Thông tư số 28/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
86
lượt xem
16
download

Thông tư số 28/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 28/2000/TT-BTC về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 28/2000/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 28/2000/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 176/1999/N -CP NGÀY 21/12/1999 C A CHÍNH PH V L PHÍ TRƯ C B Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b , B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I- PH M VI ÁP D NG: 1. Theo quy nh t i i u 1, Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph thì các tài s n dư i ây ph i ch u l phí trư c b khi ăng ký quy n s h u, quy n s d ng v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n: a) Nhà, t, bao g m: a1- Nhà, g m: nhà , nhà làm vi c, nhà xư ng, nhà kho, c a hàng, c a hi u và các công trình ki n trúc khác. a2- t, g m: t nông nghi p, t lâm nghi p, t khu dân cư nông thôn, t ô th , t chuyên dùng (không phân bi t ã xây d ng công trình hay chưa xây d ng công trình). b) Phương ti n v n t i, bao g m: b1- Tàu thu , k c sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu Ny, v , t ng thành máy tàu thu . b2- Thuy n (tr nh ng thuy n không g n máy và không ph i ăng ký quy n s h u, s d ng v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t). b3- Ôtô (bao g m các phương ti n v n t i cơ gi i ư ng b có t 4 bánh tr lên), khung và t ng thành máy ôtô; Tr các máy, thi t b không ph i là phương ti n v n t i, như: xe lu, c n cNu, máy xúc, máy i, máy kéo,... b4- Xe máy (bao g m các xe g n máy 2 bánh, 3 bánh, k c xe lam), khung và t ng thành máy xe máy. V , khung (g i chung là khung), t ng thành máy ph i ch u l phí trư c b nêu t i b1, b3, b4 trên ây là các khung, t ng thành máy thay th có s khung, s máy khác v i s khung, s máy c a tài s n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y
 2. ch ng nh n s h u, s d ng. Trư ng h p c i t o, s a ch a khung, máy nhưng không làm thay i s khung, s máy ho c ch thay blok máy thì không ph i ch u l phí trư c b . c) Súng săn, súng th thao. 2. T ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài, k c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, có các tài s n thu c i tư ng ch u l phí trư c b nêu t i i m 1, m c này thì ph i n p l phí trư c b trư c khi ăng ký quy n s h u, quy n s d ng v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n, tr các trư ng h p không ph i n p nêu t i i m 3 m c này. 3. Các trư ng h p sau ây không ph i n p l phí trư c b : a) Nhà, t là tr s c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và nhà c a ngư i ng u cơ quan lãnh s c a nư c ngoài t i Vi t nam. Theo quy nh t i i m b, Kho n 1, i u 4 c a Pháp l nh v quy n ưu ãi, mi n tr dành cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam thì tr s c a cơ quan là nh ng toà nhà ho c các b ph n c a toà nhà và ph n t tr c thu c toà nhà ư c s d ng vào m c ích chính th c c a cơ quan; i v i tr s c a cơ quan i di n ngo i giao còn bao g m c nhà và ph n t kèm theo nhà c a ngư i ng u cơ quan. b) Tàu, thuy n, ôtô, xe g n máy, súng săn, súng th thao c a t ch c, cá nhân nư c ngoài sau ây: b1- Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n c a t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c. b2- Viên ch c ngo i giao, viên ch c lãnh s , nhân viên hành chính k thu t c a cơ quan i di n ngo i giao và cơ quan lãnh s nư c ngoài, thành viên cơ quan các t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c và thành viên c a gia ình h không ph i là công dân Vi t Nam ho c không thư ng trú t i Vi t Nam ư c B Ngo i giao Vi t Nam ho c cơ quan ngo i v a phương ư c B Ngo i giao u quy n c p ch ng minh thư ngo i giao ho c ch ng minh thư công v . Trư ng h p này, trư c khi ăng ký quy n s h u, s d ng tài s n i tư ng ph i xu t trình v i cơ quan Thu a phương nơi ăng ký ch ng minh thư ngo i giao (màu ) ho c ch ng minh thư công v (màu vàng) theo quy nh c a B Ngo i giao. b3- T ch c, cá nhân nư c ngoài khác (cơ quan i di n c a t ch c qu c t liên chính ph ngoài h th ng liên hi p qu c, cơ quan i di n c a t ch c phi chính ph , các oàn c a t ch c qu c t , thành viên c a cơ quan và các t ch c, cá nhân khác) không thu c i tư ng nêu t i b1, b2 trên ây nhưng ư c mi n n p ho c không ph i n p l phí trư c b theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t, tham gia ho c tho thu n. Trư ng h p này, trư c khi ăng ký quy n s h u, s d ng tài s n, i tư ng ph i cung c p cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký h sơ sau ây:
 3. - ơn ngh mi n n p ho c không ph i n p l phí trư c b c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ang th c hi n chương trình ho c d án t i Vi t Nam (n u là ơn c a cá nhân thì ph i có óng d u, xác nh n c a Ch chương trình hay d án ó). - B n sao hi p nh ho c tho thu n gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph nư c ngoài trong vi c th c hi n chương trình, d án b ng ti ng Vi t Nam (có xác nh n c a Công ch ng nhà nư c ho c óng d u, xác nh n c a Ch chương trình, d án); Tr các chương trình, d án c bi t và các i tư ng khác mà Chính ph Vi t Nam có văn b n riêng quy nh mi n thu l phí trư c b cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài ăng ký s h u, s d ng tài s n trong th i gian làm vi c t i Vi t Nam thì không ph i cung c p b n sao hi p nh ho c tho thu n. c) t ư c nhà nư c giao cho các t ch c, cá nhân s d ng vào các m c ích sau ây: c1- Xây d ng ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, sông, h , ê, p, thu l i, trư ng h c (k c ký túc xá, sân v n ng, thư vi n c a trư ng h c công l p và ngoài công l p), b nh vi n (k c tr m xá, nhà i u dư ng, cơ s y t công l p và ngoài công l p), ch , công viên, vư n hoa, khu vui chơi cho tr em, qu ng trư ng, sân v n ng, sân bay, b n c ng, nhà ga, b n xe và các công trình công c ng khác theo quy nh c th c a Chính ph . c2- Thăm dò, khai thác khoáng s n, nghiên c u khoa h c theo gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. c3- S n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i. c4- Xây d ng nhà kinh doanh nhà mà t ch c, cá nhân ư c phép ho t ng kinh doanh nhà ã n p ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t (tr trư ng h p xây d ng nhà , kinh doanh nhà ngh , khách s n ho c cho thuê nhà và ho t ng kinh doanh khác). Các i tư ng nêu t i c1, c2, c3, c4 trên ây, trư c khi ăng ký quy n s d ng t ph i xu t trình cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký quy t nh giao t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; Trư ng h p s d ng t ư c giao không úng m c ích quy nh thì ph i n p l phí trư c b . d) t thuê c a nhà nư c ho c thuê c a t ch c, cá nhân ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. ) Tài s n chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: 1- Nhà, t chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh là nhà kèm theo t quy nh t i Kho n 1, i u 65 Lu t t ai và Ngh nh s 09/CP ngày 12/2/1996 c a Chính ph v ch qu n lý, s d ng t qu c phòng, an ninh. 2- Tàu, thuy n, ôtô, xe g n máy chuyên dùng vào m c ích qu c phòng, an ninh ăng ký quy n s h u, s d ng tên cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng ho c B Công an.
 4. Các tài s n nêu t i 1, 2 trên ây n u chuy n sang s d ng vào m c ích khác ngoài m c ích qu c phòng, an ninh ho c tài s n không chuyên dùng vào m c ích qu c phòng, an ninh, như: tài s n c a các ơn v làm kinh t thu c B Qu c phòng và B Công an, tài s n ph c v i s ng c a cán b và chi n s , tài s n riêng c a cán b , chi n s ,.v.v., u ph i n p l phí trư c b trư c khi ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. e) Nhà, t thu c tài s n nhà nư c ho c tài s n c a ng C ng s n Vi t Nam dùng làm tr s (bao g m nhà làm vi c và nhà công v ) cơ quan hành chính s nghi p nhà nư c; cơ quan tư pháp nhà nư c; cơ quan hành chính s nghi p c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p quy nh t i i m 1, m c I Thông tư s 45 TC/QLCS ngày 14/6/1995 c a B Tài chính hư ng d n quy ch qu n lý nhà làm vi c c a các cơ quan hành chính s nghi p. g) Nhà, t ư c n bù (k c nhà t mua b ng ti n n bù) khi nhà nư c thu h i nhà, t mà t ch c, cá nhân b thu h i nhà, t ã n p l phí trư c b i v i nhà, t b thu h i. Trư ng h p, t ch c, cá nhân b thu h i nhà, t chưa n p l phí trư c b i v i nhà, t b thu h i (tr trư ng h p không ph i n p ho c ư c mi n n p theo chính sách ho c theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n) thì ph i n p l phí trư c b i v i nhà, t ư c n bù (k c ph n nhà, t tăng thêm so v i ph n nhà, t ư c n bù). Trư ng h p này ch nhà, t ph i xu t trình v i cơ quan Thu a phương nơi ăng ký s h u, s d ng: - Quy t nh thu h i nhà, t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - Ch ng t n p l phí trư c b c a ch nhà t b nhà nư c thu h i (b n g c, b n sao ho c xác nh n c a cơ quan qu n lý h sơ nhà t) ho c quy t nh ư c mi n n p l phí trư c b c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - Quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao nhà, t cho t ch c, cá nhân ư c n bù, ghi rõ v trí và di n tích nhà, t ư c n bù. i v i nhà, t mua b ng ti n n bù thì t ch c, cá nhân nh n ti n n bù không ph i n p l phí trư c b m t l n tương ng v i s ti n ư c n bù và khi kê khai l phí trư c b , ch nhà t ph i xu t trình cho cơ quan Thu hoá ơn ho c gi y t mua bán, chuy n như ng nhà, t h p pháp theo quy nh c a pháp lu t, kèm theo ch ng t nh n ti n n bù c a cơ quan thu h i nhà, t tr . tránh th t thu l phí trư c b , cơ quan Thu sau khi ã x lý không thu l phí trư c b i v i nhà t mua b ng ti n n bù thì ghi vào ch ng t nh n ti n n bù c a i tư ng: " ã x lý không thu l phí trư c b t i t khai s ...". Trư ng h p tr giá nhà, t ăng ký s h u, s d ng (ghi trên hoá ơn ho c gi y t mua bán, chuy n như ng) l n hơn s ti n nh n n bù thì ph n chênh l ch gi a tr giá nhà, t ăng ký s h u, s d ng l n hơn s ti n nh n n bù ph i n p l phí trư c b . h) Tài s n c a t ch c, cá nhân ã ư c c p gi y ch ng nh n s h u, s d ng khi ăng ký l i quy n s h u, s d ng (không phân bi t ch tài s n ã n p l phí trư c b hay chưa n p l phí trư c b ) không ph i n p l phí trư c b i v i nh ng trư ng h p sau ây (tr trư ng h p có phát sinh chênh l ch tăng di n tích nhà, di n tích t ho c thay i c p nhà h ng nhà so v i gi y ch ng nh n s h u, s d ng thì ph i n p l phí trư c b i v i ph n chênh l ch tăng):
 5. h1- Ch tài s n ã ư c cơ quan có thNm quy n c a nhà nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Chính ph cách m ng lâm th i C ng hoà mi n nam Vi t Nam, nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p gi y ch ng nh n s h u, s d ng tài s n, nay i gi y ch ng nh n s h u, s d ng m i mà không thay i ch tài s n. h2- Tài s n thu c quy n s h u, s d ng (ho c quy n qu n lý) c a doanh nghi p (doanh nghi p nhà nư c và doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác) ư c c ph n hoá thành s h u công ty c ph n. Trư ng h p này, công ty c ph n ph i kê khai và cung c p cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký s h u, s d ng tài s n h sơ sau ây: - B n sao (có xác nh n c a công ch ng nhà nư c) quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c chuy n doanh nghi p thành công ty c ph n. - Danh m c nh ng tài s n chuy n giao t doanh nghi p sang công ty c ph n ( i v i doanh nghi p ch c ph n hoá t ng ph n thì ph i có quy t nh chuy n giao tài s n c a doanh nghi p), trong ó có tên các tài s n làm th t c kê khai l phí trư c b và gi y t xác minh tài s n trư c b có ngu n g c h p pháp. Trư ng h p công ty c ph n chuy n như ng, chuy n giao tài s n cho t ch c, cá nhân khác ăng ký s h u, s d ng thì ph i n p l phí trư c b . h3- Tài s n ã ư c c p gi y ch ng nh n s h u, s d ng chung c a h gia ình ( ng ng tên ch s h u, s d ng tài s n trong gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng tài s n) khi phân chia tài s n ó cho nh ng ngư i trong h gia ình thì ngư i ư c chia tài s n không ph i n p l phí trư c b . i v i gi y ch ng nh n s h u, s d ng tài s n ch do m t ngư i ng tên thì không ư c coi là tài s n thu c s h u, s d ng chung c a h gia ình. Tuy nhiên, phù h p v i th c t Vi t Nam, n u ch tài s n chuy n giao tài s n c a mình cho v (ch ng), con (k c con nuôi, con dâu, con r ), cha, m (k c cha m nuôi) thì ngư i nh n tài s n không ph i n p l phí trư c b ; N u chuy n giao tài s n c a mình cho các thành viên khác (ngoài v , ch ng, con, cha, m nêu trên) thì ngư i nh n tài s n ph i n p l phí trư c b . k) Tài s n c a t ch c, cá nhân ã n p l phí trư c b (tr trư ng h p không ph i n p ho c ư c mi n n p theo chính sách ho c theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n) sau ó chuy n cho t ch c, cá nhân khác ăng ký quy n s h u, s d ng thì không ph i n p l phí trư c b trong nh ng trư ng h p sau ây: k1- T ch c, cá nhân em tài s n c a mình góp v n vào t ch c liên doanh, h p doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, .v.v.); Xã viên h p tác xã góp v n vào h p tác xã thì t ch c nh n tài s n không ph i n p l phí trư c b i v i tài s n góp v n; ho c khi các t ch c này gi i th phân chia tài s n c a mình cho các t ch c, cá nhân thành viên ăng ký quy n s h u, s d ng. Ngoài ra, n u các h p tác xã có quy t nh i u chuy n tài s n gi a các xã viên thu c thành viên h p tác xã v i nhau thì ngư i nh n tài s n cũng không ph i n p l phí trư c b khi ăng ký l i quy n s h u, s d ng.
 6. k2- T ng công ty, công ty, doanh nghi p i u ng tài s n c a mình cho các ơn v thành viên ho c i u ng tài s n gi a các ơn v thành viên v i nhau (không phân bi t các ơn v thành viên h ch toán c l p hay ph thu c) theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n. Trư ng h p i u chuy n tài s n gi a t ng công ty, công ty, doanh nghi p v i các ơn v thành viên h ch toán kinh t c l p ho c i u chuy n tài s n gi a các ơn v thành viên h ch toán kinh t c l p theo phương th c mua bán, chuy n như ng, trao i (không theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n) thì ph i n p l phí trư c b . k3- Tài s n ư c chia hay góp do chia, tách, h p nh t, sáp nh p, gi i th , i tên t ch c theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n (tr trư ng h p i tên ng th i i ch tài s n, như: thay sáng l p viên cũ b ng sáng l p viên m i,v.v. thì ph i n p l phí trư c b ). T ch c, cá nhân thu c i tư ng không ph i n p l phí trư c b nêu t i k1, k2, k3 trên ây ph i cung c p cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký s h u, s d ng h sơ sau ây: - Ch ng t n p l phí trư c b do ch tài s n n p trư c khi chuy n giao tài s n theo ch quy nh (tr trư ng h p không ph i n p theo quy nh c a pháp lu t). - Quy t nh thành l p ho c i u l ho t ng c a t ch c nh n tài s n (b n chính ho c b n sao), kèm theo danh sách t ch c, cá nhân thành viên. Ngoài ra, i v i tài s n ư c chia hay góp nêu t i k3 còn ph i có quy t nh chia, tách, h p nh t, sáp nh p, gi i th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - H p ng h p tác kinh doanh ( i v i trư ng h p k1) ho c quy t nh (b n chính ho c b n sao) phân chia, i u ng tài s n theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n c a c p có thNm quy n ( i v i trư ng h p k2). k4- Tài s n chuy n n a phương nơi s d ng mà không thay i ch s h u, s d ng tài s n. Trư ng h p này ch tài s n ph i xu t trình cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký s d ng h sơ tài s n, t khai và ch ng t n p l phí trư c b do Công an a phương nơi chuy n i hoàn tr . N u ch tài s n không xu t trình t khai và ch ng t n p l phí trư c b t i a phương nơi chuy n i (tr trư ng h p ư c mi n n p theo quy nh c a pháp lu t) thì cơ quan Thu a phương nơi chuy n n s th c hi n truy thu l phí trư c b và tuỳ vào m c vi ph m còn b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 176/1999/N -CP c a Chính ph . l) Nhà tình nghĩa, k c t kèm theo nhà ăng ký s h u, s d ng tên ngư i ư c t ng. Trư ng h p này, ngư i ư c t ng nhà ph i kê khai và cung c p cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký h sơ sau ây: - H sơ ngu n g c nhà, t h p pháp c a t ch c, cá nhân t ng nhà t chuy n cho ngư i ư c t ng. - Gi y t chuy n quy n s h u, s d ng nhà, t gi a 2 bên (bên t ng và bên ư c t ng) có xác nh n c a công ch ng nhà nư c.
 7. m) Xe chuyên dùng, g m: Xe c u ho ; Xe c u thương; Xe ch rác (k c các t p ch t khác trong x lý v sinh, môi trư ng); Xe tư i nư c r a ư ng (k c xe hút rác, hút b i v sinh ư ng sá); Xe chuyên dùng cho thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t ăng ký quy n s h u tên thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t. Các xe chuyên dùng quy nh t i i m này ph i b o m i u ki n sau ây: - Th c t l p t các thi t b ng b chuyên dùng, như: b n chuyên dùng ch a nư c ho c hoá ch t và vòi phun ( i v i xe c u ho , xe r a ư ng), băng ca, còi ( i v i xe c u thương), thùng ép rác ho c các b ph n c n cNu, máy cNu, xúc rác ( i v i xe ch rác), xe g n máy 3 bánh ( i v i xe chuyên dùng cho thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t). - Xác nh n c a cơ quan H i quan (t khai hàng nh p khNu) ho c ơn v s n xu t (hoá ơn bán hàng s n xu t, l p ráp trong nư c) là xe chuyên dùng. - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c ch ng ch hành ngh tương ng v i lo i xe ăng ký s d ng và ăng ký quy n s h u, s d ng tên t ch c, cá nhân có tên trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c ch ng ch hành ngh ; Tr nh ng trư ng h p không ph i xu t trình gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c ch ng ch hành ngh sau ây: + ơn v phòng cháy, ch a cháy thu c nhà nư c qu n lý ăng ký s h u xe chuyên dùng c u ho . + B nh vi n, các cơ s y t công tr c thu c các B , ngành, cơ quan trung ương và a phương ăng ký s h u xe chuyên dùng c u thương. + Công ty v sinh môi trư ng ô th ăng ký s h u xe chuyên dùng ch rác, xe tư i nư c r a ư ng. + Thương binh, b nh binh, ngư i tàn t t ăng ký s h u xe g n máy 3 bánh. Trư ng h p các xe chuyên dùng này ã ư c c i t o thành các xe không chuyên dùng như: xe v n t i hàng hoá, xe v n t i hành khách, xe ôtô con và xe máy 2 bánh các lo i, không phân bi t i tư ng và m c ích s d ng, u ph i n p l phí trư c b trư c khi ăng ký s h u, s d ng. n) V tàu và t ng thành máy tàu thu , khung ôtô và t ng thành máy ôtô, khung xe máy và t ng thành máy xe g n máy thay th ph i ăng ký l i trong th i h n b o hành. Trư ng h p này, ch tài s n ph i cung c p cho cơ quan Thu : - B n sao gi y b o hành tài s n. - Phi u xu t kho tài s n thay th , kèm theo gi y thu h i tài s n cũ c a ngư i bán c p cho ngư i mua. n) Tài s n là hàng hoá ư c phép kinh doanh c a t ch c, cá nhân ăng ký ho t ng kinh doanh mà không ăng ký quy n s h u, s d ng v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
 8. Ví d : Công ty thi t b ph tùng ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép kinh doanh m t hàng xe máy thì s xe máy là hàng hoá kinh doanh, n u không ăng ký quy n s h u, s d ng thì không ph i kê khai, n p l phí trư c b ; n u ăng ký s h u, s d ng thì công ty ph i kê khai, n p l phí trư c b . II- CĂN C TÍNH VÀ KÊ KHAI, N P L PHÍ TRƯ C B : 1. Căn c tính l phí trư c b là giá tính l phí trư c b và t l (%) l phí trư c b , ư c xác nh như sau: S ti n l phí trư c b = Giá tính l phí x t l (%) l phí trư c ph i n p trư c b b S ti n l phí trư c b ph i n p theo cách tính trên ây t i a 500 tri u (năm trăm tri u) ng/1tài s n/1l n trư c b . Riêng nhà xư ng s n xu t kinh doanh (bao g m c t kèm theo nhà xư ng) ư c tính chung cho nhà xư ng trong cùng m t khuôn viên c a m t cơ s s n xu t kinh doanh, n u cơ s s n xu t kinh doanh ăng ký quy n s h u, s d ng m t l n ho c chia ra ăng ký s h u, s d ng nhi u l n thì toàn b nhà xư ng trong cùng m t khuôn viên c a m t cơ s s n xu t kinh doanh ch ph i n p l phí trư c b m c cao nh t là 500 tri u ng. Ví d : Công ty A có 5 nhà xư ng trong m t khuôn viên t r ng 100.000 m2, t ng tr giá toàn b 5 nhà xư ng (k c t) trong khuôn viên 150.000 tri u ng, tr giá m i nhà xư ng 30.000 tri u ng, l phí trư c b ư c xác nh như sau: - N u Công ty A th c hi n kê khai, n p l phí trư c b m t l n thì s ti n l phí trư c b ư c xác nh = 150.000 tri u x 1% = 1.500 tri u ng và Công ty A ch ph i n p l phí trư c b 500 tri u ng. - N u Công ty A chia ra 5 l n kê khai, n p l phí trư c b (m i l n kê khai cho m t nhà xư ng) thì: L n th nh t ph i n p s l phí trư c b ph i n p là 300 tri u ng (30.000 tri u x 1%); L n th 2 ch ph i n p ti p 200 tri u ng (thay vì ph i n p 300 tri u ng); các l n kê khai l phí trư c b cho 3 nhà xư ng còn l i, Công ty A không ph i n p l phí trư c b (vì ã n p l phí trư c b theo quy nh). 2. Giá tính l phí trư c b là tr giá tài s n ch u l phí trư c b theo giá th trư ng trong nư c t i th i i m tính l phí trư c b . Giá tính l phí trư c b i v i m t s trư ng h p c th ư c quy nh như sau: a) i v i t là giá t ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh theo khung giá t c a Chính ph quy nh. Giá t tính = Di n tích t ch u x Giá t m i l phí trư c b l phí trư c b mét vuông (m2) - Di n tích t ch u l phí trư c b là toàn b di n tích t trong khuôn viên thu c quy n s d ng h p pháp c a t ch c, cá nhân ăng ký s d ng v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
 9. - Giá t m i m2 là giá do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (dư i ây g i chung là U ban nhân dân t nh) quy nh áp d ng t i a phương và h s phân b i v i t ng t ng ( i v i t xây d ng nhà nhi u t ng cho nhi u h cùng , n u có) theo khung giá các lo i t c a Chính ph quy nh (không phân bi t giá t chuy n như ng th c t l n hơn hay nh hơn). M t s trư ng h p c th ư c áp d ng như sau: + i v i t kèm theo nhà thu c s h u nhà nư c bán cho ngư i ang thuê theo Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph , giá tính l phí trư c b là giá bán th c t ghi trên hoá ơn bán nhà t (lo i hoá ơn do B Tài chính phát hành) theo quy t nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. + i v i t ư c nhà nư c giao theo hình th c u th u, u giá (nhà nư c t ch c u th u, u giá) thì giá tính l phí trư c b là giá trúng u th u, u giá th c t ghi trên hoá ơn. b) i v i các tài s n khác (ngoài tài s n là t nêu t i i m a trên ây), giá tính l phí trư c b là giá tr th c t theo giá th trư ng t i th i i m tính l phí trư c b . Giá tính l phí trư c b m t s trư ng h p c th ư c xác nh như sau: b1- Giá nhà tính = Di n tích nhà x Giá nhà m i mét l phí trư c b ch u l phí trư c b , vuông (m2) - Di n tích nhà ch u l phí trư c b là toàn b di n tích sàn nhà (k c di n tích công trình ph kèm theo) c a m t căn h ( i v i nhà trong khu chung cư) ho c m t toà nhà thu c quy n s h u h p pháp c a t ch c, cá nhân ăng ký quy n s h u v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - Giá nhà m i m2 là giá tr th c t theo giá th trư ng m i m2 sàn nhà theo c p nhà, h ng nhà và ch t lư ng th c t c a nhà t i th i i m kê khai l phí trư c b . Trư ng h p, nh n nhà có kèm theo t thì giá nhà ư c xác nh b ng giá nhà t (bao g m c nhà và t) tr (-) giá t do U ban nhân dân t nh quy nh t i i m a nêu trên. Riêng giá tính l phí trư c b nhà thu c s h u nhà nư c bán cho ngư i ang thuê theo Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph là giá bán th c t ghi trên hoá ơn bán nhà theo quy t nh c a U ban nhân dân t nh (k c trư ng h p i tư ng thu c di n ư c ưu ãi không ph i n p ti n mua nhà, t thì cũng không ph i n p l phí trư c b i v i nhà t ó). b2- i v i tài s n mua tr c ti p c a cơ s ư c phép s n xu t, l p ráp trong nư c (g i chung là cơ s s n xu t) bán ra là giá th c t thanh toán (giá bán bao g m c thu giá tr gia tăng) ghi trên hoá ơn bán hàng h p pháp. T ch c, cá nhân mua hàng c a các i lý bán hàng tr c ti p ký h p ng i lý v i cơ s s n xu t và bán úng giá c a cơ s s n xu t quy nh thì cũng ư c coi là mua tr c ti p c a cơ s s n xu t. Trư ng h p này, cơ s s n xu t ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan Thu a phương nơi i lý bán hàng v giá bán c a t ng lo i hàng thu c lo i tài s n ch u l phí trư c b trong t ng th i kỳ. Cơ quan Thu i chi u gi a giá bán ghi trên hoá ơn bán hàng c a i lý xu t cho khách hàng v i giá bán theo thông báo giá c a cơ s s n xu t, n u phù h p thì tính l phí trư c b theo giá th c t thanh toán. Trư ng h p, giá bán hàng ghi trên hoá ơn bán hàng c a i lý xu t cho
 10. khách hàng th p hơn ho c cao hơn giá bán hàng do cơ s s n xu t thông báo thì ư c xác nh theo b ng giá t i thi u tính l phí trư c b c a U ban nhân dân t nh quy nh. b3- i v i tài s n mua theo phương th c tr góp tính theo giá bán tr m t l n, bao g m c thu giá tr gia tăng c a tài s n ó (không tính lãi tr góp). b4- i v i tài s n mua theo phương th c u th u, u giá theo úng quy nh c a pháp lu t v u th u, u giá (k c mua hàng t ch thu bán ra) thì giá tính l phí trư c b là giá trúng u th u, u giá ho c giá mua hàng t ch thu th c t ghi trên hoá ơn bán hàng. b5- i v i tài s n nêu t i i m b1, b2, b3 trên ây, n u không xác nh ư c giá tr th c t theo giá th trư ng ho c giá ghi trên ch ng t không phù h p v i giá th trư ng t i th i i m tính l phí trư c b thì ư c xác nh theo b ng giá t i thi u tính l phí trư c b do U ban nhân dân t nh quy nh (tr trư ng h p quy nh t i b2). Trư ng h p, tài s n chưa ư c U ban nhân dân t nh quy nh giá t i thi u tính l phí trư c b thì áp d ng theo giá th trư ng c a lo i tài s n tương ng ho c xác nh b ng giá nh p khNu t i c a khNu (CIF), c ng (+) v i thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t (n u có) và thu giá tr gia tăng theo ch quy nh i v i lo i tài s n tương ng (không phân bi t i tư ng ph i n p hay ư c mi n n p thu ). Trên cơ s hư ng d n trên ây, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xác nh và ban hành b ng giá t i thi u tính l phí trư c b áp d ng t i a phương cho phù h p v i giá c th trư ng trong t ng th i kỳ. Trư ng h p c n thi t, U ban nhân dân t nh, thành ph có th u quy n b ng văn b n cho C c trư ng C c Thu t nh, thành ph quy t nh ban hành giá tính l phí trư c b i v i m t s tài s n như tàu, thuy n, ôtô, xe máy, súng săn, súng th thao và sau khi ban hành ph i báo cáo B Tài chính. 3. T l (%) l phí trư c b ư c quy nh như sau: a) Nhà, t là 1%. b) Tàu, thuy n là 1%. Riêng tàu ánh cá xa b là 0,5%. Tàu ánh cá xa b là tàu ư c l p máy chính có công su t t 90 mã l c (CV) tr lên, có ăng ký hành ngh ánh cá xa b t i a phương nơi cư trú theo quy nh t i i u 2 Quy ch qu n lý và s d ng v n tín d ng cho d án óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b ban hành kèm theo Quy t nh s 393/TTg ngày 9/6/1997 c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p này, ch tàu ph i xu t trình cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký: - Gi y t xác minh ngu n g c h p pháp c a tàu, ghi rõ s máy, công su t máy chính c a tàu thu c i tư ng kê khai l phí trư c b . - ăng ký hành ngh ánh cá xa b . c) Ôtô, xe máy, súng săn, súng th thao là 2%. Riêng xe máy ăng ký, n p l phí trư c b t i Vi t Nam t l n th 2 tr i là 1%.
 11. Xe máy ăng ký, n p l phí trư c b t l n th 2 tr i ư c hi u là nh ng xe g n máy 2 bánh, xe g n máy 3 bánh và xe lam ã n p l phí trư c b m t l n ho c nhi u l n (k c trư ng h p ã có gi y ch ng nh n quy n s h u ho c chưa có gi y ch ng nh n quy n s h u) sau ó chuy n cho i tư ng khác kê khai, n p l phí trư c b thì i tư ng kê khai, n p l phí trư c b ti p theo ch ph i n p l phí trư c b 1%. Trư ng h p này, ch tài s n khi kê khai, n p l phí trư c b ph i xu t trình cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký h sơ: - Gi y t chuy n d ch xe máy h p pháp (n u có). - Gi y ch ng nh n ăng ký s h u xe do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p ( i v i xe chuy n ch trong ph m vi m t a phương) ho c h sơ ăng ký s h u xe (kèm theo t khai l phí trư c b và ch ng t n p l phí trư c b ) do Công an a phương nơi ngư i giao tài s n c p (tr trư ng h p không ph i n p theo xác nh n c a cơ quan Thu ). 4. T ch c, cá nhân có tài s n thu c i tư ng ch u l phí trư c b (không phân bi t i tư ng thu c di n ph i n p hay không ph i n p) có trách nhi m: a) M i l n nh n (mua, i, ư c cho, bi u, t ng, di s n, th a k ,...) tài s n ph i kê khai l phí trư c b v i cơ quan Thu a phương nơi ăng ký s h u, s d ng và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai theo quy nh sau ây: a1- Th i h n quy nh ph i kê khai l phí trư c b ch m nh t là 30 ngày k t ngày làm gi y t chuy n giao tài s n h p pháp gi a 2 bên ho c ngày nh n ư c xác nh n "h sơ tài s n h p pháp" c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i v i các tài s n chuy n d ch quy n s h u, s d ng trư c ngày 01/01/2000 (ngày Ngh nh s 176/1999/N -CP có hi u l c thi hành) n u chưa kê khai l phí trư c b thì ngày ph i kê khai l phí trư c b ư c tính k t ngày 01/01/2000. a2- T khai l phí trư c b do C c Thu t nh, thành ph tr c thu c trung ương in, phát hành và c p cho i tư ng kê khai l phí trư c b (không bán thu ti n) theo m u ban hành kèm theo Thông tư này. a3- T khai l phí trư c b ư c l p riêng cho t ng tài s n và ph i l p thành 2 b n, ghi y n i dung quy nh trong t khai (ph n dành riêng cho i tư ng n p) g i cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký s h u, s d ng tài s n. Sau khi cơ quan Thu ki m tra, xác nh n vào t khai th c hi n luân chuy n: m t b n lưu t i cơ quan Thu , m t b n tr cho i tư ng n p. b) Cung c p cho cơ quan Thu y và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v h sơ, ch ng t ngu n g c h p pháp c a tài s n và các căn c tính l phí trư c b , bao g m: - Gi y t xác minh ngu n g c tài s n h p pháp. - Hoá ơn mua bán tài s n h p pháp ( i v i trư ng h p mua bán, chuy n như ng, trao i tài s n mà bên giao tài s n là t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh); ho c hoá ơn bán hàng t ch thu ( i v i trư ng h p mua hàng t ch thu); ho c quy t nh chuy n giao, chuy n như ng, thanh lý tài s n ( i v i trư ng h p cơ quan hành chính s nghi p nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p không ho t
 12. ng s n xu t, kinh doanh th c hi n chuy n giao tài s n cho t ch c, cá nhân khác); ho c gi y t chuy n giao tài s n ư c ký k t gi a bên giao tài s n và bên nh n tài s n có xác nh n c a Công ch ng nhà nư c ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ( i v i trư ng h p chuy n giao tài s n gi a các cá nhân, th nhân không ho t ng s n xu t, kinh doanh). c) N p y , úng h n l phí trư c b theo thông báo c a cơ quan Thu theo trình t , th t c thu, n p quy nh t i Thông tư s 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch t p trung, qu n lý các kho n thu ngân sách nhà nư c qua Kho b c nhà nư c. c1- Căn c vào thông báo c a cơ quan Thu , t ch c, cá nhân tr c ti p n p ti n l phí trư c b vào Kho b c nhà nư c. Trư ng h p, a phương chưa t ch c thu l phí trư c b qua Kho b c nhà nư c thì n p qua cơ quan Thu . L phí trư c b n p b ng ti n Vi t Nam theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 033 m c l c ngân sách nhà nư c quy nh. c2. Ch ng t n p ti n l phí trư c b : T ch c, cá nhân tr c ti p n p ti n l phí trư c b t i Kho b c nhà nư c s d ng ch ng t "gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c". Sau khi ã nh n ti n l phí trư c b , Kho b c nhà nư c ph i xác nh n vào gi y n p ti n " ã thu ti n l phí trư c b ", ký tên, óng d u và luân chuy n theo quy nh. Trư ng h p, cơ quan Thu tr c ti p thu ti n l phí trư c b thì s d ng "Biên lai thu l phí trư c b " do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành. Gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c ho c biên lai thu l phí trư c b , kèm theo thông báo n p l phí trư c b c a cơ quan Thu (T khai l phí trư c b kèm theo ph n thông báo c a cơ quan Thu ) giao cho i tư ng n p là ch ng t xác nh i tư ng ã hoàn thành nghĩa v kê khai, n p l phí trư c b th c hi n ăng ký quy n s h u, s d ng tài s n v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Trư ng h p, t ch c, cá nhân yêu c u ph i có ch ng t n p l phí trư c b h ch toán k toán thì cơ quan tr c ti p thu ti n l phí trư c b (Kho b c nhà nư c ho c cơ quan Thu ) ph i c p thêm cho i tư ng n p 01 phi u thu ti n theo quy nh c a B Tài chính (T ng c c Thu ). c3- T ch c, cá nhân n p l phí trư c b ư c h ch toán tăng giá tr tài s n c nh tương ng v i s ti n l phí trư c b th c n p vào ngân sách nhà nư c. d) i v i tài s n mua bán, chuy n d ch quy n s h u, s d ng trư c ngày Ngh nh s 176/1999/N -CP có hi u l c thi hành (01/01/2000) mà ngư i ang s h u, s d ng h p pháp chưa n p l phí trư c b thì ph i n p l phí trư c b và ch ph i n p m t l n theo quy nh t i Ngh nh s 176/1999/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này (không ph i n p thay ho c b x ph t i v i trư ng h p tài s n ã chuy n d ch nhi u l n trư c ngày 01/01/2000). Trư ng h p tài s n thu c i tư ng ch u l phí trư c b chuy n d ch sau ngày 01/01/2000 thì m i l n chuy n d ch ph i ăng ký quy n s h u, s d ng v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i kê khai, n p l phí trư c b riêng cho t ng l n chuy n d ch (tr trư ng h p t ch c, cá nhân ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh m t hàng tư ng ng, thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng và thu thu nh p
