Thông tư số 50-TT/PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
2
download

Thông tư số 50-TT/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 50-TT/PC về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 39/CP về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 50-TT/PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50-TT/PC Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 50-TT/PC NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH 39/CP C A CHÍNH PH V B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG S T Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; th c hi n Ngh nh 39/CP c a Chính ph th ng nh t trong c nư c, B Giao thông v n t i hư ng d n m t s i m như sau: 1. ư ng s t chuyên dùng nêu t i Kho n 3 i u 1 (g i t t là SCD) là nh ng o n ư ng s t có cùng kh ư ng ư c n i vào ư ng s t qu c gia ti n hành các tác nghi p có liên quan n vi c chuyên ch hàng hoá i, n, x p d và tác nghi p thương v khác; ưa các phương ti n, u máy, toa xe vào nhà máy s a ch a. 1.1. Căn c vào ngu n v n xây d ng, qu n lý và khai thác s n xu t kinh doanh ư ng s t chuyên dùng chia làm 2 lo i: ư ng s t chuyên dùng thu c tài s n c a nhà máy, xí nghi p, ch hàng do nhà máy, xí nghi p, ch hàng qu n lý khai thác. ư ng s t chuyên dùng thu c tài s n c a ngành ư ng s t do Liên hi p ư ng s t Vi t Nam (LH SVN) qu n lý khai thác. ư ng s t chuyên dùng ph c v v n chuy n n i b trong nhà máy, xí nghi p, ch hàng do ơn v ó quy nh vi c qu n lý khai thác. 1.2. Vi c xây d ng ư ng s t chuyên dùng ph i ư c B Giao thông v n t i cho phép. Các c u trúc, thi t b c u ư ng và công trình k thu t khác c a ư ng s t chuyên dùng ph i tuân theo quy ph m k thu t khai thác ư ng s t Vi t Nam (QPKTKT SVN). 1.3. Vi c t ch c khai thác ư ng s t chuyên dùng ph i tuân theo "Quy t c t ch c khai thác ư ng nhánh dùng riêng" ban hành kèm theo Quy t nh s 1856 S/PC ngày 9 tháng 11 năm 1979 c a T ng c c ư ng s t.
  2. 1.4. Ph m vi gi i h n b o m an toàn các công trình ư ng s t chuyên dùng c a nhà máy, xí nghi p, ch hàng hay c a ngành ư ng s t t i m n i ray vào ư ng s t qu c gia n phân gi i i m c a nhà máy, xí nghi p, ch hàng hay c a ngành ư ng s t ph i tuân theo các i u 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 c a Ngh nh 39/CP. ơn v qu n lý khai thác ư ng s t chuyên dùng ch u trách nhi m b o m an toàn công trình và qu n lý ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t chuyên dùng. Vi c c m m c ch gi i quy nh ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t th c hi n theo Quy t nh s 2977 Q /PC ngày 6 tháng 11 năm 1996 c a B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy nh c c m c ch gi i ư ng s t. Vi c thi t l p ư ng ngang ư ng s t chuyên dùng tuân theo Quy t nh s 575 Q /PC ngày 24 tháng 2 năm 1977 c a B Giao thông v n t i v vi c ban hành i u l ư ng ngang. 1.5. M i hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng s t (TTATGT S) trên o n ư ng s t chuyên dùng t i m n i ray vào ư ng s t qu c gia n phân gi i i m c a nhà máy, xí nghi p, ch hàng b x lý theo Chương 6 c a Ngh nh 39/CP. 2. Các công trình ph tr khác nêu t i kho n 1 i u 2 bao g m: tr m c p nư c, tr m c p nhiên li u, c h c, nhà làm vi c c a nhân viên gác ghi, gác h m, gác ch n, gác c u, gác các i m xung y u; các c t i n l c, tư ng rào b o v khu ga, nhà máy, xí nghi p c a ư ng s t, các công trình giao thông ư ng s t, các bi n báo, m c hi u, bi n hi u. 3. Kh gi i h n ti p giáp ki n trúc ư ng s t nêu t i kho n 7 i u 2, kho n 3 i u 36 ư c th c hi n theo quy nh t i ph b n s I, II, III c a QPKTKT SVN. 4. Nh ng tiêu chuNn, quy trình, quy ph m và các nh m c kinh t k thu t c a ngành ư ng s t; i u ki n, tiêu chuNn c a các cơ s thi t k , óng m i, s a ch a, ăng ki m thi t b và phương ti n giao thông ư ng s t nêu t i kho n 1, kho n 2 i u 7 ư c th c hi n theo quy nh trong các văn b n do B Giao thông v n t i, TC S ban hành có n i dung không trái v i Ngh nh 39/CP u gi nguyên hi u l c thi hành (theo b n th ng kê văn b n còn hi u l c c a Liên hi p ư ng s t Vi t Nam). 5. Trư ng ào t o công nhân k thu t c a ngành ư ng s t, nêu t i Kho n 3 i u 7, gi ng d y theo n i dung chương trình c a B Giao thông v n t i, ư c B u quy n c p b ng t t nghi p và ch ng ch chuyên môn cho t ng ch c danh theo văn b n s 1007 TCCB-L ngày 11 tháng 11 năm 1996 c a LH SVN v vi c c p gi y ch ng ch ngh nghi p. ơn v s d ng công nhân lái máy công nh n ch c danh tài x và c p gi y phép lái máy theo quy nh phân c p t i m c III văn b n s : 456/TCCB-L ngày 9 tháng 5 năm 1989 c a T ng c c ư ng s t. 6. Chân rãnh d c hay chân rãnh nh c a ư ng nêu i u 17 là chân phía ngoài c a rãnh (xem hình v s 1, 2 c a ph b n 1).
  3. 7. Ph m vi gi i h n b o m an toàn c a ư ng s t nêu t i kho n 2 i u 19 ư c hi u như sau: Trong ph m vi chi u dài c a c u tính t uôi m c u bên này n uôi m c u bên kia, k t i m ngoài cùng c a k t c u c u tr ra m i bên theo quy nh là 20m, 50m, 100m, 150m tuỳ theo c u nh l n. Trong ph m vi chi u dài t uôi m c u m i bên tr ra t i c t tín hi u phòng v , ho c t uôi m c u m i bên tr ra 50 m v i c u không có c t tín hi u phòng v là o n ư ng c bi t, ph m vi có th thu h p tuỳ theo a hình a th và m c b o m an toàn công trình ư ng s t t i a i m quy t nh. Nhưng trong m i trư ng h p m i bên không nh dư i 20 m tính t ư ng kéo dài c a i m ngoài cùng c a m i bên c a k t c u c a c u; ng th i v n ph i phù h p v i các i u 17, i u 29. 8. ơn v qu n lý công trình giao thông ư ng s t nêu t i i u 25 bao g m các cơ quan, ơn v thu c kh i qu n lý cơ s h t ng ư ng s t. 9. Cơ quan qu n lý ư ng s t có thNm quy n c p phép thi công, s a ch a công trình giao thông ư ng s t ư c quy nh như sau: 9.1. Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam c p phép thi công ph i phong to khu gian: 9.2. Ngư i ng u ư ng s t khu v c c p phép thi công các công trình trong k ho ch s a ch a năm; các công trình c n s a ch a t xu t. 9.3 Giám c xí nghi p qu n lý công trình giao thông ư ng s t c p phép thi công s a ch a thư ng xuyên, duy tu cho các cung c u ư ng, h m, thông tin tín hi u (làm theo k ho ch ư c duy t); quy t nh phong to khNn c p nh m b o m an toàn ch y tàu khi có tr ng i. 10. Vi c ki m tra, sát h ch chuyên môn, nghi p v c a nhân viên ư ng s t làm công tác có liên quan n ch y tàu nêu t i Kho n 1 i u 34 ti n hành theo quy nh t i QPKTKT SVN. 11. C p có thNm quy n phê duy t và ban hành bi u ch y tàu nêu t i i u 39 là Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam (Theo quy t nh s 2207 Q /PC ngày 20 tháng 8 năm 1996 c a B Giao thông v n t i). 12. Tr ng t i quy nh c a toa xe nêu t i Kho n 2 i u 42 là tr ng t i ghi thành toa xe. T i các ư ng nhánh dùng riêng không trang b c u cân, ch hàng t x p hàng hoá và niêm phong toa xe (toa xe G có mui) giao nguyên toa cho ư ng s t mà quá t i tr ng quy nh c a toa xe thì l i thu c v ch hàng. 13. Ngư i ư c phép i trên tàu hàng, trên u máy nêu t i Kho n 3, Kho n 4 i u 42 ư c quy nh t i Ch th s 1131/CT-VC ngày 17 tháng 12 năm 1996 c a LH SVN.
