Thông tư Số 23 TC/TCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư Số 23 TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư Số 23 TC/TCT về việc hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số 23 TC/TCT

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23TC/TCT Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 1995 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 23 TC/TCT NGÀY 7 THÁNG 03 NĂM 1995 HƯ NG D N X LÝ XE Ô TÔ, XE 2 BÁNH G N MÁY CÓ NGU N G C NH P TRÁI PHÉP ANG LƯU HÀNH TRONG M T S ƠN VN QUÂN I Thi hành Ch th c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 6572 KTTH, ngày 22/11/1994 vê vi c s lý s xe ô tô, xe 2 bánh g n máy có ngu n g c nh p khNu trái phép ang lưu hành trong m t s ơn v quân i, B Tài chính hư ng d n x lý như sau: I/ I TƯ NG Ư C GI I QUY T 1. Nh ng ơn v quân i có xe ô tô, xe 2 bánh g n máy có ngu n g c nh p khNu trái phép ang s d ng ã ư c B Qu c phòng cho t m ăng ký s d ng ho c chưa cho t m ăng ký s d ng (có danh sách ính kèm) thì ư c n p thu nh p khNu ăng ký lưu hành chính th c (thu trư c b , B Tài chính có văn b n riêng). 2. S xe ô tô, xe 2 bánh g n máy có ngu n g c nh p khNu trái phép ư c phát hi n ho c kê khai thêm ngoài danh sách kèm theo Thông tư này u b x lý t ch thu. 3. Các i tư ng quy nh i m 1 nêu trên, ph i n kê khai danh sách (Ghi rõ tên ơn v ; a ch tr s ; nhãn hi u xe, i xe, s khung, s máy; ngu n g c xe) t i cơ quan do UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch nh (cơ quan Thu ho c cơ quan Tài chính). nh kỳ hàng tháng, UBND các t nh, thành ph t ng h p g i báo cáo cho B Tài chính vê s lư ng xe có ngu n g c nh p khNu trái phép s ư c ăng ký lưu hành chính th c ã n kê khai n p thu và s xe b x lý t ch thu. II/ TH T C THU THU VÀ CHO ĂNG LÝ LƯU HÀNH. 1. Các ơn v quân i có xe ô tô, xe 2 bánh g n máy có ngu n g c nh p khNu trái phép ph i làm ơn xin làm th t c n p thu nh p khNu (trong ơn ph i cam oan xe do ơn v mua, ư c c p ho c ư c bi u, t ng, không có s tranh ch p). 2. Khai báo, ăng ký n p thu . 3. Cơ quan Thu , Tài chính, ki m tra th c t xe, ghi rõ lo i xe, s khung, s máy, tình tr ng xe. 4. N p thu nh p khNu theo quy nh dư i ây:
 2. a/ Thu su t thu nh p khNu: Theo bi u thu nh p khNu hi n hành t i th i i m ăng ký làm th t c n p thu nh p khNu. b/ Giá tính thu : Căn c vào b ng giá t i thi u ban hành kèm theo Quy t n s 624 TC/TCT/Q , ngày 26/07/1994 c a B Tài chính áp d ng. Trư ng h p nh ng xe không có trong b ng giá nêu trên thì giá tính thu nh p khNu căn c vào giá tính l phí trư c b quy nh t i a phương. Trư ng h p trong b ng giá l phí trư c b cũng không có thì giá tính thu nh p khNu do cơ quan Thu và cơ quan Tài chính quy nh theo úng nguyên t c quy nh t i i u 7 - ngh nh s 54 CP ngày 28/08/1993 c a Chính ph . 5. Trư ng h p trư c ây, n u ch xe ã n p ti n thu , ti n ph t do a phương quy nh ư c t m th i lưu hành xe thì ư c kh u tr ph n ã n p ng th i truy thu ph n còn thi u v ti n thu nh p khNu theo quy nh t i Thông tư này. Ph n ã n p trư c ây có chênh l ch th a so v i m c tính theo quy nh t i Thông ty này (n u có) thì ch xe không ư c hoàn l i s ti n n p th a. Trư ng h p nêu trên, ch xe ph i xu t trình y ch ng t h p l ch ng minh v s ti n thu , ti n ph t ã n p. 6. Th t c ăng ký lưu hành i v i xe thu c i tư ng trên ph i có; + Quy t nh x lý c a cơ quan Thu , m u s CTT 31 (b n chính). + Biên lai thu ti n, m u s CTT 11 (b n chính) trong ó ghi rõ lo i xe, s khung, sô máy, s ti n thu nh p khNu truy thu. M i t nh, thành ph tr c thu c trung ương có các ơn v quân i ang lưu hành xe có ngu n g c nh p l u, thành l p m t t công tác x lý (bao g m thành ph n: Thu , Tài chính do thành viên thu làm t trư ng) giúp UBND t nh, thành ph ch o vi c kê khai, xét duy t và t ch c làm th t c thu n p thu . 7. S ti n truy thu thu nh p khNu cơ quan Thu n p vào tài kho n 922 "T m gi ch x lý" c a S Tài chính t nh, thành ph và ư c phân ph i như sau: + 50% (Năm mươi ph n trăm) n p ngay v Ngân sách trung ương, h ch toán vào M c 47 - Thu khác Ngân sách. III/ T CH C TH C HI N 1. UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o các cơ quan ch c năng (Thu , Tài chính) làm t p trung, d t i m vi c kê khai n p thu c a các i tư ng nêu t i i m 1 - Ph n I - Thông tư này; m b o th c hi n nghiêm ch nh Ch th c a Th tư ng Chính ph và tinh th n ch o c a Thông tư này, x lý hoàn thành trư c ngày 30 tháng 06 năm 1995. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có v n gì vư ng m c thì h p th i báo cáo v B Tài chính nghiên c u gi i quy t.
 3. 3. ngh , B Qu c phòng ch o cho các ơn v quân i ang lưu hành xe ô tô, xe 2 bánh g n máy có ngu n g c nh p khNu trái phép n cơ quan Thu (C c thu ) t i a phương ơn v óng tr s ăng ký, n p thu nh p khNu và cho ăng ký lưu hành chính th c. Vũ M ng Giao ( ã Ký) BI U TH NG KÊ Ô TÔ NGU N G C NH P TRÁI PHÉP CÁC ƠN VN T MUA Ã Ư C ĂNG KÝ T M (Kèm theo Thông tư s 23 TC/TCT ngày 21 tháng 03 năm 1995) I. TRƯ C THÁNG 1/1992 S Tên ơn v mua xe Nhãn hi u xe S khung S máy TT 1 Quân khu 3(CT Duyên h i) DATSUN (4) 940 6802485 2 B Qu c phòng MERCEDES (4) 10021007 20920100 3 -nt- TOYOTA (12) 7426 705395 4 Quân ch ng không quân(A42) PEUGEOT (4) 3551A11 13274886 5 TC2 (Văn phòng) BESTA (12) 112910 95895 6 (TOCECO) TOYOTA 0011140 311914 7 - TOYOTA 004368 X 04 8 - HONDA 076160 1012909 9 - TOYOTA 6001794 0376982 10 - HONDA 225624 3003340 11 - HONDA 224789 3003017 12 Quân khu 7 (BTM) LADA 95300 60005 13 - (BCHQS ng Nai) TOYOTA (4) 78141 41651 14 - (C/T D/v Mi n ông) MITSUBISHI (4) 11093 78471 15 - - MISUBISHI 7104 400580 16 - (BCHQS T/P HCM) MISUBISHI 11276 981803 17 - (BTM) TOYOTA 31463 35574
 4. 18 - (C/T Lâm s n) MISUBISHI 747 4081 19 - (C c HC, Xí nghi p) TOYOTA 406043 17726 20 - (BCHQS Long An) MISUBISHI 7779 33418 21 - (C/T Phương ông) TOYOTA 21626 91481 22 - (Xí nghi p quân trang) TOYOTA 29628 119149 23 - (BCHQS ng Nai) TOYOTA 57184 84493 24 Quân khu 5 (Cty Hùng Vương) HONDA (4) 32809 6225 25 - (C c C/tr ) MISUBISHI 8011228 79231 26 - (BCHQS Q/Nam - /N ng TOYOTA 29124 312 27 Quân khu 9 (BTM) MERCEDES 114015 165691 28 - BCHQS Kiên Giang MERCEDES 30077 20317 29 - MERCEDES 56844 38634 30 ư- (F330) TOYOTA (12) 50837 21787 31 - (E -659) TOYOTA (4) 3354 2571 32 - (BTM) BMW (4) 5046064 27360 33 - (X/nghi p 412) TOYOTA (4) 7040627 5883671 34 - (C c KT) MITSUBISHI 7716 31250 35 - (BCHQS ng Tháp ) PEUGEOT(505) 63608 641228 36 - (BCHQS Kiên Giang) NISSAN (4) 29562 34483 37 BCCB (C/t X/d ng 25/3) NISSAN (4) 86297 3804846 38 BC C (Văn phòng) TOYOTA (4) 040163 022748 II. T 1/1/92 N 5/10/92 S Tên ơn v mua xe Nhãn hi u xe S khung S máy TT 1 BTTM (C c b n ) NISSAN (4) 31001776 58203 2 - HONDA (4) 1100458 1090488 3 - HONDA (4) 11024508 1024321 4 - TOYOTA (4) 6194432 2613210 5 TCCNQF (C/t sx Dv 2) TOYOTA (4) 2491684 6223787 6 - TOYOTA (4) 60073196 09833892
 5. 7 QK3 (C/t Duyên h i) NISSAN (4) 888339 556233 8 - PEUGEOT (4) 536033 394704 9 QK5 (BCHQS Gia Lai) LADA (4) 99611 73962 10 - (BCHQS c Lăc) HONDA (4) 20010 1004826 11 - (BCHQS QN N) TOYOTA (8) 12705 292653 12 - (C c HC) - (4) 59045 269671 13 - (C c KT) - (4) 98490 21998 14 - (C/t v/t i bi n 234) - (4) 6057718 5679403 15 - (Vi n QY 17) MAZDA 502929 40902 16 - (BCHQS Lâm ng) NISSAN (4) 236794 258879 17 - (C/t H i Vân) MITSUBISHI 14859 858 18 BCCB (CT Lũng Lô) NISSAN (4) 104422 7721336 19 - (Z-756) TOYOTA (4) 6048304 1022707 20 BCTT (M-1) MAZDA (4) 518256 972631 21 - (Z-755) TOYOTA (4) 700491372 997766 22 - (XN M3) NISSAN (4) 41464 105843 23 - (L 596) - (4) 3829 85849 24 QK7 (BCHQS ng Nai) DATSUN 88690 68226 25 - (Văn phòng) TOYOTA 1162 20714 26 - (Phòng kinh t ) - 23300 94319 27 - (C/t d ch v Mi n ông) - 91418 21626 28 - (BCHQS Tây ninh) DATSUN 2549 324538 29 -(- ng Nai) - 88273 629553 30 - (C c Chính tr ) FORD 4579 388802 31 - (BCHQS Sông Bé) DATSUN 1597 808492 32 - ( - Tây Ninh) - 1319 808769 33 - ( - Sông Bé) HONDA 13726 9350 34 -(- ng Nai) NISSAN 43885 50779 35 - (C c k thu t) TOYOTA 63505 78595 36 - (C/t lâm s n 7) DATSUN 1733 13331
