Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
97
lượt xem
20
download

Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19 do Bộ Công an ban hành để bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 41/2009/TT-BCA-V19 Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ B SUNG THÔNG TƯ S 12/2004/TT-BCA(V19) NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2004 C A B TRƯ NG B CÔNG AN HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A PHÁP L NH T CH C I U TRA HÌNH S NĂM 2004 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s ư c y ban thư ng v Qu c h i thông qua ngày 27 tháng 02 năm 2009; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; th c hi n úng và th ng nh t Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s ư c y ban thư ng v Qu c h i thông qua ngày 27 tháng 02 năm 2009 (sau ây vi t g n là Pháp l nh s a i, b sung năm 2009) trong l c lư ng Công an nhân dân, B Công an hư ng d n thi hành kho n 3 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung năm 2009 như sau: 1. B sung vào cu i kho n 2.1 m c II Thông tư s 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23/9/2004 c a B trư ng B Công an hư ng d n thi hành m t s quy nh c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004 trong Công an nhân dân như sau: “2.1. Nhi m v , quy n h n i u tra c a các cơ quan khác c a l c lư ng C nh sát nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra. Theo quy nh c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s và Ngh quy t s 727/2004/NQ- UBTVQH11 ngày 20/8/2004 c a y ban thư ng v Qu c h i thì k t ngày 01 tháng 10 năm 2004, C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, C c C nh sát giao thông ư ng th y, C c C nh sát phòng cháy, ch a cháy, C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, C c C nh sát B o v và h tr tư pháp, Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Phòng C nh sát giao thông ư ng th y, Phòng C nh sát phòng cháy, ch a cháy, Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Phòng C nh sát B o v và h tr tư pháp, tr i t m giam, tr i giam là các cơ quan khác c a l c lư ng C nh sát nhân dân ư c giao nhi m v ti n hành m t s ho t ng i u tra. Các ơn v này có nhi m v , quy n h n i u tra, c th như sau: a. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i các i u 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 và 211 c a B
  2. lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án; b. C c C nh sát giao thông ư ng th y, Phòng C nh sát giao thông ư ng th y trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i các i u 212, 213, 214 và 215 c a B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng th y, Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng th y ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án; c. C c C nh sát phòng cháy, ch a cháy, Phòng C nh sát phòng cháy, ch a cháy trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i các i u 232, 234, 238, 239 và 240 c a B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát phòng cháy, ch a cháy, Trư ng phòng C nh sát phòng cháy, ch a cháy ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo Quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án; d. C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i các i u 230, 232, 233, 234, 240, 245, 257, 266, 267, 268 và 273 c a B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Trư ng phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án; . C c C nh sát B o v và h tr tư pháp, Phòng C nh sát B o v và h tr tư pháp trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i các i u 245, 257, 305, 306, 311 và 312 c a B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát B o v và h tr tư pháp, Trư ng phòng C nh sát B o v và h tr tư pháp ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án; e. Tr i t m giam, tr i giam trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n can, ph m nhân ang b t m giam, t m gi , thi hành án ph t tù có hành vi vi ph m t i thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra quy nh t i i u 11 c a Pháp l nh t ch c i u tra hình s thì Giám th tr i t m giam, Giám th tr i giam ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và
  3. b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án. Trư ng h p ph m nhân ang ch p hành án ph t tù tr i giam b tr n thì Giám th tr i giam ra quy t nh truy nã. … h. C c C nh sát môi trư ng, Phòng C nh sát môi trư ng trong khi làm nhi m v c a mình mà phát hi n s vi c có d u hi u t i ph m quy nh t i Chương XVII B lu t hình s thì C c trư ng C c C nh sát môi trư ng, Trư ng phòng C nh sát môi trư ng ra quy t nh kh i t v án, l y l i khai, khám nghi m hi n trư ng, khám xét, thu gi , t m gi và b o qu n v t ch ng, tài li u liên quan tr c ti p n v án, chuy n h sơ v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n (theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh t ch c i u tra hình s ) trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án”. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Các ng chí T ng c c trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S Phòng cháy, ch a cháy và c u h thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có khó khăn, vư ng m c n y sinh, Công an các ơn v , a phương ph n ánh v B (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i. B TRƯ NG I TƯ NG Lê H ng Anh
Đồng bộ tài khoản