 13. doanh nghi p theo lu t nh). Trư ng h p ngư i giao tài s n chưa kê khai, n p l phí trư c b thì ngư i nh n tài s n ph i kê khai, n p l phí trư c b thay cho ngư i giao tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Cơ quan Thu có nh ng nhi m v và quy n h n c th sau ây: a) T ch c, hư ng d n các t ch c, cá nhân có tài s n thu c i tư ng ch u l phí trư c b th c hi n vi c kê khai l phí trư c b theo úng ch quy nh: a1- Chi c c Thu huy n, th xã thu c t nh t ch c hư ng d n kê khai, tính và ra thông báo thu l phí trư c b i v i nhà, t, tàu thuy n, xe g n máy (n u có), súng săn, súng th thao quy nh ph i ăng ký quy n s h u, s d ng t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p huy n, th xã thu c t nh (tr trư ng h p quy nh ph i ăng ký t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p t nh, thành ph ) c a cá nhân, h gia ình, h p tác xã, các i tư ng kinh t ngoài qu c doanh. a2- C c Thu t nh, thành ph tr c thu c trung ương (Phòng L phí trư c b và thu khác) t ch c hư ng d n kê khai, tính và ra thông báo thu l phí trư c b i v i các tài s n quy nh ph i ăng ký quy n s h u, s d ng t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương; tài s n c a các t ch c do C c Thu qu n lý thu thu ; Tài s n c a các doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p thu c ng, oàn th , t ch c chính tr - xã h i, doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n,.v.v.; nhà, t thu c các qu n n i thành ph , th xã và tài s n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài khác. Riêng thành ph H Chí Minh do a bàn r ng, s lư ng tài s n trư c b nhi u nên C c Thu thành ph H Chí Minh có th giao cho các Chi c c Thu qu n, huy n t ch c thu l phí trư c b i v i m t s tài s n thu c a bàn qu n, huy n qu n lý, nhưng trư c khi phân c p ph i ư c s ch p thu n c a B Tài chính (T ng c c Thu ) và ph i có trách nhi m hư ng d n, ki m tra thư ng xuyên vi c tri n khai thu l phí trư c b c a các Chi c c Thu , b o m thi hành úng quy nh c a pháp lu t và tránh th t thu ngân sách nhà nư c. b) Yêu c u i tư ng n p l phí trư c b cung c p h sơ và các ch ng t liên quan; Ki m tra h sơ, tài li u kê khai xác nh giá tính l phí trư c b theo nguyên t c quy nh t i i u 5 Ngh nh s 176/1999/N -CP c a Chính ph và hư ng d n c th t i i m 2, m c II Thông tư này; Tính và thông báo cho i tư ng kê khai l phí trư c b v s ti n l phí trư c b ph i n p theo quy nh sau ây: - i v i các tài s n là ôtô, xe máy, súng săn, súng th thao (không òi h i ph i có nhi u th i gian ki m tra, xác minh h sơ và ánh giá hi n tr ng tài s n) thì ngay trong ngày ti p nh n t khai và h sơ tài s n c a i tư ng, cơ quan Thu ph i xác nh, ghi y các ch tiêu quy nh trong t khai và thông báo cho i tư ng v s ti n l phí trư c b ph i n p, a i m n p ti n theo quy nh (ph n dành riêng cho cơ quan Thu kèm theo t khai). - i v i lo i tài s n là nhà, t, tàu, thuy n (c n ph i có th i gian ki m tra xác minh h sơ, th c tr ng tài s n) thì ngay khi ti p nh n t khai, h sơ tài s n c a i tư ng, cơ quan Thu ph i có "phi u h n" v i ngư i n p h sơ. Phi u h n ph i ghi rõ: ngày
 14. nh n h sơ, nh ng gi y t có trong h sơ và th i h n tr l i. Cơ quan Thu ki m tra h sơ, th c tr ng tài s n, xác nh và ghi y các ch tiêu quy nh trong t khai (ph n dành riêng cho cơ quan Thu ). Ch m nh t trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ và t khai c a i tư ng, cơ quan Thu ph i ra thông báo n p l phí trư c b (theo m u th ng nh t do T ng c c Thu phát hành) cho i tư ng v s ti n ph i n p, th i h n và a i m n p ti n theo quy nh. Thông báo n p ti n l phí trư c b ph i g i t i cho i tư ng trư c ngày ph i n p ti n ghi trên thông báo ít nh t là ba ngày. N u quá th i h n n p l phí trư c b ghi trên thông báo mà i tư ng chưa n p thì ti p t c ra thông báo; nh n ư c thông báo l n th 2 mà i tư ng v n chưa n p thì ti p t c ra thông báo và s ti n i tư ng ph i n p ghi trong thông báo l n th 3 tr i bao g m s ti n l phí trư c b và s ti n ph t ch m n p. Th i h n ph t ch m n p l phí trư c b tính k t ngày ph i n p ti n vào ngân sách nhà nư c ghi trên thông báo l n th nh t c a cơ quan Thu . - Trư ng h p, a phương chưa t ch c thu l phí trư c b qua Kho b c nhà nư c thì cơ quan Thu ph i tr c ti p thu ti n l phí trư c b và ph i n p ti n vào Kho b c nhà nư c hàng ngày (vào cu i ngày ho c u ngày hôm sau) theo th t c quy nh t i i m 3.1.2(b), m c II, ph n B Thông tư s 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 c a B Tài chính. c) T ch c s sách k toán, ghi chép c p nh t s thu, n p l phí trư c b c a t ng i tư ng. Hàng tháng, ch m nh t vào ngày 5 ph i hoàn thành vi c i chi u gi a t khai v i gi y n p ti n ho c biên lai thu l phí trư c b và ch ng t n p ti n vào Kho b c nhà nư c ( i v i trư ng h p cơ quan Thu tr c ti p thu ti n) xác nh s ti n l phí trư c b ph i thu, ã thu, ã n p vào ngân sách nhà nư c c a tháng trư c, có bi n pháp x lý i v i nh ng trư ng h p ch m n p, n p th a (thi u) ho c vi ph m khác và báo cáo cơ quan Thu c p trên. d) Gi i quy t khi u n i v l phí trư c b theo thNm quy n quy nh t i i u 11 Ngh nh s 176/1999/N -CP ho c chuy n h sơ sang cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. ) X lý vi ph m hành chính i v i nh ng t ch c, cá nhân vi ph m ch kê khai, n p l phí trư c b theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 176/1999/N -CP c a Chính ph . g) T ch c lưu gi , b o qu n s sách, ch ng t và h sơ có liên quan n các tài s n ã n p l phí trư c b trong th i h n t i thi u 5 năm k t ngày i tư ng n p ti n l phí trư c b theo thông báo c a cơ quan Thu . 6. Theo quy nh t i i u 9 Ngh nh s 176/1999/N -CP c a Chính ph thì: a) Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v ăng ký quy n s h u, quy n s d ng tài s n không ti p nh n h sơ ăng ký, không c p bi n s ăng ký và gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n i v i các t ch c, cá nhân không cung c p h sơ sau ây:
 15. - T kê khai l phí trư c b ã có xác nh n c a cơ quan Thu ho c thông báo n p l phí trư c b c a cơ quan Thu . - Ch ng t n p ti n l phí trư c b (gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c ho c biên lai thu l phí trư c b ). Trư ng h p, i tư ng không có ch ng t n p ti n l phí trư c b thì t khai l phí trư c b c a i tư ng ph i ư c Cơ quan Thu a phương nơi ăng ký xác nh n "không ph i n p ho c ư c mi n n p l phí trư c b ". b) Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v ăng ký quy n s h u, quy n s d ng tài s n có trách nhi m ph i h p v i cơ quan Thu ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v l phí trư c b c a các t ch c, cá nhân ăng ký quy n s h u, quy n s d ng các tài s n thu c i tư ng ph i ch u l phí trư c b . Trư ng h p phát hi n t ch c, cá nhân có hành vi khai man, tr n n p l phí trư c b thì ph i h p v i cơ quan Thu truy thu ti n l phí trư c b và x lý ph t theo quy nh t i Kho n 3, i u 12 c a Ngh nh s 176/1999/N -CP c a Chính ph . III- GI I QUY T KHI U N I, T CÁO, X LÝ VI PH M VÀ KHEN THƯ NG: 1. T ch c, cá nhân n p l phí trư c b có quy n khi u n i, t cáo cán b thu ho c cơ quan Thu thu l phí trư c b vi ph m quy nh c a c a pháp lu t v l phí trư c b . a) Trư ng h p t ch c, cá nhân khi u n i không ng ý v i quy t nh c a cơ quan gi i quy t khi u n i ho c quá th i h n quy nh t i i u 11 Ngh nh s 176/1999/N -CP c a Chính ph và hư ng d n t i i m 2 m c này mà chưa gi i quy t thì có quy n khi u n i lên cơ quan Thu c p trên tr c ti p c a cơ quan nh n ơn. b) Trư ng h p t ch c, cá nhân khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan Thu thì có quy n kh i ki n t i toà án theo quy nh c a pháp lu t. Trong khi ch gi i quy t, i tư ng v n ph i n p úng th i h n và n p s ti n l phí trư c b , ti n ph t (n u có) theo thông báo c a cơ quan Thu . 2. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan Thu trong vi c gi i quy t khi u n i: a) Cơ quan Thu tr c ti p nh n ư c ơn khi u n i v l phí trư c b ph i xem xét, gi i quy t trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ơn. i v i nh ng v vi c ph c t p, ph i i u tra, xác minh m t nhi u th i gian thì ph i thông báo cho i tư ng bi t, nhưng th i gian gi i quy t ch m nh t cũng không ư c quá 30 ngày k t ngày nh n ơn; N u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ph i chuy n h sơ ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho i tư ng khi u n i bi t trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i. b) Cơ quan Thu nh n ơn khi u n i có quy n yêu c u ngư i khi u n i cung c p các h sơ, tài li u liên quan n vi c khi u n i. N u ngư i khi u n i t ch i cung c p h sơ, tài li u mà không có lý do chính áng thì cơ quan Thu có quy n t ch i xem xét, gi i quy t khi u n i và thông báo cho i tư ng bi t lý do t ch i trong th i h n 15
 16. ngày k t ngày nh n ư c ơn t ch i cung c p h sơ, tài li u ho c k t ngày cu i cùng c a th i h n ph i cung c p h sơ, tài li u. c) N u phát hi n và k t lu n i tư ng có s man khai, tr n n p l phí trư c b ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng tài s n thì cơ quan Thu có trách nhi m truy thu ti n l phí trư c b , ti n ph t trong th i h n 5 năm tr v trư c k t ngày phát hi n có s khai man, tr n n p l phí trư c b . Th i h n n p ti n l phí trư c b , ti n ph t ch m nh t không quá 15 ngày k t ngày có k t lu n ho c có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. d) i v i kho n l phí trư c b , ti n ph t thu không úng quy nh ã ư c t p trung vào ngân sách nhà nư c thì cơ quan Thu có trách nhi m ngh cơ quan Tài chính ra l nh hoàn tr ; Căn c vào l nh hoàn tr c a cơ quan Tài chính, Kho b c nhà nư c th c hi n xu t qu ngân sách hoàn tr cho i tư ng. Th i h n th c hi n các th t c hoàn tr ti n l phí trư c b , ti n ph t không úng quy nh ch m nh t không quá 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 3. i tư ng n p l phí trư c b vi ph m quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b thì b x lý như sau: a) Không th c hi n úng các th t c kê khai l phí trư c b theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 176/1999/N -CP c a Chính ph và hư ng d n t i i m 4a, m c II Thông tư này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t theo hư ng d n t i i m 1, m c II Thông tư s 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . b) N p ch m ti n l phí trư c b , ti n ph t so v i ngày quy nh ph i n p ghi trên thông báo c a cơ quan Thu ho c quy t nh x lý ph t vi ph m hành chính c a cơ quan có thNm quy n thì ngoài vi c ph i n p s ti n l phí trư c b , s ti n ph t ph i n p, m i ngày n p ch m còn ph i n p ph t b ng 0,1% (m t ph n nghìn) s ti n ch m n p. c) Không n p s ti n l phí trư c b theo quy nh thì không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n. N u khai man, tr n n p l phí trư c b ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng tài s n (như: l p hoá ơn, ch ng t , h sơ sai v i th c t phát sinh làm sai l ch căn c xác nh s l phí trư c b ph i n p; gi m o ch ng t , biên lai n p l phí trư c b ; tNy xoá ch ng t , biên lai n p l phí trư c b tài s n có giá tr nh thành tài s n có giá tr l n; thông ng v i cá nhân khác tr n n p l phí trư c b ,.v.v.) thì ngoài vi c ph i n p s ti n l phí trư c b theo quy nh c a pháp lu t, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn b ph t ti n t m t n ba l n s ti n l phí trư c b khai man, tr n n p; Các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng thì có th b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Th t c, thNm quy n x ph t, thu n p ti n ph t vi ph m hành chính v l phí trư c b nêu t i i m này th c hi n theo hư ng d n t i m c III, m c IV Thông tư s 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph nêu trên.
 17. 4. Cán b thu và t ch c, cá nhân khác vi ph m quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b thì b x lý như sau: a) Trư ng h p do thi u tinh th n trách nhi m ho c do x lý sai gây thi t h i cho ngư i n p l phí trư c b thì ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i b x lý sai theo quy nh c a pháp lu t và tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn có th b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. b) Trư ng h p l i d ng ch c v , quy n h n chi m d ng trái phép ti n l phí trư c b , ti n ph t ho c làm sai l ch h sơ tính l phí trư c b làm m t s thu c a nhà nư c thì ph i hoàn tr cho nhà nư c toàn b s ti n l phí trư c b , ti n ph t ã chi m d ng trái phép ho c b i thư ng toàn b thi t h i do hành vi vi ph m gây ra và tuỳ tính ch t, m c vi ph m còn có th b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. c) Trư ng h p l i d ng ch c v , quy n h n thông ng, bao che cho ngư i vi ph m pháp lu t v l phí trư c b ho c có hành vi khác vi ph m quy nh cu pháp lu t v l phí trư c b thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 5. Cơ quan, cán b Thu và t ch c, cá nhân có công phát hi n các v vi ph m quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b thì ư c khen thư ng theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph và hư ng d n t i m c V Thông tư s 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 c a B Tài chính v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . IV- T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph có hi u l c thi hành là ngày 01/01/2000. Các văn b n quy nh v l phí trư c b theo Ngh nh s 193/CP ngày 29/12/1994 c a Chính ph trái v i Ngh nh s 176/1999/N -CP c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này u bãi b . Các tài s n ã kê khai l phí trư c b trư c ngày 01/01/2000 và ã có thông báo c a cơ quan Thu v th i h n ph i n p ti n trư c ngày 1/1/2000 mà n nay chưa n p thì ư c n p theo quy nh c a Ngh nh s 176/1999/N -CP và b x lý ph t ch m n p theo quy nh t i Kho n 2 i u 12 Ngh nh s 176/1999/N -CP tính k t ngày ph i n p ti n l phí trư c b ghi trên thông báo l n th nh t. 2. T ng c c Thu , Kho b c nhà nư c, cơ quan nhà nư c có thNm quy n v ăng ký quy n s h u, quy n s d ng tài s n và các t ch c, cá nhân có tài s n thu c i tư ng ch u l phí trư c b ch u trách nhi m thi hành Ngh nh s 176/1999/N -CP c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung. Ph m Văn Tr ng
 18. ( ã ký) M US 01/LPTB C c Thu .......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Chi c c ............ T KHAI L PHÍ TRƯ C B (Dùng cho tài s n là nhà, t) Tên t ch c, cá nhân có tài s n trư c b : a ch : S ch ng minh thư (ho c h khNu) Ngày c p / / Nơi c p Ch tiêu kê khai Ph n t kê khai Ph n ki m tra xác nh 1. V trí nhà, t -S - Ngõ, h m - ư ng ph , thôn (t ) 2. t - Lô ts -S a chính - Di n tích t (m2) - Giá 1m2 t - Giá tr khu t 3. Nhà - Lo i nhà - C p nhà - H ng nhà
 19. - Di n tích nhà (m2) - Ch t lư ng nhà (%) - Giá 1m2 nhà - Giá tr nhà 4. T ng giá tr nhà và t 5. Ngu n g c tài s n: - Nhà - t: - T ch c, cá nhân giao tài s n: Ngày / / - a ch : - Ngày làm gi y t chuy n d ch tài s n: - Gi y t kèm theo: Thu c i tư ng ph i n p l phí trư c b hay không ph i n p (Ghi rõ lý do): Ch tài s n cam oan n i dung kê khai là úng Xác nh n c a ngư i ki m tra tài Ngày...tháng....năm 200... s n H tên, ghi rõ h tên và óng d u (N u là t Ngày .... tháng....năm 200... ch c) Ký tên, ghi rõ h tên PH N TÍNH L PHÍ TRƯ C B C A CƠ QUAN THU (Căn c ra thông báo n p ti n l phí trư c b theo t khai m u s 01/LPTB) 1. Tr giá tài s n tính l phí trư c b : ng (Vi t b ng ch : ____________________________________________ Trong ó ơn giá ( /m2) Di n tích (m2) Thành ti n ( ng) - t: ____________ ____________ ______________ - Nhà: 2. S ti n l phí trư c b ph i n p: ng (Vi t b ng ch : __________________________________________ ) 3. S ti n ph t ph i nôp n u có: ng
 20. (Vi t b ng ch : ___________________________________________ ) Nguyên nhân ph t: 8. Không thu l phí trư c b : - Căn c : - Lý do không thu: Cán b tính l phí trư c b Th trư ng cơ quan Thu duy t Ngày .... tháng....năm 200 Ngày ... tháng....năm 200 Ký tên, ghi rõ h tên Ký tên, ghi rõ h tên, óng d u M US 02/LPTB C c Thu ...... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Chi c c ........ T KHAI L PHÍ TRƯ C B (Dùng cho tài s n là ô tô, xe g n máy, tàu thuy n, súng săn, súng th thao)
Đồng bộ tài khoản