Thông tư số 115/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư số 115/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 115/2002/TT-BTC về Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn các chính sách ưu đãi theo Quyết định 1420/QĐ-TTg ngày 2/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 115/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 115/2002/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯ NG D N CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ÃI THEO QUY T NNH S 1420/Q - TTG NGÀY 02/11/2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH I V I T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P TÀU THU VI T NAM B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng d n v thu thu nh p doanh nghi p hi n hành; Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các văn b n hư ng d n v thu xu t kh u, thu nh p kh u hi n hành; Căn c Quy t nh s 1420/Q - TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án phát tri n T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam giai o n 2001- 2010; B Tài chính hư ng d n th c hi n chính sách h tr v tài chính và ưu ãi v thu phát tri n T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam giai o n 2001- 2010 như sau: I. PH M VI ÁP D NG i tư ng ư c hư ng các chính sách h tr tài chính và ưu ãi v thu theo qui nh t i Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này, bao g m: - Các doanh nghi p thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam tr c ti p th c hi n vi c óng tàu. - Các doanh nghi p khác thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t, cung c p v t tư, nguyên v t li u, bán thành phNm ph c v cho vi c óng tàu. II. NH NG N I DUNG ƯU ÃI C TH A. V THU THU NH P DOANH NGHI P 1. Các doanh nghi p óng tàu thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ư c Ngân sách Nhà nư c c p l i toàn b s thu thu nh p doanh nghi p c a ho t ng óng tàu và các ho t ng khác phát sinh trong giai o n 2002 - 2010 b sung ngu n v n u tư cho T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam th c hi n
  2. án phát tri n T ng công ty ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001. 2. Ngu n thu thu nh p doanh nghi p phát sinh c a các doanh nghi p óng tàu (giai o n 2002-2010) ư c c p l i ch ư c s d ng u tư phát tri n các d án thu c danh m c ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph và theo úng qui nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. 3. Các doanh nghi p óng tàu thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam th c hi n n p thu thu nh p doanh nghi p theo úng qui nh hi n hành và báo cáo s ã n p v T ng công ty (có xác nh n c a C c thu a phương). 4. Căn c s thu thu nh p doanh nghi p th c t ã n p hàng năm vào Ngân sách Nhà nư c c a các doanh nghi p óng tàu, B Tài chính làm th t c c p l i b sung ngu n v n u tư c a T ng công ty. 5. S thu thu nh p doanh nghi p ư c c p l i b sung ngu n v n u tư c a T ng công ty ư c h ch toán tăng qu u tư phát tri n thu c ngu n v n Nhà nư c c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam. 6. Hàng năm, T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam có trách nhi m xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh, k ho ch chi u tư xây d ng cơ b n t ngu n thu thu nh p doanh nghi p, thu n p ngân sách, d toán s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p và g i B Tài chính (C c tài chính doanh nghi p) b trí vào k ho ch b sung ngu n v n u tư cho T ng công ty trong d toán ngân sách. 7. H sơ, th t c c p l i s thu thu nh p doanh nghi p mà các doanh nghi p óng tàu ã th c n p vào ngân sách nhà nư c g m: - Văn b n c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam g i B Tài chính ngh c p l i thu thu nh p doanh nghi p, trong ó ghi rõ t ng s thu thu nh p doanh nghi p c a các doanh nghi p óng tàu ã th c n p vào Ngân sách Nhà nư c, mã s thu và s tài kho n giao d ch c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam. - Xác nh n c a cơ quan thu a phương v t ng s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p, ã n p trong năm vào Ngân sách Nhà nư c c a các doanh nghi p óng tàu. - Quy t toán thu hàng năm. Vi c c p l i thu thu nh p doanh nghi p ã th c n p vào Ngân sách Nhà nư c cho T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ư c th c hi n sau khi có quy t toán thu thu nh p doanh nghi p c a các doanh nghi p óng tàu. B. V THU NH P KH U 1. Mi n thu nh p khNu n h t ngày 31/12/2010 i v i các lo i máy móc, trang thi t b , phương ti n v n t i (n m trong dây chuy n công ngh ) t o tài s n c nh c a các doanh nghi p óng tàu thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t yêu c u tiêu chuNn, ch t
  3. lư ng theo qui nh ph c v cho vi c óng tàu. i v i doanh nghi p thành viên khác thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ph i h p tham gia óng tàu ư c mi n thu nh p khNu i v i máy móc, thi t b nh p khNu ch dùng cho m c ích s n xu t v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng cung c p cho doanh nghi p ch trì th c hi n óng tàu và ư c B Công nghi p xác nh n. Doanh nghi p óng tàu ph i ăng ký k ho ch nh p khNu và cam k t v i cơ quan H i quan v vi c nh p khNu các lo i máy móc, trang thi t b , phương ti n v n t i (n m trong dây chuy n công ngh ) t o tài s n c nh ph c v cho vi c óng tàu. Cơ quan H i quan căn c vào danh m c thi t b trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư ban hành làm th t c mi n thu nh p khNu. i v i nh ng thi t b ã s n xu t ư c trong nư c theo danh m c c a B K ho ch và u tư nhưng không t yêu c u tiêu chuNn, ch t lư ng theo qui nh thì ph i có công văn phê duy t c a B Công nghi p, cơ quan H i quan m i làm th t c mi n thu nh p khNu. 2. Mi n thu nh p khNu n h t ngày 31/12/2010 i v i nguyên v t li u, bán thành phNm nh p khNu c a các doanh nghi p thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ph c v cho vi c óng tàu mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t yêu c u tiêu chuNn, ch t lư ng theo qui nh. Danh m c v t tư nguyên v t li u, bán thành phNm nh p khNu mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t yêu c u tiêu chuNn, ch t lư ng theo qui nh ph c v cho vi c óng tàu do B Công nghi p ban hành. Trư ng h p các s n phNm tàu thu ã tri n khai mà B Công nghi p chưa ban hành danh m c v t tư nguyên v t li u, bán thành phNm c n nh p khNu mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t yêu c u tiêu chuNn, ch t lư ng theo qui nh ph c v cho vi c óng tàu thì B Công nghi p xác nh danh m c nguyên v t li u, bán thành phNm cho t ng s n phNm c th . 3. Hàng năm ho c nh kỳ (quý, 6 tháng, năm), các doanh nghi p óng tàu thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ph i có phương án s n xu t, l p danh m c và k ho ch nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n t i (n m trong dây chuy n công ngh ) t o tài s n c nh c a doanh nghi p và nguyên v t li u, bán thành phNm c n nh p khNu mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t yêu c u tiêu chuNn, ch t lư ng theo qui nh dùng ph c v cho vi c óng tàu g i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu ăng ký vi c th c hi n mi n thu nh p khNu. Riêng i v i doanh nghi p ph i h p tham gia óng tàu h sơ g i cơ quan H i quan ph i kèm theo h p ng nh n s n xu t, gia công nguyên v t li u, bán thành phNm v i doanh nghi p tr c ti p óng tàu và văn b n xác nh n c a B Công nghi p v vi c ph i h p tham gia trên. Trên cơ s i chi u các danh m c do B K ho ch và u tư và B công nghi p ban hành (ho c xác nh n c a B Công nghi p v danh m c nguyên v t li u, bán thành phNm ư c mi n thu cho t ng s n phNm tàu thu ) và danh m c c a doanh nghi p ã ăng ký, cơ quan H i quan th c hi n t m th i không thu thu nh p khNu theo t ng l n doanh nghi p th c t nh p khNu. Doanh nghi p nh p khNu ph i quy t toán s thu nh p khNu th c t ư c mi n n p Ngân sách nhà nư c v i cơ quan H i quan. Cu i năm doanh nghi p nh p khNu ph i t ng h p và g i báo cáo quy t toán v i cơ quan H i quan ch m nh t vào ngày 31/3 hàng năm v s lư ng nh p khNu, s s d ng
  4. vào m c ích óng tàu, s chuy n sang năm sau, s như ng bán ho c không s d ng vào m c ích óng tàu. Cơ quan H i quan ch trì ph i h p v i C c thu a phương nơi qu n lý tr c ti p doanh nghi p ki m tra và quy t toán tình hình s d ng s máy móc, thi t b , phương ti n v n t i (n m trong dây chuy n công ngh ) và nguyên v t li u, bán thành phNm nh p khNu mi n thu trong các trư ng h p nêu trên, n u phát hi n vi c s d ng hàng nh p khNu sai m c ích ph i x lý truy thu thu nh p khNu ã ư c mi n và x ph t theo quy nh c a pháp lu t. C. V TI N THU S D NG V N Các doanh nghi p óng tàu thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ư c gi l i toàn b s ti n thu s d ng v n phát sinh trong giai o n 2002 - 2010 b sung ngu n v n u tư và th c hi n theo Thông tư s 30/2002/TT-BTC ngày 27/03/2002 c a B Tài chính hư ng d n t m th i s d ng kho n ti n s d ng v n nhà nư c t i doanh nghi p. D. CHÍNH SÁCH H TR TI N THUÊ T Các d án xây d ng m i c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ư c mi n, gi m ti n thuê t và thu t theo qui nh hi n hành. Các chính sách v cơ ch h tr khác th c hi n án phát tri n T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam giai o n 2001-2010 t i Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph ư c th c hi n theo ch hi n hành. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c t ngày Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính kp th i b sung cho phù h p./. Tr n Văn Tá ( ã ký) C c TCDN Thông tư óng tàu TRÌNH B
  5. V/v: D th o Thông tư hư ng d n các chính sách ưu ãi theo Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph i v i TCTy công nghi p tàu thu VN. Th c hi n ch o c a B , C c TCDN ã rà soát l i n i dung d th o Thông tư và l y thêm ý ki n c a T ng c c thu . Sau khi nghiên c u ý ki n c a T ng c c thu , C c TCDN th y xu t t i phương án 2 là h p lý và m t khác cũng ch nh s a d th o, b sung thêm n i dung v ăng ký k ho ch nh p khNu, ki m tra th c hi n mi n thu theo ý ki n c a T ng c c thu . Nh ng n i dung ch nh s a, b sung trong d th o thông tư (ch in nghiêng) c th như sau: 1. S a i, b sung o n 2 i m 1 m c B: Doanh nghi p óng tàu nh p khNu các lo i máy móc, trang thi t b , phương ti n v n t i ( n m trong dây chuy n công ngh ) t o tài s n c nh ph i ăng ký k ho ch nh p khNu và cam k t v i cơ quan H i quan v vi c nh p khNu t o tài s n c nh. Cơ quan H i quan căn c vào danh m c thi t b trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư ban hành làm th t c mi n thu nh p khNu. i v i nh ng thi t b ã s n xu t ư c trong nư c theo danh m c c a B K ho ch và u tư nhưng không t yêu c u tiêu chuNn, ch t lư ng theo qui nh thì ph i có công văn phê duy t c a B Công nghi p, cơ quan H i quan m i làm th t c mi n thu nh p khNu. 2. B sung i m 3 m c B: - o n 1: b sung, ghi rõ: g i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p khNu. - B sung thêm th i h n g i báo cáo quy t toán tình hình s d ng thi t b , v t tư nh p khNu trong năm, c th : Cu i năm doanh nghi p nh p khNu ph i t ng h p và g i báo cáo quy t toán v i cơ quan H i quan ch m nh t vào ngày 31/3 hàng năm v s lư ng nh p khNu, s s d ng vào m c ích óng tàu, s chuy n sang năm sau, s như ng bán ho c không s d ng vào m c ích óng tàu. - V ki m tra th c hi n mi n thu : B sung cơ quan H i quan ch trì ph i h p v i C c thu a phương nơi qu n lý tr c ti p doanh nghi p ki m tra. Trình B xem xét, ký ban hành Thông tư./. Ngày tháng 12 năm 2002 C c TCDN Thông tư óng tàu TRÌNH B V/v: D th o Thông tư hư ng d n các chính sách ưu ãi theo Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph i v i TCTy công nghi p tàu thu VN.
  6. Căn c Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án phát tri n T ng công ty công nghi p tàu thu Vi t Nam giai o n 2001- 2010. Sau khi l y ý ki n tham gia c a V NSNN, T ng c c thu , C c TCDN d th o Thông tư hư ng d n các chính sách ưu ãi theo Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph ( i u 2) i v i T ng công ty công nghi p tàu thu Vi t Nam như sau: I. NGUYÊN T C HƯ NG D N: 1. Thông tư ch hư ng d n c th m t s cơ ch ưu ãi riêng i v i TCty công nghi p tàu thu VN, bao g m các ưu ãi: + Các NM óng tàu thu c TCTy công nghi p tàu thu VN ư c gi l i toàn b s thu s d ng v n, thu thu nh p hàng năm (giai o n 2002-2010), coi ây là kho n NSNN c p b sung ngu n v n u tư cho T ng công ty. + Mi n thu nh p khNu i v i các lo i máy móc, trang thi t b , phương ti n v n t i (n m trong dây chuy n công ngh ) t o TSC và NVL, bán thành phNm ph c v cho vi c óng tàu mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c SX không t yêu c u,ch t lư ng theo qui nh. 2. Các cơ ch ưu ãi khác s th c hi n theo các quy nh chung hi n hành như: + H tr ti n thu s d ng v n ư c gi l i hàng năm (giai o n 2002-2010) c a các NM óng tàu thu c TCTy công nghi p tàu thu VN b sung ngu n v n u tư cho T ng công ty. + Các d án xây d ng m i c a TCty công nghi p tàu thu VN ư c mi n, gi m ti n thuê t và thu t. + Các ch ưu ãi i v i các d án nâng c p các nhà máy óng tàu, xây d ng h t ng cơ s c a TCty công nghi p tàu thu VN. 3. Theo quy nh t i i u 2 Quy t nh s 1420/Q -TTg thì các nhà máy óng tàu ư c gi l i toàn b s thu TNDN, do ó s thu TNDN c p l i cho TCty b sung ngu n v n u tư là s thu TNDN ph i n p c a các NM óng tàu. B TC làm th t c c p phát l i trên cơ s s th c t các NM óng tàu n p n âu c p l i n ó. 4. Do các nhà máy óng tàu thu c TCty n m r i rác trên kh p c nư c và s thu TNDN hàng năm c a t ng nhà máy óng tàu phát sinh ít. Vì v y tránh tình tr ng u tư tràn lan, không hi u qu c n t p trung ngu n v n t thu TNDN ư c gi l i này u tư cho m t s d án tr ng i m, nên vi c gi l i s thu TNDN u tư cho TCty s th c hi n như sau: Căn c s thu thu nh p doanh nghi p th c t ã n p hàng năm c a các Nhà máy óng tàu vào ngân sách nhà nư c, B Tài chính s làm th t c c p phát l i cho T ng công ty công nghi p tàu thu Vi t Nam. T ng công ty s th c hi n c p l i cho các d án ư c duy t th c hi n án phát tri n T ng công ty theo danh m c d án u tư ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph .
  7. II. N I DUNG HƯ NG D N A. PH M VI ÁP D NG i tư ng ư c hư ng các chính sách h tr tài chính và ưu ãi v thu theo qui nh c a Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này, bao g m: - Các doanh nghi p óng tàu thu c T ng công ty công nghi p tàu thu Vi t Nam tr c ti p th c hi n vi c óng tàu. - Các doanh nghi p thu c T ng công ty công nghi p tàu thu Vi t Nam ư c phân công ph i h p tham gia s n xu t, tham gia cung c p v t tư, nguyên v t li u, bán thành phNm ph c v cho vi c óng tàu và ư c B Công nghi p xác nh n. B. V THU THU NH P DOANH NGHI P N i dung Thông tư ã s a theo ý ki n tham gia c a V NSNN và T ng c c thu . Tuy nhiên: - V ý ki n V NS: ngh có xác nh n c a Kho b c v thu TNDN ã n p c a các DN óng tàu, C c TCDN th y: tránh cho DN ph i có xác nh n c a nhi u nơi, C c TCDN d th o cơ quan thu a phương xác nh n s thu thu nh p ph i n p, ã n p trong năm vào NS c a các DN óng tàu. - V ý ki n c a TCty công nghi p tàu thu VN: ngh i tư ng ư c gi l i thu TNDN b sung ngu n v n u tư là các doanh nghi p thu c TCty. ngh này trái v i qui nh t i Quy t nh s 1420/Q -ttg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng CP trong ó qui nh: các Nhà máy óng tàu thu c TCty m i ư c gi l i thu TNDN b sung ngu n v n u tư cho TCty. C. V THU NH P KH U: D a theo nguyên t c hư ng d n c a TT s 86/2000/TT-BTC ngày 16/8/2000 v mi n thu NK s n xu t SP tr ng i m tàu 11.500 t n, c th : 1. Mi n thu nh p khNu n h t ngày 31/12/2010 i v i các lo i máy móc, trang thi t b , phương ti n v n t i (n m trong dây chuy n công ngh ) t o tài s n c nh c a các nhà máy óng tàu thu c T ng công ty công nghi p tàu thu Vi t Nam mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t yêu c u tiêu chuNn, ch t lư ng theo qui nh ph c v cho vi c óng tàu (qui nh t i i u 2 c a Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph ). i v i doanh nghi p khác thu c TCty công nghi p tàu thu VN ph i h p tham gia óng tàu ư c mi n thu nh p khNu i v i thi t b , máy móc nh p khNu ch dùng cho m c ích s n xu t v t tư, nguyên li u, bán thành phNm, chi ti t, ph tùng cung c p cho doanh nghi p ch trì th c hi n óng tàu và ư c B Công nghi p xác nh n. 2. Mi n thu nh p khNu n h t ngày 31/12/2010 i v i nguyên v t li u, bán thành phNm c n nh p khNu c a các doanh nghi p thu c TCty công nghi p tàu thu VN ph c v cho vi c óng tàu mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t
  8. yêu c u tiêu chuNn, ch t lư ng theo qui nh (qui nh t i i u 2 c a Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph ). D. V CHÍNH SÁCH H TR TI N THUÊ T VÀ THU T TCTy công nghi p tàu thu VN ngh các d án XD m i và ang nâng c p c a TCty ư c mi n ti n thuê t và thu t còn các Nhà máy óng tàu ã XD t trư c ư c gi m 50% ti n thuê t và thu t. ngh này cũng trái v i qui nh t i i u 2 Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng CP, trong ó qui nh: Các d án xây m i c a TCty ư c mi n, gi m ti n thuê t và thu t theo qui nh. Hi n nay, Chính ph ã có các Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29/3/2002 qui nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c, trong ó qui nh c th các d án u tư ư c mi n, gi m ti n thuê t và ti n thu s d ng t. Do ó, d th o Thông tư không hư ng d n v n này mà th c hi n theo qui nh chung hi n hành. Thông tư này có hi u l c t ngày Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng CP có hi u l c thi hành. Trình B xem xét, ký ban hành thông tư. Ngày tháng 8 năm 2002 C c TCDN Thông tư óng tàu TRÌNH B V/v: D th o Thông tư hư ng d n các chính sách ưu ãi theo Quy t nh s 1420/Q -TTg ngày 02/11/2001 c a Th tư ng Chính ph i v i TCTy công nghi p tàu thu VN. Th c hi n ch o c a B , C c TCDN ã có công văn s 10780 TC/TCDN ngày 03/10/2002 trao i v i B Công nghi p v vi c B Công nghi p ban hành danh m c v t tư, nguyên v t li u, bán thành phNm c n nh p khNu mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t không t yêu c u, tiêu chuNn theo qui nh ph c v cho vi c óng tàu ( i m 2, m c B, ph n II). Sau khi có ý ki n c a B Công nghi p (Công văn s 4228/CV-KH T ngày 28/10/2002), C c TCDN ã t ng h p và s a o n cu i c a i m 2, m c B, ph n II theo ch o c a B . Trình B xem xét, ký ban hành Thông tư./. Ngày tháng 11 năm 2002
Đồng bộ tài khoản