  4. 14. T c quy nh nêu i u 43 và i m a, b, c, Kho n 2 i u 57 ư c th c hi n theo quy nh t i: - Công l nh t c ; - L nh ch y t u; - C nh báo cho các oàn t u ch y trên ư ng; - Các bi n báo t c ; - Tín hi u c nh và di ng. 15. V trí quy nh nêu i u 43 và i m b Kho n 3 i u 57 ư c th c hi n theo quy nh t i: - L nh ch y tàu; - C nh báo d ng t u; - Tín hi u d ng tàu (ng ng tàu) c nh và di ng; - M c tránh va ch m. Hành vi tàu ho c u máy vư t "bi n l i", ký hi u là ch " " quy nh t i i u 65 Quy trình tín hi u năm 1976 c a T ng c c ư ng s t hi n t trên các ke ga, tr m mà chưa vư t tín hi u d ng tàu, m c tránh va ch m không ph i là hành vi vi ph m. 16. Th i gian tác nghi p d n ho c tàu chi m d ng ư ng ngang quy nh t i Kho n 2 i u 44 là quy nh i v i ư ng ngang trên khu gian; còn ư ng ngang trong ga và c u chung ph thu c quy trình công ngh khai thác ư ng s t thì căn c th i gian tác nghi p, gi i th , l p tàu, m t ngư i, xe qua l i, chi u dài c th c a c u chung, ư ng ngang, B Giao thông v n t i u nhi m cho Ngư i ng u ư ng s t Vi t Nam quy nh. 17. Xe bánh xích, xe ch hàng quá kh , quá t i khi i qua c u chung tuân theo quy nh t i Thông tư s 239 TT/PC ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a B Giao thông v n t i. 18. T m nhìn c a ngư i i u khi n giao thông qua l i ư ng ngang nêu t i Kho n 2 i u 49 ư c th c hi n theo Quy t nh s 575/Q ngày 24 tháng 2 năm 1977 c a B Giao thông v n t i ban hành i u l ư ng ngang. T m nhìn tín hi u c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t nêu t i i m e Kho n 1 i u 53; i m a Kho n 1 i u 54 ư c hi u như sau: T m nhìn tín hi u c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t là kho ng cách mà ngư i ó v trí c a mình nhìn th y rõ tín hi u liên t c khi ti n t i tín hi u y trong các i u ki n th i ti t bình thư ng. Kho ng cách cho các lo i tín hi u dùng trên ư ng s t ư c quy nh t i QPKTKT SVN.
  5. 19. V t li u, thi t b ph c v thi công, s a ch a công trình giao thông ư ng s t nêu t i i m b Kho n 2 i u 54 ư c phép t p k t trong th i gian thi công và ph i thu d n ngay theo quy nh khi công trình hoàn thành. Vi c t p k t v t li u, máy, phương ti n ph i tuân theo quy nh trong QPKTKT SVN. Vi c cho àn gia súc v t i qua ư ng s t nêu t i i m c Kho n 2 i u 54 ph i tuân theo quy nh sau ây: Các súc v t qua ư ng ngang ph i có ngư i chăn d t i theo; Các oàn xe thô sơ, àn gia súc l n khi qua ư ng ngang ph i chia ra t ng t p nh theo quy nh c a lu t l giao thông ư ng b hi n hành. 20. Hành vi ngư i u bám u máy, thành toa xe, ch n i 2 u toa xe giáp nhau, trên nóc toa xe, nh y lên, xu ng tàu ang ch y nêu t i i u 56, n u do nguyên nhân khách quan không phát hi n ư c ho c trư ng h p b t kh kháng như tàu ch y trong êm t i, sương mù, mưa gió ho c khi phát hi n ã ph i h p v i m i l c lư ng có m t t i hi n trư ng mà không ngăn c n ư c ho c s vi c x y ra b t ng thì không ph i l i c a nhân viên ư ng s t. 21. Quy nh v i ngư i i u khi n xe cơ gi i, xe bánh xích ho t ng trong ph m vi gi i h n b o m an toàn công trình giao thông ư ng s t ho c kéo v t n ng qua ư ng s t nêu t i i m a Kho n 1 i u 58 ư c th c hi n theo quy nh t i i u 37 i u l ư ng ngang ban hành kèm theo Quy t nh s 575/Q ngày 24/2/1977 c a B Giao thông v n t i. 22. T ch c th c hi n: ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph bi n t i ông o nhân dân và hư ng d n, ki m tra, thi hành úng các quy nh c a Thông tư này; C c trư ng C c ư ng b , T ng giám c liên hi p ư ng s t Vi t Nam, Giám c các s giao thông v n t i, giao thông công chính ch o th c hi n t t Thông tư này. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Bùi Văn Sư ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản