Thông tư số 253/1998/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư số 253/1998/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 253/1998/TT-BGTVT về việc kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/1998/NĐ-CP ngày 10/6/1998 của Chính phủ về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 253/1998/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 253/1998/TT-BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 1998 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 253/1998/TT-BGTVT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 40/1998/N -CP NGÀY 10/6/1998 C A CHÍNH PH V KINH DOANH V N T I BI N C A CÔNG TY,DOANH NGHI P TƯ NHÂN Ngày 10 tháng 6 năm 1998, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 40/1998/N -CP v kinh doanh v n t i bi n c a Công ty, Doanh nghi p tư nhân; Căn c i u 17 c a Ngh nh, B Giao thông v n t i hư ng d n c th m t s n i dung như sau: I. C P PHÉP KINH DOANH V N T I BI N: 1. i v i công ty, doanh nghi p xin thành l p m i: a. Căn c i u ki n kinh doanh v n t i bi n trên các tuy n hàng h i n i a ho c trên các tuy n hàng h i qu c t quy nh t i i u 5 và i u 6 c a Ngh nh s 40/1998/N -CP c a Chính ph (sau ây g i chung là Ngh nh), t ch c, cá nhân thành l p công ty ho c doanh nghi p tư nhân kinh doanh v n t i bi n ph i l p h sơ và g i cho U ban nhân dân c p t nh nơi t tr s chính U ban nhân dân c p t nh xem xét có văn b n g i B Giao thông v n t i ngh cho phép kinh doanh v n t i bi n. H sơ bao g m: - M t b h sơ thành l p công ty, doanh nghi p tư nhân theo quy nh c a Lu t Công ty ho c Lu t Doanh nghi p tư nhân. Trong ó có phương án kinh doanh và i u l ( i v i công ty) ho c phương án kinh doanh ( i v i doanh nghi p tư nhân). - Văn b n c a UBND c p t nh g i B Giao thông v n t i ngh ch p thu n c p phép kinh doanh v n t i bi n; - Biên b n góp v n ã ư c H i ng thành viên công ty thông qua, trong ó ghi rõ v n góp b ng ti n, v n góp b ng giá tr tài s n ( i v i công ty) ho c Gi y ch ng nh n c a Ngân hàng v s ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng c a ch doanh nghi p và biên b n c a H i ng nh giá tài s n u tư ban u b ng hi n v t c a ch doanh nghi p có xác nh n c a công ch ng nhà nư c ( i v i doanh nghi p tư nhân). S v n này không ư c th p hơn v n pháp nh quy nh t i i u 5 ho c i u 6 c a Ngh nh; - Gi y t ch ng th c v tr s giao d ch c a công ty, doanh nghi p tư nhân;
  2. - B n sao ch ng ch chuyên môn và ngo i ng c a ngư i qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh và K toán trư ng có xác nh n c a Cơ quan hành chính Nhà nư c ho c công ch ng nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; - Sơ y u lý l ch c a ngư i qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh có xác nh n c a chính quy n a phương. b. Th t c và trình t ch p thu n cho phép kinh doanh, c p Gi y phép thành l p và ăng ký kinh doanh v n t i bi n cho công ty ho c doanh nghi p tư nhân th c hi n theo quy nh t i i u 8 c a Ngh nh. 2. i v i công ty, doanh nghi p tư nhân ã ư c phép kinh doanh v n t i bi n tuy n hàng h i n i a, nay b sung ngành ngh kinh doanh v n t i bi n tuy n hàng h i qu c t : a. Căn c i u ki n kinh doanh v n t i bi n tuy n hàng h i qu c t quy nh t i i u 6 và i u 10 c a Ngh nh, công ty, doanh nghi p tư nhân ã ư c phép kinh doanh v n t i bi n tuy n n i a l p h sơ g i UBND c p t nh nơi có tr s chính, UBND c p t nh xem xét và có văn b n g i B Giao thông v n t i cho phép. H sơ bao g m: - Văn b n c a UBND c p t nh g i B Giao thông v n t i ngh ch p thu n b sung ngành ngh kinh doanh v n t i bi n tuy n hàng h i qu c t ; - B n sao h p l Gi y phép thành l p công ty ho c doanh nghi p tư nhân và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có xác nh n c a Cơ quan có thNm quy n; - ơn xin b sung ngành ngh kinh doanh v n t i bi n tuy n hàng h i qu c t kèm theo phương án kinh doanh và i u l công ty s a i ( i v i công ty) ho c phương án kinh doanh ( i v i doanh nghi p tư nhân). - Biên b n góp v n ã ư c H i ng thành viên công ty thông qua, trong ó ghi rõ v n góp b ng ti n, v n góp b ng giá tr tài s n ( i v i công ty) ho c Gi y ch ng nh n c a Ngân hàng v s ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng c a ch doanh nghi p và Biên b n c a H i ng nh giá tài s n u tư ban u b ng hi n v t c a ch doanh nghi p có xác nh n c a công ch ng nhà nư c ( i v i doanh nghi p tư nhân). S v n này không ư c th p hơn v n pháp nh quy nh t i i u 6 c a Ngh nh; - Gi y t ch ng th c v tr s giao d ch c a công ty, doanh nghi p tư nhân; - B n sao ch ng ch chuyên môn và ngo i ng c a ngư i qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh và K toán trư ng có xác nh n c a Cơ quan hành chính nhà nư c ho c Công ch ng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; - Sơ y u lý l ch c a ngư i qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh có xác nh n c a chính quy n a phương;
  3. - Văn b n c a Cơ quan tài chính có thNm quy n xác nh n vi c th c hi n nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c trong năm tài chính trư c ó c a công ty, doanh nghi p tư nhân. b. Trình t ch p thu n b sung ngành ngh kinh doanh v n t i bi n tuy n hàng h i qu c t cho công ty, doanh nghi p tư nhân th c hi n theo quy nh t i i u 8 c a Ngh nh. 3. V trình nghi p v chuyên môn, ngo i ng quy nh t i i u 5 và i u 6 c a Ngh nh: a. Trình nghi p v chuyên môn c a ngư i qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh là: T t nghi p trung h c chuyên ngành hàng h i tr lên và có thâm niên công tác trong ngành v n t i bi n t 3 năm tr lên i v i kinh doanh v n t i trên các tuy n hàng h i n i a. 5 năm tr lên i v i tuy n hàng h i qu c t ven bi n; T t nghi p i h c chuyên ngành hàng h i tr lên và có thâm niên công tác trong ngành v n t i bi n t 5 năm tr lên i v i tuy n hàng h i qu c t g n và tuy n hàng h i qu c t vi n dương. b. Trình ti ng Anh c n thi t cho ho t ng kinh doanh v n t i bi n trên các tuy n hàng h i qu c t là trình ti ng Anh b ng B tr lên giao d ch bình thư ng và x lý ư c b ng ti ng Anh i v i các văn b n thông d ng trong ho t ng kinh doanh v n t i, như: V n ơn, ch ng t , thư, i n tín v.v... i v i tuy n hàng h i qu c t ven bi n và b ng C tr lên i v i tuy n hàng h i qu c t g n và tuy n hàng h i qu c t vi n dương. II. C P "GI Y PHÉP HO T NG HÀNG H I": 1. T t c các t u bi n tư nhân theo quy nh t i i u 2 c a Ngh nh (sau ây g i chung là t u bi n) mu n ho t ng v n t i trên các tuy n hàng h i u ph i ư c c p "Gi y phép ho t ng hàng h i" theo m u kèm theo Thông tư này. Tàu bi n do công ty, doanh nghi p tư nhân thuê kinh doanh, khai thác phù h p v i ăng ký kinh doanh và tàu ã ăng ký trong "S ăng ký tàu bi n qu c gia" cũng ư c áp d ng như tàu bi n thu c s h u công ty, doanh nghi p tư nhân. 2. "Gi y phép ho t ng hàng h i" c a tàu ư c c p trên cơ s các i u ki n v an toàn k thu t, c p tàu, thuy n b , b o hi m và ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a ch tàu theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh. 3. "Gi y phép ho t ng hàng h i" không thay th cho các lo i gi y ch ng nh n v tình tr ng k thu t và phân c p tàu do cơ quan ăng ki m Vi t Nam ho c các cơ quan ăng ki m ư c cơ quan ăng ki m Vi t Nam u quy n (sau ây g i chung là cơ quan ăng ki m) ki m tra và c p cho tàu.
  4. 4. "Gi y phép ho t ng hàng h i" ch c p cho tàu bi n c a các công ty, doanh nghi p tư nhân ã có nhi m v ch c năng kinh doanh v n t i bi n trên các tuy n hàng h i ho t ng theo quy nh t i i u 4 c a Ngh nh, ư c quy nh c th như sau: Tuy n hàng h i n i a i v i các tàu bi n ư c cơ quan ăng ki m ki m tra, phân c p và c p các gi y ch ng nh n có d u hi u h n ch vùng ho t ng III tr lên (có th có thêm kho ng cách h n ch ư c ghi rõ trong d u ngo c ơn phía sau d u hi u h n ch vùng ho t ng). Tuy n hàng h i qu c t vên bi n i v i các tàu bi n ư c cơ quan ăng ki m ki m tra, phân c p và c p các gi y ch ng nh n có d u hi u h n ch vùng ho t ng II tr lên ho c t u có d u hi u h n ch vùng ho t ng III có ghi tuy n hàng h i c th phù h p v i c p tàu. Tuy n hàng h i qu c t g n i v i các tàu bi n ư c cơ quan ăng ki m ki m tra, phân c p và c p các gi y ch ng nh n có d u hi u h n ch vùng ho t ng I tr lên. Tuy n hàng h i qu c t vi n dương i v i các tàu bi n ư c cơ quan ăng ki m ki m tra, phân c p và c p các gi y ch ng nh n ho t ng vùng bi n không h n ch . 5. Th i h n c a "Gi y phép ho t ng hàng h i": Th i h n c a "Gi y phép ho t ng hàng h i" ư c c p cho m i tàu ph i phù h p v i quy nh t i i u 10 c a Ngh nh nhưng t i a không ư c vư t quá th i h n ghi trong "Gi y ch ng nh n kh năng i bi n" c a tài ó do cơ quan ăng ki m c p. 6. Th t c c p "Gi y phép ho t ng hàng h i" cho tàu bi n th c hi n theo quy nh t i i u 11 c a Ngh nh. 7. C c Hàng h i Vi t Nam c p "Gi y phép ho t ng hàng h i" cho tàu bi n. Trong trư ng h p c n thi t, C c Hàng h i Vi t Nam có th u quy n cho Cơ quan qu n lý c p dư i th c hi n, nhưng v n ph i ch u trách nhi m v vi c c p ó. III. C P PHÉP KINH DOANH V N T I BI N CHO CÁC CÔNG TY, DOANH NGHI P TƯ NHÂN VÀ TÀU BI N TƯ NHÂN ANG KINH DOANH V N T I BI N T TRƯ C NGÀY NGHN NNH CÓ HI U L C: 1. M i công ty, doanh nghi p tư nhân và tàu bi n tư nhân ang kinh doanh v n t i bi n t trư c ngày 25/6/1998 u ph i xin c p phép kinh doanh v n t i bi n theo quy nh c a Ngh nh. Th i h n xin c p phép kinh doanh v n t i bi n theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh là 365 ngày, k t ngày 25/6/1998. Sau ngày 25/6/1999, n u các công ty, doanh nghi p tư nhân và tàu bi n nói t i ph n này không làm l i th t c theo quy nh c a Ngh nh thì s b x lý theo pháp lu t hi n hành. 2. H sơ xin c p phép kinh doanh v n t i bi n cho các công ty, doanh nghi p tư nhân nói t i ph n này bao g m các gi y t như quy nh t i M c 2 Ph n I c a Thông tư.
  5. 3. Th t c xin c p phép kinh doanh v n t i bi n cho các công ty, doanh nghi p tư nhân: - UBND c p t nh g i công văn và h sơ n B Giao thông v n t i ngh ch p thu n c p phép kinh doanh v n t i bi n cho công ty, doanh nghi p tư nhân; - UBND c p t nh căn c văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n c p phép kinh doanh v n t i bi n cho công ty, doanh nghi p tư nhân gi nguyên ho c b sung ho c hu Gi y phép thành l p công ty, doanh nghi p tư nhân. 4. V vi c c p "Gi y phép ho t ng hàng h i" cho tàu bi n: a. C c Hàng h i Vi t Nam căn c vào các gi y t quy nh t i Ph n II c a Thông tư c p "Gi y phép ho t ng hàng h i" cho tàu bi n. b. Trong trư ng h p UBND c p t nh gi nguyên Gi y phép thành l p công ty, doanh nghi p tư nhân, thì C c Hàng h i Vi t Nam căn c các gi y t quy nh t i Ph n II c a Thông tư và văn b n ch p thu n c a B Giao thông v n t i cho phép công ty, doanh nghi p tư nhân kinh doanh v n t i bi n, c p "Gi y phép ho t ng hàng h i" cho tàu bi n. IV. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các V ch c năng tham mưu, th trư ng các C c qu n lý chuyên ngành, Giám c các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. ào ình Bình ( ã ký) B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C HÀNG H I VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP HO T NG HÀNG H I TUY N............ (GHI THEO I U 4 C AN ) C C TRƯ NG C C HÀNG H I Căn c Ngh nh s 40/1998/N -CP ngày 10 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph v kinh doanh v n t i bi n c a công ty, doanh nghi p tư nhân;
  6. Căn c Thông tư s 253/1998/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i; Căn c Gi y phép thành l p công ty, doanh nghi p tư nhân s ...... ngày... tháng... năm... c a U ban nhân dân t nh, thành ph ..........; Căn c Gi y CN KKD s ........... ngày... tháng... năm...........; QUY T NNH Cho phép tàu:................. Hô hi u:.......................... Chi u dài:....... (m), Chi u r ng....... (m), M n nư c...... (m), T ng dung tích:........ (GRT), Công su t máy chính:........ (CV) C a.............................................................. Tr s giao d ch:................................................ Tel:............................... Fax:......................... ư c phép ho t ng trên tuy n:.................................. M c ích ho t ng: Kinh doanh v n t i hàng hoá b ng ư ng bi n Gi y phép này có giá tr t ngày............ n ngày............ ........, ngày... tháng.... năm........ C C TRƯ NG C C HÀNG H I VI T NAM S :.......... /GP-CHHVN
Đồng bộ tài khoản