Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
98
lượt xem
2
download

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 24/2009/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 170/2008/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CH B O HI M Y T VÀ TR C P MAI TÁNG I V I THANH NIÊN XUNG PHONG TH I KỲ KHÁNG CHI N CH NG PHÁP Căn c Quy t nh s 170/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch b o hi m y t và tr c p mai táng i v i thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp; B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c l p h sơ, th t c xác nh n i tư ng th c hi n ch b o hi m y t và tr c p mai táng i v i thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp như sau: i u 1. i tư ng 1. i tư ng áp d ng i tư ng ư c hư ng chính sách theo i u 1 Quy t nh s 170/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph (g i t t là Quy t nh s 170/2008/Q -TTg) là ngư i tham gia l c lư ng thanh niên xung phong t p trung trong kháng chi n ch ng Pháp (g i t t là thanh niên xung phong) bao g m c thanh niên xung phong tham gia kh c ph c h u qu chi n tranh n h t năm 1958. 2. i tư ng không áp d ng a) Thanh niên xung phong ph m t i xâm ph m an ninh qu c gia ho c ph m t i khác b ph t tù chung thân ho c ang trong th i gian ch p hành hình ph t tù. b) Thanh niên xung phong không hoàn thành nhi m v . c) Thanh niên xung phong thu c i tư ng tham gia b o hi m y t b t bu c ho c ã ư c Nhà nư c mua b o hi m y t thì không thu c di n áp d ng ch b o hi m y t quy nh t i Thông tư này. d) Thanh niên xung phong thu c i tư ng ư c hư ng mai táng phí theo quy nh hi n hành thì không thu c di n áp d ng tr c p mai táng quy nh t i Thông tư này. e) Thanh niên xung phong ã xu t c nh b t h p pháp ho c nh cư nư c ngoài b t h p pháp. i u 2. Ch 1. Ch b o hi m y t a) Thanh niên xung phong ư c Nhà nư c mua b o hi m y t như i v i thanh niên xung phong ch ng M c u nư c theo Quy t nh s 290/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . b) Quy n l i c a ngư i ư c hư ng ch b o hi m y t th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Tr c p mai táng
  2. a) Thanh niên xung phong ch t, ngư i ho c t ch c lo mai táng ư c nh n tr c p mai táng như các i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c do Lu t B o hi m xã h i quy nh. b) Trư ng h p i tư ng ch t ngày Quy t nh s 170/2008/Q -TTg có hi u l c thi hành n ngày Thông tư này có hi u l c thi hành, n u chưa ư c hư ng ch mai táng phí thì ngư i ho c t ch c lo mai táng cho i tư ng ư c hư ng tr c p mai táng theo quy nh t i Thông tư này. i u 3. H sơ ngh hư ng b o hi m y t 1. H sơ g m: a) B n khai cá nhân (M u s 01) có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (g i t t là c p xã) nơi i tư ng ang thư ng trú kèm theo gi y t sau: M t trong nh ng gi y t (b n sao có công ch ng) xác nh n là thanh niên xung phong: th i viên; gi y ch ng nh n hoàn thành nhi m v thanh niên xung phong; gi y khen trong th i kỳ tham gia thanh niên xung phong; lý l ch cán b , ng viên có ghi là thanh niên xung phong. Trư ng h p thanh niên xung phong không có gi y t nêu trên thì ph i có gi y ch ng nh n (b n chính) là thanh niên xung phong hoàn thành nhi m v trong khánh chi n ch ng Pháp do T nh, Thành oàn nơi i tư ng thư ng trú c p, d a trên xác nh n c a H i (ho c Ban Liên l c) C u thanh niên xung phong t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là c p t nh) theo (M u s 02). b) Danh sách niêm y t công khai. c) Biên b n xác nh n và ngh gi i quy t ch b o hi m y t i v i thanh niên xung phong (M u s 03). d) Danh sách c p th b o hi m y t . 2. Trách nhi m l p h sơ: a) Thanh niên xung phong l p b n khai cá nhân. b) y ban nhân dân c p xã: - Ti p nh n B n khai cá nhân c a thanh niên xung phong và các gi y t có liên quan. - Niêm y t công khai danh sách i tư ng ngh gi i quy t ch t i tr s y ban nhân dân c p xã. - Sau 15 ngày, n u không có khi u ki n, th c m c c a nhân dân thì y ban nhân dân c p xã l p Biên b n xác nh n (M u s 3), kèm theo danh sách, h sơ và xác nh n vào b n khai ngh gi i quy t ch b o hi m y t , chuy n n Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i huy n (qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh), sau ây g i t t là Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i. c) Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i: - Ki m tra i tư ng thu c di n ư c c p th b o hi m y t . - L p danh sách ngh c p th b o hi m y t chuy n S Lao ng – Thương binh và Xã h i. - Phát th b o hi m y t theo danh sách ã ư c Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i quy t nh. d) S Lao ng – Thương binh và Xã h i:
