Thông Tư số 179/2001/TT-BQP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
101
lượt xem
13
download

Thông Tư số 179/2001/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông Tư số 179/2001/TT-BQP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam do Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện nghị định 34/2000/nđ-cp ngày 18-8-2000 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Tư số 179/2001/TT-BQP

 1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 179/2001/TT-BQP Hà N i, ngày 22 tháng 1 năm 2001 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 179/2001/TT-BQP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH 34/2000/N -CP NGÀY 18-8-2000 V QUY CH KHU V C BIÊN GI I T LI N NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ngày 18-8-2000, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 34/2000/N -CP v Quy ch khu v c biên gi i t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngh nh 34/CP), trong ó t i i u 26 Ngh nh s 34/CP quy nh "B Qu c phòng ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh này". Sau khi ã th ng nh t v i các B , ngành liên quan, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n c th như sau: I. KHU V C BIÊN GI I, VÀNH AI BIÊN GI I, VÙNG C M 1. Xác nh khu v c biên gi i, vành ai biên gi i và vùng c m. a) Khu v c biên gi i. Khu v c biên gi i t li n quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh 34/CP bao g m các xã, phư ng, th tr n có a gi i hành chính ti p giáp v i ư ng biên gi i qu c gia trên t li n (sau ây g i t t là xã biên gi i và ư c ghi trong ph l c s 1 kèm theo Thông tư này). b) Vành ai biên gi i. Vi c xác nh vành ai biên gi i căn c vào tình hình qu c phòng, an ninh tr t t , kinh t , a hình và yêu c u qu n lý b o v biên gi i t ng a phương quy nh cho phù h p. Trư ng h p c bi t do a hình, yêu c u qu n lý, b o v biên gi i nh ng khu v c nh t nh, n u có quy nh khác v i i m a kho n 2 i u 2 Ngh nh s 34/CP thì U ban nhân dân t nh th ng nh t v i B Qu c phòng, B Công an báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. c) Vùng c m.
 2. Trong khu v c biên gi i nh ng nơi c n thi t, quan tr ng, ho c t ng th i i m c n thi t m b o cho an ninh, qu c phòng, kinh t thì xác nh vùng c m. Vùng c m có th xác l p trong vành ai biên gi i ho c ngoài vành ai biên gi i thu c khu v c biên gi i. Vùng c m thu c lĩnh v c qu n lý c a ngành nào thì ngành ch c năng ó th ng nh t v i B ch huy B i biên phòng, B ch huy Quân s và Ban Giám c Công an t nh báo cáo U ban nhân dân t nh trình Chính ph quy t nh. Vùng c m ư c qu n lý, b o v theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và quy ch qu n lý, b o v do cơ quan quy t nh vùng c m ban hành. Khi xác nh vùng c m n u c n di d i dân ph i thông báo trư c và th c hi n n bù theo quy nh c a pháp lu t. d) Căn c vào tình hình c th t ng a phương, B Ch huy B i biên phòng ch trì ph i h p v i Ban Giám c Công an, B ch huy Quân s , Ban biên gi i t nh và các ngành ch c năng tham mưu cho U ban nhân dân t nh th ng nh t v i B Qu c phòng, B Công an xác nh ph m vi "vành ai biên gi i", "vùng c m" và báo cáo Chính ph . Quy t nh xác nh "vành ai biên gi i", "vùng c m" ph i l p thành h sơ, có sơ và ánh d u trên th c a b ng các bi n báo. 2. Các lo i bi n báo "khu v c biên gi i", "vành ai biên gi i" và "vùng c m" làm theo m u th ng nh t b ng xi măng c t thép mác 200, c m nh ng nơi c n thi t, d nh n bi t. Trên bi n báo vi t b ng ba th ti ng thành 03 dòng: Dòng th nh t vi t b ng ch Vi t Nam, dòng th hai vi t b ng ch c a nư c ti p giáp tương ng, dòng th ba vi t b ng ch Anh. Quy cách, kích thư c bi n báo, ch c a bi n báo theo ph l c s 2a, 2b, 2c kèm theo Thông tư này. 3. B ch huy B i biên phòng ph i h p v i Ban Giám c Công an, B ch huy Quân s , Ban Biên gi i t nh và các ngành ch c năng tham mưu cho U ban nhân dân t nh: a) Ti n hành kh o sát l i "vành ai biên gi i", "vùng c m" và v trí c m bi n báo các khu v c ã ư c xác nh theo các Ngh nh s 427/H BT ngày 12/12/1990 c a H i ng B trư ng ban hành Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Lào; Ngh nh s 42/H BT ngày 29/01/1992 c a H i ng B trư ng v Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Campuchia; Ngh nh s 99/H BT ngày 27/3/1992 c a H i ng B trư ng ban hành Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c; n u còn phù h p v i Ngh nh 34/CP và hư ng d n c a Thông tư này thì gi nguyên, n u không còn phù h p thì ph i i u ch nh l i theo Ngh nh 34/CP và hư ng d n c a Thông tư này. b) Nh ng nơi trư c ây chưa xác nh "vành ai biên gi i", "vùng c m" theo các Ngh nh 427/H BT, Ngh nh 42/H BT, Ngh nh 99/H BT nêu trên thì th c hi n theo Ngh nh 34/CP và hư ng d n c a Thông tư này. II. CƯ TRÚ, I L I VÀ CÁC HO T NG KHÁC TRONGKHU V C BIÊN GI I, VÀNH AI BIÊN GI I
 3. 1. Cư trú trong khu v c biên gi i. a) Ngoài nh ng ngư i quy nh t i i m a, i m c kho n 1 i u 4 Ngh nh 34/CP, nh ng ngư i ư c Công an t nh c p gi y phép cho cư trú khu v c biên gi i quy nh t i i m b kho n 1 i u 4 Ngh nh 34/CP g m: - Nh ng ngư i n xây d ng vùng kinh t m i theo k ho ch và quy ho ch c a U ban nhân dân t nh biên gi i. - Nh ng ngư i n khu v c biên gi i oàn t v i gia ình (cha m , v , ch ng ho c con) hi n có h khNu thư ng trú khu v c biên gi i. - Cán b , công nhân, viên ch c c a các cơ quan, cơ s kinh t , t ch c, ơn v l c lư ng vũ trang ã ăng ký h khNu t p th khu v c biên gi i, nay ngh hưu, thôi vi c mu n l i cư trú khu v c biên gi i thì ph i chuy n ăng ký h khNu thư ng trú theo quy nh c a pháp lu t. Nh ng ngư i ang cư trú h p pháp khu v c biên gi i (có h khNu thư ng trú khu v c biên gi i) ã ư c c p ch ng minh nhân dân biên gi i, khi chuy n ch kh i khu v c biên gi i ph i n cơ quan Công an nơi c p i gi y ch ng minh nhân dân và chuy n h khNu n nơi cư trú m i theo quy nh c a pháp lu t. b) Nh ng ngư i n làm ăn, sinh s ng khu v c biên gi i trư c khi Ngh nh 34/CP có hi u l c nhưng chưa ư c Công an t nh c p gi y phép, chưa ăng ký h khNu thì n biên phòng ph i h p v i Công an xã, phư ng, th tr n, chính quy n s t i ti n hành ki m tra, xem xét. N u i u ki n ư c cư trú khu v c biên gi i thì hư ng d n làm th t c chuy n n nơi cư trú m i và ph i ăng ký h khNu theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p h thu c di n c m cư trú khu v c biên gi i như quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh 34/CP thì B i biên phòng th ng nh t v i cơ quan Công an tham mưu cho chính quy n s t i có bi n pháp giáo d c, v n ng yêu c u h r i kh i khu v c biên gi i. 2. Ra, vào, ho t ng trong khu v c biên gi i. a) Công dân Vi t Nam ra, vào, ho t ng trong khu v c biên gi i th c hi n theo quy nh t i i u 6 Ngh nh 34/CP. Nh ng ngư i không có ch ng minh nhân dân ph i có gi y t do Công an xã, phư ng, th tr n nơi cư trú c p, trong gi y ph i ghi rõ nơi cư trú, m c ích, lý do ra, vào i l i ho t ng trong khu v c biên gi i. Ph i xu t trình gi y t khi cán b , chi n sĩ B i biên phòng, Công an xã, phư ng, th tr n biên gi i ang làm nhi m v yêu c u. N u ngh qua êm ph i trình báo, ăng ký t m trú v i Công an phư ng, xã, th tr n nơi t m trú theo úng quy nh v ăng ký và qu n lý h khNu. H t h n t m trú ph i r i kh i khu v c biên gi i, n u có nhu c u lưu l i thì ph i n nơi ã ăng ký t m trú xin gia h n. b) Ngư i nư c ngoài ra, vào, ho t ng trong khu v c biên gi i ph i có gi y t theo quy nh t i i u 7 Ngh nh 34/CP, khi n a i m ghi trong gi y phép ph i trình báo v i n biên phòng ho c chính quy n s t i và ch u s ki m tra, ki m soát c a B i biên phòng, Công an, chính quy n a phương.
 4. Ngư i nư c ngoài i trong t ch c oàn c p cao quy nh t i kho n 2 i u 7 Ngh nh 34/CP là oàn t c p B trư ng và tương ương tr lên n khu v c biên gi i, cơ quan ch qu n ph i c cán b i cùng và thông báo cho B i biên phòng, Công an c p t nh nơi n bi t ít nh t 24 gi trư c khi n. c) Vi c i l i, ho t ng, t m trú c a nhân dân trong khu v c biên gi i hai nư c ti p giáp th c hi n theo Hi p nh v Quy ch biên gi i và tho thu n gi a hai nư c. 3. Ra, vào, cư trú, ho t ng trong vành ai biên gi i. a) Ch nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 34/CP m i ư c cư trú trong vành ai biên gi i; nh ng ngư i không thu c di n quy nh t i kho n 1 i u 4 nói trên khi ư c phép i l i, ho t ng trong vành ai biên gi i ph i