Thông tư số 123/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư số 123/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 123/2003/tt-btc', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 123/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 123/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 123/2003/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯ NG D N VI C H TR KINH PHÍ T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO CÁC T CH C CHÍNH TRN XÃ H I-NGH NGHI P, T CH C XÃ H I, T CH C XÃ H I-NGH NGHI P I V I NH NG HO T NG G N V I NHI M V C A NHÀ NƯ C Căn c Quy t nh s 21/ 2003 /Q -TTg ngày 29/01/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ngân sách Nhà nư c h tr cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p i v i nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c. B Tài chính hư ng d n c th vi c h tr kinh phí t ngân sách Nhà nư c cho các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p (sau ây g i t t là các H i) i v i nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Kinh phí b o m ho t ng c a các H i do các H i t b o m theo quy nh c a pháp lu t. Nhà nư c không giao ch tiêu biên ch cho các H i, vi c xác nh s lư ng cán b c n thi t b o m ho t ng do các H i xem xét t quy t nh cho phù h p. 2. Nhà nư c không giao kinh phí theo s biên ch c a các H i mà th c hi n vi c h tr t ngân sách Nhà nư c cho các H i có nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c theo các nguyên t c quy nh t i Kho n 2, i u 2, Quy t nh s 21/2003/Q -TTg ngày 29/1/2003 c a Th tư ng Chính ph . II. NH NG QUY NNH C TH 1. Ngân sách Nhà nư c h tr cho các H i có nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c theo các nguyên t c quy nh t i Kho n 2, i u 2, Quy t nh s 21/2003/Q -TTg ngày 29/1/2003 c a Th tư ng Chính ph , c th như sau: - Ngân sách Nhà nư c h tr toàn b ho c m t ph n kinh phí i v i các ho t ng ư c Th tư ng Chính ph giao ( i v i các H i Trung ương), ư c Ch t ch U ban nhân dân các c p giao ( i v i các H i a phương). Khi ư c Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân các c p giao th c hi n nhiêm v c a Nhà nư c, các H i l p án ( ho c k ho ch tri n khai) kèm theo d toán kinh phí th c hi n g i cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành cùng c p
  2. thu c lĩnh v c ó thNm nh b o m tính kh thi c a án (ho c k ho ch tri n khai). Sau khi có ý ki n thNm nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành, H i g i án (ho c k ho ch tri n khai), d toán kinh phí, ý ki n thNm nh và văn b n giao nhi m v c a Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch UBND các c p n cơ quan tài chính cùng c p thNm nh d toán kinh phí. D toán kinh phí th c hi n án (ho c k ho ch tri n khai) ph i căn c vào ch chi tiêu tài chính hi n hành, có chi ti t tính toán c th ; trong ó xác nh ph n kinh phí H i t b o m, ph n kinh phí ngh ngân sách Nhà nư c h tr . Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m thNm nh d toán, t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t m c kinh phí ngân sách Nhà nu c h tr cho H i th c hi n. Khi k t thúc công vi c, H i ph i báo cáo k t qu công vi c ã th c hi n v i Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch UBND ã giao nhi m v cho H i, ng g i cơ quan tài chính và cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành cùng c p theo dõi và qu n lý. 2. Ngân sách Nhà nư c h tr kinh phí i v i các s n phNm, tác phNm, các ho t ng do các H i ã th c hi n có giá tr th c ti n, em l i l i ích thi t th c cho xã h i, ư c c p có thNm quy n quy t nh. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c ngành, lĩnh v c có trách nhi m thNm nh giá tr th c ti n, l i ích thi t th c cho xã h i c a s n phNm, tác phNm, các ho t ng do H i ã th c hi n; trên cơ s ó ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p trình Th tư ng Chính ph ( i v i các H i Trung ương) và Ch t ch UBND ( i v i các H i a phương) quy t nh. 3. Biên ch c a H i th c hi n theo quy nh c a Chính ph . i v i các H i ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao biên ch thì ti p t c ư c ngân sách Nhà nư c h tr kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho s biên ch ó n h t năm 2005. Sau năm 2005, kinh phí b o m cho các ho t ng thư ng xuyên c a s biên ch ư c giao ư c th c hi n thông qua vi c ngân sách Nhà nư c h tr cho nh ng ho t ng c a H i có g n v i nhi m v c a Nhà nư c giao như quy nh t i i m 1 trên ây. Khi th c hi n cơ ch ngân sách Nhà nư c h tr cho các H i có nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c, ư c c p có thNm quy n giao, i v i nh ng ngư i ang trong biên ch v n ư c b o m ch (như ch nâng lương, b t, ch b o hi m, hưu trí...) theo quy nh hi n hành. 4. Khi các H i ư c Th tư ng Chính ph cho phép t ch c h i ngh t ng k t các phong trào i n hình tiên ti n trong ph m vi c nư c, t ch c i h i theo nhi m kỳ; trên cơ s d toán chi tiêu h i ngh theo ch chi tiêu tài chính hi n hành, kh năng ngu n kinh phí c a H i, cơ quan tài chính các c p ( Trung ương là B Tài chính, a phương là s Tài chính) xem xét, h tr m t ph n kinh phí theo kh năng c a ngân sách Nhà nư c.
  3. 5. Trư ng h p các H i ư c Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân các c p quy t nh trang b ô tô; xây d ng, mua ho c thuê tr s làm vi c thì ư c ngân sách Nhà nư c xem xét, h tr m t ph n kinh phí, c th : - V mua xe ô tô: Trên cơ s tiêu chuNn trang b ô tô theo quy nh hi n hành và ngu n kinh phí t b o m c a H i, cơ quan tài chính các c p xem xét h tr m t ph n kinh phí H i mua xe ô tô ph c v công tác theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. - V xây d ng tr s : i v i nh ng trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân cho phép xây d ng tr s , trên cơ s h sơ thi t k k thu t, d án u tư xây d ng tr s ư c c p có thNm quy n phê duy t, H i báo cáo v i cơ quan K ho ch và cơ quan Tài chính cùng c p ư c xem xét h tr m t ph n v n u tư xây d ng cơ b n, b trí trong d toán ngân sách hàng năm. - Trư ng h p các H i ư c Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân cho phép mua ho c thuê tr s làm vi c, trên cơ s h p ng mua ho c thuê tr s , giá c hi n hành và ngu n tài chính t b o m c a H i, cơ quan tài chính các c p xem xét trình c p có thNm quy n quy t nh h tr m t ph n kinh phí H i mua ho c thuê tr s làm vi c . 6. L p d toán, c p phát và quy t toán kinh phí : - Hàng năm, sau khi ư c cơ quan có thNm quy n giao th c hi n nhi m v c a Nhà nư c; Căn c ch chi tiêu tài chính hi n hành, các H i l p d toán kinh phí theo hư ng d n t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c, g i cơ quan tài chính cùng c p t ng h p, trình c p có thNm quy n phê duy t m c ngân sách Nhà nư c h tr cho H i. - Cơ quan Kho b c Nhà nư c các c p th c hi n ki m soát chi kinh phí ngân sách h tr theo quy nh hi n hành. - Các H i ch u trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ư c ngân sách nhà nư c h tr úng ch , th c hi n quy ch công khai tài chính theo quy nh hi n hành. - Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành cùng c p ki m tra vi c s d ng kinh phí do ngân sách Nhà nư c h tr , b o m úng ch , úng m c ích ; xét duy t quy t toán theo quy nh hi n hành. III. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng trên công báo. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Tài chính xem xét, s a i cho phù h p. Nguy n Công Nghi p
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản