Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

THÔNG TƯ SỐ 12/2003/ TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1.183
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Áp dụng mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 là 290.000đồng/ tháng theo quy định tại Nghị định số 03/2003/ NĐ- CP ngày 15 tháng 1 năm 2003 của chính phủ để tính mức lương, phụ cấp lương, đơn giá tiền lương, tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm,tính bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÔNG TƯ SỐ 12/2003/ TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

 1. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc Th«ng t− cña Bé lao ®éng - th−¬ng binh vμ x· héi Sè 12/2003/TT-BL§TBXH ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ viÖc H−íng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ tiÒn l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong doanh nghiÖp nhμ n−íc Thi hμnh NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vμ h−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ tiÒn l−¬ng, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé, ngμnh liªn quan, Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn vÒ tiÒn l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong doanh nghiÖp nhμ n−íc nh− sau: I. §èi t−îng vμ ph¹m vi ¸p dông §èi t−îng, ph¹m vi ¸p dông tiÒn l−¬ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− nμy lμ ng−êi lao ®éng lμm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong c¸c tæ chøc sau: 1/ Doanh nghiÖp thμnh lËp vμ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhμ n−íc; 2/ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thμnh viªn Nhμ n−íc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ; 3/ Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc lùc l−îng vò trang; 4/ C«ng ty cæ phÇn cã trªn 50% tæng sè vèn cña Nhμ n−íc; c«ng ty cæ phÇn gåm c¸c cæ ®«ng lμ doanh nghiÖp nhμ n−íc; 5/ Tæng C«ng ty nhμ n−íc vμ doanh nghiÖp nhμ n−íc chuyÓn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con; 6/ C¸c tæ chøc, ®¬n vÞ, Nhμ n−íc kh«ng giao biªn chÕ thuéc c¬ quan hμnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhμ n−íc, §¶ng, ®oμn thÓ, Héi ®−îc phÐp tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp, c«ng ty, tæ chøc, ®¬n vÞ nªu trªn gäi t¾t lμ doanh nghiÖp nhμ n−íc. II. L−¬ng tèi thiÓu Møc l−¬ng tèi thiÓu theo §iÒu 4, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: 1/ ¸p dông møc l−¬ng tèi thiÓu chung tõ ngμy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 lμ 290.000 ®ång/th¸ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngμy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ ®Ó tÝnh møc l−¬ng, phô cÊp l−¬ng, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, tiÒn l−¬ng ngõng viÖc, nghØ ngμy lÔ, nghØ h»ng n¨m, tÝnh b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vμ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. Khi Nhμ n−íc ®iÒu chØnh møc l−¬ng tèi thiÓu chung th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh míi. 2/ C¨n cø vμo n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, doanh nghiÖp tiÕp tôc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l−¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28 th¸ng 3 n¨m 1997 vμ NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngμy 11 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp trong doanh nghiÖp nhμ n−íc cho ®Õn khi cã quy ®Þnh míi.
 2. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 2 III. thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng vμ phô cÊp l−¬ng Theo kho¶n 4, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP, doanh nghiÖp tiÕp tôc ¸p dông thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng vμ phô cÊp l−¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP, NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngμy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l−¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hμnh chÝnh sù nghiÖp, lùc l−îng vò trang, trong c¸c doanh nghiÖp vμ c¸c v¨n b¶n bæ sung, h−íng dÉn t¹i phô lôc sè 1 kÌm theo Th«ng t− nμy cho ®Õn khi cã quy ®Þnh míi. IV. ®Þnh møc lao ®éng §Þnh møc lao ®éng theo kho¶n 2, 3, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: 1/ Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng hÖ thèng møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch lao ®éng, tæ chøc, sö dông lao ®éng, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng. ViÖc x©y dùng møc lao ®éng ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP. 2/ ViÖc x©y dùng møc lao ®éng trong doanh nghiÖp thùc hiÖn nh− sau: a) Doanh nghiÖp thμnh lËp Héi ®ång ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tæ chøc x©y dùng hoÆc rμ so¸t, ®iÒu chØnh, bæ sung hÖ thèng møc lao ®éng ¸p dông trong doanh nghiÖp. Thμnh phÇn Héi ®ång gåm cã Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, mét sè thμnh viªn cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n, kü thuËt, nghiÖp vô do Gi¸m ®èc lùa chän vμ ®¹i diÖn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së. b) C¨n cø vμo thùc tÕ tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, doanh nghiÖp lùa chän ph−¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng t¹i ®iÓm 1, phô lôc sè 2 kÌm theo Th«ng t− nμy. c) H»ng n¨m doanh nghiÖp tæ chøc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn møc lao ®éng ®Ó söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng. NÕu møc lao ®éng thùc hiÖn thÊp h¬n 5% hoÆc cao h¬n 15% so víi møc ®−îc giao, th× trong thêi h¹n 3 th¸ng, doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp (quy ®Þnh nμy thay thÕ quy ®Þnh ®iÒu chØnh møc t¹i ®iÓm 2, môc A, phÇn IV, Th«ng t− sè 14/L§TBXH-TT ngμy 10 th¸ng 4 n¨m 1997 h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc vμ t¹i tiÕt a, ®iÓm 2.2, môc 2, phÇn II, Th«ng t− sè 09/2002/TT-BL§TBXH ngμy 11 th¸ng 6 n¨m 2002 h−íng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thμnh viªn Nhμ n−íc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi). d) Doanh nghiÖp b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc c¬ quan Chñ së h÷u c¸c møc lao ®éng míi ®−îc ¸p dông ®Ó theo dâi. 3/ Khi x©y dùng, ®iÒu chØnh, bæ sung møc lao ®éng, doanh nghiÖp ph¶i tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së vμ c«ng bè c«ng khai trong doanh nghiÖp. V. ChÕ ®é tr¶ l−¬ng 1/ H×nh thøc tr¶ l−¬ng: H×nh thøc tr¶ l−¬ng theo §iÒu 7, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau:
 3. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 3 a) TiÒn l−¬ng theo thêi gian (theo th¸ng, theo tuÇn, theo ngμy hoÆc theo giê), ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng−êi lμm c«ng t¸c qu¶n lý, chuyªn m«n, kü thuËt, nghiÖp vô; nh÷ng ng−êi lμm c¸c c«ng viÖc theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ vμ nh÷ng ng−êi lμm c¸c c«ng viÖc mμ tr¶ l−¬ng thêi gian cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng kh¸c. b) TiÒn l−¬ng theo s¶n phÈm, ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng−êi lao ®éng, c¨n cø vμo møc ®é hoμn thμnh sè l−îng, chÊt l−îng s¶n phÈm ®−îc giao. c) TiÒn l−¬ng kho¸n, ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ng−êi lao ®éng, c¨n cø vμo khèi l−îng, chÊt l−îng c«ng viÖc vμ thêi gian ph¶i hoμn thμnh. C¨n cø c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng nªu trªn, doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc tr¶ l−¬ng phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc vμ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh, g¾n tiÒn l−¬ng víi kÕt qu¶ c«ng viÖc, b¶o ®¶m khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶, n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc lùa chän hoÆc thay ®æi h×nh thøc tr¶ l−¬ng ph¶i thÓ hiÖn trong hîp ®ång lao ®éng vμ tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ. 2/ Tr¶ l−¬ng lμm thªm giê: Tr¶ l−¬ng khi ng−êi lao ®éng lμm thªm giê theo kho¶n 1, 2 vμ 3, §iÒu 10, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo thêi gian, nÕu lμm thªm ngoμi giê tiªu chuÈn th× doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l−¬ng lμm thªm giê theo c¸ch tÝnh sau: TiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng 150% hoÆc Sè giê lμm thªm giê = giê thùc tr¶ x 200% x lμm thªm hoÆc 300% Trong ®ã: - TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l−¬ng thùc tr¶ cña th¸ng mμ ng−êi lao ®éng lμm thªm giê (trõ tiÒn l−¬ng lμm thªm giê, tiÒn l−¬ng tr¶ thªm khi lμm viÖc vμo ban ®ªm, tiÒn th−ëng vμ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c kh«ng cã tÝnh chÊt l−¬ng) chia cho sè giê thùc tÕ lμm viÖc trong th¸ng (kh«ng kÓ sè giê lμm thªm) nh−ng kh«ng qu¸ 208 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng, m«i tr−êng lao ®éng b×nh th−êng hoÆc 156 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm. Tr−êng hîp tr¶ l−¬ng ngμy, th× tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l−¬ng thùc tr¶ cña ngμy lμm viÖc ®ã (trõ tiÒn l−¬ng lμm thªm giê, tiÒn l−¬ng tr¶ thªm khi lμm viÖc vμo ban ®ªm, tiÒn th−ëng vμ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c kh«ng cã tÝnh chÊt l−¬ng) chia cho sè giê thùc tÕ lμm viÖc trong ngμy (kh«ng kÓ sè giê lμm thªm) nh−ng kh«ng qu¸ 8 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng, m«i tr−êng lao ®éng b×nh th−êng hoÆc 6 giê, ®èi víi c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm; - Møc 150%, ¸p dông ®èi víi giê lμm thªm vμo ngμy th−êng; - Møc 200%, ¸p dông ®èi víi giê lμm thªm vμo ngμy nghØ hμng tuÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña Bé LuËt Lao ®éng; - Møc 300%, ¸p dông ®èi víi giê lμm thªm vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng (trong møc 300% nμy ®· bao gåm tiÒn l−¬ng tr¶ cho thêi gian nghØ ®−îc h−ëng nguyªn l−¬ng theo ®iÒu 73, 74, 75 vμ 78 cña Bé LuËt Lao ®éng); - Thêi giê lμm thªm ®−îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 109/2002/N§-CP ngμy 27 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vμ h−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ thêi giê lμm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i. Tr−êng hîp lμm thªm giê nÕu ®−îc bè trÝ nghØ bï nh÷ng giê lμm thªm th× doanh nghiÖp chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch 50% tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ cña c«ng viÖc ®ang lμm, nÕu lμm thªm giê vμo
 4. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 4 ngμy b×nh th−êng; 100%, nÕu lμm thªm giê vμo ngμy nghØ h»ng tuÇn; 200%, nÕu lμm thªm giê vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng. VÝ dô 1. TiÒn l−¬ng vμ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c thùc tr¶ trong th¸ng cña anh A (lμm viÖc trong ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh th−êng víi sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b»ng sè ngμy lμm viÖc cña doanh nghiÖp chän lμ 24 ngμy/th¸ng) lμ 1.013.600 ®ång (trong ®ã tiÒn th−ëng lμ 150.000 ®ång; tiÒn l−¬ng tr¶ thªm khi lμm viÖc vμo ban ®ªm lμ 57.600 ®ång; tiÒn ¨n gi÷a ca lμ 180.000 ®ång; tiÒn hç trî ph−¬ng tiÖn ®i l¹i lμ 50.000 ®ång): - TiÒn l−¬ng th¸ng thùc tr¶ (gåm tiÒn l−¬ng vμ c¸c kho¶n phô cÊp l−¬ng) lμ: 1.013.600 ®ång - (150.000 ®ång + 57.600 ®ång + 180.000 ®ång + 50.000 ®ång) = 576.000 ®ång. - TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ lμ: 576.000 ®ång : (24 ngμy x 8 giê) = 3.000 ®ång. - TiÒn l−¬ng lμm thªm 1 giê vμo ngμy th−êng ®−îc tr¶ lμ: 3.000 ®ång x 150% x 1 giê = 4.500 ®ång. Tr−êng hîp anh A ®−îc bè trÝ nghØ bï giê lμm thªm th× doanh nghiÖp chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l−¬ng cña c«ng viÖc ®ang lμm, 1 giê lμ: 1.500 ®ång (4.500 ®ång - 3.000 ®ång). VÝ dô 2. TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ cña anh A nh− vÝ dô 1, nÕu lμm thªm 1 giê vμo ngμy nghØ hμng tuÇn th× ®−îc tr¶ 6.000 ®ång (3.000 ®ång x 200% x 1 giê). Tr−êng hîp anh A ®−îc bè trÝ nghØ bï giê lμm thªm th× doanh nghiÖp chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l−¬ng cña c«ng viÖc ®ang lμm vμo ngμy b×nh th−êng, 1 giê lμ 3.000 ®ång (6.000 ®ång - 3.000 ®ång); VÝ dô 3. TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ cña anh A nh− vÝ dô 1, nÕu lμm thªm 1 giê vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng th× ®−îc tr¶ 9.000 ®ång (3.000 ®ång x 300% x 1 giê). Tr−êng hîp anh A ®−îc bè trÝ nghØ bï giê lμm thªm th× doanh nghiÖp chØ ph¶i tr¶ phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l−¬ng cña c«ng viÖc ®ang lμm vμo ngμy b×nh th−êng, 1 giê lμ 6.000 ®ång (9.000 ®ång - 3.000 ®ång). b) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm, nÕu ngoμi giê tiªu chuÈn doanh nghiÖp cã yªu cÇu lμm thªm sè l−îng, khèi l−îng s¶n phÈm, c«ng viÖc ngoμi ®Þnh møc hoÆc nh÷ng c«ng viÖc ph¸t sinh ch−a x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh n¨m, mμ doanh nghiÖp cÇn lμm thªm giê th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña nh÷ng s¶n phÈm, c«ng viÖc lμm thªm ®−îc tr¶ b»ng 150% so víi ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm lμm trong giê tiªu chuÈn, nÕu lμm thªm vμo ngμy th−êng; b»ng 200%, nÕu lμm thªm vμo ngμy nghØ hμng tuÇn; b»ng 300%, nÕu lμm thªm vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng. VÝ dô 4. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm B lμm trong giê tiªu chuÈn lμ 1.000 ®ång/s¶n phÈm, tr−êng hîp doanh nghiÖp yªu cÇu lμm thªm ngoμi ®Þnh møc vμ ngoμi giê tiªu chuÈn th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm lμm thªm ®−îc tr¶ nh− sau: - 1.500 ®ång/s¶n phÈm, nÕu s¶n phÈm ®−îc lμm thªm vμo ngμy th−êng (1.000 ®ång x 150%); - 2.000 ®ång/s¶n phÈm, nÕu s¶n phÈm ®−îc lμm thªm vμo ngμy nghØ h»ng tuÇn (1.000 ®ång x 200%); - 3.000 ®ång/s¶n phÈm, nÕu s¶n phÈm ®−îc lμm thªm vμo ngμy lÔ, ngμy nghØ cã h−ëng l−¬ng (1.000 ®ång x 300%). 3/ Tr¶ l−¬ng lμm viÖc vμo ban ®ªm: TiÒn l−¬ng cña ng−êi lao ®éng lμm viÖc vμo ban ®ªm theo kho¶n 4, §iÒu 10, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo thêi gian, nÕu lμm viÖc vμo ban ®ªm, th× doanh nghiÖp ph¶i tr¶ l−¬ng lμm viÖc vμo ban ®ªm theo c¸ch tÝnh sau: TiÒn l−¬ng TiÒn l−¬ng Sè giê
 5. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 5 lμm viÖc vμo = giê thùc tr¶ x 130% x lμm viÖc vμo ban ®ªm ban ®ªm Trong ®ã: - TiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ ®−îc tÝnh theo tiÕt a, ®iÓm 2 nªu trªn; - Møc 130% gåm tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ lμm viÖc vμo ban ngμy vμ 30% tiÒn l−¬ng giê thùc tr¶ lμm viÖc vμo ban ®ªm; - Thêi giê lμm viÖc vμo ban ®ªm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ ®−îc x¸c ®Þnh tõ 22 giê ngμy h«m tr−íc ®Õn 6 giê ngμy h«m sau ®èi víi c¸c tØnh, thμnh phè tõ Thõa Thiªn - HuÕ trë ra phÝa B¾c; tõ 21 giê ngμy h«m tr−íc ®Õn 5 giê ngμy h«m sau ®èi víi c¸c tØnh, thμnh phè tõ §μ N½ng trë vμo phÝa Nam. VÝ dô 5. TiÒn l−¬ng thùc tr¶ cña c«ng viÖc ®ang lμm vμo ban ngμy 1 giê lμ 2.000 ®ång, nÕu ng−êi lao ®éng lμm viÖc vμo ban ®ªm th× tiÒn l−¬ng 1 giê vμo ban ®ªm ®−îc tr¶ lμ: 2.000 ®ång x 130% x 1 giê = 2.600 ®ång. b) §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm: §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng = §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n x 130% cña s¶n phÈm lμm phÈm lμm trong giê tiªu chuÈn vμo ban ®ªm vμo ban ngμy VÝ dô 6. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng lμm trong giê tiªu chuÈn vμo ban ngμy cña s¶n phÈm C lμ 1.000 ®ång th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm ®ã khi lμm vμo ban ®ªm lμ 1.300 ®ång (1.000 ®ång x 130%) vμ c¨n cø vμo sè l−îng s¶n phÈm lμm vμo ban ®ªm ®Ó thanh to¸n tr¶ l−¬ng theo thùc tÕ thùc hiÖn. c) Tr−êng hîp ng−êi lao ®éng lμm thªm giê vμo ban ®ªm th× tiÒn l−¬ng lμm thªm giê ®−îc tÝnh tr¶ nh− sau: - §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo thêi gian: TiÒn l−¬ng lμm TiÒn l−¬ng 150% hoÆc Sè giê lμm thªm giê vμo ban = giê thùc tr¶ x 130% x 200% hoÆc x thªm vμo ®ªm 300% ban ®ªm VÝ dô 7. Ng−êi lao ®éng lμm viÖc vμo ban ®ªm 1 giê ®−îc tr¶ 2.600 ®ång (vÝ dô 5), nÕu lμm thªm vμo ban ®ªm cña ngμy th−êng th× 1 giê ®−îc tr¶ lμ: 2.600 ®ång x 150% x 1 giê = 3.900 ®ång. - §èi víi lao ®éng tr¶ l−¬ng theo s¶n phÈm: §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña 150% hoÆc 200% s¶n phÈm lμm thªm vμo = s¶n phÈm lμm vμo x hoÆc 300% ban ®ªm ban ®ªm VÝ dô 8. §¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cña s¶n phÈm C lμm vμo ban ®ªm ®−îc tr¶ 1.300 ®ång (vÝ dô 6), nÕu s¶n phÈm C ®−îc lμm thªm vμo ban ®ªm cña ngμy th−êng th× ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng ®−îc tr¶ lμ: 1.300 ®ång x 150% = 1.950 ®ång.