tuân th theo các quy nh trong Ngh nh 34/CP, h t th i gian cho phép ph i r i kh i vành ai biên gi i. Trong th i gian i l i, ho t ng vành ai biên gi i ph i ch u s ki m tra, ki m soát và hư ng d n c a B i biên phòng. b) Trư ng h p h t th i gian cho phép i l i, ho t ng trong vành ai biên gi i nhưng chưa gi i quy t xong công vi c, n u có nhu c u chính áng c n ph i lưu l i thì n nơi ã khai báo t m trú ăng ký gia h n t m trú theo quy nh và thông báo cho n biên phòng s t i bi t. 4. Ho t ng trong các khu du l ch, d ch v , thương m i, khu kinh t c a khNu và khu kinh t khác ư c m ra cho ho t ng c a ngư i, phương ti n Vi t Nam và nư c ngoài liên quan n khu v c biên gi i th c hi n theo Quy ch riêng c a Chính ph i v i khu v c ó. Các ho t ng có liên quan n vành ai biên gi i ph i th c hi n theo các quy nh c a Ngh nh 34/CP như sau: a) N u là ngư i, phương ti n Vi t Nam (tr nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh 34/CP khi i vào vành ai biên gi i ph i th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 11 Ngh nh 34/CP và ph i tr c ti p trình báo n biên phòng ho c U ban nhân dân s t i, n u ngh qua êm ph i ăng ký t m trú theo quy nh c a pháp lu t và ch u s ki m tra, ki m soát c a B i biên phòng, Công an. b) N u là ngư i, phương ti n nư c ngoài khi vào vành ai biên gi i ph i th c hi n theo quy nh t i i u 7, i u 11 Ngh nh 34/CP. N u i cùng v i ngư i c a cơ quan, t ch c Vi t Nam thì i di n cơ quan, t ch c ó có trách nhi m xu t trình gi y t , ph i tr c ti p trình báo n biên phòng ho c U ban nhân dân s t i, n u ngh qua êm ph i ăng ký t m trú theo quy nh c a pháp lu t và ch u s ki m tra, ki m soát c a B i biên phòng, Công an. 5. Quy ho ch dân cư và các ho t ng phát tri n kinh t xã h i và xây d ng các công trình khu v c biên gi i. a) Vi c xây d ng khu dân cư, i m h p ch biên gi i, b n bãi neo u c a các lo i phương ti n; xây d ng các công trình giao thông, thu l i, thu i n các xí nghi p, nông, lâm trư ng, tr m, tr i, khu kinh t liên doanh, khu du l ch, d ch v và các khu kinh t khác có liên quan n ư ng biên gi i qu c gia ph i ư c quy ho ch và th ng
 5. nh t v i B ch huy B i biên phòng, B ch huy Quân s t nh, Ban Giám c công an t nh trư c khi trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. b) Các ho t ng nêu t i i m a trên ây th c hi n theo các quy nh trong Ngh nh 34/CP, các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam và Hi p nh v quy ch biên gi i mà Vi t Nam ã ký k t v i các nư c ti p giáp. c) Các ch d án th c hi n các công trình nêu t i i m a c a m c này liên quan n ư ng biên gi i qu c gia ph i thông báo cho n biên phòng và U ban nhân dân huy n s t i bi t ít nh t 7 ngày trư c khi ti n hành. III. QU N LÝ, B O V KHU V C BIÊN GI I 1. qu n lý, b o v an ninh, tr t t , an toàn xã h i; ch ng buôn l u, gian l n thương m i; U ban nhân dân t nh báo cáo Th tư ng Chính ph thành l p các tr m ki m soát liên h p c nh ho c lưu ng nh ng nơi c n thi t trên các tr c ư ng giao thông t n i a ra, vào khu v c biên gi i. Thành ph n bao g m B i biên phòng, Công an, H i quan, Qu n lý th trư ng, Thu v . a) T i tr m ki m soát liên h p các cơ quan th c hi n nhi m v theo ch c năng chuyên ngành. U ban nhân dân t nh ch nh cơ quan ch trì và ban hành quy ch ph i h p ho t ng c a các cơ quan ó. b) T i tr m ki m soát liên h p, B i biên phòng th c hi n nhi m v ki m tra, ki m soát i v i ngư i, phương ti n ra, vào ho t ng khu v c biên gi i, khu du l ch, d ch v , thương m i, khu kinh t c a khNu và các khu kinh t khác theo ch c năng, nhi m v c a B i biên phòng ư c pháp lu t quy nh. c) Cán b , chi n sĩ, nhân viên ho t ng t i tr m ki m soát liên h p ph i m c trang ph c, eo phù hi u, bi n ki m soát theo quy nh c a t ng ngành. 2. Tư l nh B i biên phòng căn c tình hình c th c a t ng a bàn, ch o B ch huy B i biên phòng các t nh t ch c các tr m ki m soát c nh ki m soát vi c ra vào vành ai biên gi i ho c các i tu n tra, ki m soát lưu ng ki m soát vi c ra vào khu v c biên gi i. 3. qu n lý b o v biên gi i qu c gia, duy trì an ninh, tr t t an toàn khu v c biên gi i theo quy nh t i kho n 2 i u 19 Ngh nh 34/CP, B i biên phòng ư c quy n h n ch ho c t m d ng qua l i c a khNu và các ho t ng trong vành ai biên gi i, khu v c biên gi i theo quy nh t i Ngh nh 02/1998/N -CP ngày 06 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh B i biên phòng, Thông tư 2866/1998/TT-BQP ngày 12-9-1998 c a B Qu c phòng hư ng d n thi hành Ngh nh s 02/1998/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh B i biên phòng và i u ư c qu c t v biên gi i mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 4. Ch huy trư ng B i biên phòng t nh căn c ch o c a tư l nh B i biên phòng và U ban nhân dân t nh ph i h p v i Ban giám c Công an t nh, ch o n biên phòng ph i h p v i Công an các huy n, th xã biên gi i ti n hành ki m tra vi c cư trú, i l i, ho t ng trong khu v c biên gi i. Thư ng xuyên trao i tình hình v
 6. an ninh, tr t t , tình hình các i tư ng và ngư i nư c ngoài n khu v c biên gi i. Hư ng d n nhân dân th c hi n vi c khai báo, ăng ký t m trú, t m v ng và ch p hành n i quy b n bãi khi vào khu v c biên gi i. 5. Trong khu v c Biên gi i B i biên phòng ph i h p, hi p ng v i các l c lư ng, các ngành ch c năng qu n lý, b o v tài nguyên, môi trư ng, r ng qu c gia, ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. B ch huy B i biên phòng t nh ph i h p v i S Tư pháp tham mưu cho U ban nhân dân t nh t ch c h i ngh quán tri t n i dung Ngh nh 34/CP và các văn b n hư ng d n thi hành t i các c p, các ngành a phương, tuyên truy n ph bi n sâu r ng t i qu n chúng nhân dân quán tri t t ch c th c hi n th ng nh t. 3. Vi c l p d toán ngân sách th c hi n công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy nh t i i u 25 Ngh nh 34/CP, B Qu c phòng và B Tài chính có Thông tư hư ng d n riêng. 