Thông tư số 47/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
89
lượt xem
5
download

Thông tư số 47/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 47/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 47/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 47/2005/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2005 HƯ NG D N CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG PHÍ, L PHÍ QU N LÝ NHÀ NƯ C V M B O TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA Căn c Lu t giao thông ư ng thu n i a. Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28/8/2001 và Ngh nh s 57/2002/N - CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Sau khi có ý ki n tham gia c a B Giao thông V n t i, B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí qu n lý nhà nư c v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a như sau: I. I TƯ NG THU VÀ M C THU: 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài khi ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t các công vi c qu n lý hành chính Nhà nư c v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a quy nh t i i u 25, kho n 3 i u 31, kho n 1 i u 69 Lu t Giao thông ư ng thu n i a thì ph i n p phí, l phí qu n lý nhà nư c v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a theo quy nh t i Thông tư này. Tr các trư ng h p sau ây không ph i n p l phí qu n lý nhà nư c v an toàn giao thông ư ng thu n i a: - Phương ti n thu n i a làm nhi m v an ninh, qu c phòng do B Công An và B Qu c phòng qu n lý (tr các phương ti n làm kinh t ). - Phương ti n ánh b t thu s n do ngành thu s n c p ăng ký. Trư ng h p i u ư c qu c t và nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh ó. 2. M c thu phí, l phí qu n lý nhà nư c v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a ư c quy nh c th như sau: STT N i dung các kho n thu M c thu ( ng/gi y phép ho c l n) A Phí sát h ch i u ki n c p b ng thuy n trư ng, máy trư ng 1 Phí sát h ch và thi c p b ng thuy n trư ng:
  2. + H ng nh t 220.000 + H ng nhì 200.000 + H ng ba 170.000 2 Phí sát h ch và thi c p b ng máy trư ng + H ng nh t 200.000 + H ng nhì 170.000 + H ng ba 140.000 B L phí c p, i b ng thuy n trư ng, máy trư ng 50.000 C L phí c p, i gi y ch ng ch chuyên môn 20.000 D L phí ăng ký và c p gi y ch ng nh n ăng ký phương 70.000 ti n thu n i a E L phí c p gi y phép ho t ng c ng, b n thu n i a 40.000 - M c thu phí sát h ch và thi c p b ng thuy n trư ng, máy trư ng i v i trư ng h p thi l i b ng 50% m c thu quy nh nêu trên. - M c thu phí, l phí quy nh nêu trên ã bao g m các chi phí liên quan như: ơn, h sơ, t khai ăng ký, t ch c h c và thi (k c thi lý thuy t và th c hành tay lái), gi y ch ng nh n ho c b ng (k c ép plastic gi y ch ng nh n ho c b ng) v.v... T ch c, cá nhân ã n p phí, l phí theo m c thu quy nh t i Thông tư này không ph i n p thêm b t c kho n ti n nào khác cho vi c th c hi n các công vi c qu n lý nhà nư c v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a quy nh t i m c I Thông tư này. Cơ quan qu n lý nhà nư c v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a không ư c thu thêm kho n ti n nào khác trái v i quy nh trên. 3. Phí, l phí qu n lý nhà nư c v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p l phí b ng ngo i t thì thu b ng ô la M (USD) theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu ti n. II. T CH C THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG: 1. Cơ quan thu phí, l phí qu n lý nhà nư c v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a có trách nhi m ăng ký, kê khai, n p phí, l phí vào ngân sách nhà nư c theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí. 2. Cơ quan thu phí sát h ch theo m c thu quy nh t i m c A i m 2 Ph n I Thông tư này ư c trích l i 90% trên t ng s ti n phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c thu phí như sau:
  3. a - Chi phí ph c v tr c ti p cho vi c thu phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công v phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành; b - Chi ào t o lu t, chi phí t ch c thi (lý thuy t và th c hành tay lái). c - Chi mua s m v t tư, nguyên li u và các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c thu phí. d - Chi trích qu khen thư ng, phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p ph c v vi c thu phí trong ơn v . M c trích 2 qu khen thư ng, phúc l i bình quân 1 năm, m t ngư i t i a không quá 3 tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng 2 tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c. Toàn b s ti n phí ư c trích theo quy nh trên ây, cơ quan thu phí ph i s d ng úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo ch quy nh và quy t toán năm; n u cu i năm s d ng chưa h t thì ư c chuy n sang năm sau. T ng s ti n phí thu ư c, sau khi tr s ti n ư c trích theo t l nêu t i i m 2 trên ây, s còn l i (10%) cơ quan thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c (chương, lo i, kho n tương ng, m c, ti u m c c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành). 3. Cơ quan thu l phí theo m c thu quy nh t i m c B, C, D, E i m 2 Ph n I Thông tư này ư c trích l i 50% trên t ng s ti n l phí thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c thu l phí như sau: a - Chi in h sơ, b ng, ch ng ch chuyên môn, gi y phép. b - Chi phí ph c v tr c ti p cho vi c thu l phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công v phí theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành. c - Chi mua (ho c sơn) bi n s ăng ký phương ti n. d - Chi trích qu khen thư ng, phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p ph c v vi c thu l phí trong ơn v . M c trích 2 qu khen thư ng, phúc l i bình quân 1 năm, m t ngư i t i a không quá 3 tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng 2 tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c. Toàn b s ti n l phí ư c trích theo quy nh trên ây, cơ quan thu l phí ph i s d ng úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo ch quy nh và quy t toán năm; n u cu i năm s d ng chưa h t thì ư c chuy n sang năm sau. T ng s ti n l phí thu ư c, sau khi tr s ti n ư c trích theo t l nêu t i i m 3 trên ây, s còn l i (50%) cơ quan thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c (chương, lo i, kho n tương ng, m c, ti u m c c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành). 4. Th c hi n quy t toán phí, l phí cùng th i gian v i vi c quy t toán ngân sách nhà nư c. Hàng năm cơ quan thu l phí th c hi n quy t toán vi c s d ng biên lai thu l phí, s ti n l phí thu ư c, s l i cho ơn v , s ph i n p ngân sách, s ã n p và
  4. s còn ph i n p Ngân sách nhà nư c v i cơ quan Thu ; quy t toán vi c s d ng s ti n ư c trích l i v i cơ quan tài chính ng c p theo úng quy nh. III. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th Thông tư s 53 TC/TCT ngày 16/8/1997 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý l phí v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a và quy t nh s 98/1999/Q -BTC ngày 25/8/1999 c a B Trư ng B Tài chính ban hành bi u m c thu l phí ăng ký phương ti n hành ngh kinh doanh v n t i thu n i a, l phí thi, c p i b ng thuy n trư ng, máy trư ng và l phí ho t ng khai thác vùng nư c ư ng thu n i a. 2. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí qu n lý nhà nư c v mb o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a và các cơ quan liên quan có trách nhi m th c hi n úng quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản