Thông tư số 26/2006/TT-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
1
download

Thông tư số 26/2006/TT-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2006/TT-BNG về việc hướng dẫn việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/2006/TT-BNG

  1. B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2006/TT-BNG Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C G I VÀ NH N TÚI NGO I GIAO, TÚI LÃNH S C A CÁC CƠ QUAN I DI N NGO I GIAO, CƠ QUAN LÃNH S VÀ CƠ QUAN I DI N C A T CH C QU C T T I VI T NAM V N CHUY N B NG Ư NG HÀNG KHÔNG Căn c Pháp l nh v quy n ưu đãi, mi n tr dành cho cơ quan đ i ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan đ i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam ban hành 23-8-1993 (sau đây g i t t là Pháp l nh 1993) và Ngh đ nh 73/CP ngày 30-7-1994 quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh 1993; Căn c Ngh đ nh s 21/2003/NĐ-CP ngày 10-3-2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Sau khi th ng nh t ý ki n v các B Công an, B Bưu chính Vi n thông, B Tài chính, B Giao thông v n t i, B Ngo i giao hư ng d n vi c g i và nh n túi ngo i giao, túi lãnh s c a các cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan đ i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam b ng đư ng hàng không như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. Các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan i di n c a t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c t và t ch c liên Chính ph có tr s t i Vi t Nam (sau ây g i chung là cơ quan i di n) ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr theo Pháp l nh 1993 ư c quy n g i và nh n túi ngo i giao, túi lãnh s b ng ư ng hàng không theo các quy nh t i Thông tư này. 2. Ngư i g i và ngư i nh n túi ngo i giao, túi lãnh s ph i là viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s , ho c viên ch c c a t ch c qu c t ư c V L tân B Ngo i giao c p Ch ng minh thư ngo i giao, Ch ng minh thư lãnh s ho c có gi y t chính th c khác xác nh n cương v c a mình. 3. Giao thông viên chuyên nghi p ph i có h chi u và gi y t chính th c xác nh n cương v c a mình và xác nh n s ki n h p thành túi ngo i giao, túi lãnh s ư c giao nhi m v v n chuy n. Giao thông viên chuyên nghi p ư c hư ng quy n b t kh xâm ph m v thân th , không b b t ho c giam gi dư i b t c hình th c nào khi làm nhi m v ư c Nhà nư c Vi t Nam b o v . 4. Giao thông viên t m th i ch ư c hư ng các ưu ãi, mi n tr nêu kho n 3 trên trong th i gian làm nhi m v giao thông, và ph i có h chi u và gi y t chính th c
  2. xác nh n nhi m v giao thông c a mình và xác nh n s ki n t o thành túi ngo i giao, túi lãnh s ư c giao nhi m v v n chuy n. 5. Túi ngo i giao, túi lãnh s ư c hi u là m t ho c nhi u ki n t o thành túi và ch ch a ng tài li u ngo i giao, tài li u lãnh s và nh ng v t s d ng vào công vi c chính th c c a cơ quan i di n. Nh ng v t s d ng vào công vi c chính th c c a cơ quan i di n ư c hi u không ph i là các lo i hàng c m nh p, c m xu t, vũ khí ho c ch t n và các thi t b ph tr cho các v t ó, ho c là hàng h n ch nh p, xu t khNu, v.v… hàng không ư c phép v n chuy n trên t u bay theo quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. 6. Túi ngo i giao, túi lãnh s ph i có gi y t chính th c xác nh n ngày g i, nơi g i; s lư ng ki n t o thành túi, nơi nh n, ư c niêm phong và có d u hi u rõ ràng bên ngoài m i ki n t o thành túi xác nh n tính ch t là túi ngo i giao, túi lãnh s . 7. Các hàng hóa khác c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam g i b ng ư ng hàng không ư c giao, nh n theo các quy nh hi n hành. Ph n 2: CÁC QUY NNH G I VÀ NH N TÚI NGO I GIAO, TÚI LÃNH S 1. Phù h p v i các quy nh c a lu t pháp Vi t Nam và thu n ti n cho vi c giao, nh n, v n chuy n hàng không thì m i ki n t o thành túi ngo i giao, túi lãnh s ư c quy nh không vư t quá kích thư c 60cm x 30cm x 40cm ho c tương ương, trư ng h p vư t kích thư c trên thì ph i ư c thông báo và th a thu n trư c v i cơ quan ch u trách nhi m ki m soát và cơ quan v n chuy n t i c ng hàng không. 2. Túi ngo i giao, túi lãnh s không b m ho c gi l i, ư c mi n th t c kê khai và ki m tra h i quan. i v i túi lãnh s , n u có cơ s xác áng kh ng nh túi này ch a ng nh ng th khác ngoài thư tín, tài li u và v t s d ng vào công vi c chính th c c a cơ quan lãnh s , Nhà ch c trách có thNm quy n c a Vi t Nam có th g i tr v nơi xu t phát ho c yêu c u ngư i i di n ư c u quy n c a cơ quan lãnh s m túi lãnh s . 3. Túi ngo i giao, túi lãnh s khi v n chuy n b ng t u bay dân d ng ph i ư c giao, nh n, ho c làm th t c xu t, nh p theo giao thông viên t i qu y riêng trong nhà ga do Giám c C ng hàng không quy nh. Khi làm th t c giao, nh n, ho c v n chuy n, giao thông viên ph i xu t trình cho nhà ch c trách Vi t Nam: - Ch ng minh thư ngo i giao ho c ch ng minh thư lãnh s do V L tân B Ngo i giao c p, ho c h chi u ho c gi y t chính th c khác (ví d : gi y thông hành c a Liên h p qu c…); - Gi y t chính th c xác nh n ch c năng giao thông viên, và xác nh n tên cơ quan chuy n i, tên cơ quan nh n, s ki n t o thành túi ngo i giao, túi lãnh s .
  3. 4. Ngư i ch huy t u bay có th ư c u nhi m chuy n túi ngo i giao, túi lãnh s . Th t c giao, nh n tr c ti p gi a ngư i ch huy t u bay và ngư i i di n c a cơ quan nư c ngoài ư c giao nhi m v v n chuy n ph i ư c ti n hành t i qu y riêng trong nhà ga do Giám c c ng hàng không quy nh. 5. N u túi ngo i giao, túi lãnh s ư c chuy n b ng t u bay riêng thì th t c giao, nh n ư c ti n hành như quy nh i v i chuy n b ng t u bay thương m i. Ph n 3: I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B , ngành liên quan có trách nhi m ch o các ơn v tr c thu c tri n khai th c hi n theo Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u n y sinh nh ng v n ph c t p liên quan t i chính sách i ngo i, các cơ quan c n thông báo k p th i xin ý ki n ch o c a B Ngo i giao. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng CP ( báo cáo) - VP Qu c h i ( báo cáo) - VP Chính ph ( báo cáo) - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph - Tòa án NDTC, Vi n KSNDTC - UBND t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp Lê Văn Bàng - Công báo - Lưu HC, LT.
Đồng bộ tài khoản