn c vào mô hình t ch c, qu n lý s xe hi n có theo quy t đ nh c a c p có th m quy n, tình hình cung c p d ch v phương ti n đi l i c a th trư ng và kh năng ngân sách, Th trư ng cơ quan, đơn v quy t đ nh b trí phương ti n đi l i ph c v công tác cho các ch c danh này theo các hình th c sau: - S d ng s xe hi n có c a cơ quan; - Thuê xe c a các t ch c cung ng d ch v ; - Khoán kinh phí đ t túc phương ti n đi l i. Kinh phí s d ng phương ti n đi l i ph c v công tác cho các ch c danh có tiêu chu n s d ng xe đư c b trí trong d toán ngân sách đư c giao và xác đ nh cho t ng trư ng h p c th như sau: a) Trư ng h p s d ng s xe hi n có c a cơ quan: S Tài chính ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng khung giá s d ng xe (quy đ nh m c giá t i đa, t i thi u cho 1 km s d ng đ i v i t ng lo i xe theo dung tích và s ch ng i) đ áp d ng cho các cơ quan, đơn v thu c đ a phương và trung ương qu n lý trên đ a bàn trong trư ng h p s d ng s xe hi n có; khung giá s d ng xe đư c xây d ng trên cơ s kh o sát giá th trư ng, tính toán các y u t chi phí s d ng xe h p lý th i kỳ trư c (không bao g m kh u hao xe), trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh và đi u ch nh khi các y u t chi phí có bi n đ ng làm chi phí s d ng xe tăng ho c gi m trên 20%. - Căn c vào khung giá s d ng xe do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh, Th trư ng đơn v quy đ nh đơn giá khoán cho t ng xe đ làm cơ s thanh toán chi phí s d ng xe theo s km th c t s d ng cho các đ i tư ng có tiêu chu n. - Các cơ quan, đơn v th c hi n m s sách k toán theo dõi chi phí s d ng th c t (không bao g m chi phí kh u hao) đ i v i t ng đ u xe bao g m: ti n lương lái xe, chi phí nhiên li u, chi phí s a ch a xe (bao g m c chi phí s a ch a l n đư c phân b h p lý) và các chi phí liên quan đ n v n hành, s d ng xe. Chi phí th c t s d ng xe đư c công khai hàng năm cùng v i vi c công khai s d ng kinh phí chung c a cơ quan.
  5. - Vi c x lý s ti n chênh l ch gi a s chi theo m c khoán và chi phí th c t hàng năm th c hi n theo quy ch c a t ng cơ quan hành chính, đơn v s nghi p trên cơ s cơ ch tài chính hi n hành. b) Trư ng h p Th trư ng cơ quan, đơn v ch n phương th c thuê xe c a các t ch c cung ng d ch v phương ti n đi l i trên th trư ng đ ph c v công tác cho các ch c danh có tiêu chu n thì th c hi n thanh toán chi phí s d ng xe theo H p đ ng kinh t ký k t v i t ch c cung c p d ch v theo hoá đơn song không cao hơn đơn giá thuê xe theo giá th trư ng do S Tài chính thông báo. c) Trư ng h p cá nhân nh n khoán đ t túc phương ti n đ đi công tác thì m c khoán đư c tính b ng công th c: MK ct = Đơn giá khoán x S km bình quân đi công tác trong tháng c a t ng ch c danh, trong đó đơn giá khoán là đơn giá thuê xe theo giá th trư ng theo thông báo c a S Tài chính. Các cơ quan, đơn v căn c vào các s li u th ng kê c a kỳ trư c, t n su t đi công tác hàng tháng c a m i ch c danh đ xác đ nh s km bình quân hàng tháng cho t ng ch c danh. II. T CH C, S P X P, QU N LÝ S XE HI N CÓ T I CƠ QUAN ĐƠN V QUY Đ NH T I ĐI U 18 QUY Đ NH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 59/2007/QĐ-TTG ĐƯ C HƯ NG D N C TH NHƯ SAU: 1. Đ i v i s xe ô tô ph c v cho các ch c danh có tiêu chu n đư c trang b xe quy đ nh t i Đi u 6 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg đư c qu n lý t i t ng cơ quan, đơn v và đư c th c hi n h ch toán chi phí s d ng, s km s d ng th c t c a t ng xe đ th c hi n công khai hàng năm cùng v i vi c công khai s d ng kinh phí chung c a cơ quan. 2. Đ i v i s xe ô tô ph c v công tác chung đư c trang b trư c ngày Quy t đ nh s 59/2007/ QĐ-TTg có hi u l c thi hành và xe ô tô ph c v các ch c danh có tiêu chu n s d ng xe m i trang b ; B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh căn c vào s lư ng xe, trình đ qu n lý và kh năng cung ng d ch v phương ti n đi l i c a th trư ng đ t ch c qu n lý, s d ng đ m b o hi u qu , ti t ki m, đáp ng yêu c u công tác c a cơ quan, đơn v theo m t trong hai phương th c: - Giao cho các cơ quan, đơn v ti p t c qu n lý, s d ng s xe đã đư c trang b ; - T p trung s xe hi n có c a các cơ quan, đơn v thành m t ho c m t s đ u m i (theo mô hình đơn v s nghi p có thu) đ ph c v chung cho các cơ quan đơn v có nhu c u trên đ a bàn. Th trư ng cơ quan, đơn v đư c giao qu n lý, s d ng xe có trách nhi m xây d ng Quy ch s d ng xe ô tô ph c v công tác trong đó quy đ nh rõ vi c thuê phương ti n đi l i ph c v công tác (thuê xe c a các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p khác ho c d ch v c a th trư ng). Trư ng h p c n cung c p d ch v cho các cá nhân trong cơ quan và các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p khác có nhu c u ph c v công tác, Th trư ng cơ quan, đơn v xác đ nh đơn giá d ch v theo nguyên t c đ m b o chi phí và th c hi n h ch toán s ti n thu đư c theo quy đ nh; đ ng th i trong Quy ch s d ng xe ph i quy đ nh rõ đ i tư ng đư c cung c p d ch v , đơn giá cho thuê xe và cơ ch s d ng ngu n thu t vi c cung c p d ch v theo cơ ch hi n hành. 3. Riêng xe ô tô c a Văn phòng trung ương Đ ng, Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph không th c hi n cung c p d ch v cho các cá nhân trong cơ quan cũng như các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p khác; vi c qu n lý, s d ng xe ô tô t i các cơ quan này th c hi n theo quy đ nh t i đi m 1 M c này. 4. Ngư i lao đ ng dôi dư trong quá trình t ch c, s p x p theo mô hình m i và do s xe ô tô gi m d n (không đư c mua thay th ) theo quy đ nh tai Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg và hư ng d n t i Thông tư này, đư c gi i quy t theo ch đ tinh gi n biên ch trong các cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p. III. VI C QU N LÝ S D NG XE CHUYÊN DÙNG QUY Đ NH T I ĐI U 11 QUY Đ NH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 59/2007/QĐ-TTG ĐƯ C HƯ NG D N C TH NHƯ SAU:
  6. 1. Xe chuyên dùng trang b theo quy đ nh t i Đi u 11 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ- TTg đư c giao qu n lý t i các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p đ s d ng cho nhi m v c a cơ quan, đơn v . 2. T ng cơ quan, đơn v đư c giao qu n lý xe chuyên dùng ph i xây d ng quy ch qu n lý s d ng xe, đơn giá s d ng (đ ng/ km) c a t ng lo i xe trình c p giao d toán phê duy t đ th c hi n thanh toán và h ch toán chi phí s d ng cho t ng đ u xe. Quy ch s d ng xe, đơn giá s d ng xe và chi phí s d ng th c t xe chuyên dùng c a cơ quan đơn v ph i th c hi n công khai cùng v i vi c công khai s d ng kinh phí hàng năm c a cơ quan. Ph n 4: TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH, Đ A PHƯƠNG 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác trung ương có trách nhi m : - Căn c vào d toán ngân sách đư c giao, quy t đ nh vi c trang b xe ô tô cho các đơn v m i thành l p và các ch c danh có tiêu chu n trang b xe quy đ nh t i Đi u 12 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ- TTg và hư ng d n t i Thông tư này. - Ch đ o các cơ quan, đơn v thu c ph m vi qu n lý căn c vào khung giá s d ng xe do Chu t ch U ban nhân dân c p t nh quy đ nh t i đi m a, kho n 2, m c I Ph n III đ xây d ng quy ch qu n lý, s d ng xe theo hư ng d n t i Thông tư này. - T ch c, qu n lý s xe hi n có theo quy đ nh t i Đi u 18 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg và hư ng d n t i Thông tư này. - Rà soát l i s xe đã đư c trang b c a các cơ quan, đơn v thu c ph m vi qu n lý đ quy t đ nh ho c đ ngh c p có th m quy n quy t đ nh đi u chuy n theo th m quy n s xe c a các d án đã k t thúc, xe c a các cơ quan, đơn v không có nhu c u s d ng cho các đơn v chưa đư c trang b xe ô tô ph c v công tác; ki m tra vi c mua s m, trang b , qu n lý và s d ng xe ô tô ph c v công tác c a các cơ quan đơn v thu c ph m vi qu n lý đ phát hi n x lý ho c báo cáo c p có th m quy n x lý k p th i các sai ph m theo quy đ nh t i Đi u 22 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg và hư ng d n t i Thông tư này. 2. U ban nhân dân t nh ch đ o S Tài chính ph i h p v i các S , ngành có liên quan: - Xây d ng đơn giá thuê xe đ a bàn đ a phương sau khi Thông tư này có hi u l c thi hành; đi u ch nh đơn giá thuê xe khi giá th trư ng có bi n đ ng trên 20% trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh đ các cơ quan, đơn v trên đ a bàn làm căn c tính toán m c chi tr cho các ch c danh quy đ nh t i Đi u 6 và kho n 1 Đi u 9 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg khi đăng ký th c hi n khoán. - Xây d ng khung giá s d ng xe trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh ban hành làm cơ s cho các co quan, đơn v trên đ a bàn quy t đ nh đơn giá khoán cho t ng xe hi n có đang s d ng, h ch toán và công khai chi phí s d ng xe theo quy đ nh. - Căn c nhu c u trang b xe ô tô cho các đơn v m i thành l p và các ch c danh có tiêu chu n trang b xe quy đ nh t i Đi u 12 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg và hư ng d n t i Thông tư này b trí trong d toán ngân sách hàng năm trình c p có th m quy n quy t đ nh và giao cho các cơ quan, đơn v thu c đ a phương th c hi n. - Nghiên c u, xây d ng mô hình t ch c, qu n lý s xe hi n có trình c p có th m quy n quy t đ nh theo quy đ nh t i Đi u 18 Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ- TTg và hư ng d n t i Thông tư này. - Rà soát l i s xe đã đư c trang b c a các cơ quan, đơn v thu c đ a phương qu n lý đ đ ngh U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh đi u chuy n s xe c a các d án đã k t thúc, xe c a các cơ quan, đơn v không có nhu c u s d ng cho các đơn v chưa đư c trang b xe ô tô ph c v công tác; ki m tra vi c mua s m, trang b , qu n lý và s d ng xe ô tô ph c v công tác c a các cơ quan đơn v thu c đ a phương qu n lý; phát hi n, báo cáo c p có th m quy n x lý k p th i các sai ph m theo quy đ nh t i Đi u 22 B n Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2007/QĐ-TTg và hư ng d n t i Thông tư này. Ph n 5:
  7. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c đ ngh các B , ngành, đ a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c: - Văn phòng Chính ph ; Đ Hoàng Anh Tu n - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan trung ương c a các đoàn th : - Các T ng công ty 91; - HĐND, UBND các t nh, TP tr c thu c TƯ; - S Tài chính, Kho b c nhà nư c các t nh, TP tr c thu c TƯ; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, QLCS (HCSN).
Đồng bộ tài khoản