Thông tư số 33/2008/TT-BNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
107
lượt xem
7
download

Thông tư số 33/2008/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 33/2008/TT-BNN về việc quản lý an toàn đập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 33/2008/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 33/2008/TT-BNN Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U THU C NGHN NNH S 72/2007/N -CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V QU N LÝ AN TOÀN P Căn c Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 72/2007/N -CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý an toàn p; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n và quy nh chi ti t m t s i u thu c Ngh nh c a Chính ph v qu n lý an toàn p như sau: I. ĂNG KÝ AN TOÀN P Vi c ăng ký an toàn p thu c trách nhi m c a ch p, ư c quy nh t i Kho n 3, i u 4 c a Ngh nh v qu n lý an toàn p. 1. T ch c th c hi n ăng ký an toàn p 1.1. i v i các h ch a nư c m i ưa vào khai thác: Trong th i h n 30 ngày k t ngày ti p nh n bàn giao qu n lý, ch p ph i ti n hành vi c kê khai ăng ký an toàn p. M u t khai có th ư c nh n t i C c Th y l i, Chi c c Th y l i thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ho c theo m u ăng t i trên trang web c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (www.mard.gov.vn). 1.2. i v i h ch a hi n ang khai thác: a. UBND t nh ph i ch u trách nhi m t ch c vi c ăng ký an toàn p. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan thư ng tr c giúp y ban nhân dân t nh tri n khai các vi c sau ây: - T ch c quán tri t m c ích c a vi c kê khai, ăng ký an toàn p. Vi c kê khai ăng ký an toàn p nh m: + Giúp cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn p các c p ki m kê, n m chính xác s lư ng p hi n có trên t ng a bàn, a phương và trong ph m vi qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công thương; n m khái quát v hi n tr ng ch t lư ng p và công tác qu n lý p, có bi n pháp c ng c , tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v an toàn p, ch o vi c b o m an toàn p trong mùa mưa lũ. + Giúp ch p c ng c và tăng cư ng công tác qu n lý an toàn p, thông qua vi c rà soát kê khai th y ư c hi n tr ng chung v ch t lư ng p và công tác qu n lý p, tăng cư ng nh n th c v trách nhi m c a ch p i v i vi c m b o an toàn p và an toàn cho vùng h du p; t o thu n l i ti p nh n s giúp c a cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn p theo các quy nh hi n hành. + Thi t l p và c ng c m i quan h gi a ch p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v an toàn p, nâng cao hi u l c th c thi pháp lu t và hi u qu qu n lý - Phát và hư ng d n các ch p kê khai T khai qu n lý an toàn p. - ôn c các ch p kê khai, n p T khai. - Ti p nh n T khai. - T ng h p k t qu , l p báo cáo g i y ban nhân dân t nh, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công thương ( i v i các p th y i n). - Lưu tr T khai. b. Th i h n hoàn thành vi c ăng ký an toàn p: 30/6/2008 2. Hàng năm, ch p ph i l p báo cáo v hi n tr ng an toàn p g i cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s t i, theo n i dung và th i h n quy nh t i i u 16 c a Ngh nh s 72/2007/N -CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý an toàn p. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m t ng h p, l p báo cáo g i y ban nhân dân t nh, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công thương ( i v i các p th y i n), và lưu tr h sơ theo quy nh.
  2. 3. Kinh phí cho công tác ăng ký an toàn p ư c b trí t ngu n v n ngân sách s nghi p c a a phương và các ngu n kinh phí khác theo các quy nh hi n hành. II. KI M TRA, CH NG NH N B O M V CH T LƯ NG XÂY D NG P 1. Vi c ki m tra, ch ng nh n b o m v ch t lư ng xây d ng p nh m giúp cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n có cơ s xem xét quy t nh nghi m thu p ưa vào khai thác s d ng theo i u 8 c a Ngh nh s 72/2007/N -CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý an toàn p c a Chính ph 2. p m i ư c xây d ng và p ang khai thác sau khi ư c u tư khôi ph c, s a ch a, nâng c p u ph i th c hi n vi c ki m tra, ch ng nh n b o m v ch t lư ng trư c khi xem xét nghi m thu, ưa vào khai thác s d ng. 3. N i dung ki m tra, ch ng nh n g m: a. S phù h p v m c tiêu khai thác h ch a theo quy ho ch th y l i ư c c p có thNm quy n phê duy t. b. S tuân th các quy nh v qu n lý ch t lư ng i u tra, kh o sát a hình, a ch t, khí tư ng, th y văn, hi n tr ng công trình ( i v i p ư c s a ch a nâng c p). c. S tuân th các quy nh v qu n lý ch t lư ng thi t k công trình. d. Tuân th các quy nh v qu n lý thi công công trình. e. Tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n ch t lư ng công trình. 4. Cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh vi c nghi m thu p giao cơ quan chuyên môn v qu n lý an toàn p tr c thu c ho c ch nh ơn v tư v n có ăng ký ho t ng ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng xây d ng p th c hi n vi c ki m tra, ch ng nh n theo các n i dung nêu trên (tr ơn v tư v n là nhà th u thi t k , giám sát công trình); quy t nh vi c x lý sau ki m tra i v i các n i dung ư c ki m tra ho c các trư ng h p p không m b o yêu c u ch t lư ng. 5. Ch u tư xây d ng p và các ơn v tư v n kh o sát, tư v n l p d án u tư, tư v n l p thi t k k thu t, nhà th u thi công, ơn v giám sát thi công có trách nhi m l p báo cáo, cung c p thông tin và tài li u cho ơn v ư c phân giao nhi m v ki m tra, ch ng nh n v ch t lư ng xây d ng p; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v thông tin, tài li u mình cung c p, vi c ki m tra m b o minh b ch, trung th c, chính xác, khách quan. 6. Kinh phí th c hi n vi c ki m tra ư c tính trong kho n kinh phí nghi m thu công trình trong t ng d toán c a d án theo các quy nh v qu n lý u tư xây d ng hi n hành. 7. Th i h n ki m tra, ch ng nh n b o m ch t lư ng xây d ng p không quá 30 ngày k t ngày nh n h sơ, báo cáo h p l . III. KI M NNH AN TOÀN P 1. Yêu c u v năng l c c a tư v n ki m nh an toàn p ư c quy nh như sau: a. Tư v n ki m nh an toàn p ph i là t ch c có tư cách pháp nhân, có ăng ký hành ngh ho t ng tư v n thi t k công trình th y l i. b. Ph i áp ng i u ki n năng l c c a t ch c tư v n thi t k h , p quy nh t i i u 61 Ngh nh c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005, phù h p v i c p c a h p quy nh t i Ph l c I v phân c p lo i công trình xây d ng, kèm theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình. Trư ng h p có s không ng nh t gi a c p công trình ch n theo dung tích h ch a và c p công trình ch n theo chi u cao p thì ch n c p công trình cao hơn trong hai k t qu . 2. T ch c th c hi n. a. Cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn p ư c phân giao trách nhi m t i i u 24 Ngh nh s 72/2007/N - CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý an toàn p căn c vào th i gian khai thác, s d ng p và hi n tr ng an toàn p quy t nh k ho ch ki m nh các p trong ph m vi qu n lý; thông báo trư c ngày 31/10 hàng năm cho ch p chuNn b tài li u, báo cáo, k ho ch kinh phí và ti n hành l a ch n tư v n ki m nh; b. Sau khi nh n ư c thông báo c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v vi c ki m nh an toàn p, ch p ph i tri n khai các vi c trình t như sau: - L p cương, d toán ki m nh, trình cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t. cương ph i nêu rõ m c ích, yêu c u, n i dung chi ti t, phương pháp, th i gian ti n hành công tác ki m nh. D toán ph i d trù y kinh phí cho các công vi c d ki n theo ch , nh m c hi n hành. - L p k ho ch kinh phí. - L a ch n và ký h p ng v i tư v n ki m nh áp ng yêu c u năng l c theo quy nh. - L p báo cáo ánh giá công tác qu n lý an toàn p. Báo cáo c p các n i dung chính sau ây: + Vi c xây d ng và ban hành các văn b n quy nh có liên quan n qu n lý an toàn p, g m:
  3. Quy trình i u ti t nư c h ch a. Quy nh v n hành c a van công trình p. S theo dõi v n hành c a van các công trình p Quy nh n i dung và ch duy tu, b o dư ng p. + ánh giá k t qu th c hi n các quy nh nêu trên. + K t qu công tác quan tr c p (kèm theo tài li u quan tr c ã hi u ch nh). + ánh giá công tác ki m tra nh kỳ trư c và sau mùa lũ (kèm theo báo cáo g i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n); công tác phòng ch ng l t bão t i công trình. + Vi c ki m tra, phát hi n và kh c ph c các s c trong quá trình qu n lý p. + K t lu n nêu ánh giá v công tác qu n lý an toàn p và ánh giá c a ch p v an toàn c a p. + ChuNn b các tài li u c n thi t có liên quan tư v n ki m nh ti n hành công vi c. - T ch c tư v n tri n khai th c hi n vi c ki m nh an toàn p theo cương ã ư c duy t. - L p h sơ báo cáo k t qu ki m nh kèm theo ánh giá c a tư v n ki m nh, trình cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n xem xét phê duy t. IV. L P PHƯƠNG ÁN PHÒNG CH NG LŨ L T CHO VÙNG H DU P. 1. Phương án phòng ch ng lũ l t cho vùng h du p do ch p l p, trình y ban nhân dân t nh qu n lý a bàn b nh hư ng ng p l t phê duy t; nh m ch ng i phó v i tình hu ng ng p l t do x lũ khNn c p và tình hu ng v p. 2. Tùy theo c i m c th c a h , p, ch p c n xây d ng các phương án thi t th c, nh m ch ng i phó và i phó có hi u qu v i tình hu ng x u nh t có th x y ra. M c ích c a phương án nh m: a. Xác nh ho c d ki n ư c tuy n lũ quét và ph m vi ng p l t khi x y ra s c b. ra ư c phương án b o v , phòng tránh ho c gi m nh thi t h i cho các khu dân cư, cơ s kinh t , an ninh, qu c phòng. c. Xây d ng ư c phương án sơ tán nhanh chóng, tri t dân cư, b o m tính m ng c a nhân dân. 3. N i dung phương án c n c p các v n sau ây: a. D ki n tình hu ng: Căn c vào c i m v v trí a lý c a công trình, v t li u, k t c u p, c i m n n p, hi n tr ng ch t lư ng p, năng l c x lũ c a h ch a, c i m v kinh t , an ninh, qu c phòng vùng h du p d ki n các tình hu ng c n ph i xây d ng phương án i phó. i v i tình hu ng i phó v i lũ l n, có 3 trư ng h p c n xem xét xây d ng phương án, bao g m: - Trư ng h p x lũ ki m tra qua công trình x lũ kiên c . - Trư ng h p kh năng x lũ c a h ch a không áp ng tiêu chuNn thi t k p hi n hành, tình hu ng v p ư c tính v i lũ thi t k . -Trư ng h p kh năng x lũ c a h áp ng tiêu chuNn thi t k p hi n hành, tình hu ng v p ư c tính v i lũ ki m tra. b. Xác nh ho c d ki n tuy n lũ quét và ph m vi ng p l t theo các tình hu ng. Vi c xác nh tuy n lũ quét và ph m vi ng p l t là công vi c ph c t p, nhìn chung ph i do tư v n chuyên ngành th c hi n trên cơ s tính toán lũ và sóng lũ do v p, tài li u a hình, a m o, tài li u lòng d n v.v… Khi chưa có i u ki n xác nh tính toán c th , c n d ki n tuy n lũ quét d a trên tài li u b n khu v c và i u tra nghiên c u t i th c a quy t nh. c. Li t kê các i tư ng b nh hư ng, m c nh hư ng theo các tình hu ng khác nhau. d. xu t phương án ch ng phòng, i phó, gi m nh thi t h i, kh c ph c h u qu , bao g m công tác chuNn b trư c, khi tình hu ng chưa x y ra như xây d ng b sung ê bao, ư ng sơ tán, ng c u, trang b các phương ti n thông tin, còi, k ng báo ng v.v.. e. Phương án sơ tán dân cư: hư ng sơ tán, l c lư ng, phương ti n tr giúp dân sơ tán, công tác b o mh uc n trong th i gian sơ tán … f. D ki n t ch c th c hi n phương án: t ch c th c hi n phương án, c n có quy nh c th v các v n sau ây: - Ch thông tin, báo cáo tình hình h ch a c a ch p v Ban ch huy Phòng ch ng l t bão c p trên.
  4. - Công tác tr c ban t i p và t i Ban ch huy Phòng ch ng l t bão các c p. - ThNm quy n quy t nh sơ tán (d l nh, ng l nh). - Trách nhi m c a các c p chính quy n các a phương i v i vi c t ch c sơ tán dân - Hi u l nh báo ng cho các tình hu ng. - T ch c ng c u. 4. Sau khi phương án ư c phê duy t, hàng năm, trư c khi bư c vào mùa mưa lũ: a. Ch p ph i ch trì ph i h p v i các a phương d ki n b nh hư ng lũ l t b sung, c p nh t các thông tin c n thi t. b. Ch t ch y ban nhân dân huy n, xã d ki n b nh hư ng lũ l t ph i c p nh t, c th hóa phương án, phân công cho t ch c, cá nhân ch u trách nhi m t ng công vi c. Ki m tra ôn c công tác chuNn b t i các a phương, cơ s ; ph bi n, quán tri t cho nhân dân bi t th c hi n. 5. Kinh phí cho vi c l p phương án phòng ch ng l t bão vùng h du p do ch p chi tr trên cơ s k ho ch chi ngân sách hàng năm cho công tác qu n lý công trình th y l i và các ngu n kinh phí khác phù h p v i các quy nh hi n hành. V. HI U L C THI HÀNH Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u hư ng d n, b sung. Thông tư này ư c áp d ng cho t t c các h ch a trong ph m vi c nư c và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n Ki m sát ND t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; ào Xuân H c - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n- B Tư pháp; - Website Chính ph ; Lưu VT. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ---------- ……, ngày tháng năm 200…… T KHAI Qu n lý an toàn p 1. Tên p (h ch a): ......................................................................................................... 2. a i m xây d ng thu c t nh:........................................................................................ ………………………………… Huy n ....................................................................................... ………………………………… Xã ............................................................................................ 3. Nhi m v : C p nư c tư i ð Phát i n ð Phòng lũ ð 4. Năm xây d ng: ............................................................................................................... 5. Tên ch p:.................................................................................................................... a ch : ................................................................................................................................ i n tho i: ………………………. Fax: ..................................................................................... Email: .................................................................................................................................. 6. Ngu n v n u tư xây d ng: .......................................................................................... 7. T ch c ch p tr c thu c (có liên quan n công tác qu n lý p): .................................
  5. ............................................................................................................................................ 8. H ch a: 8.1. Di n tích lưu v c(Km2): ................................................................................................... 8.2. Dung tích t ng c ng (106m3): ........................................................................................... 8.3. Dung tích h u ích (106m3): ............................................................................................... 8.4. Dung tích ch t (106m3):.................................................................................................... 8.5. Dung tích i u ti t lũ (106m3): ........................................................................................... 8.6. M c nư c dâng gia cư ng (m): ...................................................................................... 8.7. M c nư c dâng bình thư ng (m): ................................................................................... 8.8. M c nư c ch t (m) ........................................................................................................ 8.9. M c nư c lũ Max ã x y ra (m): ..................................................................................... 9. p chính: 9.1. C p công trình u m i ................................................................................................... 9.2. Tên p: ........................................................................................................................ 9.3. V trí (xã, huy n, t nh): .................................................................................................... 9.4. Chi u dài (m): ................................................................................................................ 9.5. Chi u cao (m): ............................................................................................................... 9.6. Cao trình nh p (m): .................................................................................................... 9.7. Cao trình nh tư ng ch n sóng (m): ................................................................................ 9.8. V t li u: ......................................................................................................................... 9.9. K t c u: ........................................................................................................................ 1.10 Tình tr ng ch t lư ng: X u ð Bình thư ng ð Miêu t hư h ng (n u có): 10. Các p ph : 10.1. Tên p: ...................................................................................................................... 10.2. V trí (xã, huy n, t nh): ................................................................................................... 10.3. Chi u dài (m): ............................................................................................................... 10.4. Chi u cao (m): .............................................................................................................. 10.5. Cao trình nh p (m): .................................................................................................. 10.6. Cao trình nh tư ng ch n sóng (m): .............................................................................. 10.7. V t li u: ....................................................................................................................... 10.8. K t c u: ....................................................................................................................... 10.9. Tình tr ng ch t lư ng: X u ð Bình thư ng ð Miêu t hư h ng (n u có): 11. Các c ng l y nư c, tháo nư c 11.1. Tên c ng: 11.2. V trí (dư i p nào?): 11.3. Lưu lư ng thi t k (Qtk; m3/s); 11.4. V t li u: 11.5. K t c u; 11.6. Ch ch y: Không áp ð Có áp ð 11.7. Chi u dài c ng (m): 11.8. Kích thư c c ng (m): 11.9. Cao trình áy c ng (m):
  6. 11.10. Tình tr ng ch t lư ng: Bình thư ng ð X uð Miêu t hư h ng (n u có): 12. Các tràn x lũ: 12.1. Tên tràn: 12.2. V trí: 12.3. Lưu lư ng x thi t k (Qx tk;m3/s): 12.4. Chi u r ng tràn (m): 12.5. V t li u: 12.6. Hình th c, k t c u: 12.7. Hình th c tiêu năng: 12.8. Hình th c óng m : 12.9 Cao trình ngư ng tràn (m): Tình tr ng ch t lư ng: Bình thư ng ð X uð Miêu t hư h ng (n u có): 13. ư ng qu n lý: Có ð không có ð 13.1. Chi u dài: (m) 13.2. M t ư ng: tð C p ph i ð Nh a, bê tông ð 13.3. Ch t lư ng ư ng: T tð X uð 14. Thông tin liên l c: Không có ð i n tho i ð Vô tuy n ð 15. Các lo i quan tr c o c: o mưa ð o gió ð Quan tr c MN h ð Quan tr c th m ð Quan tr c chuy n v ð 16. Tài li u lưu tr : y ð Không y ð Không có ð 17. Quá trình qu n lý khai thác: Tóm t t các s c l n, n i dung i tu, s a ch a nâng c p ã ư c th c hi n, năm th c hi n. 18. ánh giá chung v an toàn p: 18.1. ánh giá chung: 18.2. ngh Ngày….. tháng … năm 200 (Ch p lý tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản