Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
106
lượt xem
14
download

Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 29/2009/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N CH ƯU ÃI I V I NGƯ I HO T NG CÁCH M NG TRƯ C NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 VÀ NGƯ I HO T NG CÁCH M NG T NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 N TRƯ C T NG KH I NGHĨA 19 THÁNG TÁM NĂM 1945 Căn c Ngh nh s 89/2008/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c th như sau: i u 1. i tư ng 1. Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ã ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n ra quy t nh công nh n. 2. Ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 ã ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n ra quy t nh công nh n. i u 2. Ch ưu ãi Th c hi n theo quy nh t i i u 1 và i u 2 Ngh nh s 89/2008/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph . i u 3. H sơ hư ng ch ưu ãi 1. i v i ngư i hi n ang còn s ng: a) Quy t nh công nh n cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ho c quy t nh công nh n ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945. b) Quy t nh th c hi n ch ưu ãi c a Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i nơi ngư i ho t ng cách m ng cư trú (M u LT1 ho c M u TKN1). c) Phi u tr c p c a Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i (M u LT2 ho c M u TKN2). 2. i v i ngư i ã hy sinh, t tr n:
 2. a) Quy t nh công nh n cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ho c Quy t nh công nh n ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945. b) B n sao ngh hư ng tr c p m t l n, có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a m t trong s thân nhân là cha , m , v ho c ch ng; trư ng h p không còn cha , m , v ho c ch ng thì ngư i con ( ư c các ngư i con khác y quy n) ng ra l p b n khai; trư ng h p không còn cha , m , v ho c ch ng, con thì ngư i th cúng ( ư c h t c y quy n) ng ra l p b n khai. c) Quy t nh tr c p 1 l n c a Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i nơi ngư i ng khai cư trú (M u LT3 ho c M u TKN3). i u 4. Trách nhi m c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i 1. Ti p nh n h sơ: a) Quy t nh công nh n cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ho c Quy t nh công nh n ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 i v i ngư i còn s ng. b) Quy t nh công nh n cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ho c Quy t nh công nh n ngư i ho t ng cách m ng t 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 và b n khai c a thân nhân ho c ngư i ư c y quy n i v i ngư i ã hy sinh, t tr n. 2. Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i ra Quy t nh tr c p, ph c p ưu ãi. 3. L p phi u tr c p ưu ãi. 4. G i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i (C c Ngư i có công) các gi y t sau: a) Danh sách (M u s 1) và b n t ng h p (M u s 2) b) Công văn ngh c p kinh phí c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 5. H sơ th c hi n ch ưu ãi ư c lưu gi t i S Lao ng – Thương binh và Xã h i. i u 5. T ch c th c hi n 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Lao ng – Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan tuyên truy n, ph bi n và t ch c th c hi n y , chính xác, công khai các quy nh t i Thông tư này. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ban hành và thay th M c I Ph n I Thông tư s 07/2006/TT-BL TBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006; i m
 3. 1 Thông tư s 02/2007/TT-BL TBXH ngày 16 tháng 01 năm 2007 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Quá trình th c hi n ch ưu ãi có vư ng m c thì ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Bùi H ng Lĩnh - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - T nh y, Thành y ho c các Ban ng, ng oàn. Ban Cán s ng các B , ngành, oàn th Trung ương; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - V Chính sách – Ban T ch c Trung ương; - Các C c, V thu c B L TBXH; - Lưu VT. M U TKN1 UBND T NH, THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T …….. NAM S LAO NG-THƯƠNG c l p – T do – H nh phúc BINH ------------------- VÀ XÃ H I --------- S : ……../Q -SL TBXH ……….,ngày ….. tháng …. năm …. S h sơ: ……………. QUY T NNH V vi c th c hi n ch ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng t 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 GIÁM CS LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Căn c Ngh nh s 89/2008/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng;
 4. - Căn c Ngh nh s …../200…/N -CP ngày ….tháng ….năm 200… c a Chính ph quy nh v m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng; - Căn c Quy t nh công nh n cán b ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 s ….ngày ….tháng ….năm ……c a …………… - Xét ngh c a Trư ng phòng Chính sách Ngư i có công, QUY T NNH: i u 1. Th c hi n ch ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng t 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 i v i ông (bà): ............................................................................................................ - Năm sinh: .......................................................................................................................... - Nguyên quán: ..................................................................................................................... - Trú quán: ............................................................................................................................ Tham gia ho t ng cách m ng, ngày ….tháng ….năm ............................................................ i u 2. Ông (bà): .............................................................................................................................. ư c hư ng ch ưu ãi k t ngày ….tháng ….năm .......................................................... M c tr c p ưu ãi:…………………................................. ng (B ng ch :............................................................................................................................ ). i u 3. Các ông (bà) Trư ng phòng Chính sách Ngư i có công, Phòng K ho ch Tài chính, Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i..................................................................................................................................... ....... và ông (bà) ……………………………..…………………ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