 6. 37 - (C/t Phương ông) HONDA 33604 6565 38 - (BCHQS TP HCM) - 37924 526510 39 - (Nhà khách TSN) TOYOTA 60079 71570 40 QK9 (F339) - (4) 28629 30869 41 - (BCHQS Minh h i) NISSAN (4) 79382 50692 42 - (F-339) TOYOTA (4) 54726 26240 43 TC2 (C c 120 - (4) 1140013769 0384238 44 - - (4) 009669 61323 45 - - (4) 003993 03VC46 46 - NISSAN (4) 3317704 489078 47 - BESTAKIA 112904 2095990 (12) 48 - (TOCECO) HONDA 216875 23801939 49 Q 4 (BTM) TOYOTA (4) 31224 3917 50 - DATSUN (4) 1483 9265 51 - (F-7) TOYOTA (4) 7489 5887 52 - (F-9) - (4) 9904 8872 53 - (L 22) HONDA (4) 6860 1580 54 H c vi n L c Quân NISSAN (4) 18309969 543577 56 - - (4) 211339 211828 57 - - (4) 500840 299177 58 - HONDA (4) 1002974 1003094 59 - - (4) 225794 3003470 60 - TOYOTA (12) 0000495 0033895 61 BC C (Văn phòng) NISSAN (4) 116926 787780 62 - (Trư ng SQBC) TOYOTA (15) 0.00704 0.09098 63 QCKQ (Nhà máy A32) NISSAN (4) 103667 766363 III. T 6/10/92 N NAY S Tên ơn v mua xe Nhãn hi u xe S khung S máy TT 1 BTTM (C c B n ) NISSAN (4) 553815 18391313
 7. 2 - HONDA (4) 1070588 1060552 3 TCCT (XN Phim Q ) NISSAN (4) 126838 30475610 4 TCHC (XN173) - (4) 12108937 20783147 5 - (Vi n 175) HONDA (4) 154191 2248552 6 - (Công ty may 20) NISSAN (4) 12104436 20770641 7 - (Công ty may 32) TOYOTA (12) 40014414 402166 8 - HONDA (4) 317659 34013229 9 - (Nông trư ng 1A) TOYOTA (4) 29688 50359 10 - (C/t may 28) - (4) 68216 13812 11 - NISSAN (4) 234198 20435256 12 TCHC ( 11) TOYOTA (4) 800072397 666006 13 - - (4) 611589 6662458 14 - - (4) 93278 8389 15 - - (4) 9004229 6157998 16 - - (4) 376079 14935 17 - - (4) 80008907 7677879 18 - (C/t 246) NISSAN (4) 138539 784705 19 TCKT (C c QLXM - - (4) 31226 278364 J250) 20 - (C c QLXM - J258) SONATA (4) 462072 42628 21 - (C c QLXM -Z151) TOYOTA (4) 60035328 217181 22 - (C c QLXM-Z155) NISSAN (4) 11523885 18325994 23 - (C c QLXM-Z751) TOYOTA (4) 23356 94390 24 -- DATSUN (4) 504478 59006 25 -- PEUGOET (4) 52727 407027 26 -- DATSSUN (4) 28629 3072 27 -- TOYOTA (4) 3459 10807 28 -- - (4) 58560 73741 29 -- DATSUN (4) 1110 804958 30 -- TOYOTA (4) 30322 39084 31 -- - (4) 1450 906270
 8. 32 -- - (12) 5336 684036 33 - (C c TC L- CL) DATSUN (4) 3691 835317 34 - (C/T Xuân Mai) NISSAN (4) 3272 830388 35 - (C c QL-XM -XN 7/5) - (4) 76912 19348 36 - ( C c QLXM - X203) - (4) 81315 153031 37 - (C c QLXM-Vi n KT - (4) 12004242 18634817 ôtô) 38 - ( - -Trư ng KT ôtô 2 - (4) 988 1419 39 - (Cơ quan c c QLXM TOYOTA (4) 14894 411909 40 - - (4) 120105 202636 41 - (Cơ quan T/tr c c c NISSAN (4) 29994 92938 QLXM) 42 - (C c quân khí) - (4) 103449 5553551 43 - TOYOTA (4) 297102 47252 44 - - (4) 60661 12409952 45 - MAZDA (12) 250175 562331 46 - NISSAN (4) 605408 507316 47 - TOYOTA (4) 4640353 958298 48 - NISSAN (4) 12000759 18204436 49 - TOYOTA (4) 67147 271712 50 TC CNQF (Z159) NISSAN (4) 630283 537072 51 - (CT V t tư) TOYOTA (4) 176 221981 52 - (CTDVTH 2) HONDA (4) 26411 1010600 53 - (Z111) TOYOTA (4) 31291 262528 54 - (C/t V t tư 2) NISSAN (4) 602486 60401 55 - (Z181, CT Sao Mai) - (4) 5271 116866 56 -- MAZDA (4) 1844915 308446 57 - (Z125) NISSAN (4) 108044 781800 58 - (Z181, Sao Mai) TOYOTA (4) 51658 1216867 59 - (CT V t tư) - (15) 14446 402756 60 - (Z121) NISSAN (4) 104434 9140748
 9. 61 -- - (4) 441211029 20783614 62 - (X 18) - (4) 524441 18328425 63 - (Vi n Vũ khí) - (4) 606105 508733 64 - (C/t Tây H ) TOYOTA (4) 114057 366565 65 - (Z131) HONDA (4) 27670 3003744 66 - (Văn phòng) - (4) 63398 3023036 67 -- TOYOTA (4) 212131439 35272 68 TC2 (C c 25) MITSUBISH(12) 1197 7264 69 - ( oàn 5) MAZDA (4) 132151 3763192 70 - (C/t TOCECO) TOYOTA (4) 1248855 569257 71 -- - (4) 43032 38825 72 QK3 (C40 - B Tham 1692 2808 mưu) HONDA (4) 73 - - (4) 119223 7125 74 - TOYOTA (4) 500014 462920 75 - (CT Duyên H i) NISSAN (4) 107083 480012 76 - (BCHQS Nam Hà) - (4) 107093 780008 77 - (F319) DATSUN (4) 1539 16810065 78 - NISSAN (4) 253214 260663 79 - (C/t Than Duyên H i) - (4) 115259 197354 80 - (Trư ng Quân chính) - (4) 869 204685 81 - (Ban c/trình l n bi n) - (4) 533174 314270 82 - (F 395) - (4) 599937 496674 83 - (C/ty D.V T/m i H. h I) - (4) 108422 782465 84 - (XN d.vu v t tư XNK) TOYOTA (4) 305890 867119 85 - (C/t Than Duyên H i) - (4) 26162 566889 86 - (BCHQS Qu ng Ninh) NISSAN (4) 220032 221608 87 - (C/t Than Duyên H i) - (4) 107219 780279 88 - (BCHQS Nam Hà) TOYOTA (4) 500738 5087025 89 - (C/t D.v T/m i H.H i) NISSAN (4) 785313 110154 90 - (Xư ng 81 -CKT) - (4) 117838 691313
 10. 91 QK4 (C/trình h p tác TOYOTA (4) 28234 3548921 k/t ) 92 QK5 (BCHQS Gia Lai) NISSAN (4) 120579 755248 93 - (BCHQS c l c) - (4) 201209 642395 94 - (BCHQS QN- N) - (4) 67040 77284 95 - (C/ty V/t i bi n 234) TOYOTA (4) 171008860 6496439 96 -- NISSAN (4) 738021 109629 97 - (BCHQS Lâm ng) HONDA (4) 26914 1021887 98 -- TOYOTA (4) 191563 172354 99 -- - (4) 32460 864980 100 -- - (15) 14862 12178 101 - C c Chính tr - (4) 48812 116347 102 - Trư ng Quân chính 1 NISSAN (4) 612760 523831 103 - Văn phòng TOYOTA (15) 399376 14268 104 Q 1 (Văn Phòng) - (12) 14283 398994 105 Q 2 (Văn Phòng) - (4) 1060 6429 106 - - (4) 5004310 116206 107 - - (4) 1719014802 12389 108 - NISSAN (4) 544825 363741 109 - - (4) 31157 655412 110 - TOTOTA (4) 137078 649302 111 Q 3 (F320) - (4) 6497 1832 112 - (Văn phòng) NISSAN (4) 44380 82306 113 -- - (4) 73177 737342 114 QKT (C/ty Thăng - (4) 1037 405320 Long) 115 QCPK (CT H Long) HONDA (4) 64294 14015723 116 - (Nhà máy A31) NISSAN (4) 11024967 18091289 117 QCKQ (F370) - (4) 14750 611088 118 - TOYOTA (15) 14266 399019 119 - NISSAN (4) 108331 19258
 11. 120 - - (4) 31051759 240301944 121 - (Nhà máy A42) TOYOTA (4) 1140015344 422837 122 - (C.ty ACC) NISSAN (4) 12051930 18700288 123 - (Xí nghi p 244) TOYOTA (4) 542951 2536760 124 QCHQ (Z753) NISSAN (4) 525821 330387 125 - (XN 55) MERCEDES (4) 90779 2041704 126 - (C c KT) HONDA (4) 327157 402264 127 - (K710-C c KT) TOYOTA (4) 4029324 6100385 128 - (Văn phòng) HONDA (4) 13027 4008775 129 - (Vùng 3) MITSUBISHI (12) 1481 6714 130 - (Trư ng T.c p t u) HONDA (4) 106539 1015356 131 - ( oàn 22 H Long) NISSAN (4) 31648 79446 132 -- TOYOTA (4) 41922 150404 133 - ( oàn 6) LADA (4) 871541 484466 134 BCCB (Vi n KT) NISSAN (4) 321821 237219 135 - (Z756) TOYOTA (4) 44740 901498 136 - (X49) HONDA (4) 2116 1501997 137 - (Z756) MERCEDES (4) 69517 47495 138 - (X49) TOYOTA (4) 160565 737307 139 - (C.t Lũng Lô) NISSAN (4) 3023 585 140 -- - (4) 12107998 781513 141 -- TOYOTA (4) 16961 79682 142 BCTT (Văn phòng) HONDA (4) 1091109 2078136 143 - (X.n M1) TOYOTA (4) 752900 998491 144 BCTG (C.t X.d ng - (4) 118694 3045540 Nghĩa ô) 145 - (Z-153) - (4) 27469 3529193 146 - (Trư ng HSQ KT 1) NISSAN (4) 2711 825109 147 C c Tài chính (cơ quan) TOYOTA (12) 9558 7557109 148 Vi n KTQS (C/ty x.d Hà - (4) 7003640 16591 ô)
 12. 149 - (XN T.b /cơ) NISSAN (4) 5507798 626991 150 - (C/ty /t tin h c TOYOTA (4) 114286 571071 151 - (Vi n hoá k thu t) NISSAN (4) 824 204758 152 - (Trung tâm máy tính) TOYOTA (4) 91524654 3554543 153 Vi n KTQS 2 PEUGEOT (4) 1077363 1733443 154 - MITSUBISHI (4) 7401548 7637 155 DD 12 (X.nghi p xây TOYOTA (4) 12181 164146 d ng 4) 156 B TTM (C c QLHC) NISSAN 108216 782058 157 - - 110259 785658 158 - - 110256 785602 159 - - 110460 785571 160 - - 110127 785547 161 - TOYOTA 1910022908 1562274 162 - HONDA 317732 4013140 163 TC CNQP-KT (C/tV.tư NISSAN 244858 254264 1) 164 BCCB (C.t Lũng Lô) MITSUBISHI (4) 400123 1063 165 - TOYOTA (4) 7025841 3531317 166 - NISSAN (4) 12300996 20284037 167 QK1 (X.n á p lát) - (4) 12046903 18686085 168 - (F-346) - (4) 128978 071049 169 QK2 (Văn phòng) - (4) 25048 267469 170 - (BCHQS Vĩnh Phú) - (4) 5442 227618 171 QK3 (B tham mưu) TOYOTA (4) 26350 51566212 172 - (C.ty V.t i bi n .h i - (12) 15287 422966 173 - - (4) 3199311 486546 174 - (BCHQS Qu ng Ninh) NISSAN (4) 51280 310495 175 - (B tham mưu) - (4) 20381 25061 176 - - (4) 13311575 20448495 177 - (F-319) - (4) 11516 12003413
 13. 178 - (X.n d.vu v.t i XNK) HONDA (4) 20637 13007018 179 - TOYOTA (4) 9000868 1623316412 180 - (X.n c.bi n g XK) NISSAN (4) 100450 180074 181 - (BTM) TOYOTA(4) 798837 174785 182 - (X.nghi p 985) NISSAN (4) 12108023 20781367X
Đồng bộ tài khoản