Thông tư số 112/1998/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
63
lượt xem
10
download

Thông tư số 112/1998/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 112/1998/TT-BGTVT về việc hướng dẫn việc quản lý và cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe quá tải, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 112/1998/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/1998/TT-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 1998 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 112/1998/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯ NG D N VI C QU N LÝ VÀ C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH T BI T CHO XE QUÁ T I, XE QUÁ KH ,XE BÁNH XÍCH TRÊN Ư NG B Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c i u 22 - Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn c i u 19 và i u 26 - i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph ; Căn c vào th c tr ng c a h th ng c u, ư ng hi n nay; B Giao thông v n t i hư ng d n vi c qu n lý và c p phép lưu hành c bi t cho xe quá t i, xe quá kh , xe bánh xích như sau: 1. Quy nh chung: 1.1. Xe quá t i, xe quá kh khi lưu hành trên ư ng giao thông công c ng và xe bánh xích khi t hành trên ư ng giao thông công c ng ph i có gi y phép lưu hành c bi t (GPLH B) do cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p. 1.2. Xe quá t i là xe theo thi t k c a nhà s n xu t ho c xe theo thi t k c i t o ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (g i chung là thi t k c a nhà s n xu t) có tr ng lư ng toàn b phân b trên tr c (g i t t là t i tr ng tr c) ho c có tr ng lư ng toàn b c a xe g m tr ng lư ng b n thân xe c ng v i tr ng t i hàng hoá (g i t t là t ng t i tr ng) vư t quá quy nh v s c ch u t i c a c u và ư ng. 1.3. Xe quá kh là xe theo thi t k c a nhà s n xu t ho c khi xe x p hàng có kích thư c bao vư t quá quy nh cho phép c a c u và ư ng. 1.4. GPLH B ch c p cho xe quá t i, xe quá kh khi v n chuy n hàng hoá không th tháo, c t r i ho c chia nh như các c máy, các thi t b , các ki n hàng c n ch nguyên ai, nguyên ki n (k c container) và các xe b n (xe xitéc) v n chuy n ch t l ng ph i ch y m b o an toàn, làm cho t i tr ng ho c kích thư c vư t quá quy nh.
 2. 1.5. Xe, máy chuyên dùng khi t hành trên ư ng giao thông công c ng có t ng t i tr ng ho c kích thư c vư t quá quy nh c a c u và ư ng ư c coi như xe quá t i, xe quá kh . 1.6. Nghiêm c m các ch xe (ho c lái xe) ch hàng quá t i tr ng cho phép theo thi t k c a nhà s n xu t. 1.7. Vi c c p GPLH B ph i trên cơ s m b o v n hành an toàn cho phương ti n và an toàn cho các công trình giao thông ư ng b , ng th i giúp ch xe ch n các hư ng tuy n ho t ng h p lý. 1.8. gi m b t lư ng xe quá t i, xe quá kh ho t ng trên ư ng b , khuy n khích các ch hàng và ch phương ti n t n d ng kh năng v n chuy n hàng hoá quá kh , quá t i b ng các phương ti n ư ng s t, ư ng sông. 1.9. Th t c hàng chính trong vi c c p GPLH B ph i m b o nguyên t c nhanh, g n, ch t ch và úng quy nh. 2. Quy nh v t i tr ng và kích thư c khi c p GPLH B 2.1. V t i tr ng: 2.1.1. Ph m vi gi i h n v t ng t i tr ng c p GPLH B ư c quy nh c th cho 07 d ng phương ti n cơ gi i ư ng b thông d ng như sau: - D ng 1: Xe 02 tr c ơn (Hình v s 1 - Ph l c 1): Trên 16 t n n 18 t n. Quy nh này ch áp d ng khi xét c p GPLH B cho các lo i xe, máy chuyên dùng có 02 tr c ơn t hành trên ư ng giao thông công c