Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
95
lượt xem
5
download

Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 48/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG B NH D I NG V T Căn c Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m s 03/2007/QH 12 ngày 21/11/2007 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 05/2007/N -CP ngày 09/01/2007 c a Chính ph v vi c quy nh phòng, ch ng b nh d i ng v t; Căn c Ngh nh s 33 /2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n các bi n pháp phòng, ch ng b nh d i ng v t như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n các bi n pháp phòng b nh, ch ng d ch b nh d i cho chó, mèo và m t s ng v t khác c m nhi m v i b nh d i. 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i cơ quan nhà nư c; t ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng chăn nuôi, v n chuy n, gi t m , buôn bán chó, mèo, ng v t khác c m nhi m v i b nh d i. i u 2. Gi i thích t ng 1. B nh d i là m t b nh truy n nhi m c p tính do vi rút gây b nh ng v t và ngư i, gây nên nh ng cái ch t v i tri u ch ng r t th m kh c. Ngu n mang m m b nh ch y u là chó (90%), mèo nuôi (5%) và ng v t hoang dã. Khi ng v t m c b nh d i cào, c n, li m vào ngư i, vi rút t nư c b t s lây truy n qua da và niêm m c b t n thương. Vi rút xâm nh p vào cơ th ư c nhân lên và hư ng t i h th n kinh, phá hu mô th n kinh, gây nên nh ng kích ng iên d i và k t thúc b ng cái ch t. ng v t sau khi nhi m vi rút d i có th i gian b nh khác nhau tuỳ thu c loài, c l c c a vi rút và v trí v t c n. Th i gian b nh con v t có th kéo dài vài tu n n vài tháng, có th lâu hơn, nhưng trư c 10- 15 ngày phát b nh thư ng th i vi rút qua nư c b t gây nhi m cho ngư i, gia súc khác qua v t cào, c n, li m. 2. Tác nhân gây b nh d i: B nh d i ngư i và ng v t do Lyssa virus và Vesiculo virus thu c h Rhabdoviridae gây ra. Vi rút gây b nh d i Vi t Nam có tính kháng nguyên tương i n nh, ít có s thay i, bi n d . 3. Ch n oán b nh d i:
 2. a) Phương pháp gi i ph u vi th : Xác nh ti u th Negri có trong t ch c não (Trong não c a chó m c b nh d i có th Nêgri). Th Nêgri có hình d ng thay i, ó là nh ng h t nh hình tròn, hình tr ng, hình b u d c, kích thư c bi n ng t 0,5 – 30µ, chúng thư ng ư c tìm th y trong nơ ron th n kinh, ch y u s ng Ammon, còn trong t bào ti u não thì có ít hơn. Th Nêgri là d u hi u c thù c a b nh d i, khi phát hi n ra th Nêgri trong t bào não c a ng v t m, có th chNn oán, xác nh là con v t m c b nh d i. b) Phương pháp phát hi n kháng nguyên vi rút: Xác nh b nh d i qua vi c phát hi n kháng nguyên vi rút d i trong m u b nh phNm cho k t qu nhanh và chính xác ang ư c áp d ng như k thu t mi n d ch huỳnh quang, tiêm truy n ng v t thí nghi m. 4. S c kháng c a vi rút d i: Vi rút d i có s c kháng y u trong thiên nhiên. nhi t 56oC, vi rút d i b vô ho t trong 30 phút, 80oC trong 2 phút. Vi rút m t c l c dư i ánh sáng và các ch t sát trùng n ng 2-5%. Các ch t tNy r a như nư c xà phòng (b t gi t) có th tiêu h y vi rút d i v t thương do hòa tan l p v lipoprotein c a chúng. Vi rút d i ư c b o t n ch y u trong cơ th ng v t m c b nh. chó, mèo m c b nh khi vi rút theo nư c b t ra ngoài cũng không t n t i ư c lâu. 5. Cách lây truy n: Vi c lây truy n vi rút d i gi a ng v t v i ng v t và gi a ng v t v i ngư i ch y u x y ra qua các v t c n, v t li m, ti p xúc tr c ti p, nhi m qua niêm m c b t n thương, cũng có th do c y ghép ph t ng c a ngư i b b nh d i nhưng không ư c phát hi n. N u vùng có d ch b nh d i, các ch t th i (nư c dãi, nư c ti u…) c a ng v t b d i ch a hàm lư ng vi rút d i cao cũng có nguy cơ lây nhi m i v i các ng v t ã có v t thương h . th i kỳ ti n lâm sàng vi rút d i ã có trong nư c b t c a chó và mèo, vì v y t i th i i m này n u ngư i b chó, mèo c n, li m ho c ti p xúc tr c ti p v i con v t thì ngư i r t d b lây nhi m vi rút d i, tuy nhiên do con v t chưa có tri u ch ng lâm sàng nên ngư i d b b qua mà không chú ý phòng. 6. Tri u ch ng lâm sàng: a) Th i kỳ b nh: Th i kỳ b nh d i có th thay i t 7 ngày n nhi u tháng. a s b nh phát ra trong vòng 21-30 ngày sau khi con v t nhi m vi rút. chó th i gian này trung bình là 10 ngày. b) Các bi u hi n lâm sàng: thư ng ư c chia làm 2 th là th d i iên cu ng và th d i câm (b i li t). Trong th c t , nhi u con chó m c b nh d i có th bi u hi n c 2 d ng lâm sàng này m t cách xen k nhau, th i gian u có bi u hi n iên cu ng, b kích ng r i sau ó chuy n sang d ng b c ch và b i li t. Th d i iên cu ng: ư c chia làm 3 th i kỳ Th i kỳ ti n lâm sàng: Chó b d i có d u hi u khác thư ng như tr n vào góc t i, kín áo, n g n ch mi n cư ng ho c trái l i, t ra v n vã thái quá, th nh tho ng s a vu vơ, tru lên t ng h i; ho c b n ch n, nh y lên p không khí. Th i kỳ iên cu ng: các ph n x v n ng b kích thích m nh, c n s a ngư i l d d i, quá v v p khi ch g i, ch c n có ti ng ng nh cũng nh y lên s a t ng h i dài. V t thương nơi b c n ng a, chó li m ho c t c n, cào n r ng lông, ch y máu. Chó b ăn, nu t khó, s t, dãn ng t , con v t có bi u hi n khát nư c, mu n u ng nhưng không nu t ư c; chó b t u ch y nư c dãi, sùi b t mép, t v b n ch n, c nh giác, s s t, c n vu vơ, hay gi t mình, i l i không có ch nh, tr nên d t n, iên cu ng (2-3 ngày sau khi phát b nh). Con v t b nhà ra i và thư ng không tr v ; trên ư ng i, g p v t gì l nó cũng c n g m, ăn b a bãi, t n công chó khác, k c ngư i.
 3. Th i kỳ b i li t: chó b li t, không nu t ư c th c ăn, nư c u ng, li t hàm dư i và lư i nên tr hàm, thè lư i ra ngoài, nư c dãi ch y ra, chân sau li t ngày càng rõ; chó ch t trong kho ng t 3-7 ngày sau khi có tri u ch ng u tiên, do li t cơ hô h p và do ki t s c vì không ăn u ng ư c. Th d i iên cu ng ch chi m kho ng 1/4 các trư ng h p chó d i, s còn l i là th d i câm. Th d i câm: là d ng b nh không có các bi u hi n lên cơn d i iên cu ng như thư ng th y; chó ch có bi u hi n bu n r u. Con v t có th b b i m t ph n cơ th , n a ngư i ho c 2 chân sau, nhưng thư ng là li t cơ hàm, m m luôn hé m , hàm tr xu ng, lư i thè ra; nư c dãi ch y lòng thòng, con v t không c n, s a ư c, ch g m g trong h ng. Quá trình này ti n tri n t 2-3 ngày. Nói chung, th d i câm ti n tri n nhanh hơn th d i iên cu ng, thông thư ng ch t 2-3 ngày vì hành tu c a con v t b nh b vi rút tác ng làm r i lo n h tu n hoàn và hô h p s m hơn. mèo: mèo ít b m c d i hơn chó, ch kho ng 2-3% vì mèo quen m t mình; b nh d i mèo cũng ti n tri n như chó, mèo hay núp mình vào ch v ng ho c hay kêu, b n ch n như khi ng d c; khi ngư i ch m vào thì nó c n m nh và hăng, t o v t thương sâu. 7. B nh tích: B nh tích chó d i ít i n hình. Ch th y d dày tr ng r ng ho c có v t l . Ch có b nh tích vi th s ng Amon c a não v i các ti u th Negri c trưng cho b nh d i, có th ư c phát hi n qua kính hi n vi huỳnh quang. Chương II PHÒNG B NH i u 3. Tuyên truy n v phòng b nh 1. C c Thú y xây d ng và t ch c th c hi n các n i dung chương trình truy n thông phòng, ch ng b nh d i, ng th i hư ng d n Chi c c Thú y t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Chi c c Thú y) tri n khai chương trình truy n thông a phương. 2. U ban nhân dân các c p ch o các cơ quan chuyên môn, các t ch c oàn th th c hi n thông tin tuyên truy n t i a phương theo n i dung tuyên truy n c a cơ quan thú y. 3. Các cơ quan thông tin i chúng, cơ quan, ơn v chuyên môn và các t ch c oàn th t ch c tuyên truy n ph bi n ki n th c v b nh d i, tính ch t nguy hi m c a b nh và các bi n pháp phòng ch ng t i t ng h gia ình có nuôi chó, mèo và c ng ng. 4. Tuyên truy n, v n ng các t ch c, cá nhân nuôi, buôn bán, gi t m , v n chuy n kinh doanh chó, mèo trong t ng thôn, xóm, xã, phư ng ký cam k t th c hi n: "5 không" a) Không nuôi chó, mèo chưa khai báo v i chính quy n a phương b) Không nuôi chó, mèo không tiêm phòng b nh d i; c) Không nuôi chó th rông; d) Không chó c n ngư i; ) Không nuôi chó, mèo gây ô nhi m môi trư ng. i u 4. Qu n lý chó nuôi 1. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân nuôi chó:
 4. a) T i các ô th , nơi ông dân cư, k c vùng nông thôn (tr vùng sâu, vùng xa) t ch c, cá nhân nuôi chó ph i ăng ký v i Trư ng thôn, Trư ng p ho c T trư ng dân ph l p danh sách, trình y ban nhân dân xã, phư ng c p s qu n lý chó. S qu n lý chó ph i ghi rõ ngày, tháng, năm sinh; loài, gi ng, tính bi t, màu lông; ngày gia ình b t u nuôi, th i gian tiêm phòng các lo i v c xin, s lô. b) Ph i ch p hành quy nh tiêm phòng b nh d i nh kỳ và b sung c a cơ quan thú y; c) Ph i thư ng xuyên xích chó, nuôi chó trong nhà, không ư c th rông, chó c n ngư i. các thành ph , th xã, th tr n, khu dân cư khi d t chó ra nơi công c ng ph i có dây xích, ph i r mõm ( i v i con d ) và có ngư i d t, không chó i lang thang ngoài ư ng, ph làm m t v sinh nơi công c ng; d) Thư ng xuyên th c hi n v sinh chu ng nuôi. 2. Các xã, phư ng ph i có s ghi chép s lư ng chó nuôi, loài gi ng. Hàng năm, vào tháng 3 thú y xã, phư ng ph i th ng kê s chó, mèo nuôi trên a bàn xã, phư ng và báo cáo Tr m Thú y các qu n, huy n th , xây d ng k ho ch tiêm phòng nh kỳ và b sung. i u 5. Giám sát ng v t nghi m c b nh d i, nhi m b nh d i, nghi nhi m b nh d i, giám sát, phát hi n s m b nh d i: 1. C c Thú y có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch giám sát b nh d i qua t ng giai o n; ch o các Chi c c Thú y tri n khai các n i dung giám sát b nh; ki m tra, giám sát vi c th c hi n c a các a phương trong c nư c. b) Xây d ng phòng thí nghi m chNn oán b nh d i t i Trung tâm ChNn oán thú y Trung ương và các Cơ quan Thú y vùng. c) T p h p thông tin v b nh d i, phân tích s li u d ch t , l p b n d ch t b nh trong ph m vi c nư c; d) T p h p k t qu giám sát ng v t nghi m c b nh d i, nhi m b nh d i, nghi nhi m b nh d i t các báo cáo c a các Chi c c Thú y t nh. 2. Chi c c Thú y có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch giám sát b nh d i trên ng v t theo hư ng d n c a C c Thú y trình các c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch giám sát b nh t i a phương. b) T p h p k t qu giám sát báo cáo cho Cơ quan thú y c p trên; c) L p b n d ch t b nh d i trên ng v t t i a phương tham mưu cho chính quy n các c p các bi n pháp phù h p, ch ng phòng ch ng b nh. d) T ch c l y m u b nh phNm chNn oán, giám sát àn chó, mèo nghi có b nh d i x y ra theo hư ng d n c a C c Thú y. ) Ki m soát ch t ch chó, mèo ư c ưa vào a phương. e) Thành l p i chuyên trách b t ng v t nghi d i. Thành viên c a các i chuyên trách này ph i ư c hu n luy n k năng b t và ư c tiêm phòng nh kỳ v c xin phòng ch ng b nh d i. 3. Tr m Thú y huy n, qu n, th xã, thành ph (sau ây g i là Tr m Thú y huy n) có trách nhi m:
 5. a) Hư ng d n thú y xã, phư ng, th tr n (g i chung là c p xã) giám sát b nh t i các thôn, làng, b n, p: khi phát hi n chó, mèo, ng v t m n c m khác có bi u hi n khác thư ng nghi m c b nh d i, ph i báo cáo ngay cho Tr m Thú y huy n; ng th i yêu c u ch v t nuôi nh t cách ly theo dõi. b) Khi nh n ư c báo cáo c a c a Thú y xã có chó, mèo, ng v t m n c m khác nghi m c b nh d i, nhi m b nh d i, nghi nhi m b nh d i, Tr m Thú y huy n nhanh chóng c cán b ki m tra, xác minh và l y m u g i xét nghi m b nh trong trư ng h p c n thi t; ng th i hư ng d n a phương tiêu h y chó, mèo, ng v t khác có tri u ch ng c trưng c a b nh qua chNn oán lâm sàng . c) Ph i h p v i Chi c c Thú y t nh c cán b tham gia vào i chuyên trách b t chó, mèo nghi m c b nh d i và b t chó th rông. Cán b tham gia trong i chuyên trách này ph i ư c hu n luy n k năng b t và ư c tiêm phòng nh kỳ v c xin phòng b nh d i. 4. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là y ban nhân dân xã) nơi có gia súc nghi m c b nh d i có trách nhi m: a) Phân công Trư ng thôn, làng, b n, p (sau ây g i chung là thôn), nhân viên thú y xã th c hi n giám sát d ch; l p s qu n lý theo dõi vi c nuôi, di chuy n c a chó, mèo, tình hình b nh d i, k t qu tiêm phòng b nh d i t i a phương; b) H tr các cơ quan thú y có thNm quy n t ch c l y m u b nh phNm chNn oán b nh d i theo yêu c u c a cơ quan thú y. c) T ch c các t tiêm phòng b nh d i cho chó, mèo nh kỳ ho c t xu t theo xu t c a Tr m thú y huy n. d) T ch c b t gi , tiêu h y chó, mèo th rông khi có b nh d i x y ra t i a phương. e) Ph i h p v i Tr m Thú y huy n t ch c ch ng d ch b nh d i x y ra t i a phương. 5. Ngư i nuôi chó, mèo có trách nhi m: a) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v sinh thú y trong vi c nuôi chó và hư ng d n c a cán b thú y. b) Khi phát hi n chó, mèo có nh ng bi u hi n b t thư ng, b ăn ho c ăn ít, s t cao, hung d khác thư ng thì báo ngay cho nhân viên thú y xã, trư ng thôn. Nghiêm túc th c hi n “5 không” theo hư ng d n t i kho n 4 i u 3 c a Thông tư này. c) ăng ký s lư ng chó nuôi v i y ban nhân dân xã và cơ quan thú y a phương; có s qu n lý chó theo dõi s c kh e và tiêm phòng v c xin phòng b nh d i cho chó, mèo. i u 6. V sinh phòng b nh 1. i u ki n chăn nuôi: a) Ch nuôi chó kinh doanh, hu n luy n ph i m b o i u ki n v sinh thú y i v i chu ng nuôi, chu ng lưu tr chó theo quy nh t i i u 7 Chương II c a Ngh nh 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y. b) Các h gia ình ch ư c nuôi th chó trong khuôn viên c a gia ình, chu ng nuôi ph i ư c che ch n, cách ly, n n chu ng ph i cao ráo và m b o các i u ki n v sinh thú y. thành ph , th tr n, khu ông dân cư, khi ưa chó ra kh i khuôn viên c a gia ình ph i có dây xích, r mõm ( i v i con d ) và có ngư i d n; ph i tiêm phòng v c xin d i nh kỳ hàng năm cho chó, mèo.
 6. c) M i h gia ình ch nên nuôi 1 - 2 con chó gi nhà. Trong trư ng h p nuôi nhi u (trên 05 con không k chó m i sinh) ph i có t trình v i u ki n nuôi và ư c cơ quan thú y a phương xác nh n i u ki n v sinh thú y. 2. Yêu c u con gi ng: a) Con gi ng ưa v nuôi ph i kho m nh, có gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t c a cơ quan thú y. Trư c khi nh p àn ph i ư c nuôi cách ly, theo dõi 21 ngày. b) Chó, mèo m i ưa v nuôi ph i khai báo v i cơ quan thú y có thNm quy n t i a phương (Ban Thú y xã, phư ng, th tr n) bi t ki m tra, giám sát b nh, tiêm phòng v c xin d i theo quy nh. 3. Phương ti n v n chuy n chó, mèo ph i ư c v sinh, tiêu c kh trùng theo quy nh. 4. Ngư i ra vào khu v c chăn nuôi ph i th c hi n úng quy trình v sinh, tiêu c kh trùng. i u 7. Tiêm phòng nh kỳ v c xin d i cho chó, mèo 1. i tư ng tiêm phòng b t bu c: chó, mèo, ng v t c m nhi m khác như kh , vư n… 2. L ch tiêm phòng b nh d i: Hàng năm tri n khai chi n d ch tiêm phòng chính vào tháng 3 - 4 và tiêm b sung vào tháng 9 - 10 3. Chính quy n các c p có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các chi n d ch tiêm phòng b nh d i theo xu t c a cơ quan thú y. 4. Tr m Thú y huy n ph i h p v i y ban nhân dân c p xã t ch c th c hi n tiêm v c xin d i cho chó mèo t i các xã, phư ng. Trư c chi n d ch tiêm phòng, thú y các xã, phư ng ph i h p v i Trư ng thôn, p, b n th ng kê s chó, mèo trong di n tiêm, h n th i gian và a i m tiêm phòng, ch v t nuôi em chó mèo n i m tiêm phòng ho c có ngư i nhà gi chó, mèo cho t tiêm phòng n tiêm phòng t i nhà. Trư c khi tiêm phòng, U ban nhân xã, phư ng có thông báo cho ch nuôi chó, mèo bi t cách t ch c tiêm phòng, th i gian, a i m tiêm phòng b ng các phương ti n thôn tin c a a phương. 5. Ngư i nuôi chó, mèo, ng v t c m nhi m v i b nh d i ph i th c hi n vi c tiêm phòng b nh d i cho v t nuôi và ph i ch u m i chi phí tiêm phòng, ch v t nuôi ư c c p gi y ch ng nh n tiêm phòng b nh d i cho v t nuôi c a mình và ch v t nuôi ph i ch u trách nhi m gi cNn th n gi y ch ng nh n và xu t trình gi y ch ng nh n như là b ng ch ng v t nuôi c a mình ã ư c tiêm v c xin d i, khi c n thi t. 6. Ngoài t tiêm phòng chính và tiêm b sung, hàng tháng Tr m thú y c p huy n, thú y c p xã tiêm phòng cho àn chó, mèo và ng v t c m nhi m m i phát sinh ho c h t th i gian mi n d ch. Ngư i nuôi chó, mèo có th mang v t nuôi n cơ quan thú y g n nh t tiêm phòng d i vào b t c th i i m nào trong năm. 7. Cơ quan thú y c p gi y ch ng nh n tiêm phòng cho nh ng chó, mèo ã ư c tiêm phòng và không c p gi y ch ng nh n tiêm phòng d i cho các trư ng h p ch nuôi t tiêm phòng d i cho v t nuôi. 8. Chi c c Thú y t nh, thành ph qu n lý vi c tiêm phòng v c xin d i t i các cơ s hành ngh thú y. i u 8. Ki m d ch và ki m soát v n chuy n 1. Chi c c Thú y th c hi n ki m d ch chó, mèo t i nơi xu t phát và c p gi y ch ng nh n ki m d ch theo quy nh i v i chó, mèo kh e m nh, ã ư c tiêm phòng v c xin d i và còn th i gian mi n d ch b o h .
 7. 2. Các tr m, ch t ki m d ch ng v t t i các u m i giao thông có nhi m v : a) Ki m soát chó, mèo v n chuy n qua các tr m, ch t ki m d ch; t ch thu, tiêu hu chó, mèo nghi m c b nh, chó mèo không có gi y ch ng nh n ki m d ch khi có a phương trong trong nư c công b có d ch b nh d i. b) i v i chó, mèo có gi y ch ng nh n ki m d ch nơi xu t phát nhưng không h p l thì t m gi ch hàng b sung h sơ. c) X ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Khi các t nh li n k có d ch, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là y ban nhân dân c p t nh) quy t nh thành l p tr m, ch t ki m d ch t m th i t i u m i giao thông theo ngh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ki m soát vi c v n chuy n chó, mèo. 4. V n chuy n qua biên gi i: a) Ch t ch U ban nhân dân các t nh biên gi i ch o các c p, các ngành tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát, ngăn ch n, x lý chó, mèo nh p l u; b) Tr m ki m d ch biên gi i thư ng xuyên th c hi n kh trùng, tiêu c m i phương ti n v n chuy n qua c a khNu. 5. Chi c c Thú y ph i ki m soát chó, mèo nh p vào t nh và x lý nghiêm theo quy nh i v i các trư ng h p vi ph m, c th : chó, mèo nh p vào t nh không có gi y ki m d ch; chưa tiêm phòng v c xin d i; chó mèo không rõ ngu n g c. 6. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v ki m d ch v n chuy n b x ph t vi ph m hành chính và ph i ch u m i chi phí cho vi c ki m d ch, x lý tiêu hu chó, mèo. i u 9. B t và x lý chó th rông 1. Chi c c Thú y c p t nh thành l p i b t chó th rông, ng v t nghi m c b nh d i và ph i h p v i chính quy n các c p th c hi n b t chó th rông các khu ô th , nơi ông dân cư. Hàng ngày, sau khi b t chó th rông, Chi c c Thú y nuôi nh t chó, theo dõi s c kh e và ch ch gia súc n nh n; vi c tiêu h y chó ch th c hi n trong trư ng h p không có ngư i n nh n. 2. y ban nhân dân c p xã thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng v a i m t m gi chó b b t và th i gian lưu gi chó sau khi b b t (72 gi ) 3. Kinh phí tiêu h y chó th rông b b t ư c l y t ngu n kinh phí c a a phương do Chi c c Thú y lên k ho ch hàng năm. 4. T i các vùng nông thôn không có i u ki n b t, gi chó th rông, y ban nhân dân c p xã: a) Thư ng xuyên tuyên truy n cho ngư i dân qu n lý chó, gi chó t i nhà, không th rông chó ra ư ng, c n ngư i. b) Yêu c u ch v t nuôi ph i th c hi n nghiêm ch nh vi c tiêm phòng v c xin và qu n lý chó không th rông chó nơi công c ng. Chương III CH NG DNCH
 8. i u 10. Khai báo và x lý iv i d ch u tiên nghi m c b nh 1. Khi phát hi n chó, mèo có các bi u hi n khác thư ng như b ng nhiên tr nên hung d cào, c n ngư i hay ng v t khác m t cách vô c thì ch nuôi ph i khai báo ngay v i cơ quan thú y nơi g n nh t ho c nhân viên thú y xã ho c trư ng thôn; ng th i nh t riêng chó, mèo nghi m c b nh, không cho ti p xúc v i ng v t c m nhi m xung quanh theo dõi trong vòng 21 ngày. 2. Khi nh n ư c thông báo nghi có chó, mèo m c b nh d i, cán b thú y cơ s ph i báo cáo ngay v i Tr m thú y huy n b ng i n tho i khNn c p, ngay sau ó ph i báo cáo b ng văn b n ghi rõ tên, a ch ch v t nuôi, c i m v t nuôi và các n i dung khác có liên quan g i cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và cơ quan thú y c p trên tr c ti p. 3. Tr m Thú y huy n: khi nh n ư c thông báo c a thú y viên cơ s ho c ch v t nuôi, ph i nhanh chóng n ki m tra, xác minh ngay; hư ng d n ch v t nuôi các bi n pháp cách ly chó, mèo, ng v t khác m c b nh, v sinh, kh trùng tiêu c, ng th i thông báo cho cơ quan y t nơi g n nh t tăng cư ng bi n pháp phòng b nh d i cho ngư i. 4. Tr m Thú y huy n l y m u b nh phNm g i xét nghi m i v i nh ng con v t u tiên m c b nh trong ph m vi huy n, ng th i báo ngay cho cơ quan thú y c p trên. K thu t l y m u, b o qu n m u b nh phNm ph i tuân th nghiêm ng t hư ng d n c a C c Thú y. 5. Trong trư ng h p c n thi t, Chi c c Thú y xu t v i U ban nhân dân c p t nh ho c y ban nhân dân c p huy n ư c y quy n ra quy t nh tiêu h y chó, mèo trong vùng d ch mà không c n ch k t qu xét nghi m theo quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Thông tư này. i u 11. Ch n oán b nh 1. C c Thú y hư ng d n c th quy trình l y m u và chNn oán b nh. 2. i v i d ch u tiên x y ra trên a bàn huy n thì Tr m Thú y huy n ph i c i chuyên trách l y m u b nh phNm, b o qu n l nh, g i Cơ quan Thú y vùng, Trung tâm ChNn oán Thú y Trung ương ho c phòng thí nghi m ư c C c Thú y công nh n chNn oán xác nh b nh. Các d ch sau ó, n u phát hi n chó, mèo có nh ng tri u ch ng i n hình c a b nh d i thì tri n khai ngay các bi n pháp ch ng d ch. Vi c l y m u xét nghi m b nh ch th c hi n trong trư ng h p c n thi t. i u 12. Công b d ch 1. i u ki n công b d ch: Khi có các i u ki n thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh công b d ch theo quy nh t i i u 17 c a Pháp l nh Thú y; ng th i công b vùng b d ch uy hi p theo quy nh t i i u 19 c a Pháp l nh Thú y. 2. Ph m vi công b d ch a) Khi có 01 ho c nhi u con v t m c b nh d i và có ngư i ch t vì b nh d i m t xã thì công b xã ó có d ch và các xã xung quanh là các xã vùng uy hi p, n m trong tình tr ng báo ng có nguy cơ cao b nh d i x y ra. b) Khi có t 05 xã tr lên trong m t huy n có d ch thì công b d ch trên a bàn toàn huy n. c) Khi có t 05 huy n tr lên trong m t t nh có d ch thì công b d ch trên a bàn toàn t nh.