 5. GIÁM C (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3; - C c NCC-B L TBXH; - Lưu…… M U LT1 UBND T NH, THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T …….. NAM S LAO NG-THƯƠNG c l p – T do – H nh phúc BINH ------------------- VÀ XÃ H I --------- S : ……../Q -SL TBXH ……….,ngày ….. tháng …. năm …. S h sơ: ……………. QUY T NNH V vi c th c hi n ch ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 GIÁM CS LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Căn c Ngh nh s 89/2008/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; - Căn c Ngh nh s …../200…/N -CP ngày ….tháng ….năm 200… c a Chính ph quy nh v m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng; - Căn c Quy t nh công nh n cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 s ….ngày ….tháng ….năm ……c a …………… - Xét ngh c a Trư ng phòng Chính sách Ngư i có công, QUY T NNH: i u 1. Th c hi n ch ưu ãi ngư i ho t ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 iv i ông (bà): .......................................................................................................................................... ..
 6. - Năm sinh: .......................................................................................................................... - Nguyên quán: ..................................................................................................................... - Trú quán: ............................................................................................................................ Tham gia ho t ng cách m ng, ngày ….tháng ….năm ............................................................ i u 2. Ông (bà): .............................................................................................................................. ư c hư ng ch ưu ãi k t ngày ….tháng ….năm ........ - M c tr c p hàng tháng:………………………………… ng - M c ph c p hàng tháng: .......………………………….. ng C ng: ............................................................ (B ng ch :............................................................................................................................ ). i u 3. Các ông (bà) Trư ng phòng Chính sách Ngư i có công, Phòng K ho ch Tài chính, Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i..................................................................................................................................... ....... và ông (bà) ……………………………..…………………ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. GIÁM C (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3; - C c NCC-B L TBXH; - Lưu…… M U LT2 UBND T NH, THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T …….. NAM
 7. S LAO NG-THƯƠNG c l p – T do – H nh phúc BINH ------------------- VÀ XÃ H I --------- S : ……../PTC-SL TBXH ………., ngày ….. tháng …. năm …. S h sơ: ……………. PHI U TR C P NGƯ I HO T NG CÁCH M NG TRƯ C NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 H và tên: ................................................................................... Năm sinh: ......................... Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. Tham gia cách m ng: ngày ……tháng ….năm ............................... 1. Là cán b thoát ly có ........................... thâm niên - M c tr c p cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945: .................. ng - M c ph c p thoát ly: ……….thâm niên x …… ng = ................ ng - C ng: ................................................... ng 2. Là cán b ho t ng cơ s : .................................................. - M c tr c p cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945: .................. ng. - Tr c p truy lĩnh (t ngày ………….. n ngày ...........................) .................................... ng NGƯ I L P PHI U GIÁM C (Ký tên, óng d u) M U TKN2 UBND T NH, THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T …….. NAM
 8. S LAO NG-THƯƠNG c l p – T do – H nh phúc BINH ------------------- VÀ XÃ H I --------- S : ……../PTC-SL TBXH ………., ngày ….. tháng …. năm …. S h sơ: ……………. PHI U TR C P NGƯ I HO T NG CÁCH M NG T 01 THÁNG 01 NĂM 1945 N TRƯ C T NG KH I NGHĨA 19 THÁNG TÁM NĂM 1945 H và tên: ................................................................................... ......................................... Năm sinh: .................................................................................. ......................................... Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. Tham gia cách m ng: ngày ……tháng ….năm ............................... Hư ng tr c p hàng tháng........................................................... ................................... ng Tr c p truy lĩnh (t ngày ………… n ngày ………………….) = ........................................ ng (B ng ch : ..................................................................................................................... ) NGƯ I L P PHI U GIÁM C (Ký tên, óng d u) M U LT3 UBND T NH, THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T …….. NAM S LAO NG-THƯƠNG c l p – T do – H nh phúc BINH ------------------- VÀ XÃ H I ---------
 9. S : ……../Q -SL TBXH ………., ngày ….. tháng …. năm 200…. S h sơ: ……………. QUY T NNH V vi c tr c p m t l n i v i thân nhân c a ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ã hy sinh, t tr n GIÁM CS LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Căn c Ngh nh s 89/2008/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; - Căn c Quy t nh công nh n cán b ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 s …........ ngày ….tháng …. năm ……c a …………… - Xét ngh c a Trư ng phòng Chính sách Ngư i có công, QUY T NNH: i u 1. Tr c p m t l n i v i ông (bà).............................................................................................. Là ............................................. c a ông (bà)........................................................................ Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. là ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 i u 2. Ông (bà): .............................................................................................................................. Nguyên quán ........................................................................................................................ Trú quán:............................................................................................................................... ư c hư ng tr c p m t l n là: ……………………………………………….. ng
 10. (B ng ch :............................................................................................................................ ). i u 3. Các ông (bà) Trư ng phòng Chính sách Ngư i có công, Phòng K ho ch Tài chính, Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i..................................................................................................................................... ....... và ông (bà) ……………………………..…………………ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. GIÁM C (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3; - C c NCC-B L TBXH; - Lưu…… M U TKN3 UBND T NH, THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T …….. NAM S LAO NG-THƯƠNG c l p – T do – H nh phúc BINH ------------------- VÀ XÃ H I --------- S : ……../Q -SL TBXH ………., ngày ….. tháng …. năm 200…. S h sơ: ……………. QUY T NNH V vi c tr c p m t l n i v i thân nhân c a ngư i ho t ng cách m ng t 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 ã hy sinh, t tr n GIÁM CS LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - Căn c Ngh nh s 89/2008/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; - Căn c Quy t nh công nh n cán b ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 s ….......... ngày …. tháng …. năm ……c a …………… - Xét ngh c a Trư ng phòng Chính sách Ngư i có công,
 11. QUY T NNH: i u 1. Tr c p m t l n i v i ông (bà) là ........................................................ c a ông (bà) ................................... Nguyên quán: ....................................................................................................................... Trú quán: .............................................................................................................................. là ngư i ho t ng cách m ng t 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945. i u 2. Ông (bà): .............................................................................................................................. Nguyên quán: ....................................................................................................................... Ch hi n nay: .................................................................................................................... ư c hư ng tr c p m t l n là:….........................……………….. ng (B ng ch :............................................................................................................................ ). i u 3. Các ông (bà) Trư ng phòng Chính sách Ngư i có công, Phòng K ho ch Tài chính, Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i..................................................................................................................................... ....... và ông (bà) ……………………………..…………………ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. GIÁM C (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3; - C c NCC-B L TBXH; - Lưu……
 12. M US 1 Y BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH …….. S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I --------- DANH SÁCH NGƯ I HƯ NG CH TR C PM TL N (Theo quy nh t i Thông tư s TT-BL TBXH ngày ….. tháng …. năm ….) Quan Quy t nh h v i M c hư ng ch Năm Quê TC 1 l n STT H và tên Trú quán ngư i TC 1 sinh quán có l n C p công S Q ngày PHÒNG CHÍNH SÁCH NGƯ I CÓ ………., ngày ….. tháng …. năm 200… CÔNG TRƯ NG PHÒNG GIÁM C (Ký tên, óng d u) M US 2 Y BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH …….. S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I ---------
 13. B N T NG H P NGƯ I HƯ NG TR C PM TL N (Theo quy nh t i Thông tư s TT-BL TBXH ngày ….. tháng …. năm ….) S T ng s ti n M c tr c p 1 l n T ng s ngư i Ghi chú TT (tri u ng) 1 50 tri u ng 2 25 tri u ng 3 10 tri u ng C ng: PHÒNG TÀI CHÍNH K PHÒNG CHÍNH SÁCH …., ngày … tháng … năm TOÁN NGƯ I CÓ CÔNG 200.. TRƯ NG PHÒNG TRƯ NG PHÒNG GIÁM C (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản