Thông tư số 20/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư số 20/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/1999/TT-BTC về Luật thuế thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/98 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/98 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/98 của CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 2 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 20/1998/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 1998 V S A Đ I, B SUNG THÔNG TƯ S 175/1998/TT-BTC NGÀY 24/12/1998 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 102/1998/NĐ-CP NGÀY 21/12/1998 C A CHÍNH PH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 28/1998/NĐ-CP NGÀY 11/5/1998 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TR GIA TĂNG (GTGT) Căn c quy đ nh t i ti t 2, đi m 5, Đi u 1 Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT, đ tháo g khó khăn k p th i cho các đơn v s n xu t kinh doanh có s d ng các m t hàng nh p kh u, đ m b o th c hi n th ng nh t vi c áp d ng thu thu GTGT khâu nh p kh u và s n xu t kinh doanh trong nư c, B Tài chính hư ng d n s a đ i, b sung vi c th c hi n gi m 50% m c thu GTGT đ i v i hàng nh p kh u như sau: Th c hi n gi m ngay 50% m c thu GTGT ph i n p khi nh p kh u đ i v i các s n ph m nh p kh u: - Than đá. - Máy cày, máy kéo, máy bơm nư c, máy công c , máy đ ng l c. - Xút (NaOH), Natrihypocloxít (Na(OCl), Canxihypocloxít (Ca(OCl)2), Nhôm hydroxít (Al(OH)3), Axít Clohydric (HCl), Clo l ng và khí Clo (Cl2), Natri Silicat (Na2 SiO3 ). - D ch v ph n m m và s n ph m ph n m m Thu GTGT ph i n p kê khai trên t khai h i quan và thông báo thu c a cơ quan H i quan là s thu GTGT tính theo m c thu đã đư c gi m 50% Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 10/2/1999. Không h i t đ i v i các trư ng h p đã nh p kh u hàng hóa và kê khai tính, n p thu GTGT theo t khai H i trư c ngày 10/2/1999. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Đồng bộ tài khoản