 9. 3. Chi c c Thú y t nh, thành ph ti p giáp v i t nh ã công b có d ch b nh d i ngh Ch t ch U ban nhân dân t nh ra quy t nh công b các xã ti p giáp v i xã có d ch là vùng b d ch uy hi p. Chó, mèo trong vùng b d ch uy hi p ph i ư c tiêm phòng 100%. i u 13. Các bi n pháp x lý iv i d ch 1. Tiêu h y ng v t ch t, m c b nh, nghi m c b nh d i: a) Tiêu hu ngay chó, mèo ch t do b nh d i, chó mèo m c b nh, nghi m c b nh d i, chó mèo kh e m nh nhưng chưa ư c tiêm phòng b nh d i và ư c nuôi, nh t chung chu ng v i chó m c b nh d i, nghi m c b nh d i. b) Ph i h p v i ngành y t tìm chó c n ngư i, cách ly tri t nh ng con v t ã ti p xúc v i chó nghi d i (không ư c nh t chung nh ng con v t c m nhi m v i b nh d i), tiêm phòng v c xin d i khNn c p cho chó, mèo vùng có d ch. i v i trư ng h p d ch x y ra di n r ng: tiêu hu t t c chó, mèo m c b nh, nghi m c b nh; chó, mèo chưa tiêm phòng không ch k t qu xét nghi m. 2. V sinh, tiêu c kh trùng: a) V sinh: Thu gom ch t th i r n t ho c chôn; r a n n chu ng, d ng c chăn nuôi b ng nư c xà phòng. i v i ch t th i l ng ph i ư c x lý b ng hóa ch t. V sinh kh trùng, tiêu c chu ng, cũi, d ng c chăn nuôi, v n chuy n, ch bi n, môi trư ng liên quan n con v t; x lý th c ăn th a, ch t th i. Công vi c này do ngư i chăn nuôi th c hi n theo hư ng d n c a cơ quan thú y a phương b) Tiêu c kh trùng: Sau khi d n r a, v sinh cơ gi i, khô và ti n hành tiêu c kh trùng khu v c chăn nuôi, khu tiêu hu ho c chôn chó, mèo, ư ng làng, ngõ xóm, nơi công c ng. Công vi c này do i ch ng d ch c a xã th c hi n. c) Ngư i tham gia quá trình x lý, tiêu hu chó, mèo d i ph i s d ng b o h lao ng phù h p, ph i ư c tiêm phòng v c xin dai phòng ch ng phơi nhi m và v sinh tiêu c kh trùng khi k t thúc công vi c. 3. Khi có d ch x y ra thì t t c chó, mèo trên a bàn xã có d ch ph i ư c nh t theo dõi trong vòng 15 ngày, t t c các chó, mèo th rông ph i ư c tiêu h y. 4. T ch c ch ng d ch theo quy nh t i i u 18 c a Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph . i u 14. Tiêm phòng 1. Khi có d ch x y ra trên a bàn xã, Tr m thú y huy n rà soát và th ng kê s chó, mèo ã ư c tiêm phòng và chưa ư c tiêm phòng v c xin d i trong toàn huy n. 2. Tr m Thú y huy n t ch c tiêm phòng v c xin d i cho chó, mèo và ng v t c m nhi m chưa ư c tiêm phòng trong toàn huy n. T l tiêm phòng ph i t 100% trên t ng àn. Trư ng h p ch v t nuôi không ch p hành tiêm phòng cho chó, mèo, Tr m Thú y l p danh sách trình y ban nhân dân huy n ra quy t nh cư ng ch bu c tiêu h y. i u 15. Ki m soát v n chuy n 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh ch o chính quy n a phương các c p, các ngành th c hi n các nhi m v c th sau:
 10. a) Xác nh vùng có d ch và l p các ch t ki m d ch t m th i, có ngư i tr c 24/24 gi , có bi n báo, hư ng d n i l i tránh vùng d ch. Ch t ki m d ch ph i có phương ti n và hóa ch t sát trùng x lý m i i tư ng ra kh i vùng có d ch; b) Ki m soát không cho v n chuy n chó mèo ra, vào vùng có d ch. 2. Chó, mèo kh e m nh ã ư c tiêm phòng và còn mi n d ch ư c phép v n chuy n trong các trư ng h p sau: a) Chó, mèo thu c các xã ti p giáp v i xã có d ch ư c phép v n chuy n trong ph m vi huy n; b) Chó, mèo c a cơ s chăn nuôi, xã, phư ng ư c công nh n an toàn d ch b nh d i ư c v n chuy n trong ph m vi t nh; c) Chó, mèo không thu c i tư ng quy nh t i i m a, b, kho n 2 i u 17 thông tư này ư c v n chuy n ra kh i huy n. i u 16. Công b h t d ch 1. Khi có i u ki n công b h t d ch theo quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 05/2007/N -CP ngày 09/01/2007 c a Chính ph quy nh phòng, ch ng b nh d i ng v t thì Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh công b h t d ch. 2. Ngay sau khi có quy t nh công b h t d ch vi c nuôi chó, mèo th c hi n theo hư ng d n c a Thông tư này. 3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh lân c n ra quy t nh bãi b công b vùng b d ch uy hi p trên a bàn t nh ngay sau khi có quy t nh công b h t d ch c a t nh có d ch. Chương IV T CH C TH C HI N i u 17. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c Trung ương 1. Trách nhi m c a C c Thú y a) Xây d ng Chương trình qu c gia v phòng, ch ng b nh d i ng v t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph phê duy t; t ch c, hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Chương trình các a phương. b) T ch c, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n k ho ch giám sát b nh d i các a phương; c) T ch c thanh tra, ki m tra trên ph m vi toàn qu c v công tác phòng ch ng b nh d i; d) Hư ng d n các bi n pháp k thu t v phòng, ch ng b nh d i. 2. Trách nhi m c a C c Chăn nuôi a) Hư ng d n các a phương th c hi n các quy nh v qu n lý àn chó theo Ngh nh s 05/2007/N c a Chính ph ngày 09/01/2007 v vi c quy nh phòng, ch ng b nh d i ng v t và vi c chăn nuôi tr l i sau khi có d ch x y ra. b) Xây d ng tài li u hư ng d n và tuyên truy n ngư i chăn nuôi th c hành chăn nuôi m b o v sinh môi trư ng và an toàn cho ngư i.
 11. i u 18. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c, t ch c, cá nhân a phương 1. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh C p t nh a) Ch o ngành thú y, các c p, các ngành có liên quan xây d ng Chương trình phòng, ch ng b nh và xây d ng vùng, cơ s an toàn b nh d i ng v t t i a phương; khuy n cáo ngư i dân h n ch nuôi chó ho c không nuôi chó; có bi n pháp ki m soát àn chó nuôi. b) Thành l p Ban ch o phòng, ch ng b nh d i c a t nh do Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh làm Trư ng Ban, lãnh o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm Phó Trư ng ban, i di n các s , ban, ngành liên quan là thành viên. c) C ng c , tăng cư ng cho h th ng thú y c p t nh, c p huy n, c bi t là m ng lư i thú y xã, phư ng có v s lư ng và m b o ch t lư ng, ư c trang b y phương ti n, trang thi t b th c thi nhi m v . Các a phương chưa có m ng lư i thú y xã, phư ng thì c n nhanh chóng tri n khai th c hi n Công văn s 1569/TTg-NN ngày 19/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n ch ph c p cho thú y xã, phư ng, Thông tư liên B s 61 /2008/TTLT-BNN-BNV Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a U ban nhân dân c p xã v nông nghi p và phát tri n nông thôn. d) Ch o xây d ng quy ch ph i h p gi a ngành thú y và y t các c p trong công tác phòng, ch ng b nh d i. ) Ch o các s , ngành, cơ quan chuyên môn và các t ch c oàn th t i a phương thư ng xuyên tri n khai công tác thông tin tuyên truy n phòng ch ng b nh d i. e) Ch t ch y ban nhân dân t nh công b d ch, công b h t d ch d i trên a bàn c a t nh theo quy nh; quy t nh tiêu h y chó, mèo m c b nh d i và chó th rông ho c y quy n cho y ban nhân dân c p huy n ra quy t nh tiêu h y. 2. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) Tham mưu cho y ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng chương trình phòng ch ng b nh d i c a t nh và k ho ch hàng năm trên cơ s Chương trình phòng ch ng b nh d i c p qu c gia; b) Ch o Chi c c Thú y xác nh vùng d ch, vùng b d ch uy hi p, vùng có nguy cơ cao v i b nh d i; c) T ch c th c hi n và ki m tra công tác phòng ch ng b nh d i c a t nh. 3. Trách nhi m c a Chi c c Thú y c p t nh a) Tr c ti p ch o, t ch c tri n khai và ki m tra công tác phòng, ch ng b nh d i trên a bàn t nh, thành ph ; b) Hư ng d n chuyên môn v các bi n pháp phòng ch ng b nh, t ch c tri n khai giám sát d ch b nh d i, thành l p t b t chó th rông, th c hi n ch báo cáo t xu t khi có d ch x y ra, báo cáo v công tác phòng, ch ng b nh d i v C c Thú y m t năm 2 l n vào 30/6 và 30/12 hàng năm v các n i dung (s chó, mèo, k t qu tiêm phòng, tình hình b nh d i (n u có), công tác giám sát b nh d i và qu n lý chó nuôi c a t nh, thành ph ). c) Tham mưu cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l p d trù kinh phí qu n lý giám sát công tác phòng, ch ng d ch t i d a phương, trình y ban nhân dân t nh c p kinh phí th c hi n. 4. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p huy n
 12. a) Thành l p Ban ch o phòng ch ng b nh d i c p huy n do Ch t ch ho c Phó ch t ch U ban nhân dân làm trư ng ban, Lãnh o Phòng Nông nghi p ho c Phòng Kinh t , Tr m Thú y huy n làm Phó Trư ng ban; b) Thành l p i chuyên trách phòng ch ng b nh d i, các thành viên ph i ư c tiêm phòng v c xin và ư c t p hu n (kinh phí l y t ngân sách phòng, ch ng d ch c a a phương); c) Ph i h p v i Chi c c Thú y t nh ch o Tr m Thú y huy n, các ban, ngành, t ch c, cá nhân có liên quan a phương th c hi n các bi n pháp phòng ch ng b nh d i trên a bàn huy n; d) Huy ng l c lư ng ph c v công tác phòng ch ng b nh, c bi t công tác tiêm phòng, tiêu h y chó, mèo m c b nh; ) C p ngân sách a phương cho công tác phòng ch ng d ch c a huy n. 5. Trách nhi m c a Phòng Nông nghi p, Phòng Kinh t , Tr m Thú y. a) Tr c ti p t ch c th c hi n công tác phòng ch ng b nh d i t i huy n; b) Hư ng d n k thu t các bi n pháp phòng ch ng n t n xã, thôn; c) Báo cáo k p th i nhu c u v kinh phí, v t tư hóa ch t, v c xin, lao ng, cho y ban nhân dân huy n và Chi c c Thú y. d) Hàng tháng báo cáo công tác phòng, ch ng b nh d i v Chi C c Thú y v i các n i dung: s chó mèo, k t qu tiêm phòng, tình hình b nh d i (n u có) c a các huy n. 6. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p xã: a) Thành l p Ban ch o phòng ch ng b nh d i c p xã do Ch t ch U ban nhân dân làm Trư ng ban v i s tham gia c a c p y ng, chính quy n, oàn th và cán b thú y, y t , nông nghi p; b) B trí t chuyên môn hư ng d n k thu t, thư ng tr c và t ng h p tình hình nuôi chó, mèo, k t qu tiêm phòng, qu n lý àn chó; c) Ch o Trư ng thôn tr c ti p ki m tra, giám sát tình hình d ch b nh; ph i h p v i các t ch c oàn th qu n chúng ( oàn Thanh niên, H i Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh và các t ch c oàn th khác) tuyên truy n v n ng nhân dân nâng cao nh n th c v tính ch t nguy hi m c a b nh d i và tích c c tham gia chi n d ch tiêm phòng, qu n lý àn chó nuôi. M i thôn t ch c ký cam k t th c hi n “5 không” theo quy nh t i kho n 4 i u 3 c a Thông tư này. d) Thành l p i xung kích ch ng d ch, g m dân quân t v , thanh niên, cán b thú y, y t , công an tiêu h y gia súc b b nh, v sinh tiêu c kh trùng, giám sát ngư i ra vào d ch, tr c gác t i các ch t ki m d ch ng v t. ) Ch o ngành y t áp d ng các bi n pháp phòng b nh cho ngư i. 7. Trách nhi m c a nhân viên thú y xã, c ng tác viên thú y xã: a) Báo cáo ngay v i Tr m thú y huy n b ng phương ti n nhanh nh t khi phát hi n gia súc có bi u hi n nghi d i t i a phương. b) Giám sát phát hi n b nh d i n t n h chăn nuôi, cơ s chăn nuôi trên a bàn xã và báo cáo k p th i cho y ban nhân dân xã và Tr m Thú y huy n;
 13. c) Tr c ti p tham gia công tác phòng ch ng b nh, tr c ti p tiêm phòng v c xin, thông báo cho ngành y t khi phát hi n chó không tiêm phòng, nghi d i c n ngư i; d) Tr c ti p tham gia giám sát công tác phòng ch ng b nh d i n ch chăn nuôi. 8. Trách nhi m c a Trư ng thôn, p ho c T trư ng dân ph : Qu n lý tr c ti p àn chó, mèo t i thôn, p, t dân ph ; ph i h p v i Thú y viên thôn, p, xã, phư ng ph bi n, hư ng d n t ch c, cá nhân nuôi chó, mèo th c hi n Ngh nh s 05/2007/N -CP ngày 09/01/2007 c a Chính ph v phòng, ch ng b nh d i ng v t và Thông tư này. i u 19. Trách nhi m c a ch v t nuôi 1. m b o i u ki n chăn nuôi chó h p v sinh; th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng b nh d i và các bi n pháp m b o an toàn cho ngư i theo hư ng d n c a cán b thú y, chính quy n a phương. 2. Ch v t nuôi ch u m i trách nhi m khi chó th rông, c n ngư i hay phóng u làm ô nhi m môi trư ng công c ng. B i thư ng t n th t v s c kho , tinh th n, v t ch t do v t nuôi c a mình gây ra cho ngư i b h i tr c ti p và c ng ng. 3. Trư ng h p ch v t nuôi chó th rông c n ngư i ho c c n tr phương ti n giao thông gây tai n n, ch nuôi ph i ch u m i chi phí i u tr . N u có ch t ngư i, ngoài vi c ph i ch u chi phí trong th i gian t i u tr , ch nuôi còn ph i có trách nhi m v t ch t trong vi c t ch c chôn c t cho ngư i b h i và các kho n chi liên quan cho h u qu do ngư i b ch t l i theo Quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Ngh nh s 05/2007/N -CP ngày 09/01/2007 c a Chính ph v vi c quy nh phòng, ch ng b nh d i ng v t. i u 20. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký; Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c c n b sung, s a i, ngh báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng ( b/c); - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Ch o qu c gia PCBD; - Lãnh o B ; Di p K nh T n - Các B , ngành liên quan; - UBND các t nh, TP; - Các ơn v thu c B ; - S Nông nghi p và PTNT các t nh, TP; - Chi c c Thú y các t nh, TP; - Công báo CP; - Lưu: VT, TY.
Đồng bộ tài khoản