Thông tư số 135/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Thông tư số 135/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 135/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon (min 94%) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 135/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 135/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 2 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI M T HÀNG OXADIAZON (MIN 94%) Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi iv im t hàng Oxadiazon (min 94%) như sau: i u 1. Thu su t thu nh p khNu m t hàng Oxadiazon (min 94%). i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t hàng Oxadiazon (min 94%) thu c nhóm 29.34 quy nh t i Quy t nh 106/2007/Q -BTC ngày 20/12/2007 c a B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu xu t khNu, bi u thu nh p khNu ưu ãi thành mã hàng và m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. Hi u l c thi hành. Thông tư này có hi u l c thi hành và áp d ng i v i các T khai hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan sau 45 ngày k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW;
  2. - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI (Ban hành kèm theo Thông tư s 135/2009/TT-BTC ngày 2 /7/2009 c a B Tài chính) Mã hàng Mô t hàng hoá Thu su t (%) 29.34 Các axit nucleic và mu i c a chúng; ã ho c chưa xác nh v m t hoá h c; h p ch t d vòng khác. 2934 10 00 00 - H p ch t có ch a 1 vòng thiazol chưa ngưng t ( ã 0 ho c chưa hydro hóa) trong c u trúc 2934 20 00 00 - H p ch t có ch a trong c u trúc 1 vòng benzothiazol 0 ( ã ho c chưa hydro hóa), chưa ngưng t thêm 2934 30 00 00 - H p ch t có ch a trong c u trúc 1 vòng phenothiazin 0 ( ã ho c chưa hydro hóa), chưa ngưng t thêm - Lo i khác: 2934 91 00 00 - - Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam 0 (INN), cloxazolam (INN),dextromoramit (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), phedimetrazin (INN), phenmetrazin (INN) và sufentanil (INN); mu i c a chúng 2934 99 - - Lo i khác: 2934 99 10 00 - - - Axit nucleic và mu i c a nó 10 2934 99 20 00 - - - Sultones; sultams; diltiazem 5 2934 99 30 00 - - - Axit penicillanic 6-Amino 0 2934 99 90 - - - Lo i khác: 2934 99 90 10 - - - - Oxadiazon (min 94%) 0 2934 99 90 90 - - - - Lo i khác 5
Đồng bộ tài khoản