Thông tư số 14/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
106
lượt xem
11
download

Thông tư số 14/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 14/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng chính sách xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 14/2009/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 14/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T THI HÀNH VI C H TR LÃI SU T I V I CÁC KHO N VAY C A NGƯ I NGHÈO VÀ CÁC I TƯ NG CHÍNH SÁCH KHÁC T I NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Quy t nh s 579/Q -TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t i v i các kho n vay t i Ngân hàng Chính sách xã h i; Căn c Quy t nh s 622/Q -TTg ngày 17 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy t nh s 579/Q -TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t i v i các kho n vay t i Ngân hàng Chính sách xã h i; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh chi ti t thi hành vi c h tr lãi su t i v i các kho n vay c a ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác t i Ngân hàng Chính sách xã h i (dư i ây g i t t là h tr lãi su t) như sau: i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng quy nh v h tr lãi su t 1. Toàn b khách hàng vay t i Ngân hàng Chính sách xã h i theo cơ ch cho vay hi n hành ư c h tr lãi su t theo quy nh c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này. 2. Lo i cho vay ư c h tr lãi su t là các kho n cho vay ng n h n, trung h n và dài h n c a khách hàng vay t i Ngân hàng Chính sách xã h i ư c gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 5 năm 2009 n ngày 31 tháng 12 năm 2009. i u 2. Th i h n, m c lãi su t và phương th c h tr lãi su t 1. Th i h n vay ư c h tr lãi su t t i a là 24 tháng áp d ng i v i t ng kho n vay trong h n, ư c tính t ngày gi i ngân n 31 tháng 12 năm 2011. Không ư c tính h tr lãi su t i v i kho ng th i gian kho n vay b quá h n tr n , gia h n n và kho ng th i h n vay th c t vư t quá 24 tháng. 2. M c lãi su t h tr cho khách hàng vay: a) i v i nh ng kho n vay có lãi su t cho vay ang th c hi n l n hơn 4%/năm: M c lãi su t h tr cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên s dư n vay và th i h n cho vay th c t . b) i v i nh ng kho n vay có lãi su t cho vay ang th c hi n nh hơn ho c b ng 4%/năm: M c lãi su t h tr là toàn b lãi su t ti n vay tính trên s dư n vay và th i h n cho vay th c t (lãi su t cho vay là 0%/năm). 3. Phương th c th c hi n h tr lãi su t: Khi thu lãi ti n vay, Ngân hàng Chính sách xã h i gi m tr s lãi ti n vay ư c h tr cho khách hàng vay. i v i các kho n vay thu c di n ư c ân h n (Chương trình Tín d ng i v i h c sinh, sinh viên …), Ngân hàng Chính sách xã h i ư c th c hi n gi m lãi su t tương ng v i m c và th i gian h tr lãi su t theo quy nh t i kho n 1 và 2 i u này th i i m thu lãi. i u 3. Quy trình và trách nhi m c a khách hàng vay, Ngân hàng Chính sách xã h i
  2. 1. i v i khách hàng vay có kho n vay ư c h tr lãi su t: a) S d ng v n vay úng m c ích thu c i tư ng h tr lãi su t ã ghi trong Gi y ngh vay v n kiêm phương án s n xu t và kh ư c nh n n (ho c văn b n có giá tr tương ương). N u s d ng v n vay không úng m c ích, thì không ư c h tr lãi su t, ph i hoàn tr cho Ngân hàng Chính sách xã h i s lãi ti n vay ư c h tr trư c ó và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. b) Th c hi n các quy nh c a Ngân hàng Chính sách xã h i v th t c vay v n và h tr lãi su t. c) i v i khách hàng vay là doanh nghi p, h p tác xã, h ch toán kho n chi tr lãi ti n vay theo úng s ti n lãi ph i tr cho Ngân hàng Chính sách xã h i, sau khi ư c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. d) Yêu c u Ngân hàng Chính sách xã h i nơi cho vay th c hi n h tr lãi su t theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này. 2. i v i Ngân hàng Chính sách xã h i: a) Hư ng d n c th cho khách hàng vay làm th t c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. b) Th c hi n h tr lãi su t cho khách hàng vay theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này; không ư c t ch i h tr lãi su t, n u ngư i vay thu c i tư ng ư c vay v n và h tr lãi su t; nh kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B Tài chính ki m tra, giám sát tình hình h tr lãi su t. c) T ch i các yêu c u h tr lãi su t c a khách hàng vay không úng quy nh c a pháp lu t. B x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i các trư ng h p h tr lãi su t không úng quy nh c a pháp lu t. d) Khi thu lãi ti n vay, Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n vi c gi m tr s lãi ti n vay ph i tr c a khách hàng vay b ng v i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p n ngày 31 tháng 12 năm 2011, i v i kho n cho vay trung, dài h n chưa n kỳ h n thu lãi ti n vay, thì Ngân hàng Chính sách xã h i ph i tính s lãi ti n vay ph i tr c a khách hàng vay và th c hi n vi c gi m tr s lãi ti n vay b ng v i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t. Vi c tính, h ch toán thu lãi ti n vay ư c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. ) L p gi y xác nh n h tr lãi su t có xác nh n c a khách hàng vay và Ngân hàng Chính sách xã h i (ký tên, óng d u) làm ch ng t ki m tra, giám sát: - Gi y xác nh n h tr lãi su t ư c l p thành 02 b n, 01 b n lưu gi h sơ tín d ng, 01 b n g i cho khách hàng vay. - Gi y xác nh n h tr lãi su t có nh ng n i dung: S Gi y ngh vay v n kiêm phương án s n xu t và kh ư c nh n n (ho c văn b n có giá tr tương ương) và th i i m ký k t; tên và a ch c a khách hàng vay, Ngân hàng Chính sách xã h i nơi cho vay; s tài kho n c a khách hàng vay; m c ích s d ng v n vay; kỳ h n tính thu lãi cho vay (kho ng th i gian tính thu lãi); th i h n cho vay và th i h n ư c h tr lãi su t; lãi su t cho vay; dư n cho vay ư c h tr lãi su t; s lãi ti n vay ph i tr tính theo lãi su t trong Gi y ngh vay v n kiêm phương án s n xu t và kh ư c nh n n (ho c văn b n có giá tr tương ương); s lãi ti n vay ã h tr lãi su t cho khách hàng vay (ghi b ng s và b ng ch ); ký tên và óng d u c a khách hàng vay, Ngân hàng Chính sách xã h i (ký tên i v i khách hàng vay là cá nhân, h gia ình). - Ngân hàng Chính sách xã h i quy nh th i i m, nh kỳ l p gi y xác nh n h tr lãi su t phù h p v i t ng lo i khách hàng vay v n theo các chương trình m b o vi c h tr lãi su t úng quy nh c a pháp lu t. e) Th c hi n vi c ki m tra trư c, trong và sau khi cho vay m b o vi c h tr lãi su t theo úng quy nh c a pháp lu t. N u phát hi n khách hàng vay s d ng v n vay không úng m c ích thu c
  3. i tư ng h tr lãi su t, thì thu h i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t trư c ó; trư ng h p không thu h i ư c, thì báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý ho c kh i ki n vi c vi ph m cam k t vay v n c a khách hàng vay. g) G i gi y ăng ký k ho ch và báo cáo s ti n h tr lãi su t cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B Tài chính theo các m u t i Ph l c Thông tư này: - Gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t hàng quý theo m u 01 Ph l c Thông tư này và g i ch m nh t là ngày 15 c a tháng u quý; gi y ăng ký k ho ch h tr l i su t quý III năm 2009 g i ch m nh t là ngày 25 tháng 7 năm 2009. - Báo cáo tình hình th c hi n h tr lãi su t hàng quý theo các m u 02 và 03 Ph l c Thông tư này và g i ch m nh t là ngày 15 c a tháng u quý li n k v i quý báo cáo, m b o chính xác và úng th i h n. Báo cáo tình hình th c hi n h tr lãi su t tháng 5 và tháng 6 năm 2009 g i ch m nh t là ngày 30 tháng 7 năm 2009. h) Theo dõi, th ng kê k p th i, chính xác các kho n cho vay ư c h tr lãi su t ph c v cho vi c ki m toán n i b , báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính và ki m tra, giám sát c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; m các tài kho n ho c áp d ng các h th ng qu n lý thích h p h ch toán, theo dõi riêng các kho n cho vay ư c h tr lãi su t, s lãi ti n vay h tr lãi su t do B Tài chính chuy n. i) Lưu gi h sơ các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 1. Hàng quý, trên cơ s báo cáo c a Ngân hàng Chính sách xã h i v tình hình th c hi n h tr lãi su t ti n vay (m u s 02 và 03), Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trích t ngu n ti n h tr lãi su t chuy n cho B Tài chính. B Tài chính c p s ti n này cho Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph i h p v i B Tài chính và các b , ngành có liên quan khác ti n hành vi c ki m tra, giám sát tình hình th c hi n h tr lãi su t phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành v ho t ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i và cơ ch h tr lãi su t. 3. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam giúp Th ng c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n các n i dung liên quan n t ch c th c hi n cơ ch h tr lãi su t: a) V Chính sách ti n t : Ph i h p v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam x lý các v n cơ ch h tr lãi su t; nh n Gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t và các báo cáo v tình hình h tr lãi su t c a Ngân hàng Chính sách xã h i; thông báo vi c chuy n s ti n h tr lãi su t cho B Tài chính. b) S Giao d ch: Th c hi n vi c h ch toán, chuy n s ti n h tr lãi su t cho B Tài chính. c) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Th c hi n vi c giám sát, ki m tra, thanh tra và x lý theo thNm quy n ho c ngh c p có thNm quy n x lý khi phát hi n Ngân hàng Chính sách xã h i, khách hàng vay có vi ph m quy nh c a pháp lu t v h tr lãi su t. d) Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Th c hi n vi c ki m tra, giám sát và thanh tra theo thNm quy n tình hình th c hi n quy nh c a pháp lu t v h tr lãi su t và báo cáo, xu t v i Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương x lý các v n phát sinh. i u 5. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 06 tháng 5 năm 2009.
  4. 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i, khách hàng vay v n t i Ngân hàng Chính sách xã h i ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 5; - Th tư ng và các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Ban Lãnh o NHNN; - B Tài chính; - Văn phòng Chính ph ; Nguy n ng Ti n - B Tư pháp ( ki m tra); - Công báo; - Lưu VP, V CSTT. M U 01 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- GI Y ĂNG KÝ K HO CH H TR LÃI SU T TI N VAY QUÝ …. NĂM …………. Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Chính sách ti n t ) Ngân hàng Chính sách xã h i ăng ký k ho ch h tr lãi su t i v i khách hàng vay quý … năm … theo quy nh t i Quy t nh s 579/Q -TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009, Quy t nh s 622/Q -TTg ngày 17/5/2009 và Thông tư s 14/2009/TT-NHNN như sau: ơn v : t ng Dư n cho vay ư c h S ti n h tr Ch tiêu tr lãi su t lãi su t T ng s Trong ó: 1. Cho vay h nghèo 2. Cho vay h c sinh, sinh viên 3. Cho vay i lao ng nư c ngoài có th i h n 4. Cho vay gi i quy t vi c làm
  5. 5. Cho vay Chương trình nư c s ch và v sinh MT 6. Cho vay vùng khó khăn 7. Cho vay mua tr ch m nhà 8. Cho vay h nghèo v nhà (theo Quy t nh 167) 9. Cho vay h DTTS BSCL (theo Quy t nh 74) 10. Cho vay các i tư ng khác ……., ngày … tháng … năm T NG GIÁM C (ký và óng d u) M U 02 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N H TR LÃI SU T TI N VAY THEO QUY T NNH S 579/Q -TTG VÀ THÔNG TƯ S 14/2009/TT-NHNN PHÂN THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH VAY V N QUÝ …….. NĂM ơn v : ng Lũy k t ngày 01/5/2009 Trong quý báo cáo n cu i tháng báo cáo Dư n S lãi S lãi cho vay ti n vay S lãi S lãi ti n vay S lư ng ư c h S lư ng ph i tr ti n vay ti n vay ư cB Ch tiêu khách tr lãi khách tính theo ã h tr ã h tr Tài hàng vay su t t i hàng vay lãi su t lãi su t lãi su t chính ư ch th i ư ch cho vay cho cho chuy n tr lãi i m tr lãi chưa khách khách cho su t cu i su t ư c hàng vay hàng vay h tr tháng HTLS lãi su t báo cáo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Cho vay h nghèo 2. Cho vay h c sinh, sinh viên 3. Cho vay i lao ng nư c ngoài có th i h n 4. Cho vay gi i quy t vi c làm 5. Cho vay Chương trình nư c s ch và v sinh MT 6. Cho vay vùng khó khăn 7. Cho vay mua tr ch m nhà
  6. 8. Cho vay h nghèo v nhà (theo Quy t nh 167) 9. Cho vay h DTTS BSCL (theo Quy t nh 74) 10. Cho vay các i tư ng khác K toán trư ng (Trư ng phòng k toán) Trư ng Ki m tra/Ki m toán n i b Hư ng d n t ng h p và g i báo cáo: - Phân các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo các chương trình cho vay mà Ngân hàng CSXH ang th c hi n. - C t (1): S lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t phát sinh trong quý báo cáo (không tính trùng theo s lư t món vay). - C t (3): S lãi ti n vay ph i tr tính theo quy nh c a pháp lu t. - C t (4): S lãi ti n vay ã h tr lãi su t cho khách hàng vay ư c t ng h p theo s li u ghi trên Gi y xác nh n h tr lãi su t; t ng s lãi ti n vay ã h tr lãi su t ph i b ng s ti n h tr lãi su t ã th c hi n h ch toán gi m tr cho khách hàng vay. - C t (5): Lũy k s lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t ư c tính b ng s lư ng khách hàng vay lũy k c a quý báo cáo trư c ó c ng v i s lư ng khách hàng vay phát sinh m i trong quý báo cáo. - Báo cáo này Ngân hàng Chính sách xã h i g i cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo a ch : V Chính sách ti n t - Ngân hàng Nhà nư c, s 49 Lý Thái T , Hà N i (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 04-38246953/38240132) và B Tài chính; Ngân hàng Chính sách xã h i chi nhánh t nh, thành ph g i cho Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Th i h n g i báo cáo: Hàng quý, ch m nh t vào ngày 15 tháng u quý li n k v i quý báo cáo. - ngh ghi rõ h tên và s i n tho i ngư i ch u trách nhi m tr l i các chi ti t báo cáo khi Ngân hàng Nhà nư c, B Tài chính yêu c u. - Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph n ánh k p th i b ng văn b n ho c qua s i n tho i: 04-38246955/ 38259158; fax: 04-38246953/38240132. M U 03 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N H TR LÃI SU T TI N VAY THEO QUY T NNH S 579/Q -TTG VÀ THÔNG TƯ S 14/2009/TT-NHNN PHÂN THEO 63 T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG QUÝ …….. NĂM
  7. ơn v : ng Lũy k t ngày 01/5/2009 Trong quý báo cáo n cu i quý báo cáo S lãi ti n S lãi Dư n cho S lãi vay ph i S lãi ti n S lư ng ti n vay S lư ng vay ư c ti n vay Tên t nh, thành ph tr tính vay ã h khách ư cB khách hàng h tr lãi ã h tr theo lãi tr lãi hàng vay Tài chính vay ư c su t t i lãi su t su t cho su t cho ư c h chuy n h tr lãi th i i m cho vay chưa khách tr lãi cho h su t cu i tháng khách ư c hàng vay su t tr lãi báo cáo hàng vay HTLS su t (1) (2) (3) (4) (5) (6) T ng s Trong ó: 1. T nh An Giang 2. T nh Bà R a – Vũng Tàu 3. T nh B c K n ………… ………… 63. T nh Yên Bái ………., ngày .. tháng … năm K toán trư ng Trư ng Ki m tra/Ki m toán T ng giám c (Giám c) (Trư ng phòng k toán) n ib Hư ng d n t ng h p và g i báo cáo: - Phân các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo 63 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (x p theo th t b ng ch cái). - C t (1): S lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t phát sinh trong quý báo cáo (không tính trùng theo s lư t món vay). - C t (3): S lãi ti n vay ph i tr tính theo quy nh c a pháp lu t. - C t (4): S lãi ti n vay ã h tr lãi su t cho khách hàng vay ư c t ng h p theo s li u ghi trên Gi y xác nh n h tr lãi su t; t ng s lãi ti n vay ã h tr lãi su t ph i b ng s ti n h tr lãi su t ã th c hi n h ch toán gi m tr cho khách hàng vay. - C t (5): Lũy k s lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t ư c tính b ng s lư ng khách hàng vay lũy k c a quý báo cáo trư c ó c ng v i s lư ng khách hàng vay phát sinh m i trong quý báo cáo. - Báo cáo này Ngân hàng Chính sách xã h i g i cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo a ch : V Chính sách ti n t - Ngân hàng Nhà nư c, s 49 Lý Thái T , Hà N i (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 04-38246953/38240132) và B Tài chính; Ngân hàng Chính sách xã h i chi nhánh t nh, thành ph g i cho Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
  8. - Th i h n g i báo cáo: Hàng quý, ch m nh t vào ngày 15 tháng u quý li n k v i quý báo cáo. - ngh ghi rõ h tên và s i n tho i ngư i ch u trách nhi m tr l i các chi ti t báo cáo khi Ngân hàng Nhà nư c, B Tài chính yêu c u. - Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph n ánh k p th i b ng văn b n ho c qua s i n tho i: 04-38246955/ 38259158; fax: 04-38246953/38240132.
Đồng bộ tài khoản