Thông tư số 12/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
2
download

Thông tư số 12/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách Trung ương cấp do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 2 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 12/2002/TT-BTC NGÀY 04 THÁNG 2 NĂM 2002 V HƯ NG D N VI C S D NG KINH PHÍ M B O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG C P Căn c Ngh nh s 36/2001/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2001 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Ngh nh s 39/CP, Ngh nh s 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng s t, ư ng thu n i a; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c; Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c; Căn c ý ki n c a Th tư ng chính ph t i công văn s 3886/VPCP-CN ngày 13 tháng 9 năm 2000 c a Văn phòng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác m b o tr t t an toàn giao thông. Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Công an, U ban an toàn giao thông qu c gia (B Giao thông v n t i), B Tài chính hư ng d n vi c s d ng kinh phí t ngân sách trung ương c p các B , cơ quan Trung ương tham gia tr c ti p vào công tác m b o tr t t an toàn giao thông như sau: I- QUY NNH M C PHÂN B 1- Các B , cơ quan Trung ương ư c c p kinh phí t ngân sách trung ương tr c ti p tham gia vào công tác m b o tr t t an toàn giao thông g m: 1.1 - B Công an 1.2 - U ban an toàn giao thông qu c gia (B Giao thông v n t i) 1.3 - Kho b c Nhà nư c Trung ương. 2- T ng m c kinh phí ư c b trí: Hàng năm, ngoài nhi m v thu, chi ngân sách thư ng xuyên c a các B , cơ quan Trung ương, B Tài chính s b trí kinh phí t ngân sách Trung ương tương ương v i 30% t ng s thu t ngu n x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông ư ng b , tr t t an toàn giao thông ô th , ư ng s t và ư ng thu n i a. 3- M c phân b : S kinh phí t i i m 2 nêu trên ư c coi như 100% và phân b cho các B , cơ quan Trung ương như sau:
  2. + 60% phân b cho B Công an + 35% phân b cho U ban an toàn giao thông qu c gia (B Giao thông v n t i ) + 5% phân b cho Kho b c Nhà nư c Trung ương. II- N I DUNG CHI S phân b cho m i B , cơ quan Trung ương nêu t i i m 3, ph n I ư c s d ng vào nh ng n i dung chi c th như sau: 1- i v i B Công an : ph n kinh phí s d ng ư c coi là 100% chi cho các n i dung: 1.1- Dành t i thi u 60% mua s m trang, thi t b , phương ti n, xăng d u ph c v công tác m b o tr t t an toàn giao thông. Vi c mua s m th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 1.2- Ph n còn l i chi cho các n i dung sau: - Chi b i dư ng, khen thư ng, tuyên truy n, ph bi n, t ch c, h i ngh , t p hu n, h i thi v công tác m b o tr t t an toàn giao thông, chi h p tác qu c t , chi các ho t ng ki m tra liên ngành v công tác m b o tr t t an toàn giao thông (M c chi b i dư ng cho l c lư ng tr c ti p tham gia công tác m b o tr t t an toàn giao thông t i a không quá 200.000 ng/ngư i/tháng; chi b i dư ng cho cán b , chi n s tr c ti p tham gia ch ng ua xe trái phép ban êm, t i a không quá 20.000 ng/ngư i/ êm). - Chi in n tài li u, bi u m u, quy t nh x ph t vi ph m hành chính v lĩnh v c tr t t an toàn giao thông. - Chi h tr kinh phí xây d ng, s a ch a s ch huy, Tr m, i ki m soát giao thông, s a ch a trang, thi t b , phương ti n ph c v công tác m b o tr t t an toàn giao thông. 2- U ban an toàn giao thông qu c gia: 2.1- Chi ho t ng c a Văn phòng thư ng tr c U ban an toàn giao thông qu c gia. 2.2- Chi m b o tr t t an toàn giao thông qu c gia: - Chi h p nh kỳ sơ k t, t ng k t v tr t t an toàn giao thông. - Chi khen thư ng cho cac nhân, t p th có nhi u thành tích trong công tác m b o tr t t an toàn giao thông qu c gia theo Quyêts nh c a Th tư ng Chính ph và Ch t ch U ban an toàn giao thông qu c gia. - Chi cho công tác tuyên truy n, giáo d c, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. Bao g m c vi c h tr in n tài li u gi ng d y cho h c sinh các c p ưa pháp lu t v tr t t an toàn giao thông vào các trư ng h c.
  3. - H tr công tác ào t o nghi p v v tr t t an toàn giao thông. - Chi h p tác quôc t v tr t t an toàn giao thông. - H tr vi c biên so n, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. - H tr chi phí cho ho t ng ki m tra liên ngành v công tác m b o tr t t an toàn giao thông. - Chi cho vi c kh c ph c khNn c p h u qu nh ng v tai n n giao thông nghiêm tr ng. 3- Kho b c Nhà nư c Trung ương: 3.1- Chi th c hi n vi c thu ti n ph t (bao g m c chi phí cho ngư i ư c Kho b c Nhà nư c Trung ương y quy n thu ph t theo quy nh). 3.2- Chi in n, mua s m, s a ch a trang, thi t b ph c v công tác thu ti n ph t. III- L P, CH P HÀNH, QUY T TOÁN NGU N KINH PHÍ Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p cho các B , cơ quan Trung ương th c hi n nhi m v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b , tr t t an toàn giao thông ô th , tr t t an toàn giao thông ư ng thu và ư ng s t th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính. Ngoài ra c n lưu ý m t s i m như sau: 1- L p d toán: Hàng năm, căn c d toán thu x ph t hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông giao cho các a phương, B Tài chính b trí kinh phí t ngu n ngân sách Trung ương tương ương 30% t ng s thu t ngu n x ph t hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông, phân b và giao cho các B , cơ quan Trung ương theo m c phân b quy nh t i i m 3, Ph n I c a Thông tư này. Căn c d toán do B Tài chính giao và nh m c, ch , tiêu chuNn quy nh hi n hành, các B , cơ quan Trung ương l p d toán chi ti t theo các n i dung chi quy nh t i Ph n II Thông tư này, g i B Tài chính làm căn c c p kinh phí. 2- Kinh phí chi m b o tr t t an toàn giao thông i v i B công an và U ban an toàn giao thông qu c gia ( B Giao thông v n t i ) ư c b trí t ngu n chi S nghi p kinh t ; i v i Kho b c Nhà nư c Trung ương b trí t ngu n chi qu n lý hành chính Nhà nư c. Trư ng h p cu i năm m c thu x ph t hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông tăng ho c gi m so v i d toán giao u năm, s ư c i u ch nh vào d toán chi ngân sách c a các B , cơ quan Trung ương năm sau. 3- Vi c quy t toán kinh phí hàng năm th c hi n theo Thông tư s 21/2000/TT-BTC ngày 16/3/2001 c a B Tài chính hư ng d n xét duy t, thông báo quy t toán năm i v i các ơn v hành chính s nghi p và các ch quy nh hi n hành khác.
  4. IV- T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 61/1998/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương ài th . i v i các a phương, vi c s d ng s thu t x ph t hành chính các hành vi vi ph m v tr t t an toàn giao thông th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 24/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh các B , Cơ quan trung ương ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản