Thông tư số 12/2004/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
1
download

Thông tư số 12/2004/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/2004/TT-BGTVT về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12/2004/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/2004/TT-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2004 THÔNG TƯ HƯ NG D N THANH TRA GIAO THÔNG TH C HI N CH THN S 01/2004/CT- TTg C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH N CH NH HO T NG V N T I KHÁCH LIÊN T NH B NG ÔTÔ Th c hi n m c 1 i m c Ch th s 01/2004/CT- TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh ho t ng vân t i khách liên t nh b ng ô tô; l c lư ng Thanh tra giao thông th c hi n nhi m v theo úng thNm quy n và ho t ng hi u qu , góp ph n ch n ch nh ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ô tô, B Giao thông v n t i hư ng d n vi c th c hi n như sau: 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n Thanh tra giao thông th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m v ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ô tô t i b n xe, tr m ngh xe khách, i m ón, tr khách (bao g m c b n xe b t h p pháp, các i m ón, tr khách không úng quy nh) và ki m tra t xu t t i các Tr m thu phí c u, ư ng b . 2. i tư ng ch u s thanh tra, ki m tra 2.1. T ch c, doanh nghi p, h p tác xã, cá nhân (sau ây g i chung là doanh nghi p) ho t ng kinh doanh v n t i khách liên t nh b ng ô tô bao g m c doanh nghi p khai thác b n xe, tr m ngh xe; 2.2. Lái xe, nhân viên ph c v trên xe ô tô khách liên t nh. 3. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra giao thông Thanh tra giao thông th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra, ki m tra, x lý các hành vi vi ph m v ho t ng v n t i ư ng b theo quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b , Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i, Ngh nh s 15/2003/N - CP ngày 19 tháng 2 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; có quy n ki n ngh áp d ng các hình th c x lý vi ph m theo quy nh v trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m trong qu n lý i u hành và ho t ng kinh doanh v n t i khách b ng ô tô ban hành kèm theo Quy t nh s 3633/2003/Q -BGTVT ngày 02/12/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i.
  2. Ngoài nhi m v , quy n h n nêu trên, Thanh tra giao thông S Giao thông v n t i (S GTVT), S Giao thông công chính ( S GTCC) còn th c hi n các nhi m v khác do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. 4. Ho t ng thanh tra, ki m tra c a Thanh tra giao thông 4.1. Khi ti n hành thanh tra, ki m tra thư ng xuyên t i b n xe, tr m ngh xe, i m ón, tr khách. Thanh tra giao thông ph i tuân theo quy nh sau: a) Ph i t ch c thành t , nhóm thanh tra, ki m tra theo a bàn qu n lý v n t i ư c phân công. b) T , nhóm thanh tra giao thông th c hi n vi c x lý vi ph m theo thNm quy n; trư ng h p vư t quá thNm quy n ph i chuy n h sơ lên c p trên ho c cơ quan khác có thNm quy n x lý và t ng h p báo cáo k t qu lên c p trên theo quy nh. c) Cá nhân thanh tra viên không ư c t ý ti n hành vi c thanh tra, ki m tra. Trư ng h p phát hi n các hành vi vi ph m, thanh tra viên ph i có trách nhi m thông báo ngay cho ngư i lãnh o tr c ti p ho c cơ quan có thNm quy n. 4.2. Khi ti n hành thanh tra, ki m tra nh kỳ ho c t xu t i v i doanh nghi p tham gia ho t ng kinh doanh v n t i khách liên t nh b ng ô tô thì ph i thành l p oàn thanh tra, ki m tra theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n như sau: a) oàn thanh tra, ki m tra nh kỳ i v i doanh nghi p ư c thành l p theo quy t nh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam (C c BVN) ho c Giám c S GTVT, S GTCC ho t ng trong ph m vi qu n lý v n t i khách liên t nh ư c phân công và th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra; b) oàn thanh tra, ki m tra t xu t i v i doanh nghi p ư c thành l p theo quy t nh c a: Trư ng ban Thanh tra giao thông S GTVT, S GTCC ho t ng trong ph m vi a phương; Chánh Thanh tra giao thông Khu QL B ho t ng trong ph m vi ư c phân công và ph i ph i h p v i thanh tra giao thông S GTVT, S GTCC. Vi c thanh tra, ki m tra t xu t i v i doanh nghi p ư c th c hi n trong nh ng trư ng h p sau: - Khi phát hi n doanh nghi p thư ng xuyên có d u hi u vi ph m các quy nh v ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ô tô như: ưa xe không i u ki n vào kinh doanh v n t i khách, k ch , treo bi n trên xe ôtô không úng tuy n ăng ký, lái xe ch y không úng tuy n, không có s nh t trình ch y xe; l p b n xe b t h p pháp, lái xe ón, tr khách không úng nơi quy nh, lèn khách, bán khách... - Khi có ch o c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n yêu c u tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ô tô. - Khi nh n ư c yêu c u, ph n ánh c a cơ quan thông tin i chúng ho c ơn, thư ki n ngh c a khách i xe, c a t ch c, cá nhân có liên quan. c) Vi c thanh tra, ki m tra t xu t t i tr m thu phí ư c th c hi n theo quy t nh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam.
  3. d) Sau khi ti n hành thanh tra, ki m tra nh kỳ ho c t xu t i v i doanh nghi p tham gia ho t ng kinh doanh v n t i khách liên t nh b ng ô tô, oàn thanh tra, ki m tra ph i báo cáo k t qu thanh tra, ki m tra và ki n ngh bi n pháp x lý, kh c ph c v i cơ quan ra quy t nh thanh tra, ki m tra. 5. N i dung thanh tra, ki m tra Thanh tra giao thông ti n hành vi c thanh tra, ki m tra, x lý các hành vi vi ph m quy nh v ho t ng v n t i khách liên t nh b ng ô tô theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a Thông tư này, t p trung vào nh ng n i dung sau: 5.1. i v i b n xe h p pháp, tr m ngh xe khách, i m ón tr khách, tr m thu phí c u, ư ng b , thanh tra giao thông t p trung ki m tra, ngăn ch n và x lý các hành vi vi ph m sau: a) Xe không i u ki n vào ho t ng trên tuy n; b) Xe ch y không úng tuy n, l ch trình, hành trình v n t i, không có s nh t trình ch y xe; c) Lái xe không ch p hành các quy nh v an toàn v n t i khách; d) Xe v n chuy n khách theo phương th c h p ng mà không có h p ng v i khách, không có phù hi u xe h p ng; ) Thu ti n c a khách cao hơn giá vé ã ăng ký, t ý thu thêm ti n c a khách. 5.2. i v i b n xe b t h p pháp, i m ón, tr khách không úng quy nh, thanh tra giao thông t p trung vào các ho t ng sau: a) Ngăn ch n và ình ch ngay hành vi vi ph m hành chính; l p biên b n và x ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n i v i lái xe, doanh nghi p vi ph m. b) Thư ng xuyên theo dõi, n m tình hình ho t ng v n t i khách liên t nh trên a bàn qu n lý phát hi n b n xe b t h p pháp, i m ón, tr khách không úng quy nh; ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n và ph i h p v i các l c lư ng ch c năng xoá b "b n cóc", "xe dù". 6. T ch c th c hi n 6.1. C c ư ng b Vi t Nam: a) Ch o l c lư ng thanh tra giao thông tr c thu c th c hi n thanh tra, ki m tra theo hư ng d n c a Thông tư này. b) T ch c t p hu n nghi p v cho l c lư ng Thanh tra giao thông c a C c BVN và các S GTVT, S GTCC. c) Ch o, hư ng d n Thanh tra giao thông các Khu Qu n lý ư ng b óng trên a bàn các t nh ph i h p v i Thanh tra giao thông các S GTVT, S GTCC th ng nh t
  4. k ho ch thanh tra, ki m tra các tuy n v n t i khách liên t nh ư c phân công qu n lý; ch o vi c ki m tra t xu t t i các tr m thu phí c u, ư ng b . d) Gi i quy t nh ng ki n ngh , xu t c a Thanh tra giao thông các S GTVT, S GTCC theo thNm quy n ho c t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i. 6.2. Các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính: a) Ch o Thanh tra giao thông thu c S GTVT, S GTCC th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra trên các tuy n v n t i khách liên t nh qua a phương. b) Ch o Thanh tra giao thông thu c S GTVT, S GTCC tham gia i ki m tra liên ngành theo ch o c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra, phát hi n và x lý các i m "cơm tù", "xe dù", "b n cóc" t i a phương. c) Có trách nhi m xem xét và gi i quy t nh ng ki n ngh c a Thanh tra giao thông thu c S ho c Thanh tra giao thông các Khu Qu n lý ư ng b khi ư c yêu c u. 7. Ph i h p ho t ng 7.1. C c ư ng b Vi t Nam trong ph m vi ch c năng nhi m v , quy n h n c a mình, căn c Quy ch ph i h p ho t ng gi a C c ư ng b Vi t Nam và C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, ch ng xây d ng chương trình, k ho ch ph i h p ho t ng gi a hai C c. 7.2. Các S GTVT, S GTCC nghiên c u và xây d ng quy ch ph i h p v i Công an cùng c p tăng cư ng trao i thông tin nghi p v và ph i h p ch t ch gi a hai ngành trong vi c xoá b "xe dù", "b n cóc" a phương. 8. X lý vi ph m Thanh tra giao thông trong khi thi hành nhi m v mà có hành vi tiêu c c, thi u trách nhi m, nh n h i l thì b x lý theo quy nh t i Quy t nh s 1467/2003/Q - BGTVT ngày 22/5/2003 c a B Giao thông v n t i quy nh t m th i trách nhi m c a t ch c, cá nhân và hình th c x lý vi ph m i v i cá nhân trong ho t ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a. 9. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, C c BVN, các S GTVT, S GTCC báo cáo k p th i v B Giao thông v n t i nh ng vư ng m c phát sinh xem xét b sung, s a i./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương,
  5. - Các V : Pháp ch , TCCB, - C c ư ng b Vi t Nam, - C c KVN, SVN, Đào Đình Bình - Các S GTVT, GTCC, - T ng C c CSND (C13, C26), - Hi p h i V n t i ô tô Vi t Nam, - C c Ki m tra văn b n QPPL B TPháp, - Công báo, - Lưu VP, VT(2).
Đồng bộ tài khoản