Thông tư số 323-TT/GTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
81
lượt xem
8
download

Thông tư số 323-TT/GTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 323-TT/GTVT về Điều lệ Hợp tác xã Giao thông Vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành để hướng dẫn Nghị định số 45-CP ngày 29-4-1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu Hợp tác xã Giao thông vận tải và một số Điều của Nghị định số 02-CP ngày 02-01-1997, Nghị định số 16-CP ngày 21-02-1997 đối với Hợp tác xã Giao thông vận tải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 323-TT/GTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 323-TT/GTVT Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 1997 THÔNG TƯ HƯ NG D N NGHN NNH S 45-CP NGÀY 29-4-1997 C A CHÍNH PH BAN HÀNH I U L M U H P TÁC XÃ GIAO THÔNG V N T I VÀ M T S I U C A NGHN NNH S 02-CP NGÀY 02-01-1997, NGHN NNH S 16-CP NGÀY 21-02-1997 I V I H P TÁC XÃ GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 45-CP ngày 29-4-1997 c a Chính ph ban hành i u l m u H p tác xã Giao thông v n t i. Căn c i u 1, i u 6 Ngh nh s 02-CP ngày 02-01-1997 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p i v i h p tác xã. Căn c các i u 13, 14, 15, 28 Ngh nh s 16-CP ngày 21-02-1997 c a Chính ph v chuy n i, ăng ký h p tác xã và t ch c ho t ng c a Liên hi p H p tác xã. Nh m tăng cư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c, B Giao thông v n t i hư ng d n c th m t s i m dư i ây : I. I TƯ NG ÁP D NG I U L M U VÀ THÔNG TƯ NÀY 1. Các h p tác xã s n xu t, kinh doanh, d ch v ngành ngh v giao thông v n t i áp d ng i u l M u h p tác xã Giao thông v n t i ban hành kèm theo Ngh nh s 45- CP ngày 29-4-1997 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. 2. Các h p tác xã kinh doanh ngành ngh xây d ng công trình giao thông, óng m i, ph c h i, s a ch a phương ti n thi t b giao thông v n t i ngoài vi c tuân theo i u l H p tác xã Giao thông v n t i còn ph i tuân theo i u l m u H p tác xã Công nghi p và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 44-CP ngày 29-4-1997 c a Chính ph và hư ng d n th c hi n Ngh nh này. Thông tư này không áp d ng i v i các lo i hình t h p tác. II. THÀNH L P VÀ CHUY N I H P TÁC XÃ GIAO THÔNG V N T I 1. Các sáng l p viên thành l p h p tác xã giao thông v n t i ph i có i u ki n theo quy nh c a Lu t - H p tác xã và ph i có trình hi u bi t v ngành ngh giao thông v n t i mà h p tác xã d nh s n xu t, kinh doanh, d ch v . Trình t , th t c thành l p h p tác gi giao thông v n t i th c hi n theo quy nh t i i u 12, 13 c a Lu t H p tác xã.
  2. 2. Các h p tác xã giao thông v n t i chuy n i th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 16-CP ngày 21-2-1997 c a Chính ph và các quy nh t i Thông tư này. Cơ quan qu n lý giao thông v n t i các c p có trách nhi m giúp các h p tác xã trong quá trình chuy n i, c bi t là các h p tác xã có quy mô l n, ph m vi ho t ng liên t nh ho c qu c t thì S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) giúp h p tác xã làm các th t c chuy n i, s a i b sung i u l H p tác xã và xây d ng phương án s n xu t kinh doanh. 3. H i ngh thành l p h p tác xã ho c i h i xã viên chuy n i h p tác xã ph i có s tham gia c a cơ quan qu n lý giao thông v n t i theo quy nh sau : a) Phòng giao thông v n t i c p huy n tham gia i v i H p tác xã giao thông v n t i có ph m vi ho t ng trên a bàn huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. b) S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) tham gia i v i h p tác xã giao thông v n t i có ph m vi ho t ng trên a bàn t nh, thành ph và liên t nh. c) C c qu n lý chuyên ngành, các V ch c năng tham gia i v i h p tác xã giao thông v n t i có ph m vi ho t ng qu c t . 4. Ngành ngh s n xu t, kinh doanh, d ch v thích h p v i các lo i hình h p tác xã giao thông v n t i. a) Lo i hình h p tác xã giao thông v n t i t p trung s n xu t, kinh doanh, thích h p v i các h p tác xã làm nhi m v kinh doanh v n t i hàng hóa, v n t i hành khách ư ng b , ư ng th y n i a, ư ng bi n, x p d hàng hóa, b n xe, b n th y n i a thu c huy n, s a ch a, ph c h i, óng m i phương ti n thi t b giao thông v n t i, xây d ng duy tu, b o dư ng công trình giao thông, d ch v v n t i. i v i lo i hình h p tác xã t p trung s n xu t, kinh doanh, b máy qu n lý và i u hành s n xu t, kinh doanh c a h p tác xã ch u trách nhi m t ch c m i ho t ng s n xu t, kinh doanh c a h p tác xã, xã viên cùng hư ng l i nhu n, cùng ch u r i ro. H p tác xã s d ng v n góp c a xã viên u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh c a h p tác xã. Phương ti n, v t tư và cơ s h t ng c a h p tác xã thu c s h u c a h p tác xã. b) Lo i hình h p tác xã d ch v h tr : thích h p v i các h p tác xã làm nhi m v kinh doanh v n t i hàng hóa, v n t i hành khách ư ng b và ư ng th y n i a. i v i lo i hình h p tác xã d ch v h tr , tr các xã viên làm công tác qu n lý và d ch v c a h p tác xã, l c lư ng xã viên ch y u c a h p tác xã ph i có phương ti n v n t i s h u riêng t qu n lý, khai thác phương ti n c a mình và t ch u trách nhi m cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. Tùy theo c i m, nhi m v c a h p tác xã d ch v h tr , i u l H p tác xã và cam k t kinh t gi a h p tác xã và xã viên ph i quy nh c th lo i d ch v h p tác xã cung c p cho xã viên, trách nhi m v tài chính c a h p tác xã và c a xã viên trong vi c khai thác phương ti n v n t i thu c s h u c a xã viên. c) Lo i hình h p tác xã giao thông v n t i h n h p v a th c hi n t p trung s n xu t v a th c hi n d ch v h tr thích h p v i các h p tác xã giao thông v n t i, v a có
  3. cơ s h t ng, phương ti n, máy móc thi t b thu c s h u h p tác xã, v a huy ng ư c các ch phương ti n tham gia vào h p tác xã m r ng s n xu t, kinh doanh, a d ng hóa ho t ng c a h p tác xã. Cơ ch t ch c qu n lý và i u hành lo i hình h p tác xã này ph i phù h p v i các i tư ng xã viên và ư c ph n ánh y vào i u l H p tác xã ư c H i ngh thành l p ho c i h i xã viên thông qua. 5. Ngành ngh s n xu t, kinh doanh, d ch v mà h p tác xã l a ch n ph i ư c ghi c th vào i u l c a h p tác xã làm cơ s cho vi c c p Gi y phép hành ngh và c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho h p tác xã. 6. V n i u l h p tác xã giao thông v n t i. Tùy theo lo i hình h p tác xã giao thông v n t i, v n i u l do H i ngh thành l p h p tác xã ho c i h i xã viên chuy n i h p tác xã thông qua, c n m b o m c duy trì ho t ng qu n lý, th c hi n các h p ng kinh t trong s n xu t, kinh doanh, d ch v c a h p tác xã và d phòng r i ro. III. C P GI Y PHÉP HÀNH NGH GIAO THÔNG V N T I 1. Gi y phép hành ngh giao thông v n t i do cơ quan có thNm quy n c p cho h p tác xã s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c các ngành ngh dư i ây trư c khi h p tác xã xin ăng ký kinh doanh : a) V n t i bi n (k c vi n dương và ven bi n). b) V n t i hàng hóa, hành khách b ng phương ti n cơ gi i ư ng b (k c liên t nh, n i t nh và qu c t ). c) V n t i hàng hóa, hành khách b ng phương ti n cơ gi i ư ng th y n i a (k c liên t nh, n i t nh và qu c t ). d) V n t i hàng siêu trư ng, siêu tr ng. e) V n t i hành khách b ng phương ti n thô sơ ư ng b , ư ng th y n i a. g) X p d hàng hóa b ng phương ti n cơ gi i. h) D ch v v n t i. i) B n xe, b n th y n i a thu c ph m vi huy n. k) S a ch a, ph c h i, óng m i phương ti n, thi t b giao thông v n t i. l) Duy tu, b o dư ng công trình giao thông. 2. i u ki n c p Gi y phép hành ngh giao thông v n t i : a) H p tác xã ph i có s lư ng xã viên t i thi u theo quy nh t i i u 1, i u l m u H p tác xã giao thông v n t i ban hành kèm theo Ngh nh s 45-CP ngày 29-4-1997 c a Chính ph .
  4. b) Các thành viên Ban Qu n tr , Ban Ki m soát c a h p tác xã ph i có các tiêu chuNn quy nh t i i u 14, i u 17 c a Ngh nh s 45-CP ngày 29-4-1997, i v i m t s chuyên ngành giao thông v n t i còn ph i m b o các i u ki n sau ây : b.1) Ch nhi m : i v i các h p tác xã v n t i hàng hóa, hành khách b ng ư ng b , ư ng th y n i a, ư ng bi n có quy mô l n ho t ng ph m vi liên t nh, qu c t , h p tác xã d ch v v n t i, h p tác xã x p d cơ gi i và h p tác xã óng m i phương ti n, thi t b giao thông v n t i, h p tác xã duy tu, b o dư ng công trình giao thông, ch nhi m ph i có trình k thu t nghi p v giao thông v n t i t trung c p chuyên nghi p, ho c tương ương tr lên. i v i các h p tác xã v n t i cơ gi i quy mô nh v n chuy n n i t nh, n i qu n, huy n, h p tác xã mi n núi, h i o, h p tác xã b n xe, b n th y n i a thu c huy n, h p tác xã v n t i thô sơ, ch nhi m ch c n có kinh nghi m trong công tác qu n lý h p tác xã. - ã qua l p b i dư ng pháp lu t giao thông v n t i do các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ho c các trư ng nghi p v c a B Giao thông v n t i m và ư c c p ch ng ch . - ã công tác trong ngành Giao thông v n t i t i thi u là 3 năm. b.2) Các thành viên khác c a Ban Qu n tr : ph i có các i u ki n như Ch nhi m h p tác xã nhưng th i gian công tác trong ngành Giao thông v n t i là 2 năm. b.3) Thành viên Ban Ki m soát : ph i có ki n th c v qu n lý, v kinh t , tài chính. b.4) K toán trư ng h p tác xã : ph i qua trư ng l p ào t o (theo quy nh c a B Tài chính). c) Ch s h u phương ti n c a các h p tác xã d ch v h tr ph i qua l p b i dư ng pháp lu t v giao thông v n t i do các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ho c các trư ng nghi p v c a B Giao thông v n t i m và ư c c p ch ng ch . d) Các h p tác xã thành l p m i, cán b qu n lý và i u hành ph i các i u ki n quy nh t i m c b. i v i các h p tác xã chuy n i thì sau 18 tháng cán b qu n lý và i u hành ph i có trình như quy nh t i m c b. 3. Th t c c p Gi y phép hành ngh : a) H p tác xã n p h sơ xin c p Gi y phép hành ngh giao thông v n t i cho cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép hành ngh . H sơ g m : - ơn xin c p Gi y phép hành ngh . - Biên b n h i ngh thành l p h p tác xã (theo m u 04/ KKD-HTX ban hành kèm theo Thông tư s 4-BKH/QLKT ngày 29-3-1997 c a B K ho ch và u tư).
