Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

THÔNG TƯ số 114/2002/NĐ_CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với lao động trong công ty liên doanh nước ngoài

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

522
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tiu này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau: 1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 2. Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh với nước ngoài và tổ chứ tín dụng liên doanh, tổ chứ tín dụng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; 3. Nhà thầu ( thầu chính, thầu phụ) của nước ngoài nhận thầu các công trình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ số 114/2002/NĐ_CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với lao động trong công ty liên doanh nước ngoài

 1. Bé lao ®éng - th−¬ng binh céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam vμ x· héi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------- ------------------------------------ Sè: 14 /2003/TT -BL§TBXH Hμ Néi, ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 Th«ng t− H−íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 vÒ tiÒn l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi vμ c¬ quan, tæ chøc n−íc ngoμi hoÆc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam Thi hμnh NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vμ h−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ tiÒn l−¬ng, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé, ngμnh liªn quan, Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn vÒ tiÒn l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi vμ c¬ quan, tæ chøc n−íc ngoμi hoÆc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam nh− sau: I. §èi t−îng vμ ph¹m vi ¸p dông. §èi t−îng, ph¹m vi ¸p dông tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nμy lμ ng−êi lao ®éng lμm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong c¸c tæ chøc sau: 1/ Doanh nghiÖp thμnh lËp vμ ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam; 2/ Ng©n hμng liªn doanh víi n−íc ngoμi, chi nh¸nh ng©n hμng liªn doanh víi n−íc ngoμi vμ tæ chøc tÝn dông liªn doanh, tæ chøc tÝn dông 100% vèn n−íc ngoμi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; 3/ Nhμ thÇu (thÇu chÝnh, thÇu phô) cña n−íc ngoμi nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam; 4/ C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù n−íc ngoμi, c¬ quan ®¹i diÖn c¸c tæ chøc quèc tÕ thuéc hÖ thèng Liªn Hîp quèc, c¸c tæ chøc khu vùc, tiÓu khu vùc cã thuª lao ®éng, trõ tr−êng hîp §iÒu −íc quèc tÕ mμ n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c; 5/ V¨n phßng ®¹i diÖn c¸c c¬ quan th«ng tÊn, b¸o chÝ, ph¸t thanh vμ truyÒn h×nh n−íc ngoμi; 6/ V¨n phßng ®¹i diÖn vμ v¨n phßng dù ¸n cña c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ n−íc ngoμi; 1
 2. 7/ V¨n phßng c¸c dù ¸n n−íc ngoμi, chi nh¸nh c«ng ty n−íc ngoμi, v¨n phßng ®¹i diÖn c¸c tæ chøc: kinh tÕ, th−¬ng m¹i, tμi chÝnh, ng©n hμng, b¶o hiÓm, khoa häc - kü thuËt, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, t− vÊn ph¸p luËt cña n−íc ngoμi; Chi nh¸nh tæ chøc luËt s− n−íc ngoμi ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam; 8/ Ng−êi n−íc ngoμi hoÆc ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoμi l−u tró t¹i ViÖt Nam cã thuª lao ®éng. (C¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n nªu trªn ®−îc gäi t¾t lμ doanh nghiÖp, c¬ quan). II. L−¬ng tèi thiÓu. Møc l−¬ng tèi thiÓu theo §iÒu 4, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®èi víi lao ®éng lμm c«ng viÖc gi¶n ®¬n nhÊt (ch−a qua ®μo t¹o) víi ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh th−êng trong doanh nghiÖp, c¬ quan ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 1/ Møc l−¬ng tèi thiÓu hiÖn hμnh quy ®Þnh vμ tr¶ b»ng tiÒn §ång ViÖt Nam theo QuyÕt ®Þnh sè 708/1999/Q§-BL§TBXH ngμy 15 th¸ng 6 n¨m 1999 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi, tiÕp tôc ®−îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi, c¸c bªn hîp doanh, cô thÓ nh− sau: a) Kh«ng thÊp h¬n 626.000 ®ång/th¸ng, ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn c¸c quËn cña thμnh phè Hμ Néi vμ c¸c quËn cña thμnh phè Hå ChÝ Minh; b) Kh«ng thÊp h¬n 556.000 ®ång/th¸ng, ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn c¸c huyÖn cña thμnh phè Hμ Néi vμ c¸c huyÖn cña thμnh phè Hå ChÝ Minh; c¸c quËn cña thμnh phè H¶i Phßng, thμnh phè Biªn Hoμ vμ thμnh phè Vòng Tμu; c) Kh«ng thÊp h¬n 487.000 ®ång/th¸ng, ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn c¸c huyÖn, tØnh, thμnh phè cßn l¹i; d) §èi víi mét sè doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bμn khã kh¨n, h¹ tÇng c¬ së thÊp kÐm (ngoμi ph¹m vi quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b nªu trªn) cÇn ph¶i ¸p dông møc l−¬ng tèi thiÓu thÊp h¬n (tõ 417.000 ®ång/th¸ng ®Õn d−íi 487.000 ®ång/th¸ng) th× Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng xem xÐt, quyÕt ®Þnh cho phÐp ¸p dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. 2/ Møc l−¬ng tèi thiÓu hiÖn hμnh theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 385/L§TBXH-Q§ ngμy 01 th¸ng 4 n¨m 1996 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng Th−¬ng binh vμ X· héi tiÕp tôc ®−îc ¸p dông ®èi víi c¬ quan, tæ chøc n−íc ngoμi, tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam . 2
 3. 3/ C¨n cø vμo n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, doanh nghiÖp, c¬ quan ®−îc quyÒn ®Þnh møc l−¬ng tèi thiÓu cao h¬n møc l−¬ng tèi thiÓu do Nhμ n−íc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, 2 nªu trªn lμm c¨n cø tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng. III. Thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng vμ phô cÊp l−¬ng. 1/ Thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng theo kho¶n 1, 3, §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) Doanh nghiÖp, c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n, chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc lμm c¬ së ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vμ tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ, x¸c ®Þnh quü l−¬ng, tr¶ l−¬ng vμ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng−êi lao ®éng. ViÖc x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP, doanh nghiÖp, c¬ quan lùa chän ph−¬ng ph¸p t¹i phô lôc sè 1 kÌm theo Th«ng t− nμy hoÆc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c phï hîp ®Ó x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng. b) Khi x©y dùng vμ ban hμnh thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, doanh nghiÖp, c¬ quan ph¶i tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së hoÆc Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn l©m thêi vμ c«ng bè c«ng khai trong doanh nghiÖp, c¬ quan tr−íc khi ¸p dông. c) Doanh nghiÖp, c¬ quan ph¶i ®¨ng ký hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng víi c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ lao ®éng tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i doanh nghiÖp, c¬ quan ®ãng trô së chÝnh trong vßng mét th¸ng kÓ tõ ngμy thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng ®−îc c«ng bè ¸p dông. Hå s¬ bao gåm c«ng v¨n ®Ò nghÞ ®¨ng ký, kÌm theo hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng doanh nghiÖp, c¬ quan ®· x©y dùng. 2/ Phô cÊp l−¬ng: Ngoμi viÖc x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng theo quy ®Þnh nªu trªn, doanh nghiÖp, c¬ quan ®−îc quyÒn quy ®Þnh c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng hoÆc ¸p dông chÕ ®é phô cÊp l−¬ng do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc ®Ó tr¶ cho ng−êi lao ®éng. IV. §Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng theo kho¶n 2, 3, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: 1/ Doanh nghiÖp, c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng hÖ thèng møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch lao ®éng, tæ chøc, sö dông lao ®éng vμ tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao 3
 4. ®éng. ViÖc x©y dùng møc lao ®éng ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP. 2/ ViÖc x©y dùng møc lao ®éng ®−îc thùc hiÖn nh− sau: a) Doanh nghiÖp, c¬ quan thμnh lËp Héi ®ång ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tæ chøc x©y dùng hoÆc rμ so¸t, ®iÒu chØnh, bæ sung hÖ thèng møc lao ®éng ¸p dông trong doanh nghiÖp, c¬ quan. Thμnh phÇn héi ®ång gåm cã Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, c¬ quan, mét sè thμnh viªn cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt, nghiÖp vô do Gi¸m ®èc lùa chän vμ ®¹i diÖn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së hoÆc Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn l©m thêi. b) C¨n cø vμo thùc tÕ tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, doanh nghiÖp, c¬ quan lùa chän ph−¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng t¹i phô lôc sè 2 kÌm theo Th«ng t− nμy hoÆc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng kh¸c phï hîp ®Ó x©y dùng møc lao ®éng b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c nªu trªn. c) H»ng n¨m doanh nghiÖp, c¬ quan tæ chøc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn møc lao ®éng ®Ó söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng. NÕu møc lao ®éng thùc hiÖn thÊp h¬n 5% hoÆc cao h¬n 15% so víi møc ®−îc giao, th× trong thêi h¹n 3 th¸ng, doanh nghiÖp, c¬ quan ph¶i xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp. 3/ Khi x©y dùng, ®iÒu chØnh, bæ sung møc lao ®éng, doanh nghiÖp, c¬ quan ph¶i tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së hoÆc Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn l©m thêi vμ c«ng bè c«ng khai trong doanh nghiÖp, c¬ quan. V. ChÕ ®é tr¶ l−¬ng. 1/ H×nh thøc tr¶ l−¬ng: H×nh thøc tr¶ l−¬ng theo §iÒu 7, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) TiÒn l−¬ng theo thêi gian (theo th¸ng, theo tuÇn, theo ngμy hoÆc theo giê), ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng−êi lμm c«ng t¸c qu¶n lý, chuyªn m«n, kü thuËt, nghiÖp vô; nh÷ng ng−êi lμm c¸c c«ng viÖc theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ vμ nh÷ng ng−êi lμm c¸c c«ng viÖc mμ tr¶ l−¬ng thêi gian cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng kh¸c. b) TiÒn l−¬ng theo s¶n phÈm, ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng−êi lao ®éng, c¨n cø vμo møc ®é hoμn thμnh sè l−îng, chÊt l−îng s¶n phÈm ®−îc giao. c) TiÒn l−¬ng kho¸n, ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng−êi lao ®éng, c¨n cø vμo khèi l−îng, chÊt l−îng c«ng viÖc vμ thêi gian ph¶i hoμn thμnh. 4
 5. C¨n cø c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng nªu trªn, doanh nghiÖp, c¬ quan lùa chän h×nh thøc tr¶ l−¬ng phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc vμ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh, g¾n tiÒn l−¬ng víi kÕt qu¶ c«ng viÖc, b¶o ®¶m khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc lùa chän hoÆc thay ®æi h×nh thøc tr¶ l−¬ng ph¶i thÓ hiÖn trong hîp ®ång lao ®éng vμ tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ. 2/ Tr¶ l−¬ng lμm thªm giê: Tr¶ l−¬ng khi ng−êi lao ®éng lμm thªm giê theo kho¶n 1, 2 vμ 3, §iÒu 10, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo thêi gian, nÕu lμm thªm ngoμi giê tiªu chuÈn th× doanh nghiÖp, c¬ quan ph¶i tr¶ l−¬ng lμm thªm giê theo c¸ch tÝnh sau: TiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng 150% hoÆc 200% Sè giê lμm thªm giê = giê thùc tr¶ x hoÆc 300% x lμm thªm Trong ®ã: - TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l−¬ng thùc tr¶ cña th¸ng mμ ng−êi lao ®éng lμm thªm giê (trõ tiÒn l−¬ng lμm thªm giê, tiÒn l−¬ng tr¶ thªm khi lμm viÖc vμo ban ®ªm, tiÒn th−ëng vμ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c kh«ng cã tÝnh chÊt l−¬ng) chia cho sè giê thùc tÕ lμm viÖc trong th¸ng (kh«ng kÓ sè giê lμm thªm) nh−ng kh«ng qu¸ 208 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng, m«i tr−êng lao ®éng b×nh th−êng hoÆc 156 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm. Tr−êng hîp tr¶ l−¬ng ngμy, th× tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l−¬ng thùc tr¶ cña ngμy lμm viÖc ®ã (trõ tiÒn l−¬ng lμm thªm giê, tiÒn l−¬ng tr¶ thªm khi lμm viÖc vμo ban ®ªm, tiÒn th−ëng vμ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c kh«ng cã tÝnh chÊt l−¬ng) chia cho sè giê thùc tÕ lμm viÖc trong ngμy (kh«ng kÓ sè giê lμm thªm) nh−ng kh«ng qu¸ 8 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng, m«i tr−êng lao ®éng b×nh th−êng hoÆc 6 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm; - Møc 150%, ¸p dông ®èi víi giê lμm thªm vμo ngμy th−êng; - Møc 200%, ¸p dông ®èi víi giê lμm thªm vμo ngμy nghØ hμng tuÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña Bé LuËt Lao ®éng; - Møc 300%, ¸p dông ®èi víi giê lμm thªm vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng (trong møc 300% nμy ®· bao gåm tiÒn l−¬ng tr¶ cho thêi gian nghØ ®−îc h−ëng nguyªn l−¬ng theo ®iÒu 73, 74, 75 vμ 78 cña Bé LuËt Lao ®éng). - Thêi giê lμm thªm ®−îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 109/2002/N§-CP ngμy 27 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 5
 6. 195/CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vμ h−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ thêi giê lμm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i. Tr−êng hîp lμm thªm giê nÕu ®−îc bè trÝ nghØ bï nh÷ng giê lμm thªm th× doanh nghiÖp, c¬ quan chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch 50% tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ cña c«ng viÖc ®ang lμm, nÕu lμm thªm giê vμo ngμy b×nh th−êng; 100%, nÕu lμm thªm giê vμo ngμy nghØ h»ng tuÇn; 200%, nÕu lμm thªm giê vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng. VÝ dô 1. TiÒn l−¬ng vμ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c thùc tr¶ trong th¸ng cña anh A (lμm viÖc trong ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh th−êng víi sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b»ng sè ngμy lμm viÖc cña doanh nghiÖp, c¬ quan chän lμ 24 ngμy/th¸ng) lμ 1.013.600 ®ång (trong ®ã tiÒn th−ëng lμ 150.000 ®ång; tiÒn l−¬ng tr¶ thªm khi lμm viÖc vμo ban ®ªm lμ 57.600 ®ång; tiÒn ¨n gi÷a ca lμ 180.000 ®ång; tiÒn hç trî ph−¬ng tiÖn ®i l¹i lμ 50.000 ®ång): - TiÒn l−¬ng th¸ng thùc tr¶ (gåm tiÒn l−¬ng vμ c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng) lμ: 1.013.600 ®ång - (150.000 ®ång + 57.600 ®ång + 180.000 ®ång + 50.000 ®ång) = 576.000 ®ång. - TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ lμ: 576.000 ®ång : (24 ngμy x 8 giê) = 3.000 ®ång. - TiÒn l−¬ng lμm thªm 1 giê vμo ngμy th−êng ®−îc tr¶ lμ: 3.000 ®ång x 150% x 1 giê = 4.500 ®ång. Tr−êng hîp anh A ®−îc bè trÝ nghØ bï giê lμm thªm th× doanh nghiÖp, c¬ quan chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l−¬ng cña c«ng viÖc ®ang lμm, 1 giê lμ: 1.500 ®ång (4.500 ®ång - 3.000 ®ång). VÝ dô 2. TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ cña anh A nh− vÝ dô 1, nÕu lμm thªm 1 giê vμo ngμy nghØ hμng tuÇn th× ®−îc tr¶ 6.000 ®ång (3.000 ®ång x 200% x 1 giê). Tr−êng hîp anh A ®−îc bè trÝ nghØ bï giê lμm thªm th× doanh nghiÖp, c¬ quan chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l−¬ng cña c«ng viÖc ®ang lμm vμo ngμy b×nh th−êng, 1 giê lμ 3.000 ®ång (6000 ®ång - 3.000 ®ång). VÝ dô 3. TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ cña anh A nh− vÝ dô 1, nÕu lμm thªm 1 giê vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng th× ®−îc tr¶ 9.000 ®ång (3.000 ®ång x 300% x 1 giê ). Tr−êng hîp anh A ®−îc bè trÝ nghØ bï giê lμm thªm th× doanh nghiÖp, c¬ quan chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l−¬ng cña c«ng viÖc ®ang lμm vμo ngμy b×nh th−êng, 1 giê lμ 6.000 ®ång (9.000 ®ång - 3.000 ®ång). b) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm, nÕu ngoμi giê tiªu chuÈn doanh nghiÖp, c¬ quan cã yªu cÇu lμm thªm sè l−îng, khèi l−îng s¶n phÈm, c«ng viÖc ngoμi 6
 7. ®Þnh møc hoÆc nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh ch−a x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh n¨m, mμ doanh nghiÖp, c¬ quan cÇn lμm thªm giê th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña nh÷ng s¶n phÈm, c«ng viÖc lμm thªm ®−îc tr¶ b»ng 150% so víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm lμm trong giê tiªu chuÈn, nÕu lμm thªm vμo ngμy th−êng; b»ng 200%, nÕu lμm thªm vμo ngμy nghØ hμng tuÇn; b»ng 300%, nÕu lμm thªm vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng. VÝ dô 4. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm B lμm trong giê tiªu chuÈn lμ 1.000 ®ång/s¶n phÈm, tr−êng hîp doanh nghiÖp, c¬ quan yªu cÇu lμm thªm ngoμi ®Þnh møc vμ ngoμi giê tiªu chuÈn th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm lμm thªm ®−îc tr¶ nh− sau: - 1.500 ®ång/s¶n phÈm, nÕu s¶n phÈm ®−îc lμm thªm vμo ngμy th−êng (1.000 ®ång x 150%); - 2.000 ®ång/s¶n phÈm, nÕu s¶n phÈm ®−îc lμm thªm vμo ngμy nghØ h»ng tuÇn (1.000 ®ång x 200%); - 3.000 ®ång/s¶n phÈm, nÕu s¶n phÈm ®−îc lμm thªm vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng (1.000 ®ång x 300%). 3/ Tr¶ l−¬ng lμm viÖc vμo ban ®ªm: TiÒn l−¬ng cña ng−êi lao ®éng lμm viÖc vμo ban ®ªm theo kho¶n 4, §iÒu 10, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo thêi gian, nÕu lμm viÖc vμo ban ®ªm, th× doanh nghiÖp, c¬ quan ph¶i tr¶ l−¬ng lμm viÖc vμo ban ®ªm theo c¸ch tÝnh sau: TiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng Sè giê lμm viÖc vμo = giê thùc tr¶ x 130% x lμm viÖc vμo ban ®ªm ban ®ªm Trong ®ã: - TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ ®−îc tÝnh theo tiÕt a, ®iÓm 2 nªu trªn; - Møc 130% gåm tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ lμm viÖc vμo ban ngμy vμ 30% tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ lμm viÖc vμo ban ®ªm; - Thêi giê lμm viÖc vμo ban ®ªm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ ®−îc x¸c ®Þnh tõ 22 giê ngμy h«m tr−íc ®Õn 6 giê ngμy h«m sau ®èi víi c¸c tØnh, thμnh phè tõ Thõa Thiªn - HuÕ trë ra phÝa B¾c; tõ 21 giê ngμy h«m tr−íc ®Õn 5 giê ngμy h«m sau ®èi víi c¸c tØnh, thμnh phè tõ §μ N½ng trë vμo phÝa Nam; 7
 8. VÝ dô 5. TiÒn l−¬ng thùc tr¶ cña c«ng viÖc ®ang lμm vμo ban ngμy 1 giê lμ 2.000 ®ång, nÕu ng−êi lao ®éng lμm viÖc vμo ban ®ªm th× tiÒn l−¬ng 1 giê vμo ban ®ªm ®−îc tr¶ lμ: 2.000 ®ång x 130% x 1 giê = 2.600 ®ång. b) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm: §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña = §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm lμm x 130% s¶n phÈm lμm vμo ban trong giê tiªu chuÈn vμo ban ngμy ®ªm VÝ dô 6. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng lμm trong giê tiªu chuÈn vμo ban ngμy cña s¶n phÈm C lμ 1.000 ®ång th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm ®ã khi lμm vμo ban ®ªm lμ 1.300 ®ång (1.000 ®ång x 130%) vμ c¨n cø vμo sè l−îng s¶n phÈm lμm vμo ban ®ªm ®Ó thanh to¸n tr¶ l−¬ng theo thùc tÕ thùc hiÖn. c) Tr−êng hîp ng−êi lao ®éng lμm thªm giê vμo ban ®ªm th× tiÒn l−¬ng lμm thªm giê ®−îc tÝnh tr¶ nh− sau: - §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo thêi gian: TiÒn l−¬ng lμm TiÒn l−¬ng 150% hoÆc Sè giê lμm thªm giê vμo = giê thùc tr¶ x 130% x 200% hoÆc x thªm vμo ban ®ªm 300% ban ®ªm VÝ dô 7. Ng−êi lao ®éng lμm viÖc vμo ban ®ªm 1 giê ®−îc tr¶ 2.600 ®ång (vÝ dô 5), nÕu lμm thªm vμo ban ®ªm cña ngμy th−êng th× 1 giê ®−îc tr¶ lμ: 2.600 ®ång x 150% x 1 giê = 3.900 ®ång. - §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm: §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña 150% hoÆc 200% s¶n phÈm lμm thªm = s¶n phÈm lμm vμo x hoÆc 300% vμo ban ®ªm ban ®ªm VÝ dô 8. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm C lμm vμo ban ®ªm ®−îc tr¶ 1.300 ®ång (vÝ dô 6), nÕu s¶n phÈm C ®−îc lμm thªm vμo ban ®ªm cña ngμy th−êng th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc tr¶ lμ: 1.300 ®ång x 150% = 1.950 ®ång. d) TiÒn l−¬ng lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3 nªu trªn ®−îc lÊy trong quü tiÒn l−¬ng n¨m øng víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh. Tr−êng hîp ph¸t sinh sè l−îng, khèi l−îng c«ng viÖc míi ch−a x¸c ®Þnh trong quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch n¨m, doanh nghiÖp, c¬ quan cÇn lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban 8
 9. ®ªm th× tiÒn l−¬ng lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm nμy ®−îc bæ sung vμo quü tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp, c¬ quan vμ h¹ch to¸n vμo gi¸ thμnh hoÆc phÝ l−u th«ng. Møc tr¶ l−¬ng lμm thªm giê b»ng 150%; 200%; 300%, lμm viÖc vμo ban ®ªm b»ng 130% quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3 nªu trªn lμ møc b¾t buéc doanh nghiÖp, c¬ quan ph¶i tr¶ khi lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm, cßn møc cao h¬n th× ng−êi sö dông lao ®éng vμ ng−êi lao ®éng tho¶ thuËn. 4/ ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng: ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng theo kho¶n 2, §iÒu 6, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) H»ng n¨m, c¨n cø vμo nhu cÇu c«ng viÖc, t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, sau khi tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së hoÆc Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn l©m thêi, doanh nghiÖp, c¬ quan lËp kÕ ho¹ch vμ tæ chøc n©ng bËc l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong doanh nghiÖp, c¬ quan. b) Ng−êi lao ®éng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn d−íi ®©y th× ®−îc xÐt n©ng bËc l−¬ng h»ng n¨m: - Cã thêi gian lμm viÖc t¹i doanh nghiÖp, c¬ quan Ýt nhÊt 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng); - Th−êng xuyªn hoμn thμnh c«ng viÖc ®−îc giao vÒ sè l−îng, chÊt l−îng theo hîp ®ång lao ®éng ®· ký kÕt; - Kh«ng trong thêi gian thi hμnh kû luËt lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng vμ néi quy lao ®éng cña doanh nghiÖp, c¬ quan. c) ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng ph¶i ®−îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång lao ®éng vμ tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ. KhuyÕn khÝch ng−êi sö dông lao ®éng n©ng bËc l−¬ng sím ®èi víi nh÷ng ng−êi lao ®éng tμi n¨ng, ®ãng gãp nhiÒu vμo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¬ quan. 5/ Quy chÕ tr¶ l−¬ng: Theo kho¶n 4, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP, doanh nghiÖp, c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng vμ ban hμnh quy chÕ tr¶ l−¬ng, khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶, tμi n¨ng, b¶o ®¶m hμi hoμ gi÷a lîi Ých doanh nghiÖp, c¬ quan vμ ng−êi lao ®éng. VI. tæ chøc thùc hiÖn. 1/ Doanh nghiÖp, c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm: - X©y dùng, ban hμnh vμ ®¨ng ký ®¨ng hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng ¸p dông trong doanh nghiÖp, c¬ quan víi c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ lao ®éng tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i doanh nghiÖp, c¬ quan ®ãng trô së chÝnh. 9
 10. Tr−êng hîp söa ®æi, bæ sung hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng th× doanh nghiÖp, c¬ quan ph¶i ®¨ng ký phÇn söa ®æi, bæ sung ®ã; - X©y dùng, ban hμnh phô cÊp l−¬ng, hÖ thèng møc lao ®éng, quy chÕ tr¶ l−¬ng, tiÒn th−ëng, tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n, chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc ®Ó ¸p dông trong doanh nghiÖp, c¬ quan. §èi víi c¬ quan, tæ chøc n−íc ngoμi hoÆc quèc tÕ ®ãng trªn l·nh thæ ViÖt Nam; ng−êi n−íc ngoμi hoÆc ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoμi l−u tró t¹i ViÖt Nam cã thuª lao ®éng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, ®Þnh møc lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh t¹i môc III vμ IV nªu trªn mμ cã thÓ vËn dông hoÆc tù quy ®Þnh cho phï hîp; - Rμ so¸t, söa ®æi, bæ sung néi quy lao ®éng, tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ, hîp ®ång lao ®éng cho phï hîp víi nh÷ng néi dung quy ®Þnh nªu trªn; - Th«ng b¸o c«ng khai, kÞp thêi ®Õn ng−êi lao ®éng c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhμ n−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp; c¸c quy ®Þnh cña doanh nghiÖp, c¬ quan vÒ thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, phô cÊp l−¬ng; tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n; chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc; ®Þnh møc lao ®éng; quy chÕ tr¶ l−¬ng, tiÒn th−ëng. 2/ Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chØ ®¹o Së Lao ®éng Th−¬ng binh vμ X· héi cã tr¸ch nhiÖm: - H−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhμ n−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp; - TiÕp nhËn, vμo sæ theo dâi b¶n ®¨ng ký hÖ thèng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng cña c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan ®ãng trªn ®Þa bμn thuéc quyÒn qu¶n lý. Tr−êng hîp thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng cña doanh nghiÖp, c¬ quan x©y dùng kh«ng theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP th× trong 15 ngμy kÓ tõ ngμy nhËn ®−îc b¶n ®¨ng ký, Së Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ph¶i th«ng b¸o cho doanh nghiÖp, c¬ quan söa l¹i; - KiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, c¬ quan thuéc quyÒn qu¶n lý. VII. §iÒu kho¶n thi hμnh. Th«ng t− nμy cã hiÖu lùc thi hμnh sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. B·i bá Th«ng t− sè 11/L§TBXH-TT ngμy 03 th¸ng 5 n¨m 1995 cña Bé Lao ®éng Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ tiÒn l−¬ng ®èi víi lao ®éng ViÖt Nam lμm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoμi vμ c¸c c¬ quan, tæ chøc n−íc ngoμi hoÆc tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam./. 10
 11. Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi N¬i nhËn: - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc, - V¨n phßng Quèc héi, - V¨n phßng Trung −¬ng, - V¨n phßng ChÝnh phñ, - C¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP, - C¬ quan Trung −¬ng ®oμn thÓ vμ c¸c Héi, - UBND c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc TW, - Së L§TBXH, Së Tμi chÝnh-VËt gi¸ tØnh, thμnh phè trùc thuéc TW, - C¸c Tæng C«ng ty h¹ng ®Æc biÖt; nguyÔn thÞ h»ng - §¨ng C«ng b¸o; - L−u VP, Vô TLTL. 11
 12. Phô lôc 1. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng (Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 14 /2003/TT-BL§TBXH ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi) ------------- C¨n cø nguyªn t¾c x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh, tæ chøc lao ®éng, doanh nghiÖp, c¬ quan tiÕn hμnh x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng ®èi víi lao ®éng qu¶n lý, lao ®éng chuyªn m«n, kü thuËt nghiÖp vô vμ lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh theo tr×nh tù sau: 1. Ph©n tÝch c«ng viÖc. - TiÕn hμnh thèng kª ®Çy ®ñ c¸c c«ng viÖc theo tõng chøc danh ®ang sö dông trong doanh nghiÖp, c¬ quan; - Thu thËp nh÷ng th«ng tin chi tiÕt vÒ tõng vÞ trÝ c«ng viÖc cô thÓ ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô chÝnh, nhiÖm vô phô, c¸c mèi quan hÖ cña tõng chøc danh c«ng viÖc vμ x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu chuyªn m«n vÒ tr×nh ®é häc vÊn, kinh nghiÖm lμm viÖc, kiÕn thøc, kü n¨ng, thÓ chÊt ®iÒu kiÖn lμm viÖc cÇn thiÕt cña tõng c«ng viÖc. 2. §¸nh gi¸ gi¸ trÞ c«ng viÖc. Trªn c¬ së ph©n tÝch c«ng viÖc, tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng vÞ trÝ c«ng viÖc t−¬ng tù nhau cã thÓ ®−îc tËp hîp thμnh nhãm lμm c¬ së x¸c ®Þnh thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng cho mçi nhãm. C¸c b−íc ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c«ng viÖc nh− sau: a) LËp danh s¸ch c¸c yÕu tè c«ng viÖc theo nhãm yÕu tè c«ng viÖc chñ yÕu vÒ: + KiÕn thøc vμ kÜ n¨ng; + TrÝ lùc; + ThÓ lùc vμ c−êng ®é lao ®éng; + M«i tr−êng; + Tr¸ch nhiÖm. Trong mçi nhãm yÕu tè c«ng viÖc, doanh nghiÖp, c¬ quan x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c yÕu tè thμnh phÇn theo c¸c møc ®é tõ thÊp ®Õn cao. C¸c yÕu tè c«ng viÖc lμ c¬ së ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc trong doanh nghiÖp, c¬ quan. b) Lùa chän c¸c vÞ trÝ ®Ó ®¸nh gi¸: trªn c¬ së danh s¸ch c¸c yÕu tè c«ng viÖc, ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c«ng viÖc cho tõng vÞ trÝ riªng biÖt trong doanh nghiÖp, c¬ quan ®ång thêi so s¸nh c¸c yªu cÇu chuyªn m«n cña tõng vÞ trÝ. 12
 13. c) §¸nh gi¸ vμ cho ®iÓm c¸c møc ®é cña c¸c yÕu tè ®Ó ®¸nh gi¸ vμ cho ®iÓm c¸c yÕu tè thμnh phÇn theo c¸c møc ®é, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh thang ®iÓm c¸c yÕu tè phï hîp víi tõng c«ng viÖc. d) C©n ®èi thang ®iÓm gi÷a c¸c yÕu tè nh»m ®¸nh gi¸ møc ®é phøc t¹p hay gi¸ trÞ cña mçi yÕu tè trong tæng thÓ c¸c yÕu tè cÊu thμnh c«ng viÖc, tõ ®ã ®iÒu chØnh l¹i thang ®iÓm cho hîp lý. 3. Ph©n ng¹ch c«ng viÖc. Sau khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ tõng c«ng viÖc, tiÕn hμnh nhãm c¸c c«ng viÖc cã chøc n¨ng vμ yªu cÇu kiÕn thøc, kÜ n¨ng t−¬ng tù nhau. Mçi nhãm c«ng viÖc ®−îc qui ®Þnh thμnh mét ng¹ch c«ng viÖc tuú theo tÇm quan träng cña nhãm c«ng viÖc. Tr×nh tù ph©n ng¹ch c«ng viÖc tiÕn hμnh theo c¸c b−íc sau: - TËp hîp c¸c c«ng viÖc riªng lÎ thμnh c¸c nhãm c«ng viÖc; - ThiÕt lËp c¸c møc ng¹ch c«ng viÖc vμ tiªu chuÈn ph©n ng¹ch; - Qui ®Þnh mét ng¹ch c«ng viÖc cho mçi nhãm c«ng viÖc. 4. ThiÕt lËp thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng cho tõng ng¹ch c«ng viÖc. Thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng theo ng¹ch c«ng viÖc x¸c ®Þnh theo tr×nh tù sau: a) X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng, bao gåm: kh¶ n¨ng c¹nh tranh tiÒn l−¬ng so víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan kh¸c; c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt, tr−íc hÕt lμ so víi møc l−¬ng tèi thiÓu Nhμ n−íc qui ®Þnh; n¨ng suÊt lao ®éng; kiÕn thøc, kÜ n¨ng, kinh nghiÖm hoÆc th©m niªn c«ng t¸c cña ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, c¬ quan; c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch hiÖn cã, c¸c kho¶n tiÒn th−ëng b) ThiÕt lËp thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng: trªn c¬ së c¸c th«ng tin ®· thu thËp ®−îc vμ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®· xem xÐt, viÖc thiÕt lËp thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng tiÕn hμnh theo tr×nh tù: - X¸c ®Þnh sè ng¹ch l−¬ng trong doanh nghiÖp, c¬ quan th«ng qua viÖc lÊy th«ng tin tõ kh©u ph©n ng¹ch c«ng viÖc. - X¸c ®Þnh sè bËc l−¬ng trong mçi ng¹ch c¨n cø vμo viÖc tÝnh c¸c ®iÓm −u thÕ theo kÕt qu¶ lμm viÖc vμ xem xÐt møc ®é phøc t¹p cÇn cã ®èi víi thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng. - QuyÕt ®Þnh møc l−¬ng theo ng¹ch vμ theo bËc./. 13
 14. Phô lôc 2. ph−¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng (Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 14 /2003/TT-BL§TBXH ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi) ------------------ Trªn c¬ së nguyªn t¾c x©y dùng møc lao ®éng, ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, doanh nghiÖp, c¬ quan tiÕn hμnh x©y dùng møc lao ®éng chi tiÕt theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 1) Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng b»ng c¸ch ph©n chia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh lao ®éng, c¸c b−íc c«ng viÖc ra c¸c bé phËn hîp thμnh vμ nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian hao phÝ lao ®éng ®Ó thùc hiÖn c¸c bé phËn hîp thμnh ®ã. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh c¬ cÊu vμ tr×nh ®é hîp lý ®Ó thùc hiÖn c¸c b−íc c«ng viÖc, hoμn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, ¸p dông c¸c thμnh tùu khoa häc, kü thuËt míi, c¸c kinh nghiÖm cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Tuú theo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng møc lao ®éng b»ng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t, ph©n tÝch tÝnh to¸n hoÆc so s¸nh ®iÓn h×nh, cô thÓ: - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng c¨n cø vμo c¸c tμi liÖu kh¶o s¸t (chôp ¶nh hoÆc bÊm giê) thêi gian lμm viÖc. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ¸p dông trong s¶n xuÊt hμng lo¹t lín hoÆc c¸c kh©u c«ng viÖc cã tÝnh chÊt hμng khèi. C¸c b−íc x©y dùng møc lao ®éng theo ph−¬ng ph¸p nμy nh− sau: + Ph©n tÝch vμ nghiªn cøu kÕt cÊu b−íc c«ng viÖc, x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian hoμn thμnh b−íc c«ng viÖc; + Dùa vμo tiªu chuÈn hoÆc tμi liÖu nghiªn cøu kh¶o s¸t t¹i n¬i lμm viÖc x¸c ®Þnh thêi gian cña tõng bé phËn b−íc c«ng viÖc vμ thêi gian trong ca lμm viÖc cña ng−êi lao ®éng (thêi gian chuÈn bÞ, kÕt thóc, t¸c nghiÖp, phôc vô, nghØ ng¬i, nhu cÇu cÇn thiÕt ). + Dïng ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh møc thêi gian, møc s¶n l−îng. - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh to¸n: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng dùa vμo tμi liÖu tiªu chuÈn ®−îc x©y dùng s½n (tiªu chuÈn thêi gian, tiªu chuÈn sè l−îng ), vËn dông c¸c ph−¬ng ph¸p to¸n, sö dông c¸c c«ng thøc ®Ó tÝnh to¸n c¸c thêi gian chÝnh vμ thêi gian kh¸c trong møc. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ¸p dông ®èi víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hμng lo¹t. C¸c b−íc x©y dùng møc lao ®éng theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh to¸n nh− sau: 14
 15. + Ph©n tÝch b−íc c«ng viÖc cÇn ®Þnh møc ra c¸c bé phËn hîp thμnh vÒ lao ®éng còng nh− vÒ c«ng nghÖ, lo¹i bá nh÷ng bé phËn thõa vμ thay thÕ nh÷ng bé phËn l¹c hËu b»ng nh÷ng bé phËn tiªn tiÕn ®Ó cã ®−îc kÕt cÊu b−íc c«ng viÖc hîp lý. + Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hao phÝ thêi gian hoμn thμnh tõng bé phËn cña b−íc c«ng viÖc, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tr×nh ®é lμnh nghÒ cña ng−êi lao ®éng cÇn cã, m¸y mãc, dông cô cÇn dïng, chÕ ®é lμm viÖc tèi −u vμ tæ chøc n¬i lμm viÖc hîp lý nhÊt. + Dùa vμo quy tr×nh c«ng nghÖ vμ tiªu chuÈn c¸c lo¹i thêi gian cho tõng bé phËn cña tõng b−íc c«ng viÖc. Tæng céng c¸c hao phÝ thêi gian nμy ®−îc møc thêi gian cho b−íc c«ng viÖc. - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®iÓn h×nh: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng hao phÝ theo møc ®iÓn h×nh. Møc ®iÓn h×nh ®−îc x©y dùng theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t, cã c¨n cø khoa häc ®¹i diÖn cho nhãm c«ng viÖc cã nh÷ng ®Æc tr−ng c«ng nghÖ hay néi dung kÕt cÊu tr×nh tù thùc hiÖn gièng nhau nh−ng kh¸c nhau vÒ kÝch cì. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ¸p dông ®èi víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhá, ®¬n chiÕc. C¸c b−íc x©y dùng møc lao ®éng theo ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®iÓn h×nh nh− sau: + Ph©n tÝch b−íc c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn thμnh c¸c nhãm theo nh÷ng ®Æc tr−ng nhÊt ®Þnh vÒ kÕt cÊu vμ quy tr×nh c«ng nghÖ t−¬ng ®èi gièng nhau. Trong mçi nhãm chän mét hoÆc mét sè b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. + X¸c ®Þnh quy tr×nh c«ng nghÖ hîp lý vμ c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt thùc hiÖn b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. + X©y dùng møc lao ®éng cho b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh b»ng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch tÝnh to¸n. + X¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi Ki cho c¸c b−íc c«ng viÖc trong nhãm víi quy −íc: hÖ sè cña b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh b»ng 1 (tøc lμ K1 = 1), hÖ sè cña c¸c b−íc c«ng viÖc cßn l¹i trong nhãm ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÒu kiÖn tæ chøc, kü thuËt cô thÓ cña tõng b−íc c«ng viÖc ®ã, c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hao phÝ thêi gian hoμn thμnh vμ so s¸nh víi b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. NÕu ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt, c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng cña b−íc c«ng viÖc ®ã thuËn lîi h¬n b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh th× Ki < 1; nÕu t−¬ng tù nh− b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh th× Ki = 1; nÕu khã kh¨n h¬n th× Ki > 1. + C¨n cø vμo møc cña b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh vμ c¸c hÖ sè quy ®æi Ki, x¸c ®Þnh møc lao ®éng cho mçi b−íc c«ng viÖc trong nhãm theo c«ng thøc sau: Msl1 15
 16. Mtgi = Mtg1 x Ki hoÆc Msli = -------- Ki Trong ®ã: Mtgi lμ møc thêi gian cho mçi b−íc c«ng viÖc i trong nhãm; Mtg1 lμ møc thêi gian cho b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh; Ki lμ hÖ sè quy ®æi cho c¸c b−íc c«ng viÖc trong nhãm; Msli lμ møc s¶n l−îng cho mçi b−íc c«ng viÖc i trong nhãm; Msl1 lμ møc s¶n l−îng cho b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. 2) Ph−¬ng ph¸p tæng hîp: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c tμi liÖu thèng kª vÒ thêi gian hao phÝ thùc tÕ ®Ó hoμn thμnh b−íc c«ng viÖc, kinh nghiÖm tÝch luü cña ng−êi lμm ®Þnh møc lao ®éng vμ tham kh¶o ý kiÕn tham gia cña c¸c chuyªn gia ®Ó x¸c ®Þnh./. 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2