Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
6
download

Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT về việc quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 16/2009/TT-BGD T Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T VI C XÉT CÔNG NH N, H Y B CÔNG NH N T TIÊU CHU N, B NHI M, MI N NHI M CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 174/2008/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh tiêu chu n, th t c b nhi m, mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư; Theo ngh c a C c trư ng C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, B trư ng B Giáo d c và ào t o quy nh chi ti t vi c xét công nh n t tiêu chuNn, h y b công nh n t tiêu chuNn, b nhi m, mi n nhi m ch c danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), c th như sau: Chương I QUY NNH V CÔNG TRÌNH KHOA H C QUY I, S D NG THÀNH TH O NGO I NG , THÂM NIÊN ÀO T O i u 1. Các lo i công trình khoa h c quy i 1. Các lo i công trình khoa h c quy i bao g m: bài báo khoa h c ã ư c công b ; báo cáo khoa h c t i h i ngh khoa h c qu c gia, qu c t ; sách ph c v ào t o ã ư c xu t b n; chương trình, tài nghiên c u khoa h c (NCKH) ã ư c nghi m thu; hư ng d n nghiên c u sinh ã b o v thành công lu n án ti n sĩ. 2. Ch t lư ng m i lo i công trình khoa h c quy i nêu t i kho n 1 i u này ư c tính b ng i m quy i. 3. Các công trình khoa h c ã công b có n i dung trùng l p ch ư c tính i m quy i m t l n. Bài ăng báo và sách ph bi n khoa h c, b n tóm t t k t qu nghiên c u, báo cáo t ng k t, nh n xét, ánh giá, d ch thu t không ư c tính là công trình khoa h c quy i. i u 2. Bài báo khoa h c ã ư c công b 1. Bài báo khoa h c ã ư c công b bao g m: bài báo khoa h c ã ư c công b trên t p chí khoa h c, báo cáo khoa h c t i h i ngh , h i th o khoa h c qu c gia, qu c t , k t qu ng d ng khoa h c, công ngh . Bài báo khoa h c ã ư c công b ph i th hi n rõ ý tư ng khoa h c, tính th i s c a v n nghiên c u, tình hình nghiên c u trong nư c và qu c t (n u có), các n i dung c n thi t, nh ng óng góp chính v lý thuy t và ng d ng; phương pháp, phương ti n nghiên c u, ngu n tư li u trích d n và tài li u tham kh o. 2. Tính i m quy i cho m i bài báo khoa h c ã ư c công b ch y u d a vào ch t lư ng khoa h c c a chính bài báo, có tham kh o uy tín khoa h c c a t p chí công b bài báo khoa h c ó. M i bài báo
 2. khoa h c ư c tính t 0 n 1 i m; ch bài báo khoa h c nào c bi t xu t s c, ăng trên các t p chí có uy tín khoa h c hàng u trong nư c và qu c t m i có th ư c tính n 2 i m. H i ng Ch c danh giáo sư (H CDGS) ngành, liên ngành ngh danh sách các t p chí khoa h c chuyên ngành ư c tính i m, trình H CDGS nhà nư c quy t nh. 3. Báo cáo khoa h c t i h i th o khoa h c qu c gia, qu c t ư c ch n ăng toàn văn trong tuy n t p công trình khoa h c c a h i th o, có ph n bi n khoa h c ư c tính t 0 n 1 i m. N u tuy n t p công trình khoa h c ư c công b Vi t Nam thì ph i có gi y phép xu t b n. 4. K t qu ng d ng khoa h c ư c c p b ng phát minh, sáng ch ; gi i thư ng qu c gia, qu c t v ngành ki n trúc, n u chưa ư c tính i m các công trình khoa h c quy i khác thì ư c tính t 0 n 1 i m; trong trư ng h p c bi t xu t s c thì có th ư c tính n 1,5 i m. N u có nhi u tác gi thì s i m ư c chia u cho các tác gi . 5. i v i các ngành ngh thu t, th d c th thao, bài báo khoa h c ã ư c công b ư c tính i m công trình khoa h c quy i do H CDGS ngành, liên ngành ngh và H CDGS nhà nư c xác nh c th phù h p v i t ng ngành. i u 3. Sách ph c v ào t o ã ư c xu t b n 1. Sách ph c v ào t o ã ư c xu t b n ư c tính i m công trình khoa h c quy i là sách áp ng các tiêu chuNn khoa h c, tính sư ph m, ang ư c s d ng gi ng d y, giáo d c t trình ih c tr lên, có n i dung phù h p v i chuyên ngành c a ng viên, ã ư c xu t b n và n p lưu chi u trư c ngày h t h n n p h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS, bao g m: a) Sách chuyên kh o là k t qu nghiên c u chuyên sâu và tương i toàn di n v m t v n khoa h c chuyên ngành c a ng viên, ư c cơ s giáo d c i h c (GD H) s d ng ào t o t trình i h c tr lên, ư c tính t 0 n 3 i m. b) Giáo trình là tài li u gi ng d y, h c t p phù h p v i chương trình GD H, ư c th trư ng cơ s GD H duy t, l a ch n ho c ư c B trư ng B Giáo d c và ào t o phê duy t ư c tính t 0 n 2 i m. c) Sách tham kh o là sách ư c cơ s GD H dùng làm sách tham kh o cho gi ng viên và ngư i h c, có n i dung phù h p v i chương trình GD H ư c tính t 0 n 1,5 i m. d) Sách hư ng d n là sách ư c cơ s GD H dùng làm tài li u hư ng d n ngư i h c v a h c v a làm, h c t xa, t h c có hư ng d n; tài li u hư ng d n th c t p môn h c, tài li u th c t p theo giáo trình, th c t p trong b nh vi n, th c t p trong cơ s s n xu t ư c tính i m công trình khoa h c quy i t 0 n 1 i m. T i n chuyên ngành ư c tính i m như sách hư ng d n. 2. Sách ph c v ào t o ã ư c xu t b n do t p th biên so n thì ngư i ch biên (n u có) ư c tính 1/5 s i m công trình ã ư c tính cho cu n sách ó, 4/5 s i m còn l i ư c chia theo giá tr óng góp c a t ng ngư i tham gia vi t, k c ngư i ch biên n u tr c ti p tham gia vi t sách. i u 4. Chương trình, tài nghiên c u khoa h c ã ư c nghi m thu 1. Ch nhi m chương trình NCKH c p nhà nư c ư c tính i m công trình khoa h c quy i t 0 n 1,5 i m; phó ch nhi m chương trình và thư ký m i ngư i ư c tính i m công trình khoa h c quy i t 0 n 0,5 i m. 2. Ch nhi m tài NCKH c p nhà nư c ư c tính i m công trình khoa h c quy it 0 n 1,25 i m. 3. Ch nhi m tài NCKH c p b ho c c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương và tài nhánh c p nhà nư c ư c tính i m công trình khoa h c quy i t 0 n 0,5 i m.
 3. 4. Ch nhi m tài NCKH c p cơ s ư c tính i m công trình khoa h c quy it 0 n 0,25 i m. 5. tài NCKH i v i các ngành khoa h c cơ b n ( tài nghiên c u cơ b n) ư c công nh n như tài c p b tính i u ki n c n theo quy nh t i kho n 4 i u 9 và kho n 5 i u 10 c a Quy t nh s 174/2008/Q -TTg và không ư c tính i m công trình khoa h c quy i. i u 5. Hư ng d n nghiên c u sinh b o v thành công lu n án ti n sĩ, h c viên cao h c b o v thành công lu n văn th c sĩ, 1. Hư ng d n nghiên c u sinh b o v thành công lu n án ti n sĩ, h c viên cao h c b o v thành công lu n văn th c sĩ ư c tính hoàn thành khi nghiên c u sinh ã ư c c p b ng ti n sĩ ho c ã có quy t nh c p b ng ti n sĩ, h c viên cao h c ã ư c c p b ng th c sĩ ho c ã có quy t nh c p b ng th c sĩ. 2. Ch tính i m công trình khoa h c quy i cho ng viên hư ng d n nghiên c u sinh ã b o v thành công lu n án ti n sĩ. Hư ng d n m t nghiên c u sinh ã b o v thành công lu n án ti n sĩ ư c tính 1 i m. N u t p th hư ng d n thì ngư i hư ng d n chính ư c tính 2/3 i m, ngư i hư ng d n ph ư c tính 1/3 i m. N u có t 2 ngư i hư ng d n ph tr lên thì s i m 1/3 ư c chia u cho nh ng ngư i hư ng d n ph . 3. Hư ng d n chính ho c ph h c viên cao h c làm lu n văn th c sĩ: a) Trư c ngày 8 tháng 6 năm 2000, các ng viên có quy t nh hư ng d n lu n văn th c sĩ cùng v i m t ho c nhi u ngư i khác, nhưng trong quy t nh không ghi rõ là hư ng d n chính hay ph , có th ư c xem là hư ng d n chính n u có xác nh n là ng hư ng d n chính c a th trư ng cơ s GD H. b) T ngày 8 tháng 6 năm 2000 n trư c ngày 5 tháng 8 năm 2008, theo Quy ch ào t o sau i h c ban hành theo Quy t nh s 18/2000/Q -BGD& T, m i lu n văn th c sĩ ch có m t ngư i hư ng d n. ng viên hư ng d n h c viên cao h c làm lu n văn th c sĩ cùng v i m t ho c nhi u ngư i khác không ư c tính là ã hư ng d n chính m t h c viên cao h c b o v thành công lu n văn th c sĩ. c) T ngày 5 tháng 8 năm 2008 tr i, theo Quy ch ào t o th c sĩ ban hành theo Quy t nh s 45/2008/Q -BGD T (kho n 1 i u 39), h c viên cao h c làm lu n văn th c sĩ có t i a 2 ngư i hư ng d n nên trong quy t nh ph i ghi rõ ng viên là hư ng d n chính. 4. ng viên thu c ngành Y, ngành Dư c ã hư ng d n chính thành công m t bác sĩ chuyên khoa c p II ho c m t dư c sĩ chuyên khoa c p II ư c xem là i u ki n như ã hư ng d n chính thành công m t lu n văn th c sĩ và c n có các minh ch ng như quy nh t i kho n 3 c a i u này. i u 6. i m công trình khoa h c quy i xét công nh n t tiêu chu n ch c danh GS 1. ng viên là gi ng viên thu c biên ch c a cơ s GD H ph i có 12 i m công trình khoa h c quy i tr lên, trong ó: a) Có ít nh t 3 i m ư c th c hi n trong ba năm cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ; b) Có ít nh t 6 i m tính t các bài báo khoa h c ã ư c công b , trong ó có ít nh t 1,5 i m ư c th c hi n trong ba năm cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ; c) Có ít nh t 3 i m tính t vi c biên so n sách ph c v ào t o ã ư c xu t b n, trong ó có ít nh t 1,5 i m tính t biên so n giáo trình và sách chuyên kh o. 2. ng viên là gi ng viên th nh gi ng c a cơ s GD H ph i có 20 i m công trình khoa h c quy i tr lên, trong ó: a) Có ít nh t 5 i m ư c th c hi n trong ba năm cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ;
 4. b) Có ít nh t 10 i m tính t các bài báo khoa h c, trong ó có ít nh t 2,5 i m ư c th c hi n trong ba năm cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ; c) Có ít nh t 3 i m tính t vi c biên so n sách ph c v ào t o ã ư c xu t b n, trong ó có ít nh t 1,5 i m tính t biên so n giáo trình và sách chuyên kh o. 3. ng viên thu c các ngành Giáo d c, Tâm lý, Kinh t , Lu t, Ngôn ng , Quân s , An ninh, S , Kh o c , Dân t c h c, Tri t h c, Xã h i h c, Chính tr h c, Văn h c, Văn hoá ph i có ít nh t 01 sách chuyên kh o vi t m t mình và có 01 giáo trình v a là ch biên v a tham gia vi t. i u 7. i m công trình khoa h c quy i xét công nh n t tiêu chu n ch c danh PGS 1. ng viên là gi ng viên thu c biên ch c a cơ s GD H ph i có 6 i m công trình khoa h c quy i tr lên, trong ó: a) Có ít nh t 1,5 i m ư c th c hi n trong ba năm cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ; b) Có ít nh t 3 i m tính t các bài báo khoa h c, trong ó có ít nh t 0,75 i m ư c th c hi n trong ba năm cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ. 2. ng viên là gi ng viên th nh gi ng c a cơ s GD H ph i có 10 i m công trình khoa h c quy i tr lên, trong ó: a) Có ít nh t 2,5 i m ư c th c hi n trong ba năm cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ; b) Có ít nh t 5 i m tính t các bài báo khoa h c, trong ó có ít nh t 1,25 i m ư c th c hi n trong ba năm cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ. i u 8. Báo cáo k t qu nghiên c u khoa h c, công ngh và ào t o Báo cáo k t qu NCKH, công ngh và ào t o do ng viên vi t không quá 10 trang gi y kh A4 dư i d ng m t công trình khoa h c t ng quan, nêu lên nh ng ý tư ng ch y u và hư ng nghiên c u chính, nh ng óng góp và k t qu n i b t trong NCKH, công ngh và ào t o. ng viên l a ch n và li t kê t i a 5 công trình khoa h c tiêu bi u nh t c a b n thân. i u 9. S d ng thành th o ngo i ng 1. ng viên ư c xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ph i thành th o 1 trong 5 ngo i ng : Anh, c, Nga, Pháp, Trung. ng viên xét t tiêu chuNn ch c danh PGS ph i thành th o 1 ngo i ng b t kỳ. T ngày 01 tháng 01 năm 2011 tr i, ng viên xét t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS ph i s d ng thành th o m t ngo i ng ph c v cho công tác chuyên môn và giao ti p ư c b ng ti ng Anh. 2. ng viên ư c công nh n là s d ng thành th o ngo i ng ph i c hi u ư c các tài li u chuyên môn vi t b ng ngo i ng , vi t ư c các bài báo chuyên môn b ng ngo i ng và trao i (nghe, nói) v chuyên môn b ng ngo i ng theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Quy t nh s 174/2008/Q -TTg. 3. Nh ng trư ng h p sau ây ư c công nh n s d ng thành th o ngo i ng : a) ã t t nghi p và ư c c p b ng i h c ho c b ng th c sĩ nư c ngoài, ã vi t và b o v lu n án ti n sĩ b ng ti ng nư c ngoài, có th i h n không quá 5 năm tính t khi ư c c p b ng n th i i m h t h n n p h sơ; b) ã t t nghi p i h c ngo i ng và ư c c p b ng c nhân ngo i ng , thư ng xuyên s d ng ngo i ng ó trong chuyên môn ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS; c) ng viên ang gi ng d y chuyên môn b ng ngo i ng .
 5. 4. H CDGS cơ s và H CDGS ngành, liên ngành t ch c ánh giá trình ngo i ng c a t t c các ng viên xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS không thu c các trư ng h p quy nh kho n 3 i u 9 c a Thông tư này. 5. Trong trư ng h p c n thi t, H CDGS ngành, liên ngành và H CDGS nhà nư c có th ánh giá l i trình ngo i ng c a ng viên xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS thu c di n ã ư c công nh n là s d ng thành th o ngo i ng quy nh t i kho n 3 i u này. H CDGS cơ s , H CDGS ngành, liên ngành có th m i chuyên gia v ngo i ng giúp xác nh i u ki n s d ng thành th o ngo i ng c a ng viên xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS. i u 10. Thâm niên ào t o 1. Thâm niên ào t o là th i gian làm nhi m v giáo d c, gi ng d y t trình i h c tr lên t i các cơ s GD H tính theo năm, tháng. M i năm thâm niên g m 12 tháng. 2. i v i ng viên là gi ng viên thu c biên ch c a cơ s GD H ph i hoàn thành nhi m v theo quy nh v ch làm vi c c a gi ng viên tính theo năm h c t i Quy t nh s 64/2008/Q -BGD T ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. 3. i v i ng viên là gi ng viên th nh gi ng: a) Th i gian ư c tính thâm niên làm nhi m v giáo d c, gi ng d y t trình i h c tr lên, g m: th i gian tr c ti p gi ng d y trên l p và th i gian hư ng d n nghiên c u sinh làm lu n án ti n sĩ, hư ng d n h c viên cao h c làm lu n văn th c sĩ, hư ng d n sinh viên làm án, khoá lu n t t nghi p i h c. b) Th i gian gi ng d y tr c ti p trên l p tính trong 1 năm thâm niên ư c quy i thành gi chuNn, n u trong th i gian ó ng viên xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS th c hi n 120 gi chuNn, ng viên xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh PGS th c hi n 90 gi chuNn thì ư c tính 1 năm thâm niên ào t o. T ngày 01 tháng 01 năm 2011 tr i, ng xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ph i th c hi n 190 gi chuNn, ng viên xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh PGS ph i th c hi n 170 gi chuNn. 4. Khi xác nh n thâm niên ào t o cho gi ng viên, Th trư ng cơ s GD H ph i xác nh n rõ nhi m v giao cho gi ng viên thu c biên ch và gi ng viên th nh gi ng, ghi rõ tên môn h c, n i dung và yêu c u gi ng d y, nh m c gi chuNn gi ng d y, nhi m v hư ng d n lu n án ti n sĩ, lu n văn th c sĩ, án ho c khóa lu n t t nghi p i h c, nh n xét v k t qu ào t o g n v i thâm niên ào t o và m c hoàn thành nhi m v c a gi ng viên. 5. Th i gian ng viên làm chuyên gia giáo d c các cơ s GD H c a nư c ngoài ư c tính thâm niên ào t o n u có công hàm ho c h p ng m i gi ng c a trư ng i h c nư c ngoài, trong ó có ghi rõ n i dung công vi c, th i gian gi ng d y t i trư ng và có quy t nh c a B Giáo d c và ào t o c i làm chuyên gia giáo d c nư c ngoài. Chương II H SƠ XÉT CÔNG NH N T TIÊU CHU N CH C DANH GS, PGS, TH M NNH VÀ QU N LÝ H SƠ i u 11. H sơ xét công nh n t tiêu chu n ch c danh GS, PGS 1. B n ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ho c PGS. 2. B ng t t nghi p i h c, b ng th c sĩ, b ng ti n sĩ c a ng viên.
 6. 3. B ng t t nghi p ngo i ng ho c tài li u minh ch ng s d ng thành th o ngo i ng c a ng viên theo quy nh t i kho n 3 i u 9 c a Thông tư này. 4. Quy t nh phong, công nh n ho c b nhi m ch c danh PGS, n u ng viên ăng kí xét t tiêu chuNn ch c danh GS. 5. Các quy t nh giao nhi m v hư ng d n nghiên c u sinh làm lu n án ti n sĩ, h c viên cao h c làm lu n văn th c sĩ, bác sĩ, dư c sĩ làm chuyên khoa c p II và sinh viên làm án, khoá lu n t t nghi p i h c. 6. B ng ti n sĩ, b ng th c sĩ, b ng chuyên khoa c p II, b ng t t nghi p i h c c a ngư i h c ã ư c c p mà ng viên ư c giao hư ng d n. 7. H p ng th nh gi ng, b n nh n xét c a th trư ng cơ s GD H v k t qu ào t o ho c b n thanh lý h p ng th nh gi ng i v i gi ng viên th nh gi ng; Quy t nh ngh hưu i v i ng viên là gi ng viên th nh gi ng ã ngh hưu. 8. Chương trình, tài nghiên c u khoa h c ã ư c nghi m thu, g m: Quy t nh ho c h p ng giao th c hi n chương trình ho c tài NCKH; Biên b n nghi m thu tài; Báo cáo tóm t t th c hi n tài c a ch nhi m tài khi nghi m thu; B n ch p b ng phát minh sáng ch và các tài li u kèm theo. 9. B ng phát minh, sáng ch và các tài li u kèm theo. 10. Công hàm ho c h p ng m i gi ng d y c a cơ s GD H nư c ngoài có ghi rõ th i gian làm chuyên gia và Quy t nh c i làm chuyên gia giáo d c nư c ngoài c a B giáo d c và ào t o Vi t Nam. 11. B n báo cáo t ng quan k t qu NCKH, công ngh và ào t o. 12. Các bài báo khoa h c ã ư c công b , sách ã ph c v ào t o ư c xu t b n. Gi y ch ng nh n m c ích s d ng sách c a th trư ng cơ s GD H và biên b n thNm nh sách c a H i ng thNm nh sách có thNm quy n. Ch t ch H CDGS nhà nư c xác nh chi ti t m u h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS. i u 12. Chu n b h sơ 1. M i b h sơ xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS óng thành 2 t p. T p I g m các tài li u quy nh t kho n 1 n kho n 11 i u 11 c a Thông tư này. T p II g m các b n ch p bài báo khoa h c ã ư c công b , sách ph c v ào t o ã ư c xu t b n quy nh t i kho n 12 i u 11 c a Thông tư này. 2. ng viên t ánh giá ch t lư ng khoa h c các bài báo khoa h c ã ư c công b , sách ph c v ào t o ã ư c xu t b n và x p theo tr t t t cao xu ng th p và theo t ng lo i công trình, không x p theo th t th i gian. 3. H sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS ư c làm thành 3 b như nhau, in trên gi y kh A4, óng bìa, có m c l c và ánh s trang. Ngoài bìa m i b h sơ và b n ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS ph i ghi rõ ngành, chuyên ngành, tên H CDGS ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ho c PGS. 4. ng viên ph i ch u trách nhi m v s chuNn xác c a h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS và các văn b n sao ch p. Khi c n thi t, H CDGS nhà nư c, H CDGS ngành, liên ngành, H CDGS cơ s có th yêu c u ng viên n p b n chính ho c tài li u g c các gi y t , văn b n trong h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS i chi u.
 7. i u 13. N p h sơ xét công nh n t tiêu chu n ch c danh GS, PGS 1. M i ng viên n p m t b n ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ho c PGS kèm 2 nh 4 x 6; riêng ng viên thu c các cơ s GD H không t ch c H CDGS cơ s và ng viên là gi ng viên th nh gi ng n p kèm theo m t bì thư dán s n tem và ghi y a ch c a ng viên ph n ngư i nh n và ơn ngh ư c xét t i H CDGS cơ s nào. Các tài li u, văn b n trên n p t i Văn phòng H CDGS nhà nư c trư c th i i m h t h n n p h sơ 14 ngày. 2. ng viên là gi ng viên thu c biên ch c a cơ s GD H n p 03 b h sơ xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ho c PGS t i H CDGS cơ s c a ơn v mình theo úng th i h n ã quy nh. 3. ng viên là gi ng viên thu c biên ch c a cơ s GD H không t ch c H CDGS cơ s và ng viên là gi ng viên th nh gi ng n p 03 b h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ho c PGS t i H CDGS cơ s do Thư ng tr c H CDGS nhà nư c gi i thi u n theo úng th i h n quy nh. i u 14. Ngư i th m nh h sơ xét công nh n t tiêu chu n ch c danh GS, PGS 1. Ngư i ư c ch n c tham gia thNm nh h sơ xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS ph i là GS, PGS có cùng ngành chuyên môn v i ng viên và có tiêu chuNn theo quy nh c a H CDGS nhà nư c. ng viên có th xu t ngư i thNm nh h sơ có chuyên ngành khoa h c phù h p v i chuyên ngành c a mình H CDGS xem xét, ch n c . 2. H CDGS có th m i GS, PGS là ngư i Vi t Nam nư c ngoài ho c GS, PGS là ngư i nư c ngoài am hi u lĩnh v c chuyên môn c a ng viên, có uy tín khoa h c cao và phNm ch t t t thNm nh toàn ph n ho c t ng ph n mà các GS, PGS ó có i u ki n tham gia. 3. Vi c ch n c GS, PGS tham gia thNm nh h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS ph i ư c gi bí m t. Các GS, PGS ư c phân công thNm nh h sơ ph i ch u trách nhi m v k t qu thNm nh h sơ và k t qu th c hi n các nhi m v ư c giao, gi bí m t n i dung nhi m v ang th c hi n trong su t quá trình tham gia xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS. i u 15. Qu n lý h sơ xét công nh n t tiêu chu n và h y b công nh n t tiêu chu n ch c danh GS, PGS 1. Ch t ch H CDGS cơ s ch u trách nhi m qu n lý h sơ, t ch c ki m tra s y và chính xác c a các văn b n, gi y t , s li u trong h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS n p t i H CDGS cơ s . 2. H sơ c a ng viên xét công nh n t tiêu chuNn, h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS và các tài li u có liên quan ph i ư c H CDGS nhà nư c, H CDGS ngành, liên ngành, H CDGS cơ s lưu gi , b o qu n an toàn, thu n ti n cho vi c tìm hi u, xem xét và thNm nh trong su t quá trình xét công nh n t tiêu chuNn, h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS. 3. T ng thư ký H CDGS nhà nư c t ch c qu n lý và lưu gi h sơ xét công nh n t tiêu chuNn, h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS t i Văn phòng H CDGS nhà nư c. Chương III BÁO CÁO K T QU XÉT T TIÊU CHU N CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ; CÔNG NH N VÀ H Y B CÔNG NH N T TIÊU CHU N CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ i u 16. Báo cáo k t qu xét công nh n t tiêu chu n ch c danh GS, PGS t i H CDGS cơ s
 8. 1. Th trư ng cơ s GD H, nơi có H CDGS cơ s , xác nh n k t qu xét công nh n t và không t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS c a các ng viên t i H CDGS cơ s , công b công khai k t qu xét t i cơ s GD H ít nh t 7 ngày trư c khi g i báo cáo k t qu và h sơ xét t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS t i H CDGS nhà nư c, ng th i báo cáo lên th trư ng cơ quan ch qu n có thNm quy n qu n lý ng viên. Báo cáo k t qu xét công nh n t và không t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS và h sơ c a các ng viên do H CDGS nhà nư c gi i thi u xét t i các H CDGS cơ s ư c g i tr c ti p v Văn phòng H CDGS nhà nư c. 2. H sơ báo cáo k t qu xét công nh n t và không t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS c a H CDGS cơ s g m: a) Công văn c a cơ s GD H báo cáo v k t qu xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS H CDGS cơ s ; b) Danh sách ng viên t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS H CDGS cơ s ; c) Phi u thNm nh c a các GS, PGS i v i t ng ng viên; d) B n trích ngang các tiêu chuNn c a ng viên; ) 03 b h sơ c a ng viên t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS H CDGS cơ s ; e) Biên b n ki m phi u và phi u b u c a H CDGS cơ s ; g) Biên b n chi ti t các cu c h p c a H CDGS cơ s . i u 17. Báo cáo k t qu xét công nh n t tiêu chu n ch c danh GS, PGS t i H CGS ngành, liên ngành 1. Ch t ch H CDGS ngành, liên ngành có trách nhi m công b công khai k t qu xét công nh n t và không t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS H CDGS ngành, liên ngành ít nh t 7 ngày trư c khi báo cáo k t qu lên H CDGS nhà nư c. 2. H sơ báo cáo k t qu xét công nh n t tiêu chuNn và không t tiêu chuNn ch c danh lên H CDGS nhà nư c, g m: a) Công văn c a H CDGS ngành, liên ngành báo cáo v k t qu xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS H CDGS ngành, liên ngành; b) Danh sách ng viên t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS H CDGS ngành, liên ngành; c) Phi u thNm nh h sơ c a các GS, PGS i v i t ng ng viên; d) B n trích ngang các tiêu chuNn c a các ng viên; ) 03 b h sơ c a các ng viên t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS H CDGS ngành, liên ngành; e) Biên b n ki m phi u và phi u b u c a H CDGS ngành, liên ngành; g) Biên b n chi ti t các cu c h p c a H CDGS ngành, liên ngành. i u 18. Công nh n t tiêu chu n ch c danh GS, PGS
 9. 1. H CDGS nhà nư c t ch c thNm nh k t qu xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS c a các H CDGS ngành, liên ngành. Căn c k t qu thNm nh, Ch t ch H CDGS nhà nư c ra quy t nh công nh n t tiêu chuNn và c p gi y ch ng nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS cho các ng viên. 2. H CDGS cơ s , H CDGS ngành, liên ngành không b o lưu k t qu xét công nh n t t ng ph n ho c toàn ph n tiêu chuNn ch c danh GS ho c PGS c a ng viên cho năm sau n u trong t xét năm ó ng viên chưa ư c H CDGS nhà nư c công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ho c PGS. i u 19. H y b công nh n t tiêu chu n ch c danh GS, PGS, tư c b phong ho c công nh n ch c danh GS, PGS 1. Nh ng ngư i ã ư c Ch tich H CDGS nhà nư c quy t nh công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ho c PGS, n u b phát hi n và xác nh là không tiêu chuNn ho c vi ph m các quy nh t i các kho n 2, 3 và 4 i u 18 Quy t nh s 174/2008/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph thì b h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS. 2. Nh ng ngư i ã ư c phong h c hàm GS, PGS ho c ã ư c công nh n ch c danh GS, PGS trư c ngày Quy t nh s 174/2008/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành, n u b phát hi n và xác nh là không tiêu chuNn quy nh t i th i i m ư c phong, công nh n ho c ho c vi ph m các quy nh t i các kho n 2, 3 và 4 i u 18 Quy t nh s 174/2008/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph thì b tư c b ch c danh GS, PGS. 3. H CDGS nhà nư c s d ng hình th c b phi u kín quy t ngh vi c h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS, tư c b ch c danh GS, PGS. Ngh quy t c a H CDGS nhà nư c ch có giá tr khi ư c t 2/3 t ng s thành viên tr lên c a H i ng b phi u tán thành. Chương IV B NHI M, MI N NHI M CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ i u 20. Xác nh nhu c u b nhi m ch c danh GS, PGS Căn c m c tiêu, nhi m v , chương trình ào t o và nghiên c u khoa h c c a cơ s GD H; căn c ngh quy t c a H i ng trư ng, ngh c a khoa, b môn và ý ki n c a H i ng khoa h c c a cơ s GD H; căn c quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v cơ c u i ngũ gi ng viên trong các cơ s GD H, th trư ng cơ s GD H xác nh nhu c u b nhi m ch c danh GS, PGS; thông báo công khai s lư ng GS, PGS các ngành, chuyên ngành c n b nhi m; i u 21. H sơ ăng ký b nhi m ch c danh GS, PGS 1. B n ăng ký xét b nhi m ch c danh GS ho c PGS; 2. Quy t nh công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS ho c PGS do Ch t ch H CDGS nhà nư c c p; 3. Quy t nh b nhi m ch c danh GS ho c PGS do ngư i ng u cơ s GD H nư c ngoài ho c c p có thNm quy n nư c ngoài c p i v i nhà giáo ã ư c b nhi m làm GS ho c PGS t i cơ s GD H nư c ngoài; 4. Các văn b n, gi y t c n thi t khác theo yêu c u c a cơ s GD H. i u 22. Xét và ngh b nhi m ch c danh GS, PGS 1. Nhà giáo ã ư c công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS ho c ã ư c b nhi m làm GS, PGS t i m t cơ s GD H nư c ngoài có nguy n v ng ư c b nhi m ch c danh GS, PGS có th n p h sơ ăng ký xét b nhi m ch c danh GS, PGS t i m t cơ s GD H.
 10. 2. Th trư ng cơ s GD H t ch c thu nh n h sơ ăng ký xét b nhi m ch c danh GS, PGS c a các ng viên, phân lo i theo ngành, chuyên ngành, chuy n cho các khoa, b môn có nhu c u ti n hành xét ngh b nhi m ch c danh GS, PGS. Vi c t ch c xét ngh b nhi m ch c danh GS, PGS th c hi n theo quy nh t i M c 2 Chương III Quy t nh s 174/2008/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh tiêu chuNn, th t c b nhi m, mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư. 3. Th trư ng cơ s GD H l p danh sách các ng viên có tiêu chuNn b nhi m ch c danh GS, PGS, báo cáo cơ quan ch qu n có thNm quy n qu n lý nhà giáo xác nh n và có công văn kèm theo ngh B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c b nhi m ch c danh GS, PGS. 4. Th trư ng cơ s GD H ngoài công l p danh sách ng viên có tiêu chuNn b nhi m ch c danh GS, PGS, báo cáo Ch t ch H i ng qu n tr xác nh n và t trình kèm theo ngh B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c b nhi m ch c danh GS, PGS. 5. Trư ng h p b nhi m ch c danh GS, PGS i v i ng viên t nơi khác chuy n n, cơ s GD H ph i hoàn thi n quy trình thuyên chuy n, i u ng ho c tuy n d ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 23. Mi n nhi m ch c danh GS, PGS 1. Nh ng ngư i ã b h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS, b tư c b h c hàm ho c ch c danh GS, PGS thì ương nhiên b mi n nhi m ch c danh GS, PGS trong các cơ s GD H. 2. Ngư i ã ư c b nhi m ch c danh GS, PGS nhưng không hoàn thành nhi m v ư c giao theo quy nh t i i u 5 Quy nh tiêu chuNn, th t c b nhi m, mi n nhi m ch c danh GS, PGS ban hành kèm theo Quy t nh s 174/2008/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph thì b mi n nhi m ch c danh GS, PGS. Trình t mi n nhi m ch c danh GS, PGS th c hi n theo quy nh t i i u 21 Quy nh tiêu chuNn, th t c b nhi m, mi n nhi m ch c danh GS, PGS ban hành kèm theo Quy t nh s 174/2008/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 24. Gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Vi c gi i quy t khi u n i t cáo v xét công nh n, h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS, b nhi m, mi n nhi m ch c danh GS, PGS th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Th trư ng cơ s GD H, th trư ng cơ quan ch qu n c a cơ s GD H có thNm quy n qu n lý nhà giáo, H CDGS nhà nư c ph i h p ch t ch v i Thanh tra và các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o và các t ch c h u quan khác gi i quy t ki u n i, t cáo. 2. Vi c t ch c h p l i xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS, b phi u tín nhi m l i cho ng viên ch th c hi n khi có k t lu n kh ng nh b ng văn b n c a H CDGS nhà nư c là quá trình xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh GS, PGS ã vi ph m các quy nh hi n hành. i u 25. T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c k t ngày 17 tháng 7 năm 2009. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Th trư ng các cơ quan ch qu n cơ s GD H có thNm quy n qu n lý nhà giáo, Ch t ch H CDGS nhà nư c, Th trư ng cơ s GD H ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. B TRƯ NG
 11. Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng, Ban T ch c Trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; - y ban VHGDTNTN&N c a Qu c h i; - VP BC TW v phòng ch ng tham nhũng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c; - Công báo, Website B GD& T; - Như i u 25; - Lưu: Văn thư, NGCBQLGD (5b), PC.
Đồng bộ tài khoản