  5. - i u l h p tác xã ã ư c thông qua t i H i ngh thành l p h p tác xã ho c i h i xã viên chuy n i h p tác xã (kèm theo danh sách xã viên, a ch , s v n góp). - Phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v . - Danh sách trích ngang lý l ch c a Ban Qu n tr , Ban Ki m soát, K toán trư ng (kèm theo b n sao các văn b ng, ch ng ch có công ch ng ho c ch ng th c c a y ban nhân dân c p huy n hay c a cơ quan c p văn b ng, ch ng ch ó). b) Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n xem xét n u i u ki n thì c p cho h p tác xã Gi y phép hành ngh giao thông v n t i. N u h p tác xã không i u ki n ư c c p Gi y phép hành ngh thì cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép hành ngh ph i tr l i cho h p tác xã b ng văn b n. 4. Cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép hành ngh giao thông v n t i : a) B Giao thông v n t i c p Gi y phép hành ngh cho các h p tác xã kinh doanh v n t i vi n dương, h p tác xã d ch v v n t i. b) C c Hàng h i Vi t Nam c p Gi y phép hành ngh cho các h p tác xã kinh doanh v n t i bi n n i a và v n t i bi n qu c t trên các tuy n g n ( i Campuchia, Trung Qu c, ông Nam Á, ông B c Á). c) C c ư ng b Vi t Nam c p Gi y phép hành ngh cho các h p tác xã kinh doanh v n t i hàng siêu trư ng, siêu tr ng, v n t i qu c t b ng phương ti n v n t i ư ng b . d) C c ư ng sông Vi t nam c p Gi y phép hành ngh cho các h p tác xã v n t i hàng siêu trư ng, siêu tr ng, v n t i qu c t b ng phương ti n v n t i th y n i a. e) Các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) c p Gi y phép hành ngh cho các h p tác xã v n t i hàng hóa, hành khách liên t nh, n i t nh b ng phương ti n cơ gi i ư ng b , ư ng thu n i a, h p tác xã v n t i hành khách b ng phương ti n thô sơ, h p tác xã x p d cơ gi i, h p tác xã b n xe, b n th y n i a thu c huy n, h p tác xã duy tu, b o dư ng công trình giao thông. 5. Th i h n có giá tr c a Gi y phép hành ngh giao thông v n t i g m hai lo i : a) Lo i có giá tr t 6 tháng n 18 tháng c p t m th i cho các h p tác xã mà Ban Qu n tr , Ban Ki m soát ho c K toán trư ng chưa i u ki n quy nh t i m c b, i m 2, ph n III c a Thông tư này. b) Lo i có giá tr 5 năm c p cho các h p tác xã có các i u ki n quy nh. 6. Gi y phép hành ngh giao thông v n t i áp d ng theo m u th ng nh t. Cơ quan c p Gi y phép hành ngh ư c thu và s d ng l phí theo quy nh c a B Tài chính. 7. H p tác xã thay i, b sung ngành ngh s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c thay i ph m vi ho t ng ph i xin c p l i Gi y phép hành ngh .
  6. 8. Vi c c p Gi y phép hành ngh cho các H p tác xã s a ch a, ph c h i, óng m i phương ti n, thi t b giao thông v n t i th c hi n theo Quy t nh s 940- Q /PC/KHKT ngày 20-5-1991 c a B Giao thông v n t i. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Các h p tác xã Giao thông v n t i ã thành l p ho c chuy n i theo quy nh c a Lu t H p tác xã và Ngh nh s 16-CP ngày 21-2-1997 trư c ngày Thông tư này có hi u l c ph i xin c p Gi y phép hành ngh theo nh ng quy nh t i Thông tư này. 3. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các C c qu n lý chuyên ngành, các V ch c năng tham mưu, Giám c các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. Trong quá trình tri n khai có gì vư ng m c c n k p th i báo cáo v B Giao thông v n t i nghiên c u s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản