Thông tư số 140/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
3
download

Thông tư số 140/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 140/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 140/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 140/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A I MÃ S VÀ THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I T M LCD QUY NNH T I BI U THU NH P KH U ƯU ÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 106/2007/Q -BTC C A B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n thu su t thu nh p kh u i v i m t hàng LCD thu c nhóm 85.29 t i Bi u thu xu t kh u, Bi u thu nh p kh u ưu ãi như sau: i u 1. Thu su t thu nh p kh u ưu ãi m t hàng t m LCD i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t hàng t m LCD thu c nhóm 85.29 trong Bi u thu xu t khNu, Bi u thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20/12/2007 c a B Tài chính và các Quy t nh s a i, b sung thành mã s và m c thu su t thu nh p khNu m i ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai H i quan hàng hóa nh p khNu ăng ký v i cơ quan h i quan sau 45 ngày k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu VT, V CST. DANH M C
  2. THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI M T S M T HÀNG TRONG BI U THU XU T KH U, BI U THU NH P KH U ƯU ÃI (ban hành kèm theo Thông tư s 140/2009/TT-BTC ngày 8/7/2009 c a B Tài chính) Mã hàng Mô t hàng hóa Thu su t (%) 85.29 B ph n chuyên dùng ho c ch y u dùng v i các thi t b thu c nhóm 85.25 n 85.28. 8529 10 - Ăng ten và b ph n x c a ăng ten; các b ph n s d ng kèm: 8529 10 20 00 - - Ch o ph n x c a ăng ten parabol s d ng cho h phát tr c 10 ti p a phương ti n và các b ph n kèm theo 8529 10 30 00 - - Ăng ten v tinh, ăng ten lư ng c c và các lo i ăng ten roi 16 (rabbit antenae) s d ng cho máy thu hình ho c máy thu thanh 8529 10 40 00 - - B l c và tách tín hi u ăng ten 10 8529 10 60 00 - - Loa ho c ph u ti p sóng ( ng d n sóng) 10 - - Lo i khác: 8529 10 92 00 - - - S d ng v i thi t b dùng trong phát thanh sóng vô tuy n 10 ho c truy n hình 8529 10 99 00 - - - Lo i khác 10 8529 90 - Lo i khác: 8529 90 20 00 - - Dùng cho b gi i mã 0 8529 90 40 00 - - Dùng cho máy camera s ho c máy ghi video camera 0 - - T m m ch in khác, ã l p ráp hoàn ch nh: 8529 90 51 00 - - - Dùng cho hàng hóa thu c phân nhóm 8525.50 ho c 8525.60 0 8529 90 52 00 - - - Dùng cho hàng hóa thu c phân nhóm 8527.13, 8527.19, 3 8527.21, 8527.29, 8527.91 ho c 8527.99 - - - Dùng cho hàng hóa thu c nhóm 85.28: 8529 90 53 00 - - - - Dùng cho màn hình d t (m ng) 3 8529 90 54 00 - - - - Lo i khác, dùng cho máy thu truy n hình 3 8529 90 55 00 - - - - Lo i khác 1 8529 90 59 - - - Lo i khác: 8529 90 59 10 - - - - Dùng cho hàng hóa thu c nhóm 85.26 0 8529 90 59 20 - - - - Dùng cho camera truy n hình 0 8529 90 59 90 - - - - Lo i khác 3 - - Lo i khác: 8529 90 91 00 - - - Dùng cho máy thu truy n hình 3 8529 90 94 - - - Dùng cho màn hình d t (m ng): 8529 90 94 10 - - - - T 29 inch tr xu ng 1 8529 90 94 90 - - - - Trên 29 inch 3 8529 90 99 00 - - - Lo i khác 1
Đồng bộ tài khoản