4. B Tư l nh B i biên phòng giúp B Qu c phòng theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ngh nh 34/CP và Thông tư này. Hàng năm ti n hành sơ k t và báo cáo k t qu t ch c th c hi n v B Qu c phòng. Ph m Văn Trà ( ã ký) PH L C 1 DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯ NG, THN TR N THU C KHU V C BIÊN GI I T LI N NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Kèm theo Thông tư s : 179/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 01 năm 2001) T nh biên gi i Huy n biên gi i Xã biên gi i Ghi chú I. Tuy n biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c 1. Qu ng Ninh 1. Th xã Móng Cái 1- H i Sơn 2- H i Yên 3. H i Hoà 4- Phư ng Ninh Dương 5- Phư ng Ka Long 6- Phư ng Tr n Phú 7- Phư ng Trà C
 7. 2. Qu ng Hà 8- Qu ng Sơn 9- Qu ng c 3. Bình Liêu 10- ng Văn 11- Hoành Mô 12- L c H n 13- ng Tâm 14- Tình Húc 15- Vô Ng i 2. L ng Sơn 1. ình L p 1- B c Xa 2- Bính Xá 2. L c Bình 3- Tam Gia 4- Tú M ch 5- Yên Khoái 6- M u Sơn 3. Cao L c 7- M u Sơn 8- Xu t L 9- Cao Lâu 10- L c Thanh 11- B o Lâm 12- T/tr n ng ăng 4. Văn Lãng 13- Tân M 14- Tân Thanh 15- Thanh Long 16- Thu Hùng 17- Trùng Khánh 5. Tràng nh 18. ào Viên 19- Tân Minh 20- i C n 21- Qu c Khánh 3. Cao B ng 1. Th ch An 1- c Long 2. Qu ng Hoà 2- M Mưng 3- T/Tr n Tà Lùng 4- i Sơn 5- Cách Linh 3. H Lang 6- Cô Ngân 7- Th Hoa 8- Thái c 9- Vi t Chu 10- Quang Long 11- ng Loan 12- Lý Qu c 13- Minh Long 4. Trùng Khánh 14- àm Thu
 8. 15- Chi Vi n 16- ình Phong 17- Ng c Khê 18- Phong N m 19- Ng c Chung 20- Lăng Yên 5. Trà Lĩnh 21- Tri Phương 22- Xuân N i 23- Hùng Qu c 24- Quang Hán 25- Cô Mư i 6. Hà Qu ng 26- T ng C t 27- N i Thôn 28- C i Viên 29- Vân An 30- Lũng N m 31- Kéo Yên 32- Trư ng Hà 33- Nà Xác 34- Sóc Hà 7. Thông Nông 35- V Quang 36- C n Viên 8. B o L c 37- Xuân Trư ng 38- Khánh Xuân 39- Cô Ba 40- Thư ng Hà 41- C c Pàng 9. B o Lâm 42- c H nh 4. Hà Giang 1. Mèo V c 1. Sơn Vĩ 2. Xín Cái 3. Thư ng Phùng 2. ng Văn 4. ng Văn 5. Lũng Cú 6. Mã Lé 7. Lũng Táo 8. Xà Phìn 9. S ng Là 10. T/Tr n Ph B ng 11. Ph Là 12. Ph Cáo 3. Yên Minh 13. Th ng M 14. Phú Lũng 15. B ch ích 16. Na Khê
 9. 4. Qu n B 17. Bát i Sơn 18. Nghĩa Thu n 19. Cao Mã P 20. Tùng Vài 21. T Ván 5. V Xuyên 22. Minh Tân 23. Thanh Thu 24. Thanh c 25. Xín Ch i 26. Lao Ch i 6. Hoàng Su Phì 27. Thèn Chu Phìn 28. P L 29. Thàng Tín 30. B n Máy 7. Xín M n 31. Nàn X n 32. Xín M n 33. Chí Cà 34. Pà V y S 5. Lào Cai 1. B c Hà 1. Sán Ch i 2. Xi Ma Cai 3. Xã Nàn Sán 2. Mư ng Khương 4. T Gia Khâu 5. Dìn Chin 6. Pha Long 7. T Ng i Ch 8. Tung Trung Ph 9. Mư ng Khương 10. N m ChNy 11. Lùng Vai 12. B n L u 3. B o Th ng 13. B n Phi t 4. Bát Sát 14. Quang Kim 15. B n Qua 16. B n Vư c 17. C c Mỳ 18. Tr nh Tư ng 19. N m Ch c 20. A Mú Sung 21. Ngài Th u 22. A Lù 23. Y Tý 5. Th xã Lào Cai 24. Phư ng Lào Cai 25. Phư ng Xuyên H i 26. Xã ông Tuy n
 10. 6. Lai Châu 1. Sìn H 1. Hu i Luông 2. Pa T n 3. N m Ban 2. Phong Th 4. Ma Li Pho 5. Vàng Ma Ch i 6. Pa Vây S 7. M Sì San 8. Sì L L u 9. Ma Li Ch i 10. Dào San 11. Tông Qua Lìn 12. Mù Sang 13. N m Se 14. B n Lang 15. Sìn Su i H 3. Huy n Mư ng Tè 16. Hua Bum 17. Pa V S 18. Pa 19. Ka Lăng 20. Thu Lũm 21. Mù C II- Tuy n biên gi i Vi t Nam - Lào 1. T nh Lai Châu 1. Mư ng Tè 1. Mư ng Nhé 2. Mư ng Tong 3. Xín Th u 4. Chung Ch i 2. Mư ng Lay 5. Mương Mươn 6. Mư ng P n 7. Nà Hi 8. Si Pha Phìn 9. Chà Nưa 3. i n Biên 10. Thanh Nưa 11. Thanh Luông 12. Thanh Hưng 13. Thanh Chăn 14. Pa Thơm 15. Na Ư 16. Mư ng Lói 17. Mư ng Nhà 2. T nh Sơn La 1. Sông Mã 1. Mư ng Lèo 2. Púng Bánh 3. D m Cang 4. N m L nh 5. Mư ng Và
 11. 6. Mư ng L n 7. Mư ng Cai 8. Chi ng Khương 9. Mư ng Hung 10. Mư ng Sai 2. Mai Sơn 11. Phiêng P n 3. Yên Châu 12. Phiêng Khoài 13. Chi ng On 14. Chi ng Tương 15. Lóng Phiêng 4. M c Châu 16. Lóng S p 17. Chi ng Kh a 18. Xuân Nha 19. Chi ng Sơn 3. Thanh Hoá 1. Thư ng Xuân 1. Bát M t 2. Lang Chánh 2. Yên Khương 3. Quan Sơn 3. Tam Lư 4. Tam Thanh 5. Mư ng Mìn 6. Sơn i n 7. Na Mèo 8. Sơn Thu 4. Quan Hoá 9. Hi n Ki t 5. Mư ng Lát 10. Trung Lý 11. Pù Nhi 12. Mư ng Chanh 13. Quang Chi u 14. Tén T n 15. Tam Chung 4. Ngh An 1. Qu Phong 1. Thông Th 2. H nh D ch 3. N m Gi i 4. Tri L 2. Tương Dương 5. Nhôn Mai 6. Mai Sơn 7. Tam H p 8. Tam Quang 3. Kỳ Sơn 9. M Lý 10. B c Lý 11. Keng u 12. Na Loi 13. o c M y 14. N m C n
 12. 15. Tà C 16. Mư ng Típ 17. Mư ng i 18. Na Ngoi 19. N m Càn 4. Con Cuông 20- Châu Khê 21- Môn Sơn 5. Anh Sơn 22- Phúc Sơn 6. Thanh Chương 23- H nh Lâm 24- Thanh Hương 25- Thanh Th nh 26- Thanh Thu 5. Hà Tĩnh 1. Hương Sơn 1- Sơn H ng 2- Sơn Kim 2. Hương Khê 3- Vũ Quang 4- Hoà H i 5- Phú Gia 6- Hương Lâm 7- Hương Liên 8- Hương Vĩnh 6. Qu ng Bình 1. Tuyên Hoá 1- Thanh Hoá 2. Minh Hoá 2- Dân Hoá 3- Thư ng Hoá 4- Hoá Sơn 3. B Tr ch 5- Thư ng Tr ch 4. Qu ng Ninh 6- Trư ng Sơn 5. L Thu 7- Ngân Thu 8- Kim Thu 7. Qu ng Tr 1. ak Rông 1- A Bung 2- A Ngo 3- A Vao 4- Pa Nang 2. Hư ng Hoá 5- Hư ng L p 6- Hư ng Phùng 7- Th tr n Lao B o 8- Tân Long 9- Tân Thành 10- Thu n 11- Thanh 12- A Xing 13- A Túc 14- Xi
 13. 15- Pa T ng 16- A Dơi 8. Th a Thiên Hu 1. A Lư i 1- H ng Thu 2- H ng Vân 3- H ng Trung 4- H ng B c 5- Xã Nhâm 6- H ng Thái 7- H ng Thư ng 8- Hương Phong 9- ông Sơn 10- A t 11- A Roàng 12- Hương Nguyên 9. Qu ng Nam 1. Hiên 1- A Tiêng 2- BHa Lê 3- A Nông 4- Lăng 5- Tr" Hy 6- A Xan 7- Ch" Ơm 8- Ga Ri 2. Nam Giang 9- La Ê Ê 10- La Dê 11. ăk Pre 12- ăk Prinh 10. Kon Tum 1. k Glei 1- k Blô 2- k Nhoong 3- k Long 2. Ng c H i 4- kD c 5- k Nông 6- k Sú 7- B Y III. Tuy n biên gi i Vi t Nam - Campuchia 1. T nh Kon Tum 1. Ng c H i 1- Sa Loong 2. Sa Th y 2- Mô Rai 3- R Cơi 2. T nh Gia Lai 1. Ia Grai 1- Ia O 2- Ia Chia 2. c Cơ 3- Ia Dom 4- Ia Nan
 14. 5- Ia PNôn 3. Chư Prông 6- Ia Púch 7- Ia Mơr 3. cL c 1. Ea Súp 1- Ya T M t 2- Ea Bung 3- Ya L p 2. Buôn ôn 4- Krông Na 3. Cư Jút 5- Ea Pô 4. k Mil 6- k Lao 7- Thu n An 8- Thu n H nh 5. c Rl p 9- Qu ng Tr c 10- k Buk So 4. Bình Phư c 1. L c Ninh 1- L c Thành 2- L c Thi n 3- L c T n 4- L c Hoà 5- L c An 6- Tân Thành 7- Tân Ti n 8- Thanh Hoà 9- Thi n Hưng 10. Hưng Phư c 2. Phư c Long 11- k Ơ 12- Bù Gia M p 5. Tây Ninh 1. Tân Châu 1- Tân Hoà 2- Tân ông 3- Tân Hà 4- Su i Ngô 2. Tân Biên 5- Tân L p 6- Tân Bình 7- Hoà Hi p 3. Châu Thành 8- Phư c Vinh 9- Hoà Th nh 10- Hoà H i 11- Thành Long 12- Ninh i n 13- Biên Gi i 4. B n C u 14- Long Phư c 15- Long Khánh 16- Long Thu n 17- L i Thu n
 15. 18- Tiên Thu n 5. Trãng Bàng 19- Phư c Ch 20- Bình Th nh 6. Long An 1. c Hu 1- M Quý ông 2- M Quý Tây 3- M Th nh Tây 4- Bình Hoà Hưng 2. Th nh Hoá 5- Thu n Bình 6- Tân Hi p 3. M c Hoá 7- Bình Th nh 8- Bình Hoà Tây 9- Th nh Tr 10- Bình Hi p 11- Bình Tân 4. Vĩnh Hưng 12- Tuyên Bình 13- Thái Bình Trung 14- Thái Tr 15- Hưng i n A 16- Khánh Hưng 5. Tân Hưng 17- Hưng Hà 18- Hưng i n B 19- Hưng i n 7. ng Tháp 1. Tân H ng 1- Thông Bình 2- Tân H i Cơ 3- Bình Phú 2. H ng Ng 4- Bình Th nh 5- Tân H i 6- Thư ng Th i H u B 7- Thư ng Th i H u A 8- Thư ng Phư c I 8. An Giang 1. Tân Châu 1- Vĩnh Xương 2- Phú L c 2. An Phú 3- Phú H u 4- Qu c Thái 5- Khánh An 6- Khánh Bình 7- Nhơn H i 8- Phú H i 9- Vĩnh H i ông 3. Th xã Châu c 10- Vĩnh Ngươn 11- Vĩnh T
 16. 4. T nh Biên 12- Nhơn Hưng 13- An Phú 14- Xuân Tô 15- An Nông 5. Tri Tôn 16- L c Qu i 17- Vĩnh Gia 9. Kiên Giang 1. Kiên Lương 1- Vĩnh i u 2- Tân Khánh Hoà 3- Phú M 2. Th xã Hà Tiên 4- M c 5- Phư ng ông H T ng s : + Tuy n Vi t Nam - 32 Huy n biên gi i 159 Xã, Phư ng biên Trung Qu c có 6 t nh gi i (trong ó có 150 xã, 6 phư ng, 3 th tr n) + Tuy n Vi t Nam - 31 Huy n biên gi i 140 xã phư ng biên Huy n Lào có 10 t nh gi i (trong ó có 139 Mư ng Tè xã, 1 th tr n) giáp 2 nư c + Tuy n Vi t Nam - 30 Huy n biên gi i 101 xã phư ng biên Huy n Campuchia có 9 t nh gi i (trong ó có 100 Ng c H i xã, 1 phư ng) giáp 2 nư c. T ng c ng: có 25 t nh C ng: 93 Huy n T ng c ng: Có 400 xã, biên gi i t li n biên gi i t li n. phư ng, th tr n biên gi i
Đồng bộ tài khoản