intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 16/2000/TT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

81
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2000/TT-BTM về việc hướng dẫn việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu các mặt hàng ôtô, thuốc lá điếu vào thị trường Trung Quốc do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2000/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2000/TT-BTM Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 16/2000/TT-BTM NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C KINH DOANH T M NH P TÁI XU T, CHUY N KH U CÁC M T HÀNG Ô TÔ, THU C LÁ I U VÀO THN TRƯ NG TRUNG QU C Th c hi n văn b n s 1369/CP-KTTH ngày 28/12/1999 c a Chính ph v vi c kinh doanh t m nh p tái xu t, chuy n khNu; Sau khi tham kh o ý ki n T ng c c H i quan, B Công an và Ngân hàng Nhà nư c, B Thương m i hư ng d n th c hi n vi c kinh doanh t m nh p tái xu t, chuy n khNu các m t hàng Ô tô, thu c lá i u vào th trư ng Trung Qu c như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1 Các quy nh c a Thông tư này ch áp d ng cho kinh doanh t m nh p tái xu t, chuy n khNu Ô tô và thu c lá i u vào th trư ng Trung Qu c (không bao g m c khu hành chính H ng Kông và Ma Cao). 2. Hàng hoá tái xu t, chuy n khNu vào th trư ng Trung Qu c là hàng hoá mà ngư i bán có nghĩa v giao t i các c a khNu trên biên gi i Vi t - Trung (k c c a khNu ư ng s t liên v n qu c t ) ho c các c ng bi n Trung Qu c, ho c ư c ngư i mua u nhi m thuê phương ti n v n chuy n ưa n các a i m này. 3. Vi c thanh toán ti n hàng và phí d ch v theo các phương th c t m nh p tái xu t, chuy n khNu nói trên u ph i th c hi n qua ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Các trư ng h p không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này th c hi n theo các quy nh t i "Quy ch v kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t", "Quy ch v kinh doanh theo phương th c chuy n khNu" ban hành kèm theo Quy t nh s 1311/1998/Q -BTM ngày 31/10/1998 c a B trư ng B thương m i. II. NH NG QUY NNH C TH : 1. Các doanh nghi p ã ư c B Thương m i cho phép kinh doanh t m nh p tái xu t, chuy n khNu Ô tô, thu c lá i u vào th trư ng Trung Qu c ư c ti p t c kinh doanh t m nh p tái xu t, chuy n khNu hai m t hàng này vào th trư ng Trung qu c .
  2. 2. Doanh nghi p t m nh p tái xu t, chuy n khNu thu c lá i u ph i xu t trình gi y phép nh p khNu do cơ quan có thNm quy n Trung Qu c c p cho ngư i nh p khNu B Thương m i có căn c cho phép t m nh p tái xu t, chuy n khNu thu c lá i u. 3. Doanh nghi p không ư c t m nh p tái xu t, chuy n khNu Ô tô ã qua s d ng. 4. Hàng hoá chuy n khNu ch ư c v n chuy n vào và ra kh i Vi t Nam theo ư ng bi n, không làm th t c h i quan nh p khNu vào Vi t Nam và không làm thu t c h i quan xu t khNu ra kh i Vi t Nam. 5. Hàng hoá t m nh p tái xu t ư c phép tái xu t theo ư ng bi n ho c ư ng b ; n u i ư ng b thì ph i qua các c a khNu qu c t ho c qu c gia ã ư c Chính ph hai nư c tho thu n. 6. Th i gian lưu chuy n hàng hoá t m nh p tái xu t ho c chuy n khNu trên lãnh th Vi t Nam là 60 ngày k t ngày hoàn thành th t c nh p khNu t i h i quan ( i v i hàng t m nh p tái xu t) ho c t ngày hàng hoá chính th c ch u s giám sát c a h i quan ( i v i hàng chuy n khNu). Trư ng h p có nhu c u lưu chuy n hàng hoá trên lãnh th Vi t Nam quá 60 ngày ph i ư c phép c a B Thương m i. 7. Các quy nh khác th c hi n theo Quy ch v kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t, kinh doanh theo phương th c chuy n khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 1311/1998/Q -BTM ngày 31/10/1998 c a B trư ng B Thương m i. III. I U KHO N THI HÀNH: 1 Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Doanh nghi p kinh doanh t m nh p tái xu t, chuy n khNu các m t hàng Ô tô, thu c lá i u vào th trư ng Trung Qu c nh kỳ ba tháng m t l n báo cáo tình hình th c hi n v B Thương m i xem xét, t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . KT. B trư ng B Thương m i Th trư ng Mai Văn Dâu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2