Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
31
lượt xem
5
download

Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 30/2009/TT-BLĐTBXH về quy định chương trình môn học tiếng Anh giảng dạy cho học sinh học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ---------- ------------ S : 30/2009/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C TI NG ANH GI NG D Y CHO H C SINH H C NGH TRÌNH TRUNG C P, TRÌNH CAO NG Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh s 58/2008/Q -BL TBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy nh v chương trình khung trình trung c p ngh , chương trình khung trình cao ng ngh ; Căn c k t qu th m nh c a H i ng th m nh và ngh c a T ng c c D y ngh v vi c ban hành chương trình môn h c Ti ng Anh gi ng d y cho h c sinh h c ngh trình trung c p, trình cao ng; B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh chương trình môn h c Ti ng Anh dùng gi ng d y cho h c sinh h c ngh trình trung c p, trình cao ng như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Thông tư này quy nh chương trình môn h c Ti ng Anh dùng áp d ng i v i các trư ng trung c p ngh , trư ng cao ng ngh và các trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao ng, trư ng i h c có ăng ký ho t ng d y ngh trình trung c p, trình cao ng s d ng ti ng Anh gi ng d y cho môn h c ngo i ng chung theo Quy t nh s 58/2008/Q -BL TBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i (n i dung Chương trình ư c ban hành kèm theo thông tư này). i u 2. T ch c th c hi n 1. T ng c c D y ngh có trách nhi m sau: a) T ch c biên so n giáo trình, sách bài t p và sách hư ng d n gi ng d y s d ng chung trên toàn qu c; b) T ch c t p hu n v phương pháp gi ng d y môn h c Ti ng Anh; c) Hư ng d n tri n khai th c hi n chương trình môn h c Ti ng Anh gi ng d y cho h c sinh h c ngh trình trung c p và trình cao ng.
 2. 2. Các trư ng trung c p ngh , trư ng cao ng ngh , các trư ng trung c p chuyên nghi p, các trư ng cao ng, trư ng i h c có ăng ký ho t ng d y ngh trình trung c p, trình cao ng có trách nhi m sau ây: a) m b o các i u ki n v cơ s v t ch t, i ngũ giáo viên, giáo trình và các tài li u gi ng d y khác tri n khai th c hi n chương trình; b) T ch c t p hu n ho c c giáo viên tham gia các khóa t p hu n v phương pháp gi ng d y ti ng Anh; c) T ch c h c ti ng Anh ngo i khóa cho h c sinh chưa kh năng theo h c c p quy nh trong chương trình gi ng d y cho trình trung c p, trình cao ng. d) T ch c các khóa h c nâng cao trình s d ng ti ng Anh cho h c sinh theo các c p c a chương trình theo nhu c u c a ngư i h c và yêu c u, òi h i c a th trư ng lao ng i u 3. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ch c chính tr - xã h i, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng c c D y ngh , các trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng cao ng, trư ng i h c có ăng ký ho t ng d y ngh và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này ./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i, H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Th Kim Ngân - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND, S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - Trung tâm Thông tin ( ăng trên Website); - Lưu VP, TCDN (20b) CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C TI NG ANH GI NG D Y CHO H C SINH H C NGH TRÌNH TRUNG C P, TRÌNH CAO NG
 3. (Ban hành kèm theo Thông tư s 30/2009/TT-BL TBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i) I. M C TIÊU Môn h c Ti ng Anh gi ng d y các trư ng trung c p ngh ; các trư ng cao ng ngh nh m hình thành và phát tri n các k năng: nghe, nói, c, vi t ti ng Anh giúp cho ngư i h c ngh trình trung c p, trình cao ng phát tri n năng l c s d ng ti ng Anh áp ng yêu c u òi h i c a th trư ng lao ng trong quá trình h i nh p qu c t . II. YÊU C U Ngư i h c sau khi h c môn h c ti ng Anh ph i t ư c các k năng ch y u sau: 1. Kh năng NÓI và di n t ngư i khác hi u ư c trong giao ti p thông thư ng và trong môi trư ng làm vi c; 2. Kh năng NGHE và hi u thông tin ngư i khác di n t trong giao ti p thông thư ng và trong môi trư ng làm vi c; 3. Kh năng C và hi u thông tin trong giao ti p thông thư ng và trong môi trư ng làm vi c; 4. Kh năng VI T và di n t ngư i khác hi u trong giao ti p thông thư ng và trong môi trư ng làm vi c. Các kh năng ch y u nói trên tương ng v i t ng c p s d ng ti ng Anh d a trên thang i m TOEIC ư c quy nh chi ti t trong n i dung chương trình. III. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TH I GIAN GI NG D Y Chương trình môn h c ti ng Anh ư c thi t k theo các c p kĩ năng s d ng ngôn ng t c p không có kh năng s d ng ti ng Anh n c p s d ng cao d a trên thang i m TOEIC như sau: -C p 1: kho ng i m TOEIC 10 – 95; -C p 2: kho ng i m TOEIC 100 – 145; -C p 3: kho ng i m TOEIC 150 – 245; -C p 4: kho ng i m TOEIC 250 – 295; -C p 5: kho ng i m TOEIC 300 – 345; -C p 6: kho ng i m TOEIC 350 – 395; -C p 7: kho ng i m TOEIC 400 – 495; -C p 8: kho ng i m TOEIC 500 – 545;
 4. -C p 9: kho ng i m TOEIC 550 – 595; 1. Chương trình 1 a) Ch áp d ng cho nh ng ngư i chưa h c môn h c ti ng Anh các c p h c, b c h c ph thông ho c chưa i u ki n u vào h c môn h c ti ng Anh áp d ng cho khóa h c ngh trình cao trung c p ho c trình cao ng. b) Th i gian gi ng d y: 30 gi theo C p 1. 2. Chương trình 2 a) Áp d ng cho khóa h c ngh trình trung c p theo quy nh t i Quy t nh s 58/2008/Q -BL TBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i. b) Th i gian gi ng d y 60 gi ư c phân b như sau: - 30 gi theo C p 2; - 30 gi theo C p 3. 3. Chương trình 3 a) Áp d ng cho khóa h c ngh trình cao ng theo quy nh t i Quy t nh s 58/2008/Q -BL TBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i. b) Th i gian gi ng d y 120 gi ư c phân b như sau: - 30 gi theo C p 2; - 30 gi theo C p 3; - 60 gi theo C p 4. 4. Chương trình 4 a) Áp d ng i v i gi ng d y nâng cao trình s d ng ti ng Anh theo nhu c u c a ngư i h c ho c có th s d ng gi ng d y i v i nh ng ngh mà ti ng Anh là môn h c chuyên ngh ho c nh ng ngh òi h i ngư i lao ng ph i có trình s d ng ti ng Anh m c phù h p nh m áp ng nhu c u c a công vi c trong môi trư ng lao ng có y u t nư c ngoài. b) Th i gian gi ng d y 120 gi ư c phân b như sau: - 40 gi theo C p 5; - 40 gi theo C p 6;
 5. - 40 gi theo C p 7. 5. Chương trình 5 a) Áp d ng gi ng d y nâng cao trình s d ng ti ng Anh theo nhu c u c a ngư i h c ngh trình cao ng, trình trung c p nh m áp ng yêu c u c a m t s ngh , công vi c òi h i ngư i lao ng ph i có trình s d ng ti ng Anh m c cao. b) Th i gian gi ng d y 80 gi ư c phân b như sau: - 40 gi theo C p 8; - 40 gi theo C p 9; 6. Miêu t k năng và chính xác chi ti t theo t ng c p : Ph l c 1 kèm theo. 7. Các c u trúc ng pháp cơ b n dùng cho các c p : Ph l c 2 kèm theo. 8. Gi i thích thu t ng s d ng trong chương trình: Ph l c 3 kèm theo. IV. HƯ NG D N S D NG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KI M TRA ÁNH GIÁ 1. K ho ch th c hi n chương trình a) Các trư ng phái t ch c b i dư ng ngo i khóa Chương trình 1 cho t t c ngư i h c ngh trình cao ng, trình trung c p có trình s d ng ti ng Anh chưa t yêu c u u vào c a Chương trình 2 ho c chương trình 3 (trình s d ng ti ng Anh th p hơn 100 i m TOEIC). b) Chương trình 2 b t bu c áp d ng i v i các khóa h c ngh trình trung c p, s d ng ti ng Anh là môn h c ngo i ng chung theo quy nh t i Quy t nh s 58/2008/Q -BL TBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i. c) Chương trình 3 b t bu c áp d ng i v i các khóa h c ngh trình cao ng, s d ng ti ng Anh là môn h c ngo i ng chung theo quy nh t i Quy t nh s 58/2008/Q -BL TBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i. d) Chương trình 4 và Chương trình 5 ư c s d ng gi ng d y ngo i khóa nâng cao trình s d ng ti ng Anh c a ngư i h c ho c s d ng gi ng d y chính khóa như môn h c ti ng Anh chuyên ngành trong các ngh phù h p.
 6. ) K ho ch gi ng d y theo t ng c p - i v i chương trình có các c p t 1-3 (v i kho ng i m TOEIC: t 10 n 245) nên áp d ng k ho ch gi ng d y 2 gi h c m t ngày, 3-5 ngày m t tu n - i v i chương trình có các c p t 4 và 5 (v i kho ng i m TOEIC: t 250 n 345) cũng nên áp d ng k ho ch gi ng d y 2 gi h c m t ngày, 3-5 ngày m t tu n. Ngoài ra n u các gi h c bình thư ng khác ư c gi ng d y b ng ti ng Anh s giúp ngư i h c nâng cao hi u qu h c ti ng Anh và giúp h s n sàng cho các bài ki m tra, ánh giá. - i v i chương trình có các c p 6 và 7 (v i kho ng i m TOEIC: t 350 n 495) có th áp d ng k ho ch gi ng d y là 1 gi m t ngày, 5 ngày m t tu n ho c kho ng th i gian tương ương như v y cho m t ngày. V i m t môi trư ng h c t p và rèn luy n ti ng Anh thư ng xuyên như v y, ngư i h c s ư c hư ng r t nhi u l i ích b i nó giúp ngư i h c nâng cao kh năng h c ti ng Anh ng th i cũng giúp h s n sàng vư t qua các kỳ ki m tra sát h ch. - i v i chương trình có các c p 8 và 9 (v i kho ng i m TOEIC: t 500 n 595 i m), ngư i h c c n có cơ h i có th phát tri n năng l c s d ng ngôn ng c a mình trong m t môi trư ng h c th c s mà ó h không ch có kh năng thu nh n thêm ki n th c ngôn ng mà còn c kinh nghi m th c t trong vi c s d ng chúng. e) Th i gian h c b tr - Ngoài gi h c c n tăng cư ng thêm th i gian h c b tr kĩ năng cho nh ng i tư ng ngư i h c có trình ti ng Anh còn kém so v i yêu c u và tiêu chuNn c a t ng c p , nh ng gi h c này nên do các giáo viên ti ng Anh ào t o chuyên ngành gi ng d y. - Khuy n khích các trư ng t ch c các khóa h c ti ng Anh b tr theo các c p c a chương trình ho c tăng th i lư ng gi ng d y t ng c p nâng cao trình s d ng ti ng Anh theo nhu c u c a ngư i h c; s d ng các c p thích h p c a chương trình môn h c ti ng Anh ưa vào chương trình ào t o i v i các ngh mà môn h c ti ng Anh là môn h c chuyên ngh . 2. Yêu c u i v i ngư i h c T tc i tư ng ngư i h c trư c khi h c u ph i làm bài ki m tra ánh giá trình s d ng ti ng Anh. K t qu ki m tra s ư c s d ng nh m m c ích phân chia trình và x p l p cho h c sinh. m i m t c p , s ti n b c a m i ngư i h c u s ư c theo dõi qua các bài ánh giá năng l c cơ b n, ho c ki m tra xem ngư i h c có t ư c yêu c u c a t ng c p hay không. K t thúc m i khóa h c, ngư i h c s làm m t bài ki m tra xác nh vi c h có kh năng theo h c c p ti p theo cao hơn hay không. 3. Yêu c u i v i giáo viên a) Trình giáo viên
 7. Giáo viên ư c yêu c u ít nh t ph i có b ng c nhân ho c b ng c p tương ương tính theo kinh nghi m d y h c trư c ó. M t yêu c u không b t bu c khác là giáo viên nên có ch ng ch Gi ng d y ti ng Anh như m t ngo i ng (TEFL – Teaching English as a Foreign Language) Bên c nh ó, khuy n khích t t c giáo viên tham gia các khóa t p hu n s d ng và áp d ng b chương trình này. b) Ngu n l c ào t o Nh ng ngu n l c sau ây ư c khuy n khích s d ng b tr nh ng phương pháp gi ng d y xu t: - Cu n hư ng d n dành cho giáo viên: ư c biên so n và trình bày trong các khóa t p hu n ào t o giáo viên; - Cơ s v t ch t, trang thi t b gi ng d y: L p h c nên ư c chia t i thi u thành 2 nhóm nh . T ch c càng nhi u ho t ng làm vi c theo nhóm càng t t h tr cho n i dung m i bài h c; - Sách, giáo trình và tài li u tham kh o; - K ho ch gi ng d y và giáo án chi ti t c a giáo viên óng vai trò tài li u chính ư c s d ng trong quá trình gi ng d y. c) Phương pháp ào t o Giáo viên c n ph i bi t ư c nh ng c i m c a ngư i h c, trên cơ s ó xây d ng và phát tri n bài gi ng không nh ng phát huy ư c c i m m nh mà còn áp ng ư c c nhu c u c a h . Ví d như m t s ngư i ch có chút ít ki n th c cơ b n, nhưng kh năng nói ti ng Anh cơ b n là khá t t. Ngư c l i, có nh ng ngư i khác n m r t ch c v ng pháp, tuy nhiên l i không th hi u ư c ngư i nói ti ng Anh b n ng trong nh ng tình hu ng giao ti p th c t . Do ó n u giáo viên th y ư c s khác bi t này trong trình c a ngư i h c thì h có th thi t k bài gi ng d a trên i m m nh và chú tr ng vào nhu c u c a t ng i tư ng h c viên. có th làm ư c như v y, vi c ánh giá và phân lo i trình c a ngư i h c ngay lúc u vào và trong c quá trình h c là h t s c c n thi t và ph i ư c th c hi n m t cách nghiêm túc. Ngoài ra, sau khi ã th c hi n phân lo i x p l p i tư ng ngư i h c, phương pháp và tài li u gi ng d y cũng ph i ư c l a ch n và áp d ng phù h p d a trên nghiên c u kĩ lư ng v nhu c u và phương pháp h c t p cũng như trình giáo d c cơ bàn, tu i tác, n n t ng văn hóa, s thích và kinh nghi m s ng c a h . i u quan tr ng là giáo viên bi t áp d ng và k t h p nhi u chi n lư c gi ng d y giúp t t c ngư i h c thu c m i i tư ng có nh ng ti n b nh t nh nào ó. d) Phương pháp gi ng d y
 8. Các kĩ năng ngôn ng s ư c phát tri n t t nh t khi g n li n v i các ho t ng có ý nghĩa. Nhưng i tư ng còn kém v nh ng kĩ năng này s th y d dàng và hi u qu hơn khi h tham gia vào nh ng bài h c thú v và g n gũi v i nhu c u cũng như nh ng ch mà h quan tâm. Các chương trình ư c thi t k d a trên thang c p , trư c khi theo h c các c p ti p theo, ngư i h c ph i ch ng minh h ã t ư c yêu c u t i thi u c a c p th p hơn trư c ó qua m t bài ki m tra u vào. Do các chương trình ã ư c tách ra theo các trình thành th o khác nhau nên không nên t ch c các l p h c g m nhi u i tư ng v i nh ng trình ki n th c không ng u. Có r t nhi u phương pháp a d ng có th áp d ng trong quá trình gi ng d y bao g m: + Bài t p nghe + Gi ng gi i + Bài t p l n + Th o lu n theo nhóm + Các bài t p mô ph ng + Bài t p óng vai + Ho t ng trong l p + Làm vi c theo c p, nhóm nh và nhóm l n + Bài t p theo tình hu ng + i tho i + v.v... Lưu ý trong quá trình gi ng d y b t c trình nào, giáo viên cũng nên s d ng nh ng hư ng d n gi ng d y d a trên n i dung bài gi ng ã ư c cung c p. ) H p, th o lu n giáo viên Các cu c h p trao i, th o lu n gi a i ngũ giáo viên gi ng d y ti ng Anh nên thư ng xuyên ư c t ch c theo m t th i khóa bi u ư c lên l ch s n cho c năm h c. N u có th , hàng tu n nên t ch c h p gi a t t c các giáo viên d y m i trình có th o lu n và trao i ư c l ch trình gi ng d y trong t ng l p và nh ng ti n b mà ngư i h c t ư c. 4. Ki m tra ánh giá ngư i h c a) Các tiêu chí và phương pháp ki m tra ánh giá Ki m tra ánh giá là m t quá trình liên t c nh m m c ích i chi u quá trình h c t p v i m c tiêu t ra ban u và n n ki n th c s n có c a ngư i h c, ây là m t quá trình ph c t p òi h i s h p tác gi a ngư i h c và giáo viên, bao g m tư duy phê phán, kh năng phát hi n và gi i quy t v n và ph n ánh nh ng tình hu ng trong chính cu c s ng hàng ngày c a h . Vi c ki m tra ánh giá s cho bi t kh năng th c hi n t t n âu m t kĩ năng nh t nh t i m t th i i m nào ó c a m t ngư i h c. Ki m tra ánh giá s giúp xác nh rõ, miêu t c th và ưa ra nh ng minh ch ng xác th c v trình c a ngư i h c. Bên c nh ó, nh có ki m tra ánh giá mà ngư i h c cũng t nh n th y ư c mình ã thu nh n ư c nh ng gì hay t ư c m c tiêu nào trong quá trình h c t p. Ngư i h c
 9. c n ph i hi u r ng h ã t ư c m t m c tiêu nh t nh d a trên nh ng tiêu chí ánh giá ã ư c xác nh t trư c. M t khung chương trình ki m tra ánh giá chung s giúp c ngư i d y và ngư i h c “có chung m t th ngôn ng ”. i v i giáo viên, vi c ki m tra ánh giá s giúp h xây d ng ư c k ho ch gi ng d y cho phù h p i v i m i ngư i h c. Ki m tra ánh giá có r t nhi u m c ích và nó c bi t quan tr ng khi óng vai trò như m t công c h tr ngư i h c nhìn nh n ư c quá trình h c t p c a mình. ây c th là nó giúp ngư i h c th y rõ ư c nh ng gì h chưa bi t và nh ng gì chưa làm ư c trong môi trư ng Anh ng . Vi c ki m tra ánh giá ph i ch ra ư c s ti n b c a ngư i h c (chuy n bi n d n t vi c làm m t vi c khó khăn n d dàng hơn ho c thay i theo ng c nh ho c tình hu ng). Nhìn chung, i v i nh ng ngư i h c có trình ngôn ng th p thì quá trình ki m tra ánh giá và xác nh trình là tương i khó khăn. Khi ánh giá b t c m t tiêu chuNn nào ó, i u quan tr ng là ph i ch c ch n r ng các công c ánh giá ó có phù h p v i n i dung ư c ánh giá. N u như v y vi c ánh giá chú tr ng vào m c truy n t thông tin và trôi ch y (c b ng hình th c nói và vi t) thì công c ánh giá không ch d ng vi c ki m tra chính xác (v ngôn ng , c u trúc và k t c u). B n thân m t s tiêu chuNn ánh giá ã giúp cho vi c ánh giá tr nên ơn gi n hơn so v i các tiêu chuNn khác. b) Ki m tra ánh giá quá trình Trong quá trình gi ng d y nên k t h p c hai phương pháp ki m tra ánh giá quá trình (hay ki m tra ánh giá thư ng xuyên) và ki m tra ánh giá k t thúc (ki m tra ánh giá t ng k t). Ki m tra ánh giá quá trình óng vai trò vô cùng quan tr ng trong vi c m b o s thành công c a chương trình ào t o Anh ng này b i t t c các chương trình u ư c xây dưng m t cách có h th ng d a vào thang các c p và s phát tri n trình ngôn ng t m c sơ c p t i m c cao. Giáo viên nên th c hi n vi c ánh giá trong su t quá trình h c xác nh m c ngư i h c áp ng các yêu c u hay tiêu chuNn ra trong chương trình ào t o. Không ch th phương pháp ki m tra ánh giá này cũng h t s c thi t y u i v i b t c m t chương trình ào t o nào d a trên năng l c s d ng ngôn ng . Lý do gi i thích ây là ngư i h c s có nh ng ti n b nh t nh theo t ng c p trình , vì v y giáo viên c n ph i m b o r ng ngư i h c th t s áp ng ư c nh ng yêu c u i v i trình ó. c) Các phương pháp ki m tra ánh giá b sung Trên th c t có r t nhi u phương pháp ki m tra ánh giá khác nhau, trong chương trình ào t o này vi c ki m tra ánh giá ngư i h c nên áp d ng các phương pháp sau: 1. Ngư i h c t ánh giá; 2. Giáo viên và ngư i h c cùng ánh giá; 3. ánh giá thông qua các tình hu ng th c t (hay mô ph ng th c t ) mà ó òi h i ngư i h c ph i giao ti p.
 10. K t h p c 3 phương pháp ánh giá này có th ưa ra k t qu ph c t p hơn và mang tính cá nhân hơn v nh ng n i dung mà h c sinh có th làm và bi t. Ngư i h c thư ng có kh năng làm ư c nhi u hơn nh ng gì mong mu n (ho c cho phép) n u như h có ng cơ h c t p cao và nh n ư c s ng h c a giáo viên cũng như c a b n bè. Vì v y, công c ánh giá c n ư c xem xét m t cách kĩ lư ng xác nh nó th hi n ư c bao nhiêu và n m c nào kh năng c a ngư i h c có th s d ng ki n th c (s d ng ti ng Anh) m t cách c l p; cũng như cho phép ngư i h c ch ng minh ư c h có th làm ư c gì khi nh n ư c nh ng khuy n khích hay h tr khác nhau. c bi t m t s ngư i theo quan i m khác còn yêu c u s d ng nh ng công c ánh giá hay thay th khác xác nh m t cá nhân có th th c hi n ư c nh ng gì theo m t tiêu chuNn nh t nh ã ra. Vi c ánh giá nh ng kĩ năng phi ngôn t có th bao g m các phương pháp như bài t p óng vai hay giao vi c trên i n tho i ho c môi trư ng xung quanh. V i nh ng phương pháp ánh giá này òi h i ngư i h c ph i th t s tr i nghi m c khó khăn, thu n l i l n xác nh lý do th c hi n các ho t ng ó. Ví d v công c t ki m tra ánh giá: - Nh t ký hàng ngày, hàng tu n – Ngư i h c s ghi l i quá trình h c t p và nh ng nh n xét v ti n b c a b n thân; - M u t ánh giá – Ngư i h c ánh giá v s ti n b c a h theo t ng kh năng hay k năng c th ; - B n ki m tra danh sách m c tiêu h c t p – Ngư i h c rà soát l i m c tiêu h c t p mà h ã ra, xem xét m c tiêu nào ã t ư c, chưa t và c n ph i t ư c. Ví d v công c ánh giá qua các tình hu ng th c t : - Danh sách nh ng vi c có th làm – Ngư i h c ánh giá m c khó d c a các công vi c thu c nh ng lĩnh v c khác nhau trong cu c s ng hàng ngày (công vi c, sinh ho t, giao ti p xã h i); - Bài t p óng vai/ mô ph ng – Ngư i h c d ng và t p nh ng c nh/ tình hu ng trong l p h c t p trung vào nh ng kĩ năng khác nhau; - Ghi hình và ghi âm – Ngư i h c ghi hình và ghi âm l i nh ng kinh nghi m trong quá trình s d ng ngôn ng ngoài l p h c, t ó phân tích i m y u, i m m nh và nh ng khó khăn c a mình; - Tham quan, dã ngo i - Ho t ng này cho phép h c viên s d ng ngôn ng và k năng mà h ã h c. Ví d v công c giáo viên và h c viên cùng ánh giá: - Nh t kí i tho i – Ngư i h c l p m t b n ghi chép v vi c h c c a h và ng viên ho c/và s g i ý c a giáo viên;
 11. - H p gi a giáo viên và h c viên – Giáo viên g p riêng t ng h c viên th o lu n s ti n b c a h và xác nh nh ng kĩ năng c n ph i c i thi n; - Danh m c lưu tr k t qu h c t p – Giáo viên và h c viên cùng nhau xác nh nên lưu tr nh ng gì làm d n ch ng cho ti n b trong quá trình h c; - Thông báo tình hình h c t p tr c ti p – Giáo viên và các h c viên cùng th o lu n nh ng ki n th c ã h c ư c trong m t trong kho ng th i gian nh t nh nào ó, nh n xét v nh ng ti n b ã t ư c cũng như n i dung c n xem l i ho c h c sâu hơn; d) Ki m tra ánh giá k t thúc Chương trình này ư c thi t k d a trên thang i m c a bài thi Toeic. n kỳ ki m tra ánh giá k t thúc các khóa h c, ngư i h c u ph i tham gia làm bài thi ánh giá cho 2 k năng Nghe hi u và c hi u. m c trình th p (t c p 1-5) vi c b sung thêm các ph n ki m tra liên quan n hai k năng Nói và Vi t s không có nhi u tác d ng. Trái l i, khi lên c p trình cao hơn (t c p 6-9) vi c b sung thêm các ph n thi ã ư c tiêu chuNn hóa bao g m k năng Nói và Vi t s em l i r t nhi u l i ích cho ngư i h c. 5. Các ho t ng ngo i khóa Khuy n khích t ch c các ho t ng ngo i khóa trong quá trình gi ng d y ti ng Anh giúp ngư i h c có cơ h i s d ng ti ng Anh trong các ho t ng mô ph ng ho c ho t ng giao ti p và làm vi c th c t . M t s ví d v các ho t ng ngo i khóa như: - L p các nhóm ch trì: Phương pháp này giúp ngư i h c phát tri n ư c kĩ năng thuy t trình và th c hành kh năng di n thuy t b ng ti ng Anh trư c ám ông; - L p các nhóm ph trách ti ng Anh chuyên ngành cho t ng lĩnh v c ngành ngh : Phương pháp này cho phép ngư i h c luy n t p kh năng s d ng ngôn ng trong môi trư ng công vi c, em l i l i ích th c s cho ngư i h c sau khi t t nghi p; - L p các nhóm sưu t m nh ng tài li u ti ng Anh k thu t: Khi áp d ng phương pháp này, ngư i h c có th cùng nhau c các bài vi t, tài li u hay các bài báo liên quan n nh ng lĩnh v c ngành ngh mà h theo h c ho c ưa thích; hay th m chí còn giúp ngư i h c t p h p ngân hàng thu t ng ti ng Anh; - T ch c các chuy n tham quan, dã ngo i n nh ng môi trư ng làm vi c th c t có s d ng ti ng Anh. T i ây ngư i h c s ư c tìm hi u cách th c s d ng ti ng Anh trong công vi c th c t . Qua ó giúp h nh n th c rõ hơn t m quan tr ng c a ti ng Anh trong chuyên môn công vi c c a h sau này và t o ng l c cho quá trình h c t p; - T ch c nh ng cu c giao lưu gi a ngư i h c v i nh ng ngư i nói ti ng Anh b n ng v i n i dung v nh ng ch mà ngư i h c yêu thích. Nh ng v khách c bi t
 12. này s ư c m i theo mong mu n c a ngư i h c, có th n t nh ng ngành ngh liên quan, nh ng lĩnh v c gi i trí, hay các t ch c phi chính ph ./. PH L C II CÁC C U TRÚC NG PHÁP CƠ B N THEO CÁC C P I. C P T 1-3 (KHO NG I M TOEIC T 10 - 245) các c p trình này, ngư i h c ph thu c r t nhi u vào trí nh ho c kh năng h c thu c lòng vì v y vi c ưa ra nh ng ch s xác nh v kh năng s d ng c u trúc ng pháp cơ b n và chính xác s không m b o hi u qu . Nhìn chung nh ng gì ngư i h c thu nh n ư c các c p này còn r t h n ch ch y u d a trên vi c v n d ng các o n, các câu ng n, r i r c, ph m vi giao ti p h u như ch gi i h n trong các công vi c ơn gi n c n ít Ti ng Anh. Ngư i h c s ch y u ư c làm quen v i vi c t ra hay tr l i nh ng câu h i ơn gi n, c th và d nh hay thu nh n thêm v n t v ng thông d ng trong công vi c cũng như i s ng hàng ngày. C th hơn ó là ngư i h c s có kh năng cung c p thông tin liên quan n cá nhân, tham gia vào các giao ti p hay các ho t ng xã h i t i thi u. II. C P T 4-7 (KHO NG I M TOEIC T 250 - 495) 1. Câu ơn + Tr t t t trong các câu ơn: - Ch ng - ng t - tân ng (subject-verb-object), ví d : She likes apples; - Ch ng - ng t - tr ng ng (subject-verb-adverb), ví d : He speaks slowly; - Ch ng - ng t - tính t (subject-verb-adjective), ví d : My bag is heavy; - Ch ng - ng t - c m gi i t (subject-verb-prepositional phrase), ví d : He lives in London. + Tr t t t trong các câu m nh l nh th c, ví d : Keep left. + C u trúc There is/are + noun (+ prepositional phrase) + Câu h i d ng Có/không (yes/no questions), ví d : Do you know the address? + Câu h i Wh (Wh- questions), ví d : What time is it? + Các t h i như what/who/where/how much/how many. + D ng rút g n c a ng t .
 13. + M nh l nh th c, ví d : Stop! Don’t touch! 2. C m danh t + Danh t d ng s nhi u có quy t c và b t quy t c, ví d : days, books, men, women… + Danh t không m ư c, ví d : weather, traffic… + Danh t ch tên riêng. + i t ch nh, ví d : this/that/these/those. +T h n nh ch s lư ng, ví d : some/a lot of. +M ot h n nh a/an s d ng v i danh t m ư c s ít, ví d : an apple, a pen… +M ot h n nh the, ví d : the floor, the door… + T ch s h u: my/your/his/her, v.v.. 3. Các thì c a ng t và t ch th i gian trong câu kh ng nh, nghi v n, ph nh và các d ng câu ng n + Thì hi n t i ơn gi n c a: - ng t to be/have/do: I am from Vietnam; - ng t thư ng: He works in the evening/Do you like music? - ng t Have got ch s h u: I’ve got a car. +Thì hi n t i ti p di n c a: - ng t thư ng: watching TV. + D ng rút ng n c a: - Ch ng và tr ng t : They’re having lunch. - Tr ng t và t ph nh: We don’t eat meat. + ng t tình thái: - can + ng t nguyên th di n t kh năng, ví d : He can drive; - would + like yêu c u, ví d : She’d like some tea; - s d ng cùng các gi i t on, off, in, out, ví d : Switch the light off/ Way out. 4. Tính t
 14. + Tính t thư ng ng sau ng t “to be”, ví d : hot/ cold/ young/ new/ old/ good/ bad. 5. Tr ng t và c m gi i t + Tr ng t và c m gi i t thư ng dùng ch a i m như: at home, on the left, on the table. + Tr ng t ơn gi n ch a i m, phương th c và th i gian, ví d : here, there, now, slowly. + S d ng cùng t ch cư ng very. 6. T n i + T n i – then, next. III. C P T 8-9 (KHO NG I M TOEIC T 500 - 595) 1. Câu ơn và câu ghép + Tr t t t trong câu ghép, ví d : - Ch ng - ng t -(tân ng ) + và/nhưng + ch ng - ng t -(tân ng ); (subject-verb-(object)+ and/but + subject-verb-(object); - I work in a shop but my friend works in an office. + C u trúc there was/were/there is going to be. + M nh ư c n i b i liên t and/but/or. + ng t thư ng + uôi ing. + ng t nguyên th + to ho c không có to, ví d : - We went shopping yesterday; - I want to buy some fruit; - I heard him come in. + Câu h i b t u v i Wh. + Câu h i so sánh. + Câu h i l a ch n. + Các t h it h i when, what time, how often, why, how và cách di n t,
 15. - Ví d : Can you tell me… + Câu kh ng nh v i câu h i uôi, s d ng các th i chính, ví d : - You arrived last year, didn’t you 2. C m danh t + Danh t m ư c và không m ư c, - Ví d : roads, trees, houses; happiness, water, information… + C m danh t ơn gi n, ví d : a large red box. + Tân ng và i t ph n thân, ví d : - I gave him my book. +T h n nh v s lư ng – any, many, ví d : - Have you any oranges? We haven’t many left. + Cách s d ng m o t g m: - M o t xác nh và không có m o t s d ng v i danh t không m ư c, ví d : i) Water is important for life; ii) The traffic is bad today. - M o t xác nh c p so sánh hơn nh t, ví d : the best example… - S h u cách “s” và i t s h u, Ví d : mine, yours. 3. Các d ng ng t và t ch th i gian trong câu kh ng nh, câu nghi v n, câu ph nh và các d ng câu ng n 4. Thì hi n t i ơn gi n + N i ng t và ngo i ng t thư ng v i tr ng t ch t n su t và nhóm t ch t n su t, ví d : - The children often eat apples; - They always go to school; - I see her every day.
 16. + Th i quá kh ơn gi n c a ng t thư ng và ng t b t qui t c v i t ch th i gian như ago, ví d : - We went to the cinema yesterday; - I saw her two weeks ago. + Th i tương lai th hi n b ng: - Hi n t i ti p di n, ví d : going to; - S d ng tr ng t ch th i gian, ví d : next week, in two days’ time,… Ví d : We are meeting him at 6 o’clock. I’m going to wash my hair tonight. 5. ng t khuy t thi u và các d ng c a nó v i ý nghĩa tương ương: - “must” di n t s b t bu c; - “mustn’t” di n t s c m; - “have to” “had to” – di n t s c n thi t; - “could” di n t yêu c u, ví d : Could you? - “couldn’t” di n t s không th . + Cách s d ng tr ng t ch tình thái ơn gi n: possibly, probably, perhaps… + Nh ng c m ng t ph bi n nh t, ví d : get on/off/up/down… 6. Tính t + Tính t và tr t t tính t , ví d : - A large black horse, a new red coat… + So sánh hơn, các d ng b t qui t c i n hình, ví d : good, better, wet, wetter, dark, darker… 7. Tr ng t và c m gi i t + Gi i t và c m t gi i t ch th i gian, a i m, ví d : until tomorrow, by next week, by the river, at midnight, at once… + Tr ng t và c m tr ng t ơn gi n bao g m: - ch th t : after that… - ch th i gian và a i m: in the morning, at the bus stop…
 17. - ch t n su t: always, sometimes… - ch cách th c: carefully, quickly… + Tr t t t c a tr ng t và c m tr ng t , ví d : He always brought food to our house early in the morning. + S d ng t nh n m nh, ví d : really, quite, so… 8. Liên t + Tr ng t ch th t , ví d : first, finally… + S d ng nh ng t thay th , ví d : I think so, I hope so… + Nh ng t liên k t ngôn ng nói, ví d : Right. Well…/. PH L C III GI I THÍCH THU T NG Ám ch mang tính văn hóa – Nh ng hàm ý v m t n n văn hóa c th ; thông tin Nn d ch ph bi n trong m t môi trư ng văn hóa nh t nh. Âm – C m giác chung ho c s nh hư ng c a cư ng , giai i u, âm lư ng. Âm v - ơn v nh nh t c a âm thanh trong m t t phân bi t m t t này v i m t t khác; Ví d : fat vs. bat [f] and [b] are phonemes. Bi n t /Chuy n i u – Thay i trong âm i u ho c cao c a gi ng nói; thay i trong d ng th c c a m t t th hi n các c i m ng pháp như s , ngôi hay th i. Bi t ng - Ngôn ng chuyên ngành c a m t lĩnh v c c th . Các s - Các con s . Các d u hi u c a âm v - D a vào m u hình phát âm cũng như tr ng âm và ng hình âm i u c a các t và câu. Các ch c năng ngôn ng - Cách th c ngôn ng ư c s d ng, ví d như chào h i, mô t , ưa ra ch d n, th hi n c m xúc, gi i thích, ki m tra, xin l i. Câu h i uôi – T h i ư c t cu i câu, nh m xác nh n l i thông tin ưa ra là úng hay không (Ví d “He is from Mexico, isn’t he?”) Câu ghép – Câu bao g m 2 câu ơn ư c n i v i nhau b ng m t liên t , ví d như Either you will it now or you will learn in a year from now (Ho c là anh h c nó ngay bây gi ho c là anh h c nó trong năm sau).
 18. Câu i u ki n – Câu di n t nguyên nhân và h u qu c a m t s ki n ho c hành ng, di n t m t s vi c x y ra s d n n m t k t qu c th nào ó. Câu i u ki n Hi n t i/Tương lai hay câu i u ki n lo i 1 ư c s d ng khi hành ng trong m nh If có th x y ra trong hi n t i ho c tương lai. C u trúc: If + ng t th i hi n t i, will + ng t nguyên th . If it rains, I will go home early (N u tr i mưa thì tôi s v nhà s m). Câu i u ki n không có th c Hi n t i hay câu i u ki n lo i 2 ư c s d ng khi hành ng trong m nh If không th x y ra. C u trúc: If + ng t th i quá kh , would (could, should) + ng t nguyên th . Ví d : If I had a million dollars, I would quit my job. (N u tôi có 1 tri u ôla, tôi s b vi c). Câu i u ki n không có th c trong quá kh hay câu i u ki n lo i 3 ư c s d ng khi hành ng trong m nh If không th x y ra trong quá kh . C u trúc: If + ng t th i quá kh hoàn thành, would have + phân t 2 Ví d : If I had grown to 10 feet, I would have had a lucrative NBA contract (N u như tôi cao n 10 feed n a thì tôi ã có th kí k t h p ng béo b này v i NBA). Câu ph c – Câu bao g m hơn m t m nh , trong ó có m t m nh c l p, ví d như “The man who is walking down the street is my father”. (Ngư i àn ông ang i dư i ph là b tôi). C u trúc cơ b n c a m t văn b n – Nh ng ph n khác nhau trong m t quy n sách, bao g m: tiêu , n i dung, gi i thích t v ng, ph l c. C u t o t b t quy t c – Các d ng c u t o t không tuân theo các quy t c chung. Câu h i ph c – Câu h i ư c b t u v i “Do you know …” “Could you tell me…”. Câu ch a câu h i ph c s thay i tr t t t . Ví d : Do you know when the movie starts? (Anh có bi t khi nào b phim b t u không?) Could you tell me where the bank is? (B n có th ch cho tôi ngân hàng n m âu không?) Ch t li u sát th c – D ng ch t li u (âm thanh, nói, vi t, hình nh) ư c s d ng trong m t tình hu ng th c t , thư ng gi ng v i ch t li u ngư i b n x s d ng ( ơn t , mNu báo, bài báo, chương trình ài phát thanh, các b n tin truy n hình). Chi ti t h tr - Nh ng ví d gi i thích thêm cho ý chính. Chu i – M t dãy các t ư c t o theo m t quy lu t, trong ó có m i quan h xác nh gi a t này và t kia, gi a m i t và v trí c a nó trong dãy ó… Chu i s ki n – M t chu i nh ng s ki n c l p x y ra v i m t k t qu duy nh t.
 19. Ch s - M t trong nh ng ký hi u trong h con s , các ký hi u ph bi n nh t là ký hi u 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Giá tr c a ch s thay i ph thu c vào v trí c a các con s này. Có tính gi i thích – Nh m gi i thích, chuy n t i thông tin; gi i thích cách làm vi c gì ó; gi i thích m c ích. C t truy n – N i dung chính c a m t câu chuy n. C m ng t - Là ng t g m có m t ng t chính k t h p v i m t gi i t . Có 2 lo i: a. C m ng t 2 t , ví d : get up, look out, drop off; b. C m ng t 3 t , ví d : catch up with, brush up on, come down with. Cư ng - cao và th p c a âm thanh. D ng ng t nghi v n – D ng câu h i nghi v n, ví d như: Are you married? (Anh ã k t hôn chưa?) Do you eat pizza? (B n có ăn pizza không?). D ng kh ng nh c a ng t - Thư ng xuyên ho c d ng ch ng (I eat pizza. He eats tacos). D ng ng t ph nh – Các d ng ng t th hi n ý nghĩa là ‘Không’ (ví d như: don’t eat tacos – ng có ăn món tacos. He didn’t eat pizza – Anh ta ã không ăn pizza). Danh ng t - D ng –ing c a ng t , ư c s d ng như m t danh t (ví d như: sitting, eating, talking). Danh t - Là t ch ngư i, a i m, s v t, s vi c ho c m t khái ni m nào ó a.) danh t m ư c (ví d : dog, dogs), khi d ng s nhi u dùng v i many b.) danh t không m ư c, ch dùng v i ng t d ng s ít ho c khi d ng s nhi u mà dùng v i much (ví d : The air is humid. The water is cold. This tea has too much sugar). c.) danh t t p h p ch toàn th ho c m t nhóm ngư i ho c s v t cùng lo i, có th d ng s ít ho c s nhi u (ví d : family/families, band/bands, team, public. The team is on its way to victory – C i ang ti n g n n v i chi n th ng. This family has four members – Gia ình này có 4 thành viên. The families of the team members are at the airport – Gia ình c a các thành viên trong i ang có m t t i sân bay). D hi u – Miêu t thông tin, ch và tài li u mà ngư i h c thư ng g p trong công vi c, h c t p ho c nh ng ho t ng khác c a h . Di n t l i – S d ng nh ng t khác vi t, nói l i m t ý nào ó D li u – Thông tin mang b n ch t v s lư ng bao g m các phép tính toán và o lư ng. D ng s nhi u: data, s ít: datum. i t - Là t ư c s d ng thay th m t danh t : a) i t nhân xưng ch ng : I, you, he, she, it, we, they;
 20. b) i t nhân xưng tân ng : me, you, him, her, it, us, them; c) Tính t s h u – mine, yours, his, her, ours, theirs; d) T ch nh – this, that, these, those; ) T vô nh – all, any, both, each, either, everyone, many, none, several; e) i t ph n thân – myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves. i t nhân xưng – xem ph n IT o n văn – M t ph n trong m t bài văn, tài li u o n văn ch c năng – M t o n văn b n có m c ích c th o n văn mô t - M t o n văn ng n tư ng thu t, mô t m t s v t, s vi c nào ó. o n văn cung c p thông tin – o n văn b n cung c p thông tin nh t nh cho ngư i c. óng k ch – Ho t ng tình hu ng mà m i ngư i h c ư c giao cho m t vai óng, thư ng là nh ng vai sau: sinh viên, ngư i bán hàng, phóng viên ho c nh ng vai c th như: Michael Jackson, John Wayne, Madonna… ơn gi n – Là m t tính t áp d ng cho s , thông tin, bi u … không yêu c u cao i v i ngư i c. ơn gi n hóa – Là gi m s ph c t p; s d ng nh ng t d hơn, ph bi n và ng n hơn. trôi ch y – M c thu n th c khi s d ng m t ngôn ng ; kh năng nói m t cách t nhiên, uy n chuy n, nhanh; c và/ho c vi t m t cách t nhiên, d dàng, ngôn ng th hi n d hi u. i tho i – Thư ng là h i tho i tr c ti p ho c chính th c s d ng m t lo i ngôn ng và d a trên nh ng tình hu ng nh t nh. i tho i là quá trình d y c kĩ năng nói/nghe, c, vi t, ch c năng và các quy t c s d ng t ng , ng pháp cho nh ng i tư ng s d ng ti ng Anh như m t ngo i ng . ng h kim – Lo i ng h chia làm 12 ph n b ng quanh chu vi/ ư ng tròn, ánh s t 1 n 12 th hi n gi và 60 ph n th hi n cho phút. ESL/ESOL – Vi t t t c a t English as a Second Language ho c English for Speakers of Other Languages (Anh ng dành cho ngư i nói ngôn ng khác). Chương trình ESOL s xác nh rõ ngư i h c là i tư ng nào. Gi i mã – S d ng nhi u phương pháp khác nhau (như ng âm, ng c nh ho c n i dung, t g c…) tìm ra nghĩa ho c cách phát âm c a m t t . Ngư i c s d a vào m i quan h gi a ch vi t – âm thanh tìm ra cách phát âm và ý nghĩa c a t .
Đồng bộ tài khoản