ng, không áp d ng cho xe 02 tr c ơn làm nhi m v v n t i hàng hoá. i v i xe v n t i hàng hoá có 02 tr c ơn, cho phép t ng t i tr ng c a xe t i a là 16 t n. Không c p GPLH B cho xe 02 tr c ơn ch hàng hoá quá m c t ng t i tr ng 16 t n. - D ng 2: Xe 03 tr c, g m có: + Xe có tr c chuy n hư ng kép phía trư c và tr c ơn phía sau (Hình v s 2a - Ph l c 1) + Xe có tr c chuy n hư ng ơn phía trư c và tr c kép phía sau (Hình v s 2b - Ph l c 1): Trên 21 t n n 24 t n. - D ng 3: Xe 04 tr c v i các tr c trư c và sau u là tr c kép (Hình v s 3 - Ph l c 1): Trên 28 t n n 30 t n
 3. - D ng 4: Xe kéo sơ mi rơ moóc 03 tr c ơn, trong ó u kéo có 02 tr c ơn và sơ mi rơ moóc có 01 tr c ơn (Hình v s 4 - Ph l c 1): Trên 24 t n n 26 t n. - D ng 5: Xe kéo sơ mi rơ moóc 04 tr c, g m có: + u kéo có 02 tr c ơn và sơ mi rơ moóc có 1 tr c kép (Hình v s 5a - Ph l c 1) + u kéo có 01 tr c ơn phía trư c, 01 tr c kép phía sau và sơ mi rơ moóc có 01 tr c ơn (Hình v s 5b - Ph l c 1): Trên 30 t n n 32 t n. - D ng 6: Xe kéo sơ mi rơ moóc 05 tr c, trong ó u kéo có 01 tr c ơn phía trư c, 01 tr c kép phía sau và sơ mi rơ moóc có 01 tr c kép (Hình v s 6 - Ph l c 1): Trên 36 t n n 38 t n. - D ng 7: Xe kéo sơ mi rơ moóc 06 tr c, trong ó u kéo có 01 tr c ơn phía trư c, 01 tr c kép phía sau và sơ mi rơ moóc có tr c ba v i kho ng cách gi a 02 tr c ngoài cùng c a tr c ba l n hơn 260 cm (Hình v s 7 - Ph l c 1): Trên 42,5 t n n 45,5 t n. 2.1.2. i v i rơ moóc ho c các t h p khác kéo theo xe ph i tho mãn ng th i hai i u ki n sau ây: - T i tr ng tr c: i v i tr c ơn không vư t quá 10 t n; i v i tr c kép không vư t quá 16 t n; i v i tr c ba không vư t quá 21 t n. - T ng t i tr ng: Không ư c vư t quá thi t k c a nhà s n xu t. Không c p GPLH B i v i rơ moóc ho c các t h p khác kéo theo xe vư t quá quy nh nêu trên. 2.2. V kích thư c Quy nh v ph m vi gi i h n kích thư c c p GPLH B cho xe quá kh như sau: - Chi u r ng c a b n thân xe: trêm 2,5m n 2,65m. - Chi u cao: T m t t n h t chi u cao c a b n thân xe ho c chi u cao khi x p hàng: trên 3,5m n 4,2m. - V chi u dài c a xe và chi u dài x p hàng trên xe ph i tuân th quy nh t i kho n 1 i u 13 và kho n 1 i u 26 c a i u l tr t tư an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph .
 4. i v i xe x p hàng vư t ra ngoài thùng xe ph i kê chèn, ch ng bu c hàng ch c ch n, m b o s n nh c a xe và hàng hoá trong su t quá trình v n chuy n. 2.3. Các xe có t ng t i tr ng dư i m c t i thi u quy nh t i i m 2.1. ho c có kích thư c dư i m c t i thi u quy nh t i i m 2.2 nêu trên khi lưu hành trên ư ng giao thông công c ng không ph i xin GPLH B nhưng ph i tuân th h th ng bi n báo và các ch d n giao thông. 2.4. Trong trư ng các xe không ph i xin GPLH B như quy nh t i i m 2.3 trên ây nhưng khi ho t ng trên tuy n ho c o n tuy n c th mà kh năng ch u t i ho c kích thư c c a c u ư ng không m b o thì v n ph i n cơ quan c p GPLH B ư c xem xét gi i quy t và hư ng d n c th . 2.5. Các xe quá t i, xe quá kh có t ng t i tr ng ho c kích thư c c a b n thân xe và c hàng hoá x p trên xe vư t quá m c t i a quy nh t i i m 2.1, i m 2.2 cũng như các xe có nhu c u x p hàng hoá vư t ra ngoài các quy nh v kích thư c x p hàng nêu t i i m 2.2 g i là xe siêu trư ng, siêu tr ng. Các xe siêu trư ng, siêu tr ng và các xe quá t i, quá kh chưa ư c quy nh t i i m 2.1, i m 2.2 nêu trên khi ho t ng trên ư ng giao thông công c ng ph i có GPLH B c p cho xe siêu trư ng, siêu tr ng. C c ư ng b Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n vi c c p GPLH B cho xe siêu trư ng, siêu tr ng. 2.6. Trư ng h p trên tuy n có các i m h n ch khác nhau v t i tr ng ho c kích thư c, ngư i c p GPLH B ph i l y m c h n ch th p nh t c p phép, hư ng d n ch hàng s d ng phương ti n v n chuy n h p lý, ho c s d ng các phương ti n ư ng s t, ư ng sông khi các i u ki n ư ng b không cho phép. 2.7. Nghiêm c m vi c c p GPLH B vư t quá s c ch u t i c a xe theo thi t k c a nhà s n xu t. 3. Th m quy n c p GPLH B 3.1. T ng giám c các khu Qu n lý ư ng b II, IV, V, VII c p GPLH B cho các xe ho t ng trên m ng lư i ư ng b do Trung ương và a phương qu n lý trong ph m vi c nư c, nơi ch xe có tr s , có nơi cư trú ho c các xe ang ư c phép ho t ng thu c ph m vi qu n lý c a các Khu Qu n lý ư ng b nói trên. 3.2. Giám c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p GPLH B cho các xe ch y trong n i t nh, trên các ư ng a phương qu n lý ho c trên các tuy n ư ng do Trung ương qu n lý không thu c a bàn t nh, thành ph . 3.3. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam tr c ti p c p ho c u quy n cho Th trư ng cơ quan qu n lý ư ng b c p GPLH B cho xe siêu trư ng, siêu tr ng i v i t ng trư ng h p c th . 4. Th t c c p GPLH B
 5. 4.1 H sơ xin c p GPLH B g m: - ơn xin c p GPLH B theo m u t i Ph l c 2 và Ph l c 3. - B n photocopy gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng và b n photocopy trang s 1 c a s "Ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b " ho c gi y phép lưu hành c a phương ti n còn giá tr . - B n photocopy gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n. - B n photocopy gi y phép v n t i hàng hoá ư ng b (tr các xe không thu c i tư ng c p gi y phép v n t i hàng hoá ư ng b theo Quy t nh s 1748 Q /GTVT ngày 12/7/1997 c a B Giao thông v n t i). Ngư i xin c p GPLH B ph i xu t trình toàn b b n chính các gi y t nêu trên ngư i c p phép i chi u v i b n photocopy. 4.2. Th i gian xét duy t c p GPLH B: Ch m nh t là 24 gi k t lúc nh n h sơ h p l theo úng th t c quy nh. 5. N i dung và th i h n GPLH B 5.1. N i dung c a GPLH B ư c th hi n trong Ph l c 4 và Ph l c 5. i v i xe siêu trư ng siêu tr ng có GPLH B riêng c p cho t ng trư ng h p c th . 5.2. GPLH B có th i h n t ng chuy n ho c t ng t hàng theo ngh c a ch phương ti n, nhưng t i a không quá 90 ngày cho m t l n c p. i v i xe siêu trư ng, siêu tr ng và xe bánh xích ch c p GPLH B cho t ng chuy n. Trư ng h p xe siêu trư ng, siêu tr ng v n chuy n cùng m t lo i hàng hoá trên cùng m t tuy n ư ng thì c p GPLH B theo t nhưng th i h n không quá 30 ngày cho m t l n c p. 6. Các lo i phí và l phí 6.1. Cơ quan c p GPLH B ư c thu và s d ng l phí theo quy nh c a B Tài chính. 6.2. i v i xe siêu trư ng, siêu tr ng có kích thư c ho c t i tr ng vư t quá kh năng c u ư ng, khi cơ quan c p phép xét th y c n ph i có yêu c u thi t k , gia c s a ch a c u ư ng ho c chi phí cho vi c t ch c hư ng d n giao thông thì ch xe ph i ch u phí t n cho các công vi c trên theo quy nh t i kho n 2 - i u 19 i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph . 7. T ch c th c hi n
 6. 7.1. C c ư ng b Vi t Nam th ng nh t qu n lý vi c c p GPLH B cho xe quá t i, xe quá kh , xe bánh xích. 7.2. C c ư ng b Vi t Nam, các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m công b t i tr ng trên t ng o n, tuy n ư ng và c m bi n báo quy nh s c ch u t i và gi i h n v kích thư c c a c u và ư ng trong ph m vi qu n lý. 7.3. Các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, các Khu Qu n lý ư ng b có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra và thông báo tình hình c u ư ng trong ph m vi qu n lý, ng th i báo cáo v C c ư ng b Vi t Nam C c thông báo và ch o k p th i các cơ quan c p GPLH B th c hi n vi c c p phép phù h p v i kh năng c a c u ư ng. 7.4. Các cơ quan có thNm quy n c p GPLH B ph i nh kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình c p GPLH B v C c ư ng b Vi t Nam. 7.5. C c ư ng b Vi t Nam và các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ch u trách nhi m ch o, ôn c và theo dõi vi c th c hi n Thông tư này. Thông tư này thay th Thông tư s 239/TT-PC ngày 30/9/1995 c a B Giao thông v n t i và có hi u l c k t ngày 15 tháng 5 năm 1998. Các quy nh trư c ây v c p GPLH B trái v i Thông tư này u bãi b . Lã Ng c Khuê ( ã ký) PH L C 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 112/1998/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i) S TT d ng phương ti n Tên d ng phương ti n Sơ và hình v 1 Xe 02 tr c ơn a. Tr c chuy n hư ng kép phía trư c và tr c ơn phía sau 2 Xe 03 tr c
 7. S TT d ng phương ti n Tên d ng phương ti n Sơ và hình v b. Tr c chuy n hư ng ơn phía trư c và tr c kép phía sau 3 Xe 04 tr c 4 Xe kéo sơ mi rơ moóc có 03 tr c ơn a. u kéo có 02 tr c ơn, sơ mi rơ moóc 01 tr c kép 5 Xe kéo Sơ mi rơ moóc có 04 tr c b. u kéo có 01 tr c ơn phía trư c, 01 tr c kép phía sau và sơ mi rơ moóc có 01 tr c ơn 6 Xe kéo Sơ mi rơ moóc có 05 tr c 7 Xe kéo sơ mi rơ moóc có 06 tr c PH L C 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 112/1998/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH C BI T CHO XE QUÁ T I, XE QUÁ KH TRÊN Ư NG GIAO THÔNG CÔNG C NG - Ch phương ti n:............................................... - a ch :.......................................................
 8. Xin GPLH B cho xe quá t i, quá kh v i các thông s sau: PHƯƠNG TI N V N CHUY N - Lo i xe:....................................................... - Nhãn hi u (mác) xe:............. Bi n s ăng ký............... - Nhãn hi u (mác) sơ mi rơ moóc (ho c rơ moóc):.................. - Bi n s ăng ký c a sơ mi rơ moóc (ho c rơ moóc):.............. - Kích thư c bao c a xe (k c sơ mi rơ moóc): Dài x r ng x cao....................(m) - Kích thư c bao c a rơ moóc: Dài x r ng x cao............... (m) - Tr ng t i thi t k c a xe (ho c xe kéo sơ mi rơ moóc):... (t n) - Tr ng t i thi t k c a rơ moóc:.......................... (t n) - Tr ng lư ng b n thân xe:................................. (t n) Tr ng lư ng b n thân sơ mi rơ moóc (ho c rơ moóc)........ (t n) - S tr c c a xe:............. S tr c sau c a xe:............. S tr c c a sơ mi rơ moóc.............. - S tr c c a rơ moóc:......... S tr c sau c a rơ moóc:......... HÀNG HOÁ V N CHUY N - Lo i hàng:..................................................... - Tr ng lư ng hàng xin ch :................................ (t n) - Chi u dài toàn b xe khi x p hàng:........ (m) Hàng vư t phía sau thùng xe:.............. (m) Hàng vư t phía trư c thùng xe:............ (m) - Chi u r ng toàn b xe khi x p hàng:....... (m) Hàng vư t hai bên thùng xe:............... (m) - Chi u cao toàn b xe khi x p hàng:........ (m) TUY N Ư NG VÀ TH I GIAN V N CHUY N - Nơi i: (ghi c th a i m xu t phát):.......................
 9. - Nơi n: (ghi c th a i m n):............................ - Th i gian xin phép: T ................... n.................. ( ơn xin phép này có kèm theo sơ xe) Ngày.... tháng.... năm.... Ch phương ti n Ký tên, óng d u (N u ngư i xin GPLH B là lái xe ho c ch xe tư nhân thì xu t trình gi y phép lái xe ho c ch ng minh thư nhân dân) Ghi chú: Sơ kèm theo ph i th hi n rõ các kích thư c: Chi u dài, chi u r ng, chi u cao c a xe k c khi x p hàng và kho ng cách gi a các tr c c a xe. PH L C 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s 112/1998/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P GI Y PHÉP LƯU HÀNH C BI T CHO XE BÁNH XÍCH T HÀNH TRÊN Ư NG GIAO THÔNG CÔNG C NG - Ch phương ti n:............................................... - a ch :....................................................... - Xin phép cho xe có bánh xích................. Nhãn hi u........ -S ăng ký (n u có)............................................ - Tr ng lư ng toàn b xe:........... (t n)....................... - Kích thư c c a xe: chi u dài:....... (m) Chi u r ng:....... (m) Chi u cao:.... (m) - Lo i xích (nh n ho c b ng)................... Chi u r ng bánh xích m i bên:........... (m)
 10. - Kho ng cách gi a hai mép ngoài c a 2 bánh:................. (m) - Nơi i (ghi c th a i m xu t phát):........................ - Nơi n (ghi c th a i m n):............................. - Th i gian xin phép: T .......... n........................... ( ơn xin phép này có kèm theo sơ xe) Ngày.... tháng.... năm.... Ch phương ti n (Ký tên, óng d u) Ghi chú: Sơ xe kèm theo ph i th hi n rõ kích thư c l n nh t c a xe khi t hành (dài; r ng; cao) PH L C 4 (Ban hành kèm theo Thông tư s 112/1998/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i) CƠ QUAN C P PHÉP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :....../LH B c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP LƯU HÀNH C BI T C P CHO XE QUÁ T I, XE QUÁ KH TRÊN Ư NG GIAO THÔNG CÔNG C NG Có giá tr n ngày..../...../199... Cho phép xe (mác).............. Bi n s ăng ký:................. ................................................................. C a:............................................................. V i các thông s sau: - Tên, lo i hàng hoá v n chuy n:................................. - S tr c xe:........ S tr c sơ mi rơ moóc ho c rơ moóc:........ - Kích thư c toàn b xe khi có hàng:
 11. + Chi u dài:...... (m) Hàng vư t phía sau thùng xe:........ (m) Vư t phía trư c thùng xe:................................ (m) + Chi u r ng:......... (m) Hàng vư t hai bên thùng xe:..... (m) + Chi u cao:............................................... (m) - Tr ng lư ng hàng hoá:............... (t n)..................... - T ng t i tr ng c a xe:.............. (t n) T ng t i tr ng c a rơ moóc:......... (t n) a i m i:..................................................... a i m n:.................................................... Các tuy n, o n tuy n ư c phép i:.............................. ................................................................. ................................................................. Các i m lưu ý: ................................................................. ................................................................. ................................................................. ....., ngày.... tháng.... năm 199... M t sau: Các i u ki n ph i tuân theo: - Th c hi n úng các quy nh trong i u l TTATGT B và TTATGT T (ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph ) - Ph i ch u s ki m soát c a các l c lư ng ki m soát giao thông có thNm quy n. - Ph i xu t trình gi y phép v i ban ch huy b n phà b trí xe qua phà an toàn. - Ph i gi gìn gi y phép cNn th n, không tNy xoá, s a ch a và không s d ng gi y phép quá h n. - Khi xin gi y phép ho c i gi y phép cũ, ph i th c hi n th t c theo quy nh và n p l i gi y phép ã c p l n trư c. PH L C 5
 12. (Ban hành kèm theo Thông tư s 112/1998/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i) CƠ QUAN C P PHÉP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :....../LH B c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP LƯU HÀNH C BI T C P CHO XE BÁNH XÍCH T HÀNH TRÊN Ư NG GIAO THÔNG CÔNG C NG Có giá tr n ngày..../...../199... Cho phép xe (mác).............. Bi n s ăng ký:................. ................................................................. C a:............................................................. V i các thông s sau: + Chi u dài:...... (m)........................................ + Chi u r ng:..... (m)........................................ + Chi u cao:...... (m)........................................ + Chi u cao:............................................... (m) - Lo i bánh xích (b ng hay nh n):................................ - Tr ng lư ng toàn b c a xe:.................................... a i m i:..................................................... a i m n:.................................................... Các tuy n, o n tuy n ư c phép i:.............................. ................................................................. ................................................................. Các quy nh b t bu c ph i tuân theo khi xe t hành: ................................................................. .................................................................
 13. ................................................................. ....., ngày.... tháng.... năm 199... M t sau: Các i u ki n ph i tuân theo: - Th c hi n úng các quy nh trong i u l TTATGT B và TTATGT T (ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph ) - Ph i ch u s ki m soát c a các l c lư ng ki m soát giao thông có thNm quy n. - Ph i xu t trình gi y phép v i ban ch huy b n phà b trí xe qua phà an toàn. - Ph i gi gìn gi y phép cNn th n, không tNy xoá, s a ch a và không s d ng gi y phép quá h n. - Khi xin gi y phép ho c i gi y phép cũ, ph i th c hi n th t c theo quy nh và n p l i gi y phép ã c p l n trư c.
Đồng bộ tài khoản