Thông tư số 175/1998/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
86
lượt xem
11
download

Thông tư số 175/1998/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 175/1998/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 175/1998/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 175/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 175 /1998/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 102/1998/NĐ-CP NGÀY 21/12/1998 C A CHÍNH PH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 28/1998/NĐ-CP NGÀY 11/5/1998 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TR GIA TĂNG Căn c Lu t thu giá tr gia tăng (GTGT); Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT; Căn c Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph ; B Tài chính hư ng d n b sung, s a đ i m t s đi m trong Thông tư s 89/1998/TT- BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 28/1998/NĐ- CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph như sau: I. V Đ I TƯ NG KHÔNG CH U THU GTGT NÊU T I PH N A, M C II: 1- B sung vào đi m 4: Không thu thu GTGT đ i v i thuê máy bay, giàn khoan, t u thu c a nư c ngoài, lo i trong nư c chưa s n xu t đư c, dùng cho s n xu t, kinh doanh. - Đ i v i thuê máy bay không phân bi t hình th c thuê (thuê riêng máy bay ho c thuê c ngư i lái). - Đ i v i thuê giàn khoan không bao g m các v t tư, nguyên li u s d ng cho ho t đ ng khoan. - Đ i v i thuê t u thu lo i trong nư c chưa s n xu t đư c ph i có xác nh n c a B Giao thông V n t i ho c cơ quan ch qu n chuyên ngành. Các cơ s thuê thi t b c a nư c ngoài không ch u thu GTGT nêu trên ph i xu t trình h p đ ng thuê ký v i phía nư c ngoài cho cơ quan thu nơi cơ s ho t đ ng kinh doanh. 2- B sung vào đi m 7: Các d ch v tín d ng không ch u thu GTGT là ho t đ ng cho vay theo nguyên t c có hoàn tr v n vay theo pháp lu t. Đ i v i ho t đ ng d ch v b o lãnh ngân hàng, n u bên b o lãnh th c hi n nghĩa v thanh toán ti n vay thay cho khách hàng, khi khách hàng không th c hi n đúng các nghĩa v đã cam k t, khách hàng ph i nh n n và hoàn tr cho t ch c tín d ng s
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ti n đã tr thay thì d ch v này đư c xác đ nh là d ch v tín d ng không ch u thu GTGT. II. V CĂN C TÍNH THU C A HÀNG HOÁ, D CH V NÊU T I M C I, PH N B NHƯ SAU: 1- B sung vào đi m 3 v giá tính thu đ i v i hàng hoá, d ch v dùng đ trao đ i, s d ng n i b , cho, bi u, t ng: - Đ i v i hàng hoá cơ s kinh doanh cho, bi u, t ng khách hàng ph i tính thu GTGT như hàng hoá bán ra. Đ i v i hàng hoá dùng đ khuy n m i, ti p th , qu ng cáo không tính thu GTGT đ u ra thì ch đư c tính kh u tr thu GTGT đ u vào c a s hàng hoá này tương ng v i giá tr hàng hoá khuy n m i, qu ng cáo tính trong kho n chi phí khác tương ng v i t l (%) so v i t ng chi phí h p lý tính thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p quy đ nh đ i v i doanh nghi p. Ví d : Doanh nghi p s n xu t, kinh doanh đ đi n t có khuy n m i khách hàng b ng gi i thư ng xe máy và m t s s n ph m khác. Năm 1999, t ng chi phí s n xu t, kinh doanh là 120 t đ ng, trong đó chi phí khác là 12 t đ ng, thu GTGT đ u vào c a s hàng khuy n m i, qu ng cáo là 0,8 t đ ng. N u t l chi phí khác c a doanh nghi p đư c kh ng ch là 5% so v i t ng chi phí b ng: 120 t đ ng x 5% = 6 t đ ng. Như v y, s thu GTGT đ u vào c a hàng qu ng cáo, khuy n m i, doanh nghi p không đư c kh u tr 0,8 t đ ng mà ch đư c tính kh u tr t i đa tương ng v i hàng qu ng cáo, khuy n m i đư c tính trong chi phí khác (6 t đ ng). - Đ i v i hàng xu t chuy n kho n i b , xu t v t tư, bán thành ph m đ ti p t c quá trình s n xu t trong m t cơ s s n xu t, kinh doanh không ph i tính, n p thu GTGT. 2- B sung vào đi m 8 v giá tính thu GTGT đ i v i hoa h ng đ i lý mua, bán hàng hoá: - Đ i v i đ i lý mua ho c bán hàng hoá theo đúng giá bên ch hàng quy đ nh ch hư ng hoa h ng, hoa h ng chi cho đ i lý đư c h ch toán vào chi phí c a bên ch hàng thì bên đ i lý không ph i tính và n p thu GTGT đ i v i kho n hoa h ng đ i lý đư c hư ng t ho t đ ng mua ho c bán hàng hoá này. Thu GTGT hàng hoá bán ra do ch hàng kê khai, n p. - Đ i v i đ i lý u thác mua ho c nh p kh u hàng hoá khi xu t tr hàng cho ch hàng, bên đ i lý u thác ph i l p hoá đơn GTGT và ghi thu GTGT đ u ra c a hàng xu t tr theo đúng s thu GTGT c a hàng hoá nh p kh u ho c hàng mua (n u có thu ). - Đ i v i đ i lý u thác xu t kh u: bên nh n u thác ph i sao g i cho bên ch hàng t khai hàng xu t kh u có xác nh n c a H i quan v hàng th c t đã xu t kh u đ bên ch hàng kê khai thu GTGT đ u ra đ i v i hàng hoá th c t đã xu t kh u. Đ i v i các chi nhánh, c a hàng tr c thu c và đ i lý bán m t hàng ch u thu TTĐB cho cơ s s n xu t theo giá cơ s s n xu t quy đ nh, cơ s s n xu t đã kê khai, n p
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thu tiêu th đ c bi t tính trên giá chi nhánh, c a hàng, đ i lý bán ra thì các chi nhánh, c a hàng, đ i lý không ph i kê khai, n p thu GTGT đ i v i m t hàng này và ti n hoa h ng đư c hư ng. Các trư ng h p đ i lý mua, bán hàng theo phương th c mua đ t bán đo n, mua, bán không theo đúng giá quy đ nh và các hình th c khác ph i tính, n p thu GTGT đ i v i hàng hoá mua vào, bán ra. 3- B sung vào đi m 7: - Đ i v i ho t đ ng xây d ng cơ b n (XDCB) t làm có b ph n xây d ng h ch toán k t qu kinh doanh riêng thì ph i tính thu GTGT; các trư ng h p không h ch toán riêng k t qu kinh doanh thì không tính thu GTGT. Thu GTGT đ u vào c a công trình XDCB t làm đư c tính kh u tr vào thu GTGT c a hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT bán ra theo quy đ nh v kh u tr thu . - Các doanh nghi p s n xu t nông nghi p có t ch c h ch toán riêng k t qu kinh doanh khâu XDCB trong nông nghi p v i các khâu s n xu t, kinh doanh nông nghi p ti p theo, thì khâu XDCB t o ra s n ph m nông nghi p thu c đ i tư ng không ch u thu GTGT không ph i tính thu GTGT đ u ra và không đư c kh u tr hay hoàn thu GTGT đ u vào. 4- B sung giá tính thu đ i v i m t s hàng hoá, d ch v nêu t i đi m 10 như sau: - Đ i v i d ch v du l ch theo hình th c l hành, h p đ ng ký v i khách hàng theo giá tr n gói thì giá tr n gói đư c xác đ nh là giá đã có thu đ tính thu GTGT và doanh thu c a cơ s kinh doanh. Trư ng h p giá tr n gói bao g m các kho n không ch u thu GTGT như chi vé máy bay v n chuy n khách du l ch t nư c ngoài vào Vi t Nam, t Vi t Nam đi nư c ngoài, các chi phí ăn, ngh , thăm quan nư c ngoài (n u có ch ng t h p pháp) thì các kho n chi này đư c tính gi m tr trong giá (doanh thu) tính thu GTGT. Ví d 1: Công ty Du l ch Thành ph H Chí Minh th c hi n h p đ ng du l ch v i Thái Lan theo hình th c tr n gói 50 khách du l ch trong 05 ngày t i Vi t Nam v i t ng s ti n thanh toán là 32.000 USD. Phía Vi t Nam ph i lo chi phí toàn b vé máy bay, ăn, , thăm quan theo chương trình tho thu n; trong đó riêng ti n vé máy bay đi t Thái Lan sang Vi t Nam và ngư c l i h t 10.000 USD. Thu GTGT đ u ra theo h p đ ng này đư c xác đ nh như sau: + Doanh thu ch u thu GTGT là: 32.000 USD - 10.000 USD = 22.000 USD + Thu GTGT đ u ra là: (tính theo m c thu gi m 50%) 22.000 USD x 10% = 2.000 USD
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 + 10% + Doanh thu c a đơn v đư c xác đ nh đ tính k t qu kinh doanh là: 32.000 USD - 2.000 USD = 30.000 USD + Thu GTGT đ u vào đư c kh u tr xác đ nh theo quy đ nh đ tính thu GTGT ph i n p. Ví d 2: Công ty du l ch Hà N i th c hi n h p đ ng đưa khách du l ch t Vi t Nam đi Trung Qu c thu theo giá tr n gói là 400 USD/ngư i đi năm ngày, Công ty du l ch Hà N i ph i chi tr cho Công ty du l ch Trung Qu c 300 USD/ngư i thì doanh thu tính thu c a Công ty du l ch Hà N i là 100 USD/ngư i (400 USD - 300 USD). - Đ i v i d ch v c m đ , doanh thu tính thu là ti n ph i thu t ho t đ ng này bao g m ti n lãi ph i thu t cho vay c m đ và chênh l ch thu đư c t bán hàng c m đ {doanh thu bán hàng phát m i tr (-) ph n ph i tr khách hàng (n u có), tr (-) s ti n cho vay}. Kho n doanh thu này đư c xác đ nh là doanh thu đã có thu GTGT đ tính thu GTGT đ u ra và doanh thu c a cơ s kinh doanh. Ví d : Công ty kinh doanh c m đ trong kỳ tính thu có doanh thu c m đ là 110 tri u đ ng. + Thu GTGT đ u ra đư c xác đ nh b ng: 110 tri u đ x 10% = 10 tri u đ ng 1 + 10% + Doanh thu c m đ c a đơn v đư c xác đ nh đ tính k t qu kinh doanh là: 110 tri u đ - 10 tri u đ = 100 tri u đ ng - Đ i v i sách, báo, t p chí bán theo đúng giá phát hành (giá bìa) theo quy đ nh Lu t xu t b n thì giá bán đó đư c xác đ nh là giá đã có thu GTGT đ tính thu GTGT và doanh thu c a cơ s (đ i v i lo i ch u thu GTGT). Các trư ng h p bán không theo giá bìa thì thu GTGT tính trên giá bán ra. Ví d : Nhà xu t b n văn h c bán sách văn h c cho Công ty phát hành sách: Giá in trên bìa (giá có thu GTGT) v i giá 6.300 đ ng/quy n Phí phát hành (25%) là: 1.575đ ng/quy n Giá tính thu GTGT xác đ nh như sau:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Giá tính thu GTGT khâu xu t b n: 6.300 đ - 1.575 đ = 4.500đ ng/quy n 1 + 5% + Thu GTGT là: 4.500 đ/quy n x 5% = 225 đ/quy n. + T ng s ti n thanh toán là: 4.500 đ/quy n + 225 đ/quy n = 4.725 đ/quy n - Giá tính thu khâu phát hành: 6.300 đ = 6.000đ ng/quy n 1 + 5% + Thu GTGT đ u ra: 6.000 đ/quy n x 5% = 300 đ/quy n. + Thu GTGT ph i n p là: 300 đ/quy n - 225 đ/quy n = 75 đ/quy n (Gi đ nh không có thu GTGT đ u vào khác). 5- Thu su t thu GTGT đ i v i m t s hàng hoá, d ch v áp d ng như sau: - D ch v ki m toán, k toán, kh o sát, thi t k : thu su t 10%. - D ch v xu t kh u lao đ ng như làm các th t c h sơ, khám tuy n có thu ti n áp d ng thu su t 10%. - Tài s n thanh lý, ph li u, ph ph m bán ra áp d ng thu su t thu GTGT c a hàng hoá đó. - D ch v cung c p thông tin trên m ng In-tơ-nét (Internet) thu su t 10%. - Đ i v i hàng hoá xu t kh u là m t hàng không ch u thu GTGT thì không đư c áp d ng thu su t 0%. Ví d : M t hàng ch u thu tiêu th đ c bi t do cơ s s n xu t tr c ti p xu t kh u, s n ph m nông nghi p chưa qua ch bi n do cơ s s n xu t tr c ti p xu t kh u. III. B SUNG PH N HƯ NG D N PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU GTGT NÊU T I M C III, PH N B, THÔNG TƯ S 89/1998/TT-BTC: 1- B sung vào đi m 1 v thu GTGT đ u vào đư c kh u tr như sau:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ i v i cơ s s n xu t áp d ng tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu đư c tính kh u tr thu đ u vào theo t l (%) n đ nh trong m t s trư ng h p như sau: + Cơ s s n xu t s t, thép thu mua gom s t, thép ph li u đ làm nguyên li u s n xu t s t, thép đư c kh u tr 5% trên giá tr s t, thép ph li u mua vào. Trư ng h p cơ s s n xu t t ch c các chi nhánh, đi m thu mua h ch toán ph thu c thì áp d ng tính kh u tr cơ s s n xu t. Căn c đ kh u tr là b ng kê mua s t, thép ph li u thu gom. Đ i v i doanh nghi p có t ch c đơn v tr c thu c làm nhi m v thu mua s t, thép ph li u đ cung ng cho đơn v s n xu t thu c doanh nghi p theo giá ch đ nh c a doanh nghi p thì đơn v thu mua đư c kh u tr theo t l quy đ nh trên đây đ i v i s t, thép ph li u thu mua cung ng cho đơn v s n xu t. Khi bán s t, thép ph li u cho cơ s s n xu t, bên bán ph i xu t hoá đơn GTGT, giá tính thu đư c tính gi m tương ng v i s thu đư c kh u tr n đ nh. + Cơ s s n xu t, ch bi n h i s n thu mua c a ngư dân đư c kh u tr 5% trên giá tr h i s n mua vào. + Cơ s ho t đ ng kinh doanh b o hi m đư c kh u tr thu đ u vào 5% tính trên s ti n th c chi b i thư ng cho khách hàng không có hoá đơn GTGT v các nghi p v b o hi m thu c di n ch u thu GTGT (đ i v i nh ng kho n chi b i thư ng c a d ch v b o hi m không ch u thu GTGT và các kho n thanh toán b i thư ng theo ch ng t mua hàng hoá, thanh toán d ch v c a t ch c, cá nhân nh n b i thư ng không đư c tính kh u tr theo t l (%) quy đ nh trên đây). + Các t ch c, doanh nghi p thương m i mua hàng ch u thu tiêu th đ c bi t c a cơ s s n xu t đ bán đư c kh u tr 3% tính trên giá hàng hoá mua vào. Vi c tính kh u tr thu đ u vào theo quy đ nh trên đây không áp d ng đ i v i trư ng h p: + Cơ s s n xu t, thu mua các m t hàng này làm nguyên li u đ s n xu t, ch bi n hàng xu t kh u; + Cơ s kinh doanh mua hàng ch u thu tiêu th đ c bi t c a cơ s s n xu t đ xu t kh u ho c kinh doanh ăn u ng; hàng ch u thu tiêu th đ c bi t mua c a cơ s kinh doanh thương m i; + Đ i v i d ch v b o hi m không áp d ng đ i v i ti n b i thư ng b o hi m c a d ch v b o hi m không ch u thu GTGT. Ví d 1: Công ty s n xu t s t, thép trong kỳ tính thu có doanh s bán s t, thép là: 100 tri u đ ng, thu GTGT đ u ra: 10 tri u đ ng. Giá tr v t tư, hàng hoá mua vào trong kỳ đ s n xu t s t, thép là: 60 tri u đ ng, trong đó có 30 tri u đ ng là lo i có hoá đơn GTGT v i s thu GTGT đ u vào là 03 tri u đ ng, 30 tri u đ ng là s t, thép ph li u thu mua gom. Thu GTGT ph i n p đư c xác đ nh như sau:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Thu GTGT đ u vào đư c kh u tr đ i v i s t, thép ph li u thu mua gom là: 30 tri u đ ng x 5% = 1,5 tri u đ ng. - Thu GTGT ph i n p b ng: 10 tri u đ ng - ( 3 tri u đ ng + 1,5 tri u đ ng) = 5,5 tri u đ ng. Giá tr s t, thép ph li u mua vào đư c h ch toán vào chi phí đ xác đ nh k t qu kinh doanh b ng: 30 tri u đ ng - 1,5 tri u đ ng = 28,5 tri u đ ng. Ví d 2: Công ty B o hi m A trong kỳ tính thu có doanh thu b o hi m như sau: - Phí b o hi m ch u thu GTGT: 100 tri u đ ng, thu GTGT đ u ra: 10 tri u đ ng. - Phí b o hi m không ch u thu GTGT: 150 tri u đ ng. - Giá tr hàng hoá, d ch v mua vào: 100 tri u đ ng; thu GTGT đ u vào là: 10 tri u đ ng (không h ch toán đư c riêng cho d ch v b o hi m ch u thu GTGT và không ch u thu GTGT). - Ti n chi b i thư ng b o hi m: 60 tri u đ ng (trong đó ph n chi tr tương ng cho d ch v b o hi m ch u thu GTGT là 40 tri u đ ng). Thu GTGT ph i n p đư c xác đ nh như sau: - Thu GTGT đ u vào đư c kh u tr đ i v i s ti n chi b i thư ng cho khách hàng tham gia d ch v b o hi m ch u thu GTGT: 40 tri u đ ng x 5% = 2 tri u đ ng. - Thu GTGT đ u vào c a hàng hoá, d ch v mua vào đư c kh u tr tương ng v i t l doanh s ch u thu GTGT so v i t ng doanh s b ng: 100 tri u x 10 tri u đ ng = 4 tri u đ ng 100 tri u + 150 tri u - Thu GTGT ph i n p: 10 tri u - (2 tri u + 4 tri u) = 4 tri u đ ng Các cơ s thu mua các m t hàng đư c kh u tr thu đ u vào theo t l trên đây ph i l p b ng kê hàng hoá mua vào theo quy đ nh, đ i v i kho n chi b i thư ng b o hi m ph i l p b ng kê theo ch ng t chi th c t . 2- B sung vào cu i M c III như sau: Đ i v i cơ s kinh doanh thu c đ i tư ng tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu có kinh doanh mua, bán vàng, b c, đá quý, ngo i t áp d ng phương pháp tính tr c ti p trên GTGT, cơ s ph i h ch toán riêng thu GTGT ph i n p c a hàng hoá, d ch v theo t ng ho t đ ng kinh doanh và phương pháp tính thu riêng.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p không h ch toán đư c riêng thì đư c xác đ nh phân b hàng hoá, d ch v đ u vào và thu GTGT đ u vào đư c kh u tr tương ng v i t l doanh thu t ng ho t đ ng. Trên cơ s xác đ nh thu GTGT ph i n p theo t ng phương pháp tính thu , cơ s l p b ng kê khai n p thu chung c a cơ s theo m u kê khai tính thu ban hành kèm theo Thông tư này. - Cơ s kinh doanh thu c đ i tư ng n p thu GTGT theo phương pháp tính tr c ti p trên GTGT không đư c tính giá tr tài s n mua ngoài, đ u tư, xây d ng làm tài s n c đ nh vào doanh s hàng hoá, d ch v mua vào đ tính giá tr gia tăng. 3- B sung vào đi m 5, M c III quy đ nh v hoá đơn, ch ng t mua, bán hàng hoá, d ch v : Trư ng h p cơ s kinh doanh mua hàng c a ngư i, t ch c không kinh doanh n u không có hoá đơn, ch ng t theo ch đ quy đ nh thì ph i l p b ng kê hàng hoá mua vào theo m u s 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 89/1998/TT-BTC c a B Tài chính (ghi s a tên b ng kê và các ch tiêu cho phù h p v i lo i hàng hoá mua vào. IV. HƯ NG D N B SUNG V VI C ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, N P THU GTGT NÊU T I PH N C, THÔNG TƯ S 89/1998/TT-BTC C A B TÀI CHÍNH M T S ĐI M SAU: 1- Cơ s kinh doanh ph i đăng ký, kê khai, n p thu GTGT t i đ a phương ho t đ ng kinh doanh (đ a phương đư c xác đ nh là t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 2- Các t ch c, cá nhân th c hi n d ch v tư v n, kh o sát, thi t k , đăng ký, kê khai, n p thu v i cơ quan thu đ a phương nơi đóng tr s . 3- Đ i v i các doanh nghi p, đơn v ho t đ ng xây d ng nh n th u xây d ng các công trình đ a phương khác nơi đóng tr s ph i kê khai, n p thu GTGT t i đ a phương nơi xây d ng công trình, đơn v thi công ch u trách nhi m kê khai, n p thu GTGT. Trư ng h p đơn v thi công tr c thu c doanh nghi p không đ đi u ki n kê khai thì doanh nghi p ph i kê khai, n p thu thay theo thông báo thu c a cơ quan thu , s thu đã n p đư c quy t toán chung doanh nghi p. Trong trư ng h p không th xác đinh đư c thu GTGT đ u vào, thu GTGT đ u ra t i nơi xây d ng công trình, ho c kê khai không đúng quy đ nh thì cơ quan thu n đ nh s thu GTGT ph i n p và thông báo cho đơn v s thu n đ nh ph i n p. 4- Đ i v i các đơn v s nghi p và các t ch c khác như: Đài truy n hình, truy n thanh, trư ng h c, Vi n, đơn v thu c l c lư ng vũ trang ... có ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT thì các đơn v này ph i đăng ký, kê khai, n p thu GTGT, thu thu nh p doanh nghi p theo Lu t đ nh. Trư ng h p đơn v không h ch toán và không xác đ nh đư c riêng chi phí, thu GTGT đ u vào c a hàng hoá, d ch v ch u thu thì thu GTGT và thu thu nh p doanh nghi p ph i n p đư c xác đ nh căn c vào doanh thu và t l (%) GTGT và t l (%) thu nh p doanh nghi p tính trên doanh thu do cơ quan thu xác đ nh đ kê khai, n p thu . Khi l p hoá đơn thu ti n bán hàng hoá, thanh toán d ch v , đơn v ph i ghi rõ giá chưa có thu GTGT và thu GTGT theo quy đ nh. V. V QUY Đ NH HOÀN THU GTGT QUY Đ NH T I PH N D, M C I:
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S a đ i, b sung đi m 1: Cơ s kinh doanh thu c đ i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu đư c xét hoàn thu n u s thu đ u vào đư c kh u tr c a ba tháng liên t c l n hơn s thu đ u ra. Nh ng cơ s kinh doanh xu t kh u m t hàng theo th i v ho c theo t ng kỳ v i s lư ng l n, n u phát sinh s thu GTGT đ u vào c a hàng hoá xu t kh u l n so v i thu GTGT đ u ra thì đư c xét hoàn thu GTGT t ng kỳ. V th t c h sơ đ ngh hoàn thu th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 89/1998/TT-BTC. VI. V QUY Đ NH GI M THU GTGT QUY Đ NH T I PH N H, M C II: 1- B sung, s a đ i đi m 1, đi m 2 v đ i tư ng và m c gi m thu GTGT như sau: - Đ i v i nh ng cơ s s n xu t, xây d ng, v n t i, thương m i, du l ch, d ch v , ăn u ng trong nh ng năm đ u áp d ng thu GTGT mà b l do s thu GTGT ph i n p l n hơn s thu tính theo m c thu doanh thu trư c đây thì đư c xét gi m thu GTGT ph i n p. - M c thu GTGT đư c xét gi m đ i v i t ng cơ s kinh doanh tương ng v i s l do nguyên nhân nêu trên nhưng t i đa không quá s thu GTGT mà cơ s kinh doanh ph i n p c a năm đư c xét gi m thu . Ví d : Cơ s kinh doanh thương m i A có giá tr hàng hoá t n kho năm 1998 chuy n sang năm 1999 là 5 t đ ng, hàng hoá mua vào trong năm là 53 t đ ng, thu GTGT đ u vào là 4 t đ ng. Hàng hoá bán ra trong năm là 62 t đ ng, thu GTGT đ u ra là 6,2 t đ ng, giá v n hàng bán ra và các chi phí kinh doanh trong năm h ch toán đ tính k t qu kinh doanh là 63 t đ ng. Thu GTGT ph i n p đư c xác đ nh như sau: - Thu GTGT ph i n p b ng: 6,2 t đ ng - 4 t đ ng = 2,2 t đ ng - K t qu kinh doanh l : 62 t đ ng - 63 t đ ng = - 1 t đ ng. - Xác đ nh nguyên nhân l do thay đ i thu : + Thu doanh thu ph i n p theo m c thu doanh thu trư c đây (gi đ nh các m t hàng bán ra ch u thu su t thu doanh thu là 2% tính trên giá bán có thu ) b ng: (62 t + 6,2 t ) x 2% = 1,364 t đ ng. + Thu GTGT ph i n p l n hơn thu doanh thu là: 2,2 t - 1,364 t = 0,836 t đ ng.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Như v y, cơ s A thu c đ i tư ng đư c xét gi m thu GTGT, m c đư c xét gi m thu GTGT theo ví d này là: 0,836 t đ ng (tương ng v i s l do nguyên nhân s thu GTGT ph i n p cao hơn s thu tính theo m c thu trư c đây). 2- Cơ s kinh doanh hàng hoá, d ch v dư i đây khi tính thu GTGT đ u ra đư c gi m 50% m c thu quy đ nh: - Than đá. - Máy cày, máy kéo, máy bơm nư c, máy công c , máy đ ng l c. - Xút (NaOH), Natrihypocloxít (Na(OCl)), Canxihypocloxít (Ca(OCl)2), Nhôm hydroxít (Al(OH)3), Axít Clohydric (HCl), Clo l ng và khí Clo (Cl2), Natri Silicat (Na2SiO3). - Hàng ch u thu tiêu th đ c bi t c a các cơ s kinh doanh thương m i n p thu theo phương pháp kh u tr thu mua vào, bán ra. - Khách s n, du l ch, ăn u ng. - D ch v ph n m m và s n ph m ph n m m (thu su t 10% nay gi m 50%). Cơ s kinh doanh khi bán hàng hoá, d ch v ph i ghi thu GTGT c a hàng hoá, d ch v này trên hoá đơn GTGT theo m c thu đã đư c gi m. Ví d 1: Công ty cơ khí A bán 01 chi c máy kéo v i giá 20 tri u đ ng, khi tính thu GTGT và vi t hoá đơn GTGT như sau: - Thu GTGT xác đ nh theo m c đư c gi m như sau: 20.000.000 đ x 10% = 2.000.000 đ gi m 50% còn ph i thu: 1.000.000 đ - Hoá đơn GTGT ghi: + Giá bán: 20.000.000 đ ng + Thu GTGT: 1.000.000 đ ng + Giá thanh toán: 21.000.000 đ ng. Đ i v i kinh doanh d ch v du l ch, khách s n, ăn u ng, m c gi m 50% đư c xác đ nh trên cơ s đ i v i hàng hoá, d ch v m c thu su t 20%; đ i v i các hàng hoá, d ch v khác do cơ s kinh doanh thu c nhóm thu su t 10% thì không đư c gi m 50% theo quy đ nh này. Ví d 2: Khách s n Hà N i có ho t đ ng kinh doanh phòng ng và kinh doanh bán hàng lưu ni m, m c thu su t đ i v i kinh doanh phòng ng là 20% thì nay đư c tính gi m 50% (tương ng còn 10%). Đ i v i bán hàng lưu ni m v n ph i tính thu theo thu su t quy đ nh theo t ng m t hàng.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ví d 3: Công ty kinh doanh thương m i mua m t hàng thu c lá bao ch u thu tiêu th đ c bi t c a cơ s s n xu t đ bán. Khi tính thu GTGT ph i n p c a m t hàng này đư c tính thu đ u ra gi m 50% so v i thu su t quy đ nh và đư c kh u tr thu đ u vào b ng 3% tính trên giá mua c a cơ s s n xu t (ngoài s thu GTGT đ u vào theo hoá đơn GTGT v n t i, d ch v mua ngoài dùng cho kinh doanh). - Giá mua c a Công ty s n xu t thu c lá (tính trên 1.000 bao) là: 5.800.000 đ ng. - Công ty bán ra: 6.000.000 đ ng. - Thu GTGT tính trên giá bán 10%, đư c gi m 50% còn: 6.000.000 đ ng x 5% = 300.000 đ ng. - Giá bán có thu GTGT là: 6.000.000 đ ng + 300.000 đ ng = 6.300.000 đ ng. - Thu đ u vào đư c kh u tr 3%: 5.800.000 đ ng x 3% = 174.000 đ ng. - Thu GTGT còn ph i n p: 300.000 đ ng - 174.000 đ ng = 126.000 đ ng. (N u tính thu GTGT đ u vào c a hàng hoá, d ch v mua ngoài dùng cho kinh doanh đư c kh u tr thì s thu GTGT ph i n p s th p hơn 126.000 đ ng). Căn c vào giá c , th trư ng và thu ph i n p, cơ s có th đi u ch nh gi m giá bán. VII. HƯ NG D N VI C KÊ KHAI, N P THU GTGT NÊU T I ĐI M 1, M C II, PH N C, THÔNG TƯ S 89/1998/TT-BTC NHƯ SAU: Cơ s kinh doanh khi l p các b ng kê hàng hoá, d ch v mua vào, bán ra kèm theo t kê khai thu hàng tháng trong m t s trư ng h p đư c áp d ng kê khai như sau: - Đ i v i hàng hoá, d ch v bán ra trong trư ng h p tr c ti p bán l cho đ i tư ng tiêu dùng như: đi n, nư c, d ch v bưu đi n, d ch v khách s n, ăn u ng thì đư c kê khai t ng h p doanh s bán l , không ph i kê khai theo t ng hoá đơn. - Đ i v i hàng hoá, d ch v mua vào trong trư ng h p thu mua, thanh toán v i nh ng ngư i bán l hàng hoá, d ch v thì đư c l p b ng kê chung c a hàng hoá, d ch v mua vào này, không ph i kê chi ti t theo t ng hoá đơn. VIII. B SUNG VÀO CU I M C II, PH N H THÔNG TƯ S 89/1998/TT- BTC NHƯ SAU: Đ i v i các doanh nghi p Nhà nư c ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v : x s , đi n, xi măng, bưu chính vi n thông và m t s hàng hoá, d ch v khác có
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thu nh p cao do n p thu giá tr gia tăng th p hơn so v i thu doanh thu trư c đây thì ph i n p thu thu nh p doanh nghi p và thu thu nh p b sung theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p; s thu nh p do thu GTGT n p th p so v i thu doanh thu v n còn l n thì ph i n p ti p vào Ngân sách Nhà nư c theo t l (%) tính trên ph n thu nh p còn l i như sau: - Các công ty x s ki n thi t: 90%; - Các công ty xi măng, bưu chính vi n thông, đ i lý tàu bi n: 80%; - Các công ty khác: 70% Ví d : Công ty xi măng HT năm 1999 k t qu kinh doanh có m c thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p là 40 t , trong đó do s thu GTGT ph i n p th p hơn s thu tính theo m c thu doanh thu trư c đây 10 t (tương ng 25% t ng thu nh p ch u thu ). V n ch s h u c a Công ty là 120 t . - Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p theo Lu t: 40 t x 32% = 12,8 t đ ng - Thu nh p còn l i sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p: 40 t - 12,8 t = 27,2 t đ ng Ph n ch u thu thu nh p b sung tương ng v i s thu nh p cao hơn 12% v n ch s h u đư c xác đ nh như sau: - Thu nh p tương ng v i 12% v n ch s h u b ng: 120 t x 12% = 14,4 t đ ng Thu thu nh p b sung ph i n p b ng: (27,2 t - 14,4 t ) x 25% = 3,2 t đ ng Thu nh p còn l i sau khi n p thu thu nh p và thu thu nh p b sung: 40 t - (12,8 t + 3,2 t ) = 24 t đ ng, trong đó do nguyên nhân thay đ i thu b ng: 24 t x 25% = 6 t đ ng. S ph i n p thêm: 6 t x 80% = 4,8 t . T ng c ng s thu thu nh p doanh nghi p, thu thu nh p b sung và s n p ti p vào Ngân sách Nhà nư c là: 12,8 t + 3,2 t + 4,8 t = 20,8 t đ ng. Vi c xác đ nh và thu ph n thu nh p b sung đư c căn c vào quy t toán thu c năm; đ có căn c t m thu, cơ quan thu căn c vào d toán thu nh p trong năm c a doanh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghi p đ n đ nh m c t m n p hàng quý cùng v i vi c n p thu thu nh p doanh nghi p. Căn c kho n 6 Đi u 1 Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP c a Chính ph , các cơ s s n xu t, kinh doanh m t hàng phân bón, thu c tr sâu và m t s m t hàng khác có d tr lưu thông theo yêu c u c a Chính ph còn t n kho đ n ngày 31/12/1998 chuy n sang năm 1999, n u m c d tr có nh hư ng t i k t qu kinh doanh c a doanh nghi p thì đư c gi m s thu GTGT ph i n p đ i v i hàng hoá d tr bán ra tương ng v i s thu GTGT ph i n p tăng thêm so v i thu doanh thu. Đ có căn c gi m thu , cơ s kinh doanh ph i có báo cáo v s d tr t n kho đ i v i các m t hàng này t i th i đi m 31/12/1998 v lo i hàng, s lư ng, giá tr t n kho, trong đó ph n d tr theo yêu c u c a Chính ph , s th c t bán ra, s thu GTGT ph i n p c a hàng d tr bán ra, s đ ngh gi m g i cơ quan thu xem xét. C c thu có trách nhi m ki m tra, xác đ nh và báo cáo B Tài chính xem xét, gi i quy t đ i v i t ng trư ng h p c th . Đ i v i các cơ s kinh doanh có hàng hoá t n kho năm 1998 l n (bao g m c v t tư, nguyên li u, bán thành ph m, hàng hoá, công trình xây d ng d dang) đưa vào s n xu t, kinh doanh, bán ra t ngày 01/01/1999, n u thu GTGT ph i n p tăng so v i s thu tính theo m c thu doanh thu trư c đây d n t i b l thì đư c xem xét gi m thu theo Đi u 28 Lu t thu giá tr gia tăng, hư ng d n t i M c VI c a Thông tư này. IX. HI U L C THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 1999 thay th và b sung các quy đ nh tương ng trong Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c gì, đ ngh các đơn v , cơ quan ph n ánh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u, hư ng d n b sung./. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc T KHAI THU GIÁ TR GIA TĂNG Tháng .......... năm ............... Mã s : Tên cơ s : ............................................................... Đ a ch : ....................................................................
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. STT Ch tiêu S ti n (đ ng Vi t Nam) 1 Thu GTGT kỳ trư c chuy n qua - N p thi u - N p th a 2 Thu GTGT phát sinh trong kỳ Trong đó: - C a hàng hoá, d ch v tính thu theo phương pháp kh u tr - C a hàng hoá, d ch v tính thu theo phương pháp tính tr c ti p trên GTGT 3 Thu GTGT đã n p trong tháng 4 Thu GTGT đã đư c hoàn tr trong tháng 5 Thu GTGT còn ph i n p tháng này (5=2 ± 1 + 4 - 3) S ti n ph i n p (b ng ch ): Xin cam đoan s li u khai trên đây là đúng, n u sai tôi xin ch u trách nhi m x lý theo pháp lu t. G i kèm theo t khai này b ng kê khai chi ti t: - Thu GTGT c a hàng hoá, d ch v tính thu theo phương pháp kh u tr thu . - Thu GTGT c a hàng hoá, d ch v tính thu theo phương pháp tính tr c ti p trên GTGT. - Các b ng kê chi ti t hàng hoá, d ch v mua vào, bán ra. Nơi nh n t khai: Ngày ... tháng ... năm ..... - Cơ quan thu : Thay m t cơ s : - Đ a ch : (Ký tên, đóng d u) - Ngày cơ quan thu nh n t khai: ................................................. - Ngư i nh n: (ký, ghi rõ h tên):......................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản