intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tư số 130/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

214
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 130/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 130/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦ c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   S è   1 3 0 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 9   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2004 Híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè 161/2004/N§­CP ngµy 07/9/2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n  vµ thÞ trêng chøng kho¸n C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02/7/2002; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14/11/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña   Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02/7/2002;   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   161/2004/N§­CP   ngµy   07/9/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh   vùc chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n;  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ, quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé   Tµi chÝnh; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè 161/2004/N§­CP ngµy 07/9/2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö   ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ thÞ   trêng chøng kho¸n nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng ®iÒu chØnh vµ ph¹m vi ¸p dông  1.1. Xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng  kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng   kho¸n   ®îc   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸  nh©n,   tæ   chøc   cña   ViÖt   Nam   vµ   níc   ngoµi   (sau   ®©y   gäi  chung lµ  c¸ nh©n, tæ chøc), cã  hµnh vi cè   ý  hoÆc v«  ý  vi   ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­ êng   chøng   kho¸n   mµ   kh«ng   ph¶i   lµ   téi   ph¹m   vµ   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  ph¶i bÞ  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh.  §èi víi c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi, trong trêng hîp  ®iÒu  íc quèc tÕ  mµ  ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh  kh¸c th× sÏ ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ. 1.2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ   thÞ trêng chøng kho¸n bao gåm: a) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng ph¸t hµnh chøng  kho¸n ra c«ng chóng;
  2. 2 b) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  niªm yÕt chøng kho¸n trªn  Trung   t©m   Giao   dÞch   chøng   kho¸n,   Së   giao   dÞch   chøng   kho¸n; c) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ giao dÞch chøng kho¸n; d) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, ®¨ng   ký, lu ký chøng kho¸n, bï trõ vµ thanh to¸n c¸c giao dÞch  chøng kho¸n; ®) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  b¸o c¸o, c«ng bè  th«ng tin; e) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh lµm c¶n trë  viÖc thanh tra,  kiÓm tra hoÆc kh«ng thùc hiÖn kiÕn nghÞ cña tæ chøc thanh   tra, kiÓm tra. 2. ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 2.1.   H×nh   thøc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vµ   biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  7   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   161/2004/N§­CP   ngµy   07/9/2004   cña   ChÝnh  phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n (sau  ®©y gäi chung  lµ NghÞ ®Þnh 161/2004/N§­CP). 2.2. Ngêi ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t ph¶i c¨n cø vµo hµnh   vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n, h×nh thøc vµ  møc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i  Ch¬ng II NghÞ   ®Þnh 161/2004/ N§­CP vµ  c¸c t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ, t×nh  tiÕt  t¨ng nÆng quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu  6 NghÞ   ®Þnh  161/2004/N§­CP  ®Ó  quyÕt  ®Þnh ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t,  møc ph¹t, kÓ  c¶ h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung hoÆc ¸p dông  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ cho t¬ng øng víi møc ®é, tÝnh  chÊt cña hµnh vi vi ph¹m ®ã. 2.3. ViÖc ¸p dông møc ph¹t tiÒn, kÓ  c¶ khi vËn dông  c¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng, ®Òu kh«ng ® ­ îc   thÊp   h¬n   hoÆc   vît   qu¸   khung   ph¹t   tiÒn   ®∙   quy   ®Þnh.  ViÖc x¸c ®Þnh møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t ® îc thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­ CP   ngµy   14/11/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  chi  tiÕt   thi   hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.  2.4. §èi víi mét hµnh vi vi ph¹m, chØ ®îc ¸p dông mét  trong hai h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh lµ  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t  tiÒn. C¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung kh«ng ®îc ¸p dông ®éc  lËp mµ ph¶i ¸p dông kÌm theo h×nh thøc xö ph¹t chÝnh.     3. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng 3.1.   C¸c   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n  ®îc  quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh 161/2004/N§­CP. 
  3. 3 3.2. Mét sè t×nh tiÕt gi¶m nhÑ vµ t×nh tiÕt t¨ng nÆng   ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: a)  §èi víi  mét sè  t×nh  tiÕt  gi¶m  nhÑ, nh: chñ   ®éng  ng¨n chÆn vi ph¹m tiÕp diÔn, lµm gi¶m bít thiÖt h¹i; tù  nguyÖn kh¾c phôc hËu qu¶; tù  nguyÖn båi thêng thiÖt h¹i  do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cña m×nh g©y ra sÏ  do ng êi  cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh xem xÐt, quyÕt  ®Þnh; vi ph¹m do thiÕu hiÓu biÕt; do bÞ  lÖ  thuéc vÒ  vËt  chÊt hoÆc tinh thÇn, do bÞ xói giôc, l«i kÐo, Ðp buéc th×  ph¶i cã c¬ së, b»ng chøng ®Ó chøng minh. b)  §èi víi  mét sè  t×nh  tiÕt  t¨ng  nÆng,  nh: vi ph¹m  nhiÒu  lÇn  lµ  trêng hîp thùc hiÖn  nhiÒu  hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ  thÞ  tr êng chøng  kho¸n nhng tríc  ®ã  cha bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh;   t¸i ph¹m  lµ  trêng hîp tríc  ®ã   ®∙ bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh,  nhng cha  ®Õn “thêi h¹n  ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh”,  mµ  l¹i tiÕp tôc thùc  hiÖn  hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong cïng mét lÜnh vùc ®ã.  II. HµNH VI VI PH¹M  Mét   sè   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh  161/2004/N§­CP ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau:  1.   §iÓm   a   ­   Kho¶n   1   ­   §iÒu   8:   “Hå   s¬   ®¨ng   ký   ph¸t  hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng göi Uû ban Chøng kho¸n Nhµ   níc cã  th«ng tin sai lÖch hoÆc che dÊu sù  thùc”, lµ  viÖc  tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc t vÊn ph¸t hµnh cung cÊp nh÷ng  th«ng   tin   kh«ng   chÝnh   x¸c   hoÆc   cã   sù   che   dÊu   sù   thËt  trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh vÒ nh÷ng néi dung liªn quan  ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh, møc vèn ®iÒu lÖ ®∙ gãp, quyÕt ®Þnh  cña  ®¹i héi  ®ång cæ  ®«ng th«ng  qua viÖc ph¸t hµnh,  b¶n  c¸o b¹ch, cam kÕt b¶o l∙nh ph¸t hµnh. 2. §iÓm b ­ Kho¶n 1 ­ §iÒu 8: “Sö  dông c¸c th«ng tin   ngoµi b¶n c¸o b¹ch ®Ó th¨m dß thÞ trêng tríc khi ®îc phÐp  ph¸t   hµnh   chøng   kho¸n   ra   c«ng   chóng”,   lµ   viÖc   tæ   chøc  ph¸t hµnh  vµ  c¸c  ®èi tîng liªn quan,  sö  dông  th«ng tin  ngoµi b¶n c¸o b¹ch hoÆc nh÷ng th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c  víi néi dung b¶n c¸o b¹ch ®Ó qu¶ng c¸o, chµo mêi vÒ chøng  kho¸n ph¸t hµnh tríc khi  ®îc phÐp ph¸t hµnh chøng kho¸n  ra c«ng chóng. 3. Kho¶n 2 ­ §iÒu 8: “Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc t  vÊn ph¸t hµnh, tæ chøc kiÓm to¸n tham gia so¹n th¶o hå s¬  ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng cã  sù  gi¶ t¹o trong  hå  s¬   ®¨ng ký  ph¸t hµnh”, lµ  viÖc cè   ý  t¹o ra nh÷ng sè  liÖu kh«ng  ®óng vÒ  møc vèn  ®iÒu lÖ   ®∙ gãp, t×nh h×nh tµi 
  4. 4 chÝnh  vµ  kÕt qu¶ ho¹t   ®éng  s¶n xuÊt, kinh  doanh  cña tæ  chøc  ®¨ng  ký  ph¸t  hµnh.  Nh÷ng  sè  liÖu  nµy  g©y  ¶nh  hëng  ®Õn   quyÕt   ®Þnh   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ph¸t   hµnh   chøng   kho¸n   cña   Uû   ban   Chøng   kho¸n   Nhµ   níc   vµ   sù   ®¸nh  gi¸, quyÕt ®Þnh ®Çu t chøng kho¸n cña nhµ ®Çu t.  4.   §iÓm   a   ­   Kho¶n   1   ­   §iÒu   9:   “Hå   s¬   xin   cÊp   phÐp  niªm yÕt göi Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc cã  th«ng tin sai  lÖch hoÆc che dÊu sù  thËt”, lµ  viÖc tæ chøc niªm yÕt, tæ  chøc t vÊn niªm yÕt cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh«ng chÝnh  x¸c hoÆc cã  sù  che dÊu sù  thËt trong hå  s¬  xin cÊp phÐp  niªm   yÕt   vÒ   nh÷ng   néi   dung   liªn   quan   ®Õn   b¸o   c¸o   tµi  chÝnh;   møc   vèn   ®iÒu   lÖ   ®∙   gãp;   quyÕt   ®Þnh   cña   ®¹i   héi  ®ång   cæ   ®«ng,   héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vÒ   niªm   yÕt   cæ   phiÕu,  tr¸i phiÕu; b¶n c¸o b¹ch; cam kÕt b¶o l∙nh ph¸t hµnh; sè  lîng cæ  ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh vµ  tû  lÖ  n¾m gi÷  cæ   phÇn cña c¸c cæ ®«ng nµy. 5. Kho¶n 2 ­ §iÒu 8: “Tæ chøc niªm yÕt, tæ chøc t  vÊn  niªm yÕt, tæ chøc kiÓm to¸n tham gia so¹n th¶o hå s¬ niªm  yÕt cã sù gi¶ t¹o trong hå s¬ niªm yÕt”, lµ viÖc cè ý t¹o  ra nh÷ng sè  liÖu kh«ng  ®óng vÒ  møc vèn  ®iÒu lÖ   ®∙ gãp,  t×nh h×nh tµi chÝnh vµ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh  doanh  cña  tæ chøc  xin  phÐp  niªm yÕt. Nh÷ng  sè  liÖu  nµy  g©y ¶nh hëng  ®Õn quyÕt  ®Þnh cÊp phÐp niªm yÕt cña Uû  ban  Chøng   kho¸n   Nhµ   níc   vµ   sù   ®¸nh   gi¸,   quyÕt   ®Þnh   ®Çu   t  chøng kho¸n cña nhµ ®Çu t. 6. §iÓm b – Kho¶n 3 ­ §iÒu 10: “Giao dÞch chøng kho¸n  mµ  kh«ng thay  ®æi quyÒn së  h÷u chøng kho¸n”, lµ  viÖc mét  nhµ ®Çu t më nhiÒu tµi kho¶n giao dÞch hoÆc nhê ngêi kh¸c  ®øng   tªn   më   tµi   kho¶n   giao   dÞch   vµ   tiÕn   hµnh   mua,   b¸n  chøng kho¸n nh»m t¹o ra c¸c giao dÞch chøng kho¸n gi¶ t¹o   trªn   thÞ   trêng,   nhng   thùc   chÊt   th×   kh«ng   lµm   thay   ®æi  quyÒn së h÷u chøng kho¸n.  7. §iÓm c – Kho¶n 3 ­ §iÒu 10: “Th«ng  ®ång  ®Ó  thùc  hiÖn   viÖc   mua,   b¸n   chøng   kho¸n   nh»m   t¹o   cung,   cÇu   gi¶  t¹o”, lµ viÖc c¸c nhµ ®Çu t mÆc dï kh«ng cã môc ®Ých mua,  b¸n chøng kho¸n nhng muèn t¹o ra sù  cung – cÇu gi¶ t¹o  chøng kho¸n trªn thÞ  trêng nªn  ®∙ cïng nhau tho¶ thuËn,  thèng  nhÊt   viÖc   mua   vµ   b¸n   chøng   kho¸n   cïng   lo¹i:  tho¶   thuËn bªn mua, bªn b¸n; lo¹i chøng kho¸n giao dÞch; gi¸  c¶, khèi lîng, thêi gian ®Æt lÖnh giao dÞch chøng kho¸n.  8. §iÓm g ­ Kho¶n 3 ­ §iÒu 10: “B¸n chøng kho¸n díi  mäi h×nh thøc khi kh«ng së  h÷u chøng kho¸n vµo thêi  ®iÓm  giao dÞch”, lµ  viÖc nhµ   ®Çu t  b¸n chøng kho¸n khi kh«ng  së h÷u chøng kho¸n hoÆc së h÷u sè lîng chøng kho¸n Ýt h¬n  sè lîng chøng kho¸n ®Æt b¸n. 9. §iÓm b ­ Kho¶n 2 ­ §iÒu 18: “Kh«ng b¸o c¸o hoÆc  b¸o c¸o kh«ng kÞp thêi khi x¶y ra c¸c sù  kiÖn bÊt thêng 
  5. 5 cã  thÓ  g©y ¶nh hëng nghiªm träng  ®Õn kh¶ n¨ng tµi chÝnh  vµ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   dÞch   vô   chøng   kho¸n:   lµ   viÖc  c«ng ty chøng kho¸n kh«ng thùc hiÖn b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n  cho Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc, Trung t©m Giao dÞch chøng  kho¸n, Së  Giao dÞch chøng kho¸n trong vßng 24 giê  kÓ  tõ  thêi ®iÓm x¶y ra c¸c sù kiÖn quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 56   NghÞ   ®Þnh   144/2003/N§­CP   ngµy   28/11/2003   cña   ChÝnh   phñ;  c«ng ty qu¶n lý  quü  kh«ng thùc hiÖn b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n  cho Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc, Trung t©m Giao dÞch chøng  kho¸n, Së  Giao dÞch chøng kho¸n trong vßng 24 giê  kÓ  tõ  thêi ®iÓm x¶y ra c¸c sù kiÖn quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 57   NghÞ   ®Þnh   144/2003/N§­CP   ngµy   28/11/2003   cña   ChÝnh   phñ;  tæ chøc lu ký  kh«ng b¸o c¸o hoÆc b¸o c¸o kh«ng kÞp thêi  khi x¶y ra c¸c sù  kiÖn bÊt thêng theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. 10. Kho¶n 1 ­ §iÒu 20 quy  ®Þnh vÒ  “Hµnh vi  ®èi phã,  kh«ng  cung  cÊp  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu,  chøng tõ, sè  liÖu nh»m tr×  ho∙n, trèn tr¸nh yªu cÇu cña  tæ chøc thanh tra, ®oµn thanh tra hoÆc thanh tra viªn khi   ®ang lµm nhiÖm vô”, lµ  viÖc kh«ng cung cÊp hoÆc cè  t×nh  kÐo dµi thêi gian cung cÊp c¸c hå  s¬, tµi liÖu theo yªu  cÇu cña  ®oµn kiÓm  tra,  thanh tra;  kh«ng  bè  trÝ, bè  trÝ  kh«ng kÞp thêi hoÆc bè  trÝ  ngêi kh«ng cã  tr¸ch nhiÖm lµm  viÖc   víi   ®oµn  kiÓm   tra,   thanh  tra;   kh«ng   cung  cÊp   ®óng   víi thùc tÕ  c¸c th«ng tin, b¸o c¸o, chøng tõ, sæ kÕ  to¸n  vµ  nh÷ng hå  s¬, tµi liÖu kh¸c theo yªu cÇu cña  ®oµn kiÓm  tra, thanh tra; c¸c hµnh vi tr×  ho∙n, lÈn tr¸nh hoÆc thñ  ®o¹n ®èi phã kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.      III. THÈM QUYÒN Vµ THñ TôC Xö PH¹T  VI PH¹M HµNH CHÝNH 1. ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.1.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 21 NghÞ   ®Þnh 161/2004/N§­CP lµ  Ch¸nh Thanh tra Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc.  1.2.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 21 NghÞ   ®Þnh 161/2004/N§­CP lµ  Thanh tra viªn Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc.    1.3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp lµ ngêi cã thÈm  quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n  3 §iÒu 21 NghÞ   ®Þnh 161/2004/N§­CP,  ®ång thêi ph¶i th«ng  b¸o   b»ng   v¨n   b¶n   cho   Uû   ban   Chøng   kho¸n   Nhµ   níc   trong  thêi h¹n 03 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t. 
  6. 6 2. QuyÕt ®Þnh xö ph¹t 2.1. QuyÕt ®Þnh xö ph¹t ph¶i do ngêi cã thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ký vµ ®ãng dÊu. 2.2. Trêng hîp mét tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÒu  lo¹i hµnh  vi vi ph¹m hµnh  chÝnh  kh¸c nhau,  th×  ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh chÝnh  chØ  ra mét quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t.  Trêng hîp cã  nhiÒu tæ chøc,  c¸ nh©n  cïng  thùc hiÖn  hµnh  vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh,  th×  ngêi cã  thÈm  quyÒn  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh  chÝnh c¨n cø vµo tÝnh chÊt,  møc ®é vi ph¹m cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó ra quyÕt ®Þnh   xö ph¹t riªng ®èi víi tõng tæ chøc, c¸ nh©n vÒ hµnh vi vi   ph¹m. 2.3. Trong trêng hîp h×nh thøc, møc xö  ph¹t vît qu¸  thÈm quyÒn cña ngêi xö  ph¹t th×  ngêi  ®ã  ph¶i chuyÓn toµn  bé  hå  s¬, tµi liÖu vÒ  vi ph¹m lªn ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t trong thêi h¹n 05 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy hoµn tÊt  hå s¬ vi ph¹m.      3. §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m Trong qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n th×  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong  ®oµn thanh tra ph¶i cã  v¨n b¶n ra  lÖnh  ®×nh  chØ  ngay  hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh  theo  qui  ®Þnh t¹i §iÒu 23 NghÞ   ®Þnh 161/2004/N§­CP. NÕu c¸c thµnh  viªn trong  ®oµn thanh tra, kiÓm tra kh«ng cã  thÈm quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ   hµnh   vi   vi   ph¹m   th×   Trëng   ®oµn  thanh  tra,  kiÓm tra ph¶i b¸o c¸o ngay  b»ng  v¨n b¶n cho  ngêi cã  thÈm quyÒn  ®Ó  ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ hµnh vi vi  ph¹m. 4. ChuyÓn giao vô  viÖc cho ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh 4.1. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, c¬ quan b¶o vÖ ph¸p  luËt, trong qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tra,  ®iÒu tra  ®èi  víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc nÕu ph¸t hiÖn cã  vi ph¹m hµnh  chÝnh   trong   lÜnh   vùc   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng  kho¸n, nhng kh«ng thuéc thÈm quyÒn xö  ph¹t cña m×nh th×  ph¶i chuyÓn toµn bé  hå  s¬  vô  viÖc vµ   ®Ò  xuÊt xö  lý  b»ng  v¨n b¶n tíi Bé  Tµi chÝnh (Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc)  ®Ó  gi¶i quyÕt. Hå  s¬  bao gåm: biªn b¶n vÒ  viÖc vi ph¹m hµnh  chÝnh  (b¶n   gèc),   c¸c   chøng   cø,   tµi   liÖu,   d÷   liÖu,  tang   vËt… cã  liªn quan   ®Õn  hµnh  vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh trong  lÜnh vùc chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n thu thËp ®­ îc trong qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tra, ®iÒu tra.  4.2. Trong trêng hîp c¸c vô  viÖc vi ph¹m hµnh chÝnh  trong  lÜnh   vùc   chøng   kho¸n   vµ  thÞ  tr êng   chøng  kho¸n   do 
  7. 7 c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   Nhµ   níc,   c¬   quan   b¶o   vÖ   ph¸p   luËt  chuyÓn ®Õn, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm: a)   TiÕp   nhËn   toµn   bé   hå   s¬   tµi   liÖu   vÒ   vô   viÖc   vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®ã. Trong trêng hîp hå  s¬  tµi liÖu, biªn  b¶n vô viÖc vi ph¹m hµnh chÝnh do c¬ quan kh¸c chuyÓn ®Õn  kh«ng   ®óng   thñ   tôc   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   24   NghÞ   ®Þnh  161/2004/N§­CP hoÆc néi dung biªn b¶n kh«ng phï  hîp víi  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 25   NghÞ   ®Þnh 161/2004/N§­CP vµ  Th«ng   t híng dÉn nµy th×  Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc chuyÓn tr¶  l¹i hå s¬, tµi liÖu cho c¬ quan lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh   chÝnh vµ yªu cÇu söa ®æi, bæ sung ®Çy ®ñ. b) Qua xem xÐt nÕu thÊy hå s¬, tµi liÖu, chøng cø cha  ®Çy  ®ñ  c¨n cø  ®Ó  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh th×  Uû  ban  Chøng kho¸n Nhµ níc cã thÓ thanh tra, kiÓm tra, x¸c minh,  bæ sung chøng cø vµ  ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh, nÕu thÊy cã   ®Çy  ®ñ  c¬  së  chøng minh, kÕt luËn vÒ  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh.  5.   Hå   s¬   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n  Sau khi ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh th× ®oµn thanh tra, kiÓm tra hoÆc   thanh tra viªn ph¶i hoµn thiÖn hå  s¬  xö  ph¹t  ®Ó  bµn giao  cho bé  phËn cã  chøc n¨ng gi¸m s¸t, thanh tra  ®Ó  theo dâi  viÖc chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh xö ph¹t, hå s¬ gåm: ­ Biªn b¶n vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh (b¶n gèc); ­ QuyÕt ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh (b¶n gèc); ­ C¸c hå  s¬, tµi liÖu liªn quan  ®Õn hµnh vi vi ph¹m  ®ã; ­ Biªn b¶n tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh (nÕu cã); ­ C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c. 6. Tr×nh tù, thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Khi xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng   kho¸n,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö  ph¹t   ph¶i   thùc   hiÖn   ®óng   tr×nh   tù,   thñ   tôc   xö   ph¹t   vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®îc quy  ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh xö  lý  vi ph¹m  hµnh   chÝnh   ngµy   02/7/2002,   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP  ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh  mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh, NghÞ  ®Þnh 161/2004/N§­CP vµ c¸c híng dÉn trong Th«ng t nµy. IV. Tæ CHøC THùC HIÖN
  8. 8 Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc híng dÉn, chØ  ®¹o c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n trong tæ chøc thanh tra chuyªn ngµnh chøng  kho¸n   qu¸n   triÖt   vµ   thùc   hiÖn   nghiªm   tóc   c¸c   quy   ®Þnh  trong viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  khã  kh¨n, víng m¾c  cÇn kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  xem xÐt, gi¶i  quyÕt. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2