Thông tư số 163/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
6
download

Thông tư số 163/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 163/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 163/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 163/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N S A I, B SUNG M T S QUY NNH C A QUY T NNH S 30/2008/Q -BTC NGÀY 21/5/2008 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V VI C BAN HÀNH T KHAI TRN GIÁ TÍNH THU HÀNG HÓA NH P KH U VÀ HƯ NG D N KHAI BÁO Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 40/2007/N -CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v vi c xác nh tr giá h i quan i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s quy nh c a Quy t nh s 30/2008/Q -BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành t khai tr giá tính thu hàng hóa nh p kh u và hư ng d n khai báo như sau: i u 1. Hàng hóa thu c các i tư ng sau không ph i khai báo tr giá trên t khai tr giá tính thu nhưng v n ph i khai báo tr giá trên t khai hàng hóa xu t khNu ho c t khai hàng hóa nh p khNu theo úng quy nh. C th : a. Hàng hóa xu t khNu; b. Hàng hóa nh p khNu không có h p ng mua bán ư c xác nh tr giá tính thu theo tr giá khai báo quy nh t i kho n 7, m c VIII, ph n II Thông tư 40/2008/TT- BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 c a B Tài chính; c. Hàng hóa nh p khNu thu c i tư ng mi n thu , xét mi n thu theo quy nh t i Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; d. Hàng hóa nh p khNu theo lo i hình nh p nguyên li u s n xu t hàng xu t khNu; e. Hàng hóa nh p khNu thu c i tư ng không ch u thu ; g. Hàng hóa nh p khNu thu c lo i hình t m nh p, tái xu t. Trư ng h p hàng hóa nh p khNu t i m c n i m g nêu trên n u chuy n i lo i hình nh p khNu ho c qua ki m tra cơ quan h i quan xác nh hàng hóa không thu c
  2. các i tư ng nêu trên, thì ngư i khai h i quan ph i khai t khai tr giá làm căn c cho vi c tính và thu thu i v i hàng hóa nh p khNu. h. Hàng hóa không thu c i tư ng ph i xác nh tr giá tính thu hàng nh p khNu theo m t trong sáu phương pháp xác nh tr giá tính thu quy nh t i Ph n II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 c a B Tài chính. i u 2. Hàng hóa nh p khNu không thu c i tư ng quy nh t i i u 1 Thông tư này ph i khai báo tr giá tính thu trên t khai tr giá theo quy nh t i Quy t nh s 30/2008/Q -BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính. i u 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Hoàng Anh Tu n - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v tr c thu c B và thu c B ; - Website Chính ph ; B Tài chính; - C c H i quan các t nh, liên t nh, thành ph ; - Lưu: VT, TCHQ.
Đồng bộ tài khoản