Thông tư số 53-TC/TCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
1
download

Thông tư số 53-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 53-TC/TCT về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí về bảo đảm trật tư, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 53-TC/TCT

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53-TC/TCT Hà N i, ngày 16 tháng 8 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 53-TC/TCT NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 1997 HƯ NG D N CH THU, N P VÀ QU N LÝ L PHÍ V B O M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a; Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí và l phí; B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý l phí v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a như sau: I- PH M VI ÁP D NG: 1- i tư ng n p: T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài khi ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t các công vi c qu n lý hành chính Nhà nư c v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a quy nh t i Kho ng 5, 6, 7, 8 c a i u 8 và Kho n 1 c a i u 10, Ngh nh s 40/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph thì ph i n p l phí theo quy nh t i Thông tư này; tr trư ng h p không thu l phí nêu t i i m 2, m c này. 2- Không thu l phí qu n lý hành chính Nhà nư c v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a i v i các phương ti n v n t i thu n i a làm nhi m v qu c phòng, an ninh thu c B Qu c phòng và B N i v qu n lý (tr phương ti n v n t i làm kinh t ). II- M C THU: 1- M c thu l phí qu n lý nhà nư c v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a qui nh t i bi u ph l c kèm theo Thông tư này. Khi giá c th trư ng bi n ng t 20% tr lên thì cơ quan thu l phí ư ng thu n i a báo cáo B Tài chính k p th i nghiên c u i u ch nh cho phù h p v i th c t . M i l n c p l i gi y phép (do m t, h ng...) thu b ng 50% m c thu quy nh t i bi u m c thu quy nh t i i m này. i v i nh ng ngư i ã n p l phí thi ư cc p b ng ho c i b ng thuy n máy, thuy n trư ng, nhưng không t yêu c u, n u có nguy n v ng d thi l i thì m i l n thi l i ph i n p l phí thi b ng 50% m c thu quy nh.
  2. 2- M c thu l phí quy nh t i bi u ph l c kèm theo Thông tư này ã bao g m các chi phí liên quan như: ơn, h sơ, t khai ăng ký, t ch c h c và thi (k c thi lý thuy t và thi th c hành tay lái), gi y ch ng nh n ho c b ng (k c ép platic gi y ch ng nh n ho c b ng) v.v... Vì v y, t ch c, cá nhân ã n p l phí theo m c thu quy nh t i Thông tư này, không ph i n p thêm b t c kho n ti n nào khác cho vi c th c hi n các công vi c qu n lý Nhà nư c v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a quy nh t i m c I Thông tư này. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a không ư c thu thêm kho n ti n nào khác trái v i m c thu quy nh t i bi u ph l c kèm theo Thông tư này. 3- L phí ư ng thu n i a thu b ng ti n " ng" Vi t Nam. i v i m c thu quy nh b ng ô la M (USD) thì ư c quy i theo t giá chính th c do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m n p l phí. Trư ng h p i tư ng n p có nhu c u ư c n p b ng ngo i t thì ư c thu b ng ô la M theo m c thu quy nh. III- T CH C THU, N P VÀ QU N LÝ TI N L PHÍ: 1- Cơ quan t ch c thu l phí: Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 8, i u 10 Ngh nh s 40/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng thu n i a, có trách nhi m t ch c thu l phí trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình (dư i ây g i chung là cơ quan thu) theo quy nh t i Thông tư này. Cơ quan thu l phí ư ng thu n i a có trách nhi m: - ăng ký v i cơ quan Thu a phương nơi ơn v óng tr s , th c hi n m s sách k toán theo dõi vi c thu, n p và s d ng s ti n l phí thu ư c theo ch Nhà nư c quy nh. - Khi thu l phí ph i c p biên lai thu l phí cho ngư i n p ti n, lo i biên l i thu ti n do B Tài chính (T ng c c Thu ) phát hành. Th c hi n qu n lý, s d ng, quy t toán biên lai v i cơ quan Thu theo ch quy nh. - Th c hi n thu, n p y và k p th i ti n l phí vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i Thông tư này. - Hàng năm ph i quy t toán thu, n p và s d ng ti n l phí v i cơ quan Thu và cơ quan Tài chính cùng c p. 2- Th t c n p và qu n lý s d ng ti n l phí ã thu ư c: a) nh kỳ m i tháng m t l n, cơ quan thu ph i kê khai t ng s ti n l phí thu ư c trong kỳ v i cơ quan Thu nơi cơ quan thu óng tr s . Cơ quan Thu có nhi m v ki m tra t khai, tính và ra thông báo cho cơ quan thu s t m n p vào ngân sách Nhà nư c (b y mươi ph n trăm t ng s l phí ư c trong kỳ), th i h n n p và chương, lo i, kho n, nhóm, ti u nhóm, m c, ti u m c c a m c l c ngân sách nhà nư c quy nh i v i kho n n p ó.
  3. Căn c vào thông báo c a cơ quan thu , cơ quan thu th c hi n n p y , k p th i s l phí ph i n p vào ngân sách Nhà nư c (cơ quan thu thu c Trung ương qu n lý thì n p vào ngân sách Trung ương; cơ quan thu thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý thì n p vào ngân sách t nh, thành ph ; cơ quan thu thu c qu n, huy n qu n lý thì n p vào ngân sách qu n, huy n). b) Cơ quan tr c ti p thu l phí ư ng thu n i a ư c t m trích 30% (ba mươi ph n trăm) s ti n l phí b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a thu ư c trong kỳ (k c s ngo i t thu ư c quy i ra ti n Vi t Nam) chi phí cho công vi c t ch c thu l phí ư ng thu n i a, theo n i dung c th như sau: + In (ho c mua) ơn, t khai, h sơ, s sách, bi u m u theo dõi vi c c p ăng ký và gi y phép, gi y ch ng ch ho c b ng. Chi phí ào t o lu t, chi phí t ch c thi (lý thuy t và th c hành tay lái). + Ti n mua (ho c sơn) bi n s ăng ký phương ti n. + Tr ti n công và các kho n ph c p như b o hi m xã h i, b o hi m y t cho nh ng ngư i lao ng thuê ngoài (n u có); ti n công và ti n b i dư ng làm vi c ngoài gi hành chính Nhà nư c (n u có) cho cán b công nhân viên thu l phí ph i làm vi c thêm gi . Vi c chi tr ti n công, ti n ph c p, ti n b i dư ng nêu t i i m này ph i theo úng ch ti n lương, ph c p hi n hành v làm thêm gi , thuê nhân công bên ngoài v.v..., có y ch ng t thanh toán h p l . Toàn b s ti n l phí ư c t m trích l i theo t l quy nh (30%) t i ti t b, i m này ph i ư c cân i vào d toán tài chính hàng năm, s d ng úng m c ích, có ch ng t thanh toán h p l ; cu i năm quy t toán, n u chưa s d ng h t thì ph i n p h t s ti n còn l i vào ngân sách Nhà nư c theo th t c quy nh t i ti t a, i m này. IV- T CH C TH C HI N: 1- S Tài chính, C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và ôn c các cơ quan thu l phí th c hi n vi c thu, n p, m s sách k toán và s d ng ch ng t , hoá ơn thu, chi theo úng ch Nhà nư c quy nh và hư ng d n t i Thông tư này. 2- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh khác v l phí ư ng thu n i a trái v i Thông tư này u bãi b . Riêng quy nh v ăng ki m phương ti n, thi t b ngh cá và thú y thu s n (tr m c thu c p gi y ch ng nh n ăng ký, c p bi n s phương ti n ngh cá) v n th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 89 TT/LB ngày 27/11/1995 c a Liên B Tài chính - Thu s n. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Vũ M ng Giao
  4. ( ã Ký) M C THU L PHÍ QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA (Kèm theo Thông tư s 53 TC/TCT ngày 16 tháng 8 năm 1997 c a B Tài chính) M c thu v i M c thu v i ngư i Vi t ngư i nư c S N i dung các kho n thu Nam ngoài TT ( ng/gi y (USD/gi y phép ho c l n) phép ho c l n) A L phí qu n lý phương ti n n i a 1 Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n 70.000 35 2 Gi y phép v n t i (hàng hoá, hành khách, du 30.000 15 l ch) 3 Gi y phép v n t i liên v n qu c t 100.000 50 4 Gi y phép óng m i phương ti n 100.000 50 B L phí thi, c p i b ng thuy n, máy trư ng 1 L phí thi thuy n trư ng: + H ng 1 700.000 350 + H ng 2 600.000 300 + H ng 3 500.000 250 + H ng 4 300.000 150 2 L phí thi máy trư ng: + H ng 1 500.000 250 + H ng 2 400.000 200 + H ng 3 300.000 150 + H ng 4 200.000 100 3 L phí c p, i b ng thuy n, máy trư ng 50.000 25 4 L phí c p gi y phép lái ò 50.000 5 L phí i u khi n phương ti n gia d ng 50.000 C L phí qu n lý vùng nư c ư ng thu n i
  5. M c thu v i M c thu v i ngư i Vi t ngư i nư c S N i dung các kho n thu Nam ngoài TT ( ng/gi y (USD/gi y phép ho c l n) phép ho c l n) a. 1 Gi y phép khai thác v t li u xây d ng b ng 50.000 25 phương pháp thô sơ 2 Gi y phép khai thác v t li u xây d ng b ng 200.000 100 cơ gi i 3 Gi y phép khu v c luy n t p th thao, thi 100.000 50 u th thao, vui chơi gi i trí, h p ch . 4 Gi y phép s d ng vùng nư c và b n thu 40.000 20 t m th i
Đồng bộ tài khoản