Thông tư số 167/1998/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư số 167/1998/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 167/1998/TT-BGTVT về việc hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình XDCB thuộc ngành GTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 167/1998/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ******* NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 167/1998/TT-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 1998 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C I U CH NH D TOÁN CÔNG TRÌNH XDCB THU C NGÀNH GTVT (áp d ng thông tư hư ng d n s 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 c a B Xây d ng) Căn c ch th s 05/1998/CT-TTg ngày 22/01/1998 c a Th tư ng Chính ph "v vi c tăng cư ng công tác qu n lý u tư và xây d ng"; Trên cơ s Thông tư s 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 c a B Xây d ng "hư ng d n i u ch nh d toán công trình XDCB"; B Giao thông v n t i hư ng d n vi c i u ch nh d toán các công trình XDCB s d ng v n Nhà nư c thu c B GTVT qu n lý như sau : I- I TƯ NG VÀ M C I U CH NH D TOÁN : Áp d ng theo úng Thông tư s 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 c a B Xây d ng "hư ng d n i u ch nh d toán XDCB", c th : 1.1 - i tư ng : * Ch ti n hành i u ch nh 02 thành ph n trong chi phí tr c ti p là chi phí nhân công và chi phí máy. Do v y, ơn gi n hóa trong văn b n hư ng d n, c m t " ơn giá" nêu trong văn b n này ch g m 02 thành ph n chi phí tr c ti p trong ơn giá là : chi phí nhân công và chi phí máy. *Chi phí chung, thu và lãi : áp d ng úng t l quy nh trong ph l c II c a TT 08/1997/TT-BXD sau khi ã i u ch nh ph n chi phí tr c ti p. 1.2 -M c i u ch nh : + Tăng lên 1,2 l n chi phí nhân công trong chi phí tr c ti p. + Tăng lên 1,15 l n chi phí máy trong chi phí tr c ti p. Lưu ý : Chi phí tr c ti p ư c hi u bao g m k c các kho n lương ph , ph c p lương và các ch chính sách khác ư c Nhà nư c cho phép. II - PH M VI VÀ I U KI N ÁP D NG I U CH NH :
  2. M c i u ch nh nêu trên ư c áp d ng i u ch nh các d toán XDCB s d ng v n Nhà nư c trong ph m vi và th a mãn các i u ki n như sau : 2.1 - Các kh i lư ng xây l p th c hi n t 01/01/1997 thu c các công trình chưa quy t toán và th c hi n theo phương th c H p ng có i u ch nh giá cho t t c các hình th c l a ch n nhà th u ( u th u r ng rãi, u th u h n ch , ch nh th u). 2.2 - Các d toán công trình ho c gói th u ph i có phân tích ơn giá chi ti t c a t ng chi phí nhân công, chi phí máy trong chi phí phí tr c ti p. 2.3 - ơn giá ư c áp d ng i u ch nh : a - ơn giá chi ti t ư c l p theo ơn giá XDCB c a a phương ban hành. b - ơn giá chi ti t ư c c u thành : -T nh m c hao phí nhân công, nhân v i ti n lương theo b ng lương A6 do nhà nư c ban hành (chi phí nhân công). -T nh m c hao phí Máy, nhân v i Giá ca máy do Nhà nư c ban hành kèm theo quy t nh s 57/BXD-VKT ngày 30/3/1994 (chi phí máy). III - PHƯƠNG TH C I U CH NH GIÁ : 3.1 - i v i công trình ho c gói th u ư c ch nh th u ho c giao th u tr c ti p : (Thanh toán theo d toán xây l p ư c duy t). a -* Ph i lo i b nh ng ph n chênh l ch ã i u ch nh khác v i m c i u ch nh quy nh t i i m (I) v chi phí nhân công, chi phí máy, chi phí chung, thu và lãi trong giá DTXL ư c duy t trư c ây ưa v úng s li u d toán ban u chưa i u ch nh. b-* Sau ó ti n hành i u ch nh úng theo m c i u ch nh quy nh t i i m (I) nêu trên và tính toán xác nh l i Giá giao th u sau khi i u ch nh (GGT). c-* T ó có th xác nh Giá tr chênh l ch (mCL) gi a Giá giao th u sau khi i u ch nh so v i Giá d toán XL ư c duy t (GDTXL). mCL = ½ GGT c ¾ GDTXL½ 3.2 - i v i công trình u th u ( ư c thanh toán theo ơn giá trúng th u). ơn giá trúng th u là ơn giá do nhà th u t cân i b th u th a mãn yêu c u c a H sơ m i th u và phù h p v i m t b ng giá, th ch hi n hành c a Nhà nư c t i th i i m m th u ¾ Nên có th d n n có ơn giá cao hơn, có ơn giá th p hơn so v i ơn giá c a Nhà nư c v i cùng lo i công vi c. Do v y phương th c i u ch nh ơn giá trúng th u ư c ti n hành như sau :
  3. a - Trên cơ s gi nguyên c u trúc l p ơn giá c a nhà th u (không làm thay ib n ch t xây d ng Giá d th u c a nhà th u) : * N u c u trúc theo ki u d ng (2.3a) nêu trên, ph i rà soát hi u ch nh v úng ơn giá XDCB c a a phương hi n hành t i th i i m m th u. * N u c u trúc ơn giá theo ki u d ng (2.3.b), ph i ti n hành thay th tương ng - B ng nh m c hi n hành c a Nhà nư c ho c nh m c riêng c a công trình ư c c p thNm quy n duy t - B ng ti n lương theo b ng lương A6 do Nhà nư c ban hành theo Ngh nh 05/CP ngày 26/01/1994 (B ng lương A6) - B ng Giá ca máy theo Giá ca máy trong XDCB ban hành theo quy t nh s 57/BXD-VKT ngày 30/3/1994 c a B Xây d ng (Giá ca máy 57/BXD-VKT). b - Sau khi thay th tương ng M, giá Nhà nư c ban hành như i m (3.2.a) nêu trên, ti n hành tính toán xác nh l i ơn giá (g i là GNN). c - So sánh k t qu ơn giá ư c tính toán l i sau khi thay th trên ( GNN) v i ơn giá trúng th u c a nhà th u ( GTT) : + N u ơn giá c a h ng m c công vi c th (i), sau khi thay th nh hơn ơn giá trúng th u c a nhà th u ( GNNi < GTTi) s không ư c i u ch nh ơn giá trúng th u này n a. + N u ơn giá c a h ng m c công vi c th (j), sau khi thay th l n hơn ơn giá trúng th u c a nhà th u ( GNNj > GTTj) s ư c ti n hành i u ch nh theo phương th c hư ng d n ti p theo (t i i m 3.2d). d - Phương th c i u ch nh ơn giá trúng th u ư c i u ch nh : Gi s i u ch nh ơn giá trúng th u th j ( GNNj > GTTj) các bư c ti n hành như sau: * Rà soát, lo i b toàn b ph n ã i u ch nh khác v i m c qui nh t i i m (I) nêu trên v chi phí nhân công, chi phí máy trong ơn giá trúng th u c a nhà th u, ưa v s li u ơn giá chưa i u ch nh ( Gj). * Sau ó ti n hành i u ch nh theo m c i u ch nh quy nh t i i m (I) và tính toán xác nh l i ơn giá trúng th u sau khi ư c i u ch nh ( GTTj ). * N u ơn giá sau khi i u ch nh ( GTTj) th p hơn ơn giá trúng th u ( GTTj) : GTTj c < GTTj Ch p thu n gi nguyên ơn giá trúng th u c a nhà th u là ơn giá chính th c thanh toán. IV - T CH C TH C HI N :
  4. Căn c hư ng d n t i thông tư này, Ch u tư thNm tra d toán và ơn giá chi ti t m b o úng, , chính xác theo ph m vi và i u ki n di u ch nh, phương thúc i u ch nh ti n hành i u ch nh phù h p v i th c t c a t ng công trình c th . 4.1 - Trong trư ng h p T ng giá tr xây l p công trình ( c ng giá tr XL c a toàn b các gói th u ) sau khi ư c i u ch nh không vư t ph n xây l p c a T ng m c u tư ư c duy t : Cho phép Ch u tư ch p thu n th c hi n thanh quy t toán công trình và ch u trách nhi m trư c B v k t qu i u ch nh c a mình. Văn b n ch p thu n này có Giá tr th c hi n như văn b n duy t. 4.2 - Trong trư ng h p t ng Giá tr xây l p công trình (c ng Giá tr XL c a toàn b các gói th u) sau khi i u ch nh vư t ph n xây l p c a T ng m c u tư ư c duy t : Ch u tư ph i l p th t c trình duy t kèm theo y b n Thuy t minh và gi i trình tính toán chi ti t B xem xét quy t nh. 4.3 - i v i công trình ho c gói th u th c hi n theo phương th c "H p ng tr n gói" : Trên cơ s t trình c a Ch u tư, B s xem xét gi i quy t cho t ng công trình c th , tùy theo hoàn c nh, i u ki n khó khăn trong quá trình xây d ng. 4.4 - i v i công trình u tư b ng ngu n v n vay nư c ngoài c n ph i i chi u v i i u kho n H p ng và H sơ m i th u ư c duy t, trong ó có quy nh c th v trư t giá ho c các ph n công vi c ư c i u ch nh giá, ti n hành i u ch nh Giá cho ph n kh i lư ng do các nhà th u trong nư c, ư c trúng th u, m b o phù h p v i văn b n hư ng d n này. 4.5 - i v i các công trình quan tr ng ư c phép xây d ng - ơn giá riêng cho công trình ho c ư c các cơ quan có thNm quy n cho phép áp d ng, các kho n ph c p, ch chính sách riêng tính vào ơn giá ti n lương : Ch u tư ph i l p th t c trình B xem xét n u có yêu c u i u ch nh áp d ng. (Vì k t qu tính toán sau khi ư c i u ch nh Giá theo i tư ng và m c quy nh t i i m (I) nêu trên l n hơn Giá tr d toán XL ư c duy t). 4.6 - Các v n khác, không nêu t i văn b n hư ng d n này, s áp d ng úng như Thông tư s 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 c a B Xây d ng "hư ng d n i u ch nh d toán công trình XDCB". Trong quá trình th c hi n văn b n này, n u có gì vư ng m c ho c chưa phù h p, ngh các Ch u tư có văn b n báo cáo B (qua C c G & QLCL CTGT) xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B GTVT
  5. TH TRƯ NG Nơi nh n : - B Xây d ng - B KH T - B Tài chính - TC TPT - Các V ch c năng thu c B GTVT - Các C c qu n lý chuyên ngành và LH SVN - Các Ban QLDA tr c thu c B Ph m Quang Tuy n - Các S GTVT a phương - Các TCTy XDCT 90,91 TTg thu c ngành GTVT - TCTy TVTK GTVT - Lưu VP,CG
Đồng bộ tài khoản