 6. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 6 d) TiÒn l−¬ng lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3 nªu trªn ®−îc lÊy trong quü tiÒn l−¬ng n¨m øng víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh. Tr−êng hîp ph¸t sinh sè l−îng, khèi l−îng c«ng viÖc míi ch−a x¸c ®Þnh trong quü tiÒn l−¬ng kÕ ho¹ch n¨m, doanh nghiÖp cÇn lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm th× tiÒn l−¬ng lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm nμy ®−îc bæ sung vμo quü tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp vμ h¹ch to¸n vμo gi¸ thμnh hoÆc phÝ l−u th«ng. Møc tr¶ l−¬ng lμm thªm giê b»ng 150%; 200%; 300%, lμm viÖc vμo ban ®ªm b»ng 130% quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, 3 nªu trªn lμ møc b¾t buéc doanh nghiÖp ph¶i tr¶ khi lμm thªm giê, lμm viÖc vμo ban ®ªm, cßn møc cao h¬n th× ng−êi sö dông lao ®éng vμ ng−êi lao ®éng tho¶ thuËn. 4/ Quy chÕ tr¶ l−¬ng: Theo kho¶n 4, §iÒu 5, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP, doanh nghiÖp c¨n cø vμo c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt, kinh doanh, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng, quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn ®Ó x©y dùng quy chÕ tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng b¶o ®¶m g¾n tiÒn l−¬ng víi n¨ng suÊt, chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ, bé phËn, c¸ nh©n ng−êi lao ®éng, khuyÕn khÝch tμi n¨ng, chèng b×nh qu©n. Doanh nghiÖp c¨n cø vμo h−íng dÉn t¹i v¨n b¶n sè 4320/L§TBXH-TL ngμy 29 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ®Ó x©y dùng quy chÕ tr¶ l−¬ng ¸p dông trong doanh nghiÖp. VI. ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng. 1/ ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng: ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng theo kho¶n 2, §iÒu 6, NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh− sau: a) H»ng n¨m, c¨n cø vμo yªu cÇu c«ng viÖc, t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, sau khi tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së, doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch vμ tæ chøc n©ng bËc l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong doanh nghiÖp. b) C¨n cø ®Ó n©ng bËc l−¬ng ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh lμ tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt øng víi c«ng viÖc ®¶m nhËn; ®èi víi viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hμnh, phôc vô lμ tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc vμ th©m niªn lμm viÖc trong doanh nghiÖp. c) §iÒu kiÖn xÐt ®Ó n©ng bËc l−¬ng h»ng n¨m: - Th−êng xuyªn hoμn thμnh c«ng viÖc ®−îc giao vÒ sè l−îng, chÊt l−îng theo hîp ®ång lao ®éng ®· ký kÕt; - Kh«ng trong thêi gian thi hμnh kû luËt lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng vμ néi quy lao ®éng cña doanh nghiÖp; - §èi víi viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô cã thêi gian gi÷ bËc l−¬ng hiÖn h−ëng t¹i doanh nghiÖp Ýt nhÊt 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) ®èi víi c¸c ng¹ch cã hÖ sè møc l−¬ng khëi ®iÓm (bËc 1) thÊp h¬n 1,78, cã Ýt nhÊt 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) ®èi víi c¸c ng¹ch cã hÖ sè møc l−¬ng khëi ®iÓm (bËc 1) tõ 1,78 trë lªn; ®èi víi c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ thi n©ng bËc theo tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt øng víi c«ng viÖc ®¶m nhËn. d) C¸c tr−êng hîp ®−îc n©ng bËc l−¬ng sím, rót ng¾n thêi h¹n n©ng bËc l−¬ng: Trong thêi gian gi÷ bËc nªu t¹i tiÕt c, nÕu ng−êi lao ®éng ®o¹t gi¶i t¹i c¸c cuéc thi chuyªn m«n, kü thuËt cÊp quèc gia hoÆc quèc tÕ do doanh nghiÖp cö tham dù; ®¹t danh hiÖu chiÕn sÜ thi ®ua toμn quèc th× ®−îc xÐt n©ng bËc l−¬ng sím nh− sau: - Ng−êi ®o¹t gi¶i nhÊt, gi¶i nh× t¹i c¸c cuéc thi cÊp quèc tÕ ®−îc n©ng sím 2 bËc l−¬ng; - Ng−êi ®o¹t gi¶i nhÊt t¹i c¸c cuéc thi cÊp quèc gia, gi¶i ba t¹i c¸c cuéc thi cÊp quèc tÕ, ®¹t danh hiÖu chiÕn sÜ thi ®ua toμn quèc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 56/1998/N§-CP ngμy 30 th¸ng 7 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ ®−îc n©ng sím 1 bËc l−¬ng;
 7. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 7 - Ng−êi ®o¹t gi¶i nh× t¹i c¸c cuéc thi cÊp quèc gia ®−îc rót ng¾n 2/3 thêi h¹n xÐt n©ng bËc l−¬ng; - Ng−êi ®o¹t gi¶i ba t¹i c¸c cuéc thi cÊp quèc gia ®−îc rót ng¾n kh«ng qu¸ 1/2 thêi h¹n xÐt n©ng bËc l−¬ng. ViÖc n©ng bËc l−¬ng sím, rót ng¾n thêi h¹n n©ng bËc l−¬ng cô thÓ cho ng−êi lao ®éng do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh sau khi tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së. e) Tr−êng hîp kÐo dμi thêi h¹n xÐt n©ng bËc l−¬ng: Trong thêi gian gi÷ bËc nÕu ng−êi lao ®éng bÞ kû luËt lao ®éng theo ®iÓm b, kho¶n 1, §iÒu 84 cña Bé LuËt Lao ®éng th× kÐo dμi thêi h¹n xÐt n©ng bËc l−¬ng kh«ng qu¸ 6 th¸ng. f) Doanh nghiÖp ph¶i thμnh lËp Héi ®ång ®Ó tæ chøc n©ng bËc l−¬ng theo kÕ ho¹ch. Thμnh phÇn Héi ®ång gåm cã Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, mét sè thμnh viªn do Gi¸m ®èc lùa chän vμ ®¹i diÖn cña Ban chÊp hμnh c«ng ®oμn c¬ së. Héi ®ång n©ng bËc l−¬ng cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè kÕ ho¹ch n©ng bËc l−¬ng; tæ chøc thi n©ng bËc ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh; xÐt n©ng bËc l−¬ng h»ng n¨m ®èi víi viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô. g) ChÕ ®é n©ng bËc l−¬ng ®èi víi ng−êi lao ®éng ph¶i ®−îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång lao ®éng vμ tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ. 2/ ChÕ ®é n©ng ng¹ch l−¬ng: H»ng n¨m, c¨n cø yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý, Héi ®ång n©ng bËc l−¬ng cña doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi n©ng ng¹ch l−¬ng ®èi víi viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 04/1998/TT-BL§TBXH ngμy 04 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn x©y dùng tiªu chuÈn vμ thi n©ng ng¹ch viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô trong doanh nghiÖp nhμ n−íc. VII. Tæ chøc thùc hiÖn 1/ Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm: - §¸nh gi¸, rμ so¸t ®Ó x©y dùng vμ ban hμnh tiªu chuÈn, ®Þnh møc, quy chÕ ¸p dông trong doanh nghiÖp gåm: + Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n; chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc; + §Þnh møc lao ®éng; + Quy chÕ tr¶ l−¬ng, tiÒn th−ëng; + Quy chÕ n©ng bËc, n©ng ng¹ch l−¬ng; - Rμ so¸t, söa ®æi, bæ sung néi quy lao ®éng, tho¶ −íc lao ®éng tËp thÓ, hîp ®ång lao ®éng cho phï hîp víi nh÷ng néi dung quy ®Þnh nªu trªn; - Trùc tiÕp phæ biÕn kÞp thêi ®Õn ng−êi lao ®éng c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhμ n−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp; c¸c quy ®Þnh cña doanh nghiÖp vÒ tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n; chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc; ®Þnh møc lao ®éng; quy chÕ tr¶ l−¬ng, tiÒn th−ëng; quy chÕ n©ng bËc, n©ng ng¹ch l−¬ng; - ChÊn chØnh, cñng cè bé m¸y, viªn chøc lμm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l−¬ng cña doanh nghiÖp ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng.
 8. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 8 2/ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm: - H−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhμ n−íc vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, thu nhËp; - KiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ng−êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp thuéc quyÒn qu¶n lý. VIII. §iÒu kho¶n thi hμnh Th«ng t− nμy cã hiÖu lùc thi hμnh sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. B·i bá Th«ng t− sè 10/L§TBXH-TT ngμy 19 th¸ng 4 n¨m 1995 h−íng dÉn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 197/CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ tiÒn l−¬ng vμ Th«ng t− sè 05/L§TBXH-TT ngμy 22 th¸ng 3 n¨m 1995 h−íng dÉn n©ng bËc l−¬ng ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc trong c¸c doanh nghiÖp cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi.
 9. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 9 Phô lôc sè 1: HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng vμ chÕ ®é phô cÊp l−¬ng ¸p dông trong doanh nghiÖp nhμ n−íc (Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 12 /2003/TT-BL§TBXH ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi) 1. NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngμy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l−¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp; 2. NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngμy 23 n¨m 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l−¬ng míi ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc hμnh chÝnh sù nghiÖp, lùc l−îng vò trang (vËn dông mét sè b¶ng l−¬ng ®Ó xÕp cho ng−êi lao ®éng ë mét sè doanh nghiÖp); 3. NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28 th¸ng 3 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp Nhμ n−íc; 4. NghÞ ®Þnh 110/1997/N§-CP ngμy 18 n¨m 11 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ bæ sung hÖ sè møc l−¬ng chøc vô qu¶n lý vμ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o doanh nghiÖp ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 26/CP ngμy 23 th¸ng 5 n¨m 1993; 5. NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngμy 11 th¸ng 01 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28 th¸ng 3 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc; 6. NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 quy ®Þnh chi tiÕt vμ h−íng dÉn thi hμnh mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ tiÒn l−¬ng; 7. NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngμy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ ®iÒu chØnh tiÒn l−¬ng, trî cÊp x· héi vμ ®æi míi mét b−íc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l−¬ng; 8. QuyÕt ®Þnh sè 574/TTg ngμy 25 th¸ng 11 n¨m 1993 bæ sung mét sè chÕ ®é ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc, hμnh chÝnh sù nghiÖp, lùc l−îng vò trang vμ c¸c ®èi t−îng h−ëng chÝnh s¸ch x· héi; 9. QuyÕt ®Þnh sè 185/TTg ngμy 28 th¸ng 3 n¨m 1996 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ doanh nghiÖp nhμ n−íc h¹ng ®Æc biÖt; 10. QuyÕt ®Þnh sè 611/TTg ngμy 04 th¸ng 9 n¨m 1996 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é båi d−ìng ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc mét sè nghÒ ®Æc biÖt trong doanh nghiÖp; 11. QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg ngμy 15 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l−¬ng vμ phô cÊp ®èi víi thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t Tæng C«ng ty nhμ n−íc vμ doanh nghiÖp nhμ n−íc ®éc lËp quy m« lín; 12. QuyÕt ®Þnh sè 121/1999/Q§-TTg ngμy 8 th¸ng 5 n¨m 1999 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp cña Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam; 13. QuyÕt ®Þnh sè 198/1999/Q§-TTg ngμy 30 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ tiÒn l−¬ng cña c¸n bé viªn chøc lμm viÖc t¹i Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng; 14. QuyÕt ®Þnh sè 17/2000/Q§-TTg ngμy 03 th¸ng 02 n¨m 2000 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l−¬ng, phô cÊp ®èi víi c¸n bé, viªn chøc Quü Hç trî ph¸t triÓn; 15. QuyÕt ®Þnh sè 187/2002/Q§-TTg ngμy 30 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l−¬ng vμ phô cÊp ®èi víi c¸n bé, viªn chøc Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi; 16. Th«ng t− sè sè 12/LB-TT ngμy 02 th¸ng 6 n¨m 1993 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Tμi chÝnh h−íng dÉn chuyÓn xÕp l−¬ng cò sang l−¬ng míi ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc trong c¸c doanh nghiÖp;
 10. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 10 17. Th«ng t− sè 16/L§TBXH-TT ngμy 02 th¸ng 6 n¨m 1993 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn chÕ ®é phô cÊp thu hót; 18. Th«ng t− sè 17/L§TBXH-TT ngμy 02 th¸ng 6 n¨m 1993 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm; 19. Th«ng t− sè 19/L§TBXH-TT ngμy 02 th¸ng 6 n¨m 1993 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn chÕ ®é phô cÊp l−u ®éng; 20. Th«ng t− sè 23/L§TBXH-TT ngμy 7 th¸ng 7 n¨m 1993 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn chÕ ®é phô cÊp ®éc h¹i nguy hiÓm; 21. Th«ng t− sè 28/LB-TT ngμy 02 th¸ng 12 n¨m 1993 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Tμi chÝnh h−íng dÉn bæ sung thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l−¬ng míi ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc trong c¸c doanh nghiÖp; 22. Th«ng t− sè 02/LB-TT ngμy 25 th¸ng 01 n¨m 1994 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi -Tμi chÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt; 23. Th«ng t− sè 15/LB-TT ngμy 25 th¸ng 6 n¨m 1996 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Tμi chÝnh h−íng dÉn xÕp h¹ng ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc vμ xÕp l−¬ng ®èi víi viªn chøc qu¶n lý doanh nghiÖp h¹ng ®Æc biÖt; 24. Th«ng t− sè 06/LB-TT ngμy 28 th¸ng 2 n¨m 1997 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Tμi chÝnh h−íng dÉn chÕ ®é båi d−ìng ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc mét sè ngμnh, nghÒ ®Æc biÖt trong doanh nghiÖp; 25. Th«ng t− sè 14/L§TBXH-TT ngμy 10 th¸ng 4 n¨m 1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc; 26. QuyÕt ®Þnh sè 238/L§TBXH-Q§ ngμy 08 th¸ng 4 n¨m 1997 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi ban hμnh mÉu sæ l−¬ng cña doanh nghiÖp nhμ n−íc; 27. Th«ng t− sè 15/L§TBXH-TT ngμy 10 th¸ng 4 n¨m 1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn sö dông sæ l−¬ng cña doanh nghiÖp; 28. Th«ng t− sè 23/1997/TTLT - BL§TBXH- BTC ngμy 30 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Tμi chÝnh h−íng dÉn xÕp l−¬ng ®èi víi viªn chøc qu¶n lý vμ viªn chøc l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®−îc thμnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngμy 07/3/1994 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ; 29. Th«ng t− liªn tÞch sè 15/2000/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 04 th¸ng 7 n¨m 2000 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi-Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn chÕ ®é båi d−ìng khi ®i biÓn ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc ngμnh §Þa chÊt; 30. Th«ng t− sè 04/1998/TT- BL§TBXH ngμy 04 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn x©y dùng tiªu chuÈn vμ thi n©ng ng¹ch viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô trong doanh nghiÖp nhμ n−íc; 31. Th«ng t− sè 06/1998/TTLT-TCCP-BL§TBXH-BTC ngμy 20 th¸ng 10 n¨m 1998 cña Liªn tÞch Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ (nay lμ Bé Néi vô) - Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg ngμy 15 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l−¬ng vμ phô cÊp ®èi víi c¸c thμnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t Tæng C«ng ty nhμ n−íc vμ doanh nghiÖp nhμ n−íc ®éc lËp quy m« lín; 32. Th«ng t− sè 17/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng vμ X· héi - Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn xÕp h¹ng doanh nghiÖp nhμ n−íc; 33. Th«ng t− liªn tÞch sè 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi- Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn khi doanh nghiÖp kh«ng b¶o ®¶m chØ tiªu nép ng©n s¸ch vμ lîi nhuËn; 34. C«ng v¨n sè 4320/L§TBXH -TL ngμy 29 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn x©y dùng quy chÕ tr¶ l−¬ng trong doanh nghiÖp;
 11. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 11 35. Th«ng t− sè 04/1999/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 09 th¸ng 01 n¨m 1999 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi-Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn møc kho¸n chi phÝ ¨n ®Þnh l−îng b»ng ngo¹i tÖ ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc lμm viÖc trªn tμu vËn t¶i biÓn ®i n−íc ngoμi; 36. Th«ng t− sè 15/1999/TT-BL§TBXH ngμy 22 th¸ng 6 n¨m 1999 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ¨n gi÷a ca ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc lμm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc; 37. C«ng v¨n sè 2395/BL§TBXH - TL ngμy 13 th¸ng 7 n¨m 1999 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vÒ bæ sung ®èi t−îng ¸p dông chÕ ®é b÷a ¨n gi÷a ca; 38. QuyÕt ®Þnh sè 821/1999/Q§-BL§TBXH ngμy 19 th¸ng 7 n¨m 1999 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vÒ viÖc ban hμnh tiªu chuÈn xÕp h¹ng doanh nghiÖp cμ phª; 39. Th«ng t− liªn tÞch sè 19/1999/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 14 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi-Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn bæ sung Th«ng t− liªn tÞch sè 18/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 1998 vÒ x¸c ®Þnh quü tiÒn l−¬ng thùc hiÖn trong doanh nghiÖp nhμ n−íc; 40. Th«ng t− sè 20/1999/TT-BL§TBXH ngμy 08 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn QuyÕt ®Þnh sè 121/1999/Q§-TTg ngμy 08 th¸ng 5 n¨m 1999 vÒ tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp cña Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam; 41. QuyÕt ®Þnh sè 1300/1999/Q§-BL§TBXH ngμy 05 th¸ng 10 n¨m 1999 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vÒ viÖc ban hμnh tiªu chuÈn xÕp h¹ng doanh nghiÖp cao su; 42. Th«ng t− sè 32/1999/TT-BL§TBXH ngμy 23 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 198/1999/Q§-TTg ngμy 30 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ tiÒn l−¬ng ®èi víi Ban qu¶n lý dù ¸n x©y dùng; 43. Th«ng t− liªn tÞch sè 33/1999/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 30 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi-Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn chÕ ®é båi d−ìng khi ®i biÓn ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc ngμnh §Þa chÝnh; 44. Th«ng t− sè 10/2000/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 04 th¸ng 4 n¨m 2000 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng vμ X· héi - Bé Tμi chÝnh bæ sung Th«ng t− sè 17/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC vÒ viÖc xÕp h¹ng doanh nghiÖp nhμ n−íc; 45. Th«ng t− liªn tÞch sè 15/2000/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 04 th¸ng 7 n¨m 2000 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn chÕ ®é båi d−ìng khi ®i biÓn ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc ngμnh §Þa chÊt; 46. Th«ng t− sè 19/2000/TT-BL§TBXH ngμy 7 th¸ng 8 n¨m 2000 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn xÕp l−¬ng ®èi víi lao ®éng lμm viÖc ë khu vùc kh¸c chuyÓn ®Õn lμm viÖc t¹i doanh nghiÖp nhμ n−íc; 47. Th«ng t− sè 22/2000/TT-BL§TBXH ngμy 28 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi lao ®éng tham gia x©y dùng ®−êng Hå ChÝ Minh; 48. Th«ng t− sè 23/2000/TT-BL§TBXH ngμy 28 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn ¸p dông mét sè chÕ ®é ®èi víi ng−êi lao ®éng lμm viÖc trong c¸c trang tr¹i; 49. QuyÕt ®Þnh sè 1037/2000/Q§-BL§TBXH ngμy 09 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vÒ quy ®Þnh tiÒn l−¬ng cña chuyªn gia vμ lao ®éng ViÖt Nam lμm viÖc theo hîp ®ång ®èi víi c¸c nhμ thÇu n−íc ngoμi tróng thÇu t¹i ViÖt Nam; 50. Th«ng t− liªn tÞch sè 30/2000/TTLT-BL§TBXH-BTC ngμy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi - Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn chÕ ®é båi d−ìng khi ®i biÓn ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc ngμnh Thuû s¶n, KhÝ t−îng - Thuû v¨n;
 12. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 12 51. Th«ng t− sè 03/2001/TTLT-BL§TBXH-BTC-UBDTMN ngμy 18 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th−¬ng vμ X· héi - Bé Tμi chÝnh - Uû ban D©n téc vμ MiÒn nói (nay lμ Uû ban D©n téc) h−íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc; 52. Th«ng t− sè 04/2001/TTLT -BL§TBXH - BTC ngμy 18 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi -Tμi chÝnh h−íng dÉn bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt; 53. Th«ng t− sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngμy 29 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng vμ qu¶n lý tiÒn l−¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhμ n−íc; 54. Th«ng t− sè 06/2001/TT-BL§TBXH ngμy 29 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn tÝnh tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vμ tèc ®é t¨ng tiÒn l−¬ng b×nh qu©n trong c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc; 55. Th«ng t− sè 08/1998/TT- BL§TBXH ngμy 7 th¸ng 5 n¨m 1998 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn c¸ch tÝnh sè lao ®éng b×nh qu©n n¨m theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngμy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ; 56. QuyÕt ®Þnh sè 712/2002/Q§-BL§TBXH ngμy 27 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vÒ ®iÒu chØnh bæ sung phô cÊp khu vùc; 57. Th«ng t− sè 03/2002/TT-BL§TBXH ngμy 09 th¸ng 01 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngμy 28 th¸ng 03 n¨m 1997 vμ NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngμy 11/01/2001 cña ChÝnhphñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp trong doanh nghiÖp x©y dùng cña Nhμ n−íc; 58. Th«ng t− sè 04/2002/TT-BL§TBXH ngμy 09 th¸ng 01 th¸ng 2002 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn qu¶n lý tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp ®èi víi doanh nghiÖp nhμ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých; 59. Th«ng t− sè 09/2002/TT-BL§TBXH ngμy 11 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l−¬ng vμ thu nhËp ®èi víi C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thμnh viªn Nhμ n−íc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ; 60. Th«ng t− sè 04/2003/TT-BL§TBXH ngμy 17 th¸ng 02 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn ®iÒu chØnh tiÒn l−¬ng vμ phô cÊp trong doanh nghiÖp; 61. QuyÕt ®Þnh sè 369/2003/Q§-BL§TBXH ngμy 02 th¸ng 4 n¨m 2003 cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi vÒ viÖc kÐo thêi gian b¶o l−u møc phô cÊp khu vùc; 62. Th«ng t− sè 09/2003/TT-BL§TBXH ngμy 15 th¸ng 4 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 187/2002/Q§-TTG ngμy 30 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l−¬ng vμ phô cÊp ®èi víi c¸n bé, viªn chøc Ng©n hμng ChÝnh s¸ch x· héi.
 13. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 13 Phô lôc sè 2. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng møc lao ®éng (Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 12 /2003/TT-BL§TBXH ngμy 30 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi) Trªn c¬ së nguyªn t¾c x©y dùng møc lao ®éng, ®iÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, doanh nghiÖp tiÕn hμnh x©y dùng møc lao ®éng chi tiÕt vμ møc lao ®éng tæng hîp theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 1/ X©y dùng møc lao ®éng chi tiÕt (hay møc nguyªn c«ng): a) Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng b»ng c¸ch ph©n chia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh lao ®éng, c¸c b−íc c«ng viÖc ra c¸c bé phËn hîp thμnh vμ nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian hao phÝ lao ®éng ®Ó thùc hiÖn c¸c bé phËn hîp thμnh ®ã. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh c¬ cÊu vμ tr×nh ®é hîp lý ®Ó thùc hiÖn c¸c b−íc c«ng viÖc, hoμn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, ¸p dông c¸c thμnh tùu khoa häc, kü thuËt míi, c¸c kinh nghiÖm cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Tuú theo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng møc lao ®éng b»ng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t, ph©n tÝch tÝnh to¸n hoÆc so s¸nh ®iÓn h×nh, cô thÓ: - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng c¨n cø vμo c¸c tμi liÖu kh¶o s¸t (chôp ¶nh hoÆc bÊm giê) thêi gian lμm viÖc. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ¸p dông trong s¶n xuÊt hμng lo¹t lín hoÆc c¸c kh©u c«ng viÖc cã tÝnh chÊt hμng khèi. C¸c b−íc x©y dùng møc lao ®éng theo ph−¬ng ph¸p nμy nh− sau: + Ph©n tÝch vμ nghiªn cøu kÕt cÊu b−íc c«ng viÖc, x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian hoμn thμnh b−íc c«ng viÖc; + Dùa vμo tiªu chuÈn hoÆc tμi liÖu nghiªn cøu kh¶o s¸t t¹i n¬i lμm viÖc x¸c ®Þnh thêi gian cña tõng bé phËn b−íc c«ng viÖc vμ thêi gian trong ca lμm viÖc cña ng−êi lao ®éng (thêi gian chuÈn bÞ, kÕt thóc, t¸c nghiÖp, phôc vô, nghØ ng¬i, nhu cÇu cÇn thiÕt...). + Dïng ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh møc thêi gian, møc s¶n l−îng. - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh to¸n: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng dùa vμo tμi liÖu tiªu chuÈn ®−îc x©y dùng s½n (tiªu chuÈn thêi gian, tiªu chuÈn sè l−îng ), vËn dông c¸c ph−¬ng ph¸p to¸n, sö dông c¸c c«ng thøc ®Ó tÝnh to¸n c¸c thêi gian chÝnh vμ thêi gian kh¸c trong møc. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ¸p dông ®èi víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hμng lo¹t. C¸c b−íc x©y dùng møc lao ®éng theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh to¸n nh− sau: + Ph©n tÝch b−íc c«ng viÖc cÇn ®Þnh møc ra c¸c bé phËn hîp thμnh vÒ lao ®éng còng nh− vÒ c«ng nghÖ, lo¹i bá nh÷ng bé phËn thõa vμ thay thÕ nh÷ng bé phËn l¹c hËu b»ng nh÷ng bé phËn tiªn tiÕn ®Ó cã ®−îc kÕt cÊu b−íc c«ng viÖc hîp lý. + Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hao phÝ thêi gian hoμn thμnh tõng bé phËn cña b−íc c«ng viÖc, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tr×nh ®é lμnh nghÒ cña ng−êi lao ®éng cÇn cã, m¸y mãc, dông cô cÇn dïng, chÕ ®é lμm viÖc tèi −u vμ tæ chøc n¬i lμm viÖc hîp lý nhÊt. + Dùa vμo quy tr×nh c«ng nghÖ vμ tiªu chuÈn c¸c lo¹i thêi gian cho tõng bé phËn cña tõng b−íc c«ng viÖc. Tæng céng c¸c hao phÝ thêi gian nμy ®−îc møc thêi gian cho b−íc c«ng viÖc. - Ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®iÓn h×nh: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng hao phÝ theo møc ®iÓn h×nh. Møc ®iÓn h×nh ®−îc x©y dùng theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t, cã c¨n cø khoa häc ®¹i diÖn cho nhãm c«ng viÖc cã nh÷ng ®Æc tr−ng c«ng nghÖ hay néi dung kÕt cÊu tr×nh tù thùc hiÖn gièng nhau nh−ng kh¸c nhau vÒ kÝch cì. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ¸p dông ®èi víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhá, ®¬n chiÕc. C¸c b−íc x©y dùng møc lao ®éng theo ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®iÓn h×nh nh− sau:
 14. TT12/03/TT-BL§TBXH ngay 30.5.03 HD tiÒn l−¬ng ®èi víi L§ trong DN Nhμ n−íc 14 + Ph©n tÝch b−íc c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn thμnh c¸c nhãm theo nh÷ng ®Æc tr−ng nhÊt ®Þnh vÒ kÕt cÊu vμ quy tr×nh c«ng nghÖ t−¬ng ®èi gièng nhau. Trong mçi nhãm chän mét hoÆc mét sè b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. + X¸c ®Þnh quy tr×nh c«ng nghÖ hîp lý vμ c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt thùc hiÖn b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. + X©y dùng møc lao ®éng cho b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh b»ng ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t hoÆc ph©n tÝch tÝnh to¸n. + X¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi Ki cho c¸c b−íc c«ng viÖc trong nhãm víi quy −íc: hÖ sè cña b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh b»ng 1 (tøc lμ K1 = 1), hÖ sè cña c¸c b−íc c«ng viÖc cßn l¹i trong nhãm ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÒu kiÖn tæ chøc, kü thuËt cô thÓ cña tõng b−íc c«ng viÖc ®ã, c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hao phÝ thêi gian hoμn thμnh vμ so s¸nh víi b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. NÕu ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt, c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng cña b−íc c«ng viÖc ®ã thuËn lîi h¬n b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh th× Ki < 1; nÕu t−¬ng tù nh− b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh th× Ki = 1; nÕu khã kh¨n h¬n th× Ki>1. + C¨n cø vμo møc cña b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh vμ c¸c hÖ sè quy ®æi Ki, x¸c ®Þnh møc lao ®éng cho mçi b−íc c«ng viÖc trong nhãm theo c«ng thøc sau: Msl1 Mtgi = Mtg1 x Ki hoÆc Msli = -------- Ki Trong ®ã: Mtgi lμ møc thêi gian cho mçi b−íc c«ng viÖc i trong nhãm; Mtg1 lμ møc thêi gian cho b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh; Ki lμ hÖ sè quy ®æi cho c¸c b−íc c«ng viÖc trong nhãm; Msli lμ møc s¶n l−îng cho mçi b−íc c«ng viÖc i trong nhãm; Msl1 lμ møc s¶n l−îng cho b−íc c«ng viÖc ®iÓn h×nh. b) Ph−¬ng ph¸p tæng hîp: Møc lao ®éng ®−îc x©y dùng dùa trªn c¸c tμi liÖu thèng kª vÒ thêi gian hao phÝ thùc tÕ ®Ó hoμn thμnh b−íc c«ng viÖc, kinh nghiÖm tÝch luü cña ng−êi lμm ®Þnh møc lao ®éng vμ tham kh¶o ý kiÕn tham gia cña c¸c chuyªn gia ®Ó x¸c ®Þnh. 2/ X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp: thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t− sè 14/L§TBXH-TT ngμy 10 th¸ng 4 n¨m 1997 cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi h−íng dÉn ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2