Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
86
lượt xem
4
download

Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất do Tổng cục Địa chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC

  1. T NG C C NA CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1417/1999/TT-TC C Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 1999 THÔNG TƯ C A T NG C C NA CHÍNH S 1417/1999/TT-TC C NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 17/1999/N -CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 1999 C A CHÍNH PH V TH T C CHUY N I, CHUY N NHƯ NG, CHO THUÊ, CHO THUÊ L I, TH A K QUY N S D NG T VÀ TH CH P, GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá trí quy n s d ng t; Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c a chính; Sau khi th ng nh t v i B Tư pháp, B Xây d ng, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c và Văn phòng Chính ph , T ng c c a chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. T ch c quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Ngh nh s 17/1999/N -CP. T ch c quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v th t c chuy n i. chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t (sau ây g i t t là Ngh nh s 17/1999/N -CP) là t ch c kinh t trong nư c bao g m doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , doanh nghi p c a t ch c chính tr - xã h i, h p tác xã, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p doanh và doanh nghi p tư nhân. Ngoài các quy n và nghĩa v c a t ch c kinh t trong nư c s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai, doanh nghi p tư nhân còn có quy n th a k quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v th a k . 2. Gi y t th c hi n quy n c a ngư i s d ng t. a. T ch c, h gia ình, cá nhân khi th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t thì ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t do T ng c c qu n lý ru ng t trư c ây ho c T ng c c a chính phát hành. Trư ng h p h gia ình, cá nhân ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t mà trong ó có ghi di n tích o c t m th i ho c "ghi
  2. n " ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t, l phí trư c b thì cũng ư c th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t theo quy nh t i Ngh nh s 17/1999/N -CP. b. Trư ng h p ngư i s d ng t có m t trong các lo i gi y t quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Ngh nh s 17/1999/N -CP ho c có gi y t c a h p tác xã s n xu t nông nghi p c p t cho h gia ình xã viên c a h p tác xã t trư c ngày 28/6/1971 (ngày ban hành Ngh quy t c a H i ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác qu n lý ru ng t) ho c gi y t v thanh lý, hoá giá nhà theo quy nh c a Nhà nư c, thì ph i làm th t c ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i i m 5 Ph n I c a Thông tư này trư c khi th c hi n các quy n. c. Trư ng h p ngư i s d ng t không có các lo i gi y t nêu t i i m 2a, 2b, Ph n I c a Thông tư này thì ph i làm ơn ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i m c I Ph n II c a Thông tư s 346/1998/TT-TC C ngày 16/3/1998 c a T ng c c a chính trư c khi th c hi n các quy n. d. Khi ngư i s d ng t th c hi n các quy n mà có thay i v di n tích, lo i t, ch s d ng t, thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch ng nh n bi n ng t ai trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i nh n quy n s d ng t. Trư ng h p c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i nh n quy n s d ng t, thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n ph i thu h i gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p trư c ó. . Nh ng gi y t quy nh t i i m h kho n 2 i u 3 c a Ngh nh s 17/1999/N - CP là nh ng gi y t ã có trư c ngày 13/4/1999 (ngày Ngh nh s 17/1999/N -CP có hi u l c thi hành). 3. Xác nh n c a cơ quan Nhà nư c khi ngư i s d ng t th c hi n các quy n. T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t khi th c hi n các quy n theo quy nh t i Ngh nh s 17/1999/N -CP, thì cơ quan Nhà nư c có thNm quy n không ph i ra quy t nh b ng văn b n cho phép t ch c, h gia ình, cá nhân th c hi n các quy n ó mà ch làm th t c và xác nh n vào h p ng theo quy nh t i Ngh nh s 17/1999/N -CP. 4. Vi c u quy n th c hi n các quy n c a h gia ình s d ng t: a. Ch h gia ình ư c u quy n cho thành viên ã thành niên trong h th c hi n quy n c a h gia ình s d ng t. Thành viên ã thành niên trong h ư c u quy n cho thành viên khác ã thành niên trong h gia ình khi th c hi n các quy n c a mình. Trư ng h p trong h gia ình không còn thành viên nào ã thành niên thì vi c th c hi n các quy n thông qua ngư i giám h theo quy nh c a B Lu t Dân s .
  3. Ngư i i di n cho h gia ình (ch h ho c ngư i ư c ch h u quy n) khi th c hi n các quy n ph i ư c s ng ý c a các thành viên ã thành niên trong h b ng vi c ký tên ho c i m ch . b. Văn b n u quy n ư c l p theo s tho thu n gi a bên u quy n và bên nh n u quy n. i v i h gia ình, cá nhân, văn b n u quy n ph i có ch ng th c c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p xã) nơi cư trú c a ngư i s d ng t. 5. Trình t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các trư ng h p nêu t i i m 2b Ph n I c a Thông tư này như sau: a. H sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t g m: - ơn ngh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; - M t trong các gi y t quy nh t i i m 2b Ph n I c a Thông tư này; - Trích l c b n th a t ho c trích o th a t trên th c a ho c sơ th a t. B n trích l c b n , trích o th a t trên th c a, sơ th a t th c hi n theo quy nh t i i m 4 Ph n VIII c a Thông tư này. b. Trình t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: - i v i gi y ch ng nh n quy n s d ng t thu c thNm quy n c a UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh c p thì th c hi n theo quy nh sau: + H sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t n p t i UBND c p xã nơi có t; + Trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , UBND c p xã xác nh n v danh gi i, di n tích, v t không có tranh ch p và chuy n h sơ lên Phòng a chính; + Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , Phòng a chính thNm tra và trình UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - i v i gi y ch ng nh n quy n s d ng t thu c thNm quy n c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p thì th c hi n như sau: + H sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t n p t i UBND c p xã nơi có t; + Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , UBND c p xã xác nh n v ranh gi i, di n tích, v t không có tranh ch p và chuy n h sơ lên S a chính ho c S a chính - nhà t (sau ây g i chung là S a chính). + Trong th i h n 20 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính thNm tra và trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
  4. 6. Vi c c p gi p ch ng nh n quy n s d ng t khi ngư i s d ng t th c hi n các quy n. Khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n làm th t c ngư i s d ng t th c hi n các quy n theo quy nh t i Ngh nh 17/1999/N -CP thì ng th i trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c ch ng nh n bi n ng t ai trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t. ThNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c th c hi n như sau: a. UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h gia ình, cá nh n s d ng t vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i và làm nhà thu c khu v c nông thôn. b. UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các ch s d ng t là: - T ch c trong nư c s d ng t vào các m c ích; - H gia ình, cá nhân s d ng các lo i t thu c n i thành ph , n i th xã, th tr n; t chuyên dùng thu c khu v c nông thôn. II. V CHUY N I QUY N S D NG T 1. i tư ng ư c chuy n i quy n s d ng t. a. H gia ình, cá nhân s d ng t , t nông nghi p, t lâm nghi p tr ng r ng mà không ph i là t thuê c a Nhà nư c thì ư c chuy n i quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. Các t ch c không có quy n chuy n i quy n s d ng t. b. Vi c chuy n i quy n s d ng t ch ư c th c hi n trong cùng m t lo i t. 2. Vi c th c hi n chuy n i quy n s d ng t. Sau khi ư c UBND c p xã nơi có t xác nh n i u ki n chuy n i, các bên chuy n i n p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n chính) cho UBND c p xã nơi có t trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c ch ng nh n bi n ng t ai trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t và n p l phí trư c b ; Trư ng h p chuy n i quy n s d ng t mà có chênh l ch v tr giá do khác nhau v di n tích t, v trí ho c h ng t, thì bên ư c nh n ph n chênh l ch tr giá t ph i n p thu chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. III. V CHUY N NHƯ NG QUY N S D NG T 1. i v i h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng quy n s d ng t.
  5. a. H gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t ho c s n xu t, kinh doanh, thì ư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t t i nơi ăng ký h khNu thư ng trú và t i a phương khác. Trư ng h p cá nhân không năng l c hành vi dân s mà có nhu c u nh n chuy n như ng quy n s d ng t thì ph i thông qua ngư i i di n theo quy nh c a B Lu t Dân s . b. H gia ình nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm, thì trong h sơ chuy n như ng quy n s d ng t ph i có b n kê khai di n tích t nông nghi p tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm mà mình ang s d ng t i nơi ăng ký h khNu thư ng trú và t i a phương khác, b n kê khai này ph i có xác nh n c a UBND c p xã nơi có t; i v i ph n di n tích ã ư c c p giáy ch ng nh n quy n s d ng t thì ch c n g i kèm theo b n sao gi y ch ng nh n quy n s d ng t. UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh nơi làm th t c chuy n như ng căn c vào b n kê khai và b n sao gi y ch ng nh n quy n s d ng t tính di n tích t nông nghi p tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm c a h gia ình nh n chuy n như ng, n u vư t h n m c s d ng t nông nghi p tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm thì ph n di n tích vư t h n m c ó ph i chuy n sang hình th c thuê t c a Nhà nư c. H gia ình, cá nhân không tr c ti p s n xu t nông nghi p thì không ư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p tr ng lúa nư c. 2. i v i t ch c kinh t nh n chuy n như ng quy n s d ng t a. T ch c kinh t có nhu c u s d ng t s n xu t, kinh doanh, thì ư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t t i nơi ăng ký kinh doanh, t i a phương khác. T ch c kinh t nh n chuy n như ng quy n s d ng t ph i có d án, u tư ư c duy t theo quy nh c a pháp lu t v u tư, trư ng h p pháp lu t v u tư quy nh phông ph i l p d án u tư, thì ph i có b n gi i trình s d ng t. b. T ch c kinh t nh n chuy n như ng quy n s d ng t c a h gia ình, cá nhân thì h sơ chuy n như ng quy n s d ng t do h gia ình, cá nhân l p g m các gi y t quy nh t i i u 10 c a Ngh nh s 17/1999/N -CP và kèm theo d án u tư ho c b n gi i trình s d ng t c a t ch c quy nh t i i m 2a M c III c a Thông tư này. c. H sơ chuy n như ng quy n s d ng t c a h gia ình, cá nhân cho t ch c kinh t do h gia ình, cá nhân n p t i S a chính, nơi có t. Trình t th c hi n vi c chuy n như ng quy n s d ng t ư c áp d ng theo quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 17/1999/N -CP. IV. V CHO THUÊ L I T Nơi n p h sơ cho thuê l i t c a h gia ình, cá nhân H gia ình, cá nhân s d ng t do UBND qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh cho thuê, khi có nhu c u cho thuê l i t thì h sơ cho thuê l i t g i n Phòng a chính nơi có t ó thNm tra trư c khi trình UBND qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh.
  6. V. V TH A K QUY N S D NG T 1. Cá nhân ư c Nhà nư c cho thuê t ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm, n u th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i dư i 5 năm cũng ư c th a k quy n s d ng t. Ngư i th a k quy n s d ng t ư c ti p t c s d ng trong th i h n còn l i ã tr ti n thuê t cho nhà nư c, h t th i h n này n u có nhu c u ti p t c s d ng, thì ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho thuê t ti p. 2. Ngư i th a k quy n s d ng t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c ch ng nh n bi n ng t ai trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t. VI. V TH CH P GIÁ TRN QUY N S D NG T 1. V h p ng th ch p giá tr quy n s d ng t: a. Sau khi ký k t h p ng th ch p v i bên cho vay, h gia ình, cá nhân ph i n UBND c p xã nơi có t ăng ký th ch p. UBND c p xã xác nh n h gia ình, cá nhân ã ăng ký th ch p vào ph n II c a b n h p ng th ch p. Sau khi có xác nh n ã ăng ký th ch p c a UBND c p xã, bên nh n th ch p cho vay v n. b. H p ng th ch p giá tr quy n s d ng t không thay th cho H p ng tín d ng (H p ng vay v n). 2. Th ch p giá tr quy n s d ng t trong trư ng h p gi y ch ng nh n quy n s d ng t có ghi nhi u th a. Hi n nay, vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ch y u là c p theo ch s d ng t mà chưa c p theo t ng th a t, nên ngư i s d ng t ch ư c th ch p t i m t nơi cho vay v n. i v i gi y ch ng nh n quy n s d ng t có ghi nhi u th a mà ngư i s d ng t mu n th ch p t i nhi u nơi, thì ph i làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t riêng cho t ng th a. Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t riêng cho t ng th a th c hi n theo quy nh sau: a. Ngư i s d ng t n p ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t riêng cho nh ng th a t kèm theo gi y ch ng nh n quy n s d ng t (b n chính) cho UBND c p xã nơi có t; b. Trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n h sơ ( ơn và gi y ch ng nh n quy n s d ng t), UBND c p xã chuy n h sơ n Phòng a chính (trư ng h p thu c thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh), n S a chính (trư ng h p thu c thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương); c. Trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n h sơ, Phòng a chính, S a chính thNm tra h sơ, vi t gi y ch ng nh n và trình UBND cùng c p ký c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t;
  7. d. Sau khi ư c UBND c p có thNm quy n ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t, Phòng a chính, S a chính g i gi y ch ng nh n quy n s d ng t v UBND c p xã vào S a chính và phát cho ngư i s d ng t. Phòng a chính, S a chính có trách nhi m thu h i gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong trư ng h p gi y ó ã ư c thay th b ng gi y ch ng nh n quy n s d ng t m i. 3. Vi c xoá ăng ký th ch p. Sau khi bên th ch p hoàn thành nghĩa v tr n và bên nh n th ch p ã xoá th ch p trong h p ng thì vi c xoá ăng ký th ch p th c hi n như sau: Bên th ch p và h gia ình, cá nhân thì g i b n h p ng th ch p n UBND c p xã nơi ã ăng ký th ch p. UBND c p xã xoá ăng ký th ch p và óng d u c a UBND c p xã vào h p ng th ch p và S theo dõi bi n ng t ai. b. Bên th ch p là t ch c thì g i b n h p ng th ch p n S a chính nơi ã ăng ký th ch p. S a chính xoá ăng ký th ch p và óng d u c a S a chính vào h p ng th ch p và S theo dõi bi n ng t ai. 4. Vi c th ch p tài s n g n li n v i t. T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t, ngoài quy n ư c th ch p giá tr quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai còn ư c th ch p tài s n thu c quy n s h u c a mình g n li n v i t ó theo quy nh c a pháp lu t. VII. V GÓP V N B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T Ch m d t vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t quy nh t i kho n 3, 4 và 5 i u 39 c a Ngh nh s 17/1999/N -CP ch áp d ng i v i doanh nghi p liên doanh, không áp d ng i v i bên góp v n b ng giá tr quy n s d ng t. VIII. M T S V N KHÁC 1. Xác nh giá tr quy n s d ng t khi th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t. a. Trong trư ng h p chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t thì giá tr quy n s d ng t do các bên tho thu n. b. Vi c xác nh giá tr quy n s d ng t khi th ch p thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c áp d ng i v i trư ng h p ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . H gia ình, cá nhân ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh t i Ngh nh s 60/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph , thì cũng ư c th c hi n các quy n như h gia ình, cá nhân ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
  8. 3. Vi c áp d ng i v i ngư i s d ng t làm mu i. Ngư i s d ng t làm mu i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì cũng ư c th c hi n các quy n như ngư i s d ng t nông nghi p tr ng cây hàng năm. 4. Vi c trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c v sơ th a t. Khi l p h sơ th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t, n u trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t không có trích l c b n , ho c ã có nhưng do bi n ng không còn phù h p v i hi n tr ng, thì ph i trích l c b n ho c trích o trên th c a ho c v sơ th a t theo quy nh sau: a. i v i B n trích l c b n th a t, B n trích o trên th c a - Ph i có xác nh n và óng uc aS a chính nơi có t n u ngư i s d ng t là t ch c. - Ph i có xác nh n và óng d u c a Phòng a chính nơi có t n u ngư i s d ng t là h gia ình, cá nhân. b. Sơ th a t c a h gia ình, cá nh n ph i có xác nh n và óng d u c a UBND c p xã nơi có t. 5. Vi c công ch ng các gi y t quy nh t i Ngh nh s 17/1999/N -CP. Khi ngư i s d ng t làm h sơ th c hi n các quy n c a mình theo Ngh nh s 17/1999/N -CP mà trong Ngh nh có quy nh ph i công ch ng các gi y t có liên quan, thì cơ quan Công ch ng Nhà nư c có trách nhi m công ch ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. X lý các trư ng h p nh n h sơ chuy n quy n s d ng t trư c ngày Ngh nh s 17/1999/N -CP có hi u l c thi hành. Trư ng h p ngư i s d ng t ã n p h sơ th c hi n các quy n c a mình trư c ngày 13/4/1999 (ngày Ngh nh s 17/1999/N -CP có hi u l c thi hành) cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n, thì cơ quan nào ã nh n h sơ ph i ti p t c th c hi n mà không áp d ng theo quy nh t i Ngh nh s 17/1999/N -CP. IX. T CH C TH C HI N 1. Vi c óng d u c a UBND c p xã và d u c a S a chính xoá ăng ký th ch p nêu t i i m 3 Ph n VI c a Thông tư này thay th cho d u xoá th ch p quy nh t i Thông tư s 346/1998/TT-TC C ngày 16/3/1998 c a T ng c c a chính. 2. UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. S a chính, Phòng a chính, cán b a chính xã, phư ng, th tr n có trách nhi m giúp UBND cùng c p trong vi c thi hành Thông tư này.
  9. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c thì ph n ánh k p th i v T ng c c a chính gi i quy t. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bùi Xuân Sơn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản