Thông tư số 140/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
5
download

Thông tư số 140/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 140/1999/TT-BTC về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/12/1997 và Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 140/1999/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 140/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 140/1999/TT-BTC NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯ NG D N B SUNG VÀ S A IM TS I M TRONG THÔNG TƯ S 73 TC/TCT NGÀY 20/10/1997 VÀ THÔNG TƯ S 17/1999/TT-BTC NGÀY 5/2/1999 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N CH HOÁ ƠN, CH NG T I V I HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THN TRƯ NG Th c hi n Thông tư s 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính hư ng d n ch hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng, Thông tư s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s i m v ch hoá ơn, ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng. t o i u ki n cho các doanh nghi p s n xu t kinh doanh Ny m nh lưu thông hàng hoá, B Tài chính hư ng d n b sung và s a i m t s i m như sau: 1/ V hàng i u ng n i b : Bãi b m t o n t i i m 3 Thông tư s 17/1999/TT-BTC : "Hàng hoá i u ng n i b t cơ s s n xu t, kinh doanh n các chi nhánh, c a hàng ph thu c bán cùng a phương (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) ph i có l nh i u ng n i b và phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . N u i u ng n các chi nhánh, c a hàng a phương khác (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) bán thì ph i l p hoá ơn giá tr gia tăng ho c hoá ơn bán hàng." Thay th b ng quy nh như sau: Hàng hoá i u ng n i b t cơ s s n xu t, kinh doanh n các chi nhánh, c a hàng h ch toán báo s , h ch toán ph thu c và ngư c l i ho c i u ng gi a các chi nhánh, c a hàng h ch toán báo s , h ch toán ph thu c v i nhau ph i có l nh i u ng n i b c a cơ s s n xu t, kinh doanh kèm theo phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b . N u i u ng n các chi nhánh h ch toán c l p ph i l p hoá ơn giá tr gia tăng ho c hóa ơn bán hàng. 2/ V xu t hàng giao cho i lý: Bãi b c m t "giao cho i lý"quy nh t i i m 1 M c A Ph n II Thông tư s 73 TC/TCT và thay b ng quy nh m i như sau:
  2. Cơ s s n xu t, kinh doanh xu t hàng giao cho i lý bán úng giá do cơ s s n xu t, kinh doanh quy nh, hư ng hoa h ng ph i có h p ng i lý kèm theo phi u xu t kho hàng g i bán i lý do B Tài chính th ng nh t phát hành (theo m u ính kèm). Các trư ng h p xu t hàng giao cho i lý bán không thu c trư ng h p quy nh trên ph i l p hoá ơn giá tr gia tăng ho c hóa ơn bán hàng. 3/ V hàng hoá t ch thu: Bãi b quy nh t i g ch u dòng th hai i m 1b Thông tư s 17/1999/TT-BTC, thay b ng quy nh sau: Cơ s kinh doanh mua hàng hoá t ch thu ph i có: - Hoá ơn bán hàng t ch thu. T ch c, cá nhân kinh doanh mua hàng t ch thu không ư c kh u tr thu giá tr gia tăng u vào. Thông tư này có hi u l c t ngày 1/1/2000. Các quy nh t i Thông tư s 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999, Thông tư s 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ơn v :......................... M u s : 04/XK L - 3LL a ch :......................... Ban hành theo TT s :... ngày... tháng... năm c a B Tài chính PHI U XU T KHO HÀNG G I BÁN I LÝ Ngày.... tháng..... năm... Liên 1 lưu Căn c h p ng kinh t s : ............... ngày....... tháng...... năm................ c a ................ v i (t ch c, cá nhân).................. v vi c............................ H tên ngư i v n chuy n: ........................ H p ng s (n u có)............... Phương ti n v n chuy n............................................................................... Xu t t i kho:................................................................................................. Nh p t i kho:................................................................................................
  3. S Tên nhãn hi u, quy cách, phNm Mã ơn v S ơn Thành TT ch t v t tư (s n phNm, hàng hoá) s tính lư ng giá ti n A B C D 1 2 3 C ng: Xu t, ngày.... tháng... năm... Nh p, ngày... tháng... năm... Ngư i nh n hàng Ngư i l p Th kho xu t Ngư i v n Th trư ng ơn v (Ký, h tên) phi u (Ký, h tên) chuy n (Ký, h tên, óng (Ký, h tên) (Ký, h tên) d u)
Đồng bộ tài khoản