  3. - Ki m tra h sơ thanh niên xung phong. - L p danh sách ngư i ư c c p th b o hi m y t . - ăng ký mua th b o hi m y t , chuy n Phòng Lao ng – Thương binh và xã h i c p theo danh sách. i u 4. H sơ gi i quy t ch mai táng phí 1. H sơ a) Thanh niên xung phong ang hư ng b o hi m y t theo Quy t nh s 170/2008/Q -TTg ch t: - Gi y khai t do y ban nhân dân c p xã c p. - B n khai c a ngư i ho c t ch c lo mai táng i v i thanh niên xung phong ã ch t (M u s 04-A). b) Thanh niên xung phong ch t t ngày Quy t nh s 170/2008/Q -TTg n ngày Thông tư có hi u l c thi hành và thanh niên xung phong không hư ng b o hi m y t theo Quy t nh s 170/2008/Q - TTg (M u s 04–B). - Gi y khai t do y ban nhân dân c p xã c p. - B n khai c a ngư i ho c t ch c lo mai táng i v i thanh niên xung phong ã ch t, kèm m t trong nh ng gi y t xác nh n là thanh niên xung phong quy nh t i i m a, kho n 1, i u 3 Thông tư này. 2. Trách nhi m l p h sơ a) Thân nhân l p b n khai thanh niên xung phong t tr n kèm theo gi y khai t . b) y ban nhân dân c p xã xác nh n vào b n khai c a t ng ngư i; chuy n b n khai kèm gi y khai t và m t trong nh ng gi y t xác nh n là thanh niên xung phong quy nh t i i m a, kho n 1, i u 3 Thông tư này v Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i. c) Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i l p danh sách kèm theo các gi y t chuy n S Lao ng – Thương binh và Xã h i. d) S Lao ng – Thương binh và Xã h i: - Ghép h sơ thanh niên xung phong ang qu n lý c p th b o hi m y t (n u có) v i b n khai, gi y khai t hoàn ch nh h sơ gi i quy t mai táng phí. - Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i ra quy t nh tr c p mai táng (M u s 05) i u 5. T ch c th c hi n 1. S Lao ng – Thương binh và Xã h i: - Ti n hành mua b o hi m y t . T ch c chi tr tr c p mai táng i v i ngư i ho c t ch c lo mai táng. - Ch trì ph i h p v i T nh, Thành oàn: H i (ho c Ban Liên l c) C u Thanh niên xung phong t ch c tuyên truy n r ng rãi n i dung Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành.
  4. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, a phương ph n ánh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i ư c hư ng d n gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Bùi H ng Lĩnh - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Văn phòng Trung ương ng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Trung ương oàn TNCSHCM; - H i C u TNXP Vi t Nam; - S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - T nh, Thành oàn; - Các C c, V thu c B L TBXH; - Lưu VT, B L TBXH. M US 01 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- B N KHAI CÁ NHÂN H và tên: ……………………………………………….., Năm sinh: ............................................... Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. Tham gia thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp ã hoàn thành nhi m v tr v gia ình, thu c ơn v thanh niên xung phong: ................................................................................................................... Ngày tham gia thanh niên xung phong: .................................................................................... Ngày hoàn thành nhi m v tr v gia ình: ............................................................................... ã ư c hư ng ch : ........................................................................................................ ............................................................................................................................................
  5. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ư c công nh n là thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp theo gi y t sau: .... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ngh các cơ quan ch c năng xem xét, gi i quy t ch b o hi m y t theo quy nh. ……., ngày tháng năm ……., ngày tháng năm Xác nh n c a UBND c p xã Ngư i khai Ch t ch (Ký tên, ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u) M US 02 T NH OÀN, THÀNH OÀN OÀN TNCS H CHÍ MINH ------- -------------- S : /…… ……., ngày tháng năm GI Y CH NG NH N Thanh niên xung phong hoàn thành nhi m v trong kháng chi n ch ng Pháp BAN THƯ NG V T NH (THÀNH) OÀN ……………… CH NG NH N: Ông (bà): ………………………………………, Năm sinh: ........................................................... Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. Tham gia thanh niên xung phong ngày …... tháng ...… năm ...................................................... ã hoàn thành nhi m v tr v gia ình ngày …... tháng …... năm ............................................ Thu c ơn v thanh niên xung phong: ...................................................................................... ngh các cơ quan ch c năng xem xét, gi i quy t ch , chính sách i v i thanh niên xung phong theo quy nh.
  6. ……., ngày tháng năm ……., ngày tháng năm Xác nh n c a H i (Ban Liên l c) TM. BAN THƯ NG V C u TNXP c p t nh Bí thư Ch t ch (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) M US 03 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- BIÊN B N XÁC NH N VÀ NGHN GI I QUY T CH B O HI M Y T I V I TNXP Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, i di n ng y, y ban nhân dân, các t ch c oàn th và nhân dân xã (phư ng): bao g m (ghi rõ h tên và ch c danh): .................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ãh p xem xét, ngh gi i quy t ch b o hi m y t i v i: Ông (bà): ………………………………………, Năm sinh: ........................................................... Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. Ngày tham gia thanh niên xung phong: .................................................................................... Ngày hoàn thành nhi m v tr v gia ình: ............................................................................... Thu c ơn v thanh niên xung phong: ...................................................................................... Tham gia thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n, ã hoàn thành nhi m v tr v gia ình. ngh các cơ quan ch c năng xem xét, gi i quy t ch b o hi m y t i v i ông (bà): ………………………………………….. theo quy nh.
  7. I DI N M T TR N T QU C I DI N TNXP I DI N NG I DI N UBND XÃ Y M US 04-A C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- B N KHAI C A NGƯ I (HO C T CH C) LO MAI TÁNG I V I THANH NIÊN XUNG PHONG Ã CH T H và tên TNXP ã ch t: ........................................................................................................ Năm sinh: ............................................................................................................................. Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. Ch t ngày ………… tháng ……….. năm .................................................................................. Theo gi y khai t s …………………………, ngày ……… tháng ………. năm …………………… c a y ban nhân dân c p xã .................................................................................................. S th b o hi m y t : ……………………………….. do Giám c BHYT t nh (TP) ……………………………………………….. c p ngày … tháng …. năm ....................................... H tên ngư i (ho c tên t ch c) nh n tr c p mai táng: ............................................................................................................................................ Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán (ho c a ch ) .......................................................................................................... Quan h v i thanh niên xung phong: ....................................................................................... ……., ngày tháng năm ……., ngày tháng năm Xác nh n c a UBND c p xã Ngư i ( i di n t ch c) Ch t ch nh n tr c p mai táng (Ký tên, óng d u) (Ký tên, ghi rõ h tên)
  8. M US 04-B C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- B N KHAI C A NGƯ I (HO C T CH C) LO MAI TÁNG I V I THANH NIÊN XUNG PHONG Ã CH T H và tên TNXP ã ch t: ........................................................................................................ Năm sinh: ............................................................................................................................. Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. Là thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp ã hoàn thành nhi m v tr v gia ình, thu c ơn v thanh niên xung phong: ............................................................................................................................................ ư c công nh n là thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp theo gi y t sau: .... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ch t ngày ………… tháng ……….. năm .................................................................................. Theo gi y khai t s …………………………, ngày ……… tháng ………. năm …………………… c a y ban nhân dân c p xã .................................................................................................. H tên ngư i (ho c tên t ch c) nh n tr c p mai táng: ............................................................................................................................................ Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán (ho c a ch ) .......................................................................................................... Quan h v i thanh niên xung phong: ....................................................................................... ……., ngày tháng năm ……., ngày tháng năm Xác nh n c a UBND c p xã Ngư i ( i di n t ch c)
  9. Ch t ch nh n tr c p mai táng (Ký tên, óng d u) (Ký tên, ghi rõ h tên) M US 05 UBND T NH, THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S LAO NG – THƯƠNG BINH c l p – T do – H nh phúc VÀ XÃ H I -------------- ------- S : ………/…… ……., ngày ... tháng .... năm...... QUY T NNH V vi c gi i quy t tr c p mai táng GIÁM CS LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Quy t nh s 170/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ch b o hi m y t và tr c p mai táng i v i thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp; Căn c Thông tư s 24/2009/TT-BL TBXH ngày 10 tháng 7 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Xét ngh c a Trư ng phòng Ngư i có công, QUY T NNH i u 1. Tr c p mai táng m t l n v i s ti n là: ...................................................................... (b ng ch : ............................................................................................................... ) i v i: H tên cá nhân (ho c tên t ch c): ......................................................................................... Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán (ho c a ch ) .......................................................................................................... Quan h v i thanh niên xung phong ã ch t: ........................................................................... H và tên TNXP ã ch t: ………………………… Năm sinh: ....................................................... Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. ư c công nh n là thanh niên xung phong th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp theo gi y t sau: .... ............................................................................................................................................ Ch t ngày ………… tháng …………….. năm ………………….
  10. Theo gi y khai t s ………………………., ngày ………… tháng …………… năm ………. c a y ban nhân dân c p xã i u 2. Các ông (bà): Trư ng phòng Ngư i có công, Phòng K ho ch Tài chính, Phòng Lao ng Thương binh và Xã h i …………………….. và ông (bà) …………………………… ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. GIÁM C (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 2; - C c NCC – B L TBXH; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản