Thông tư số 556/2007/TT-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
83
lượt xem
2
download

Thông tư số 556/2007/TT-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 556/2007/TT-TTCP về hướng dẫn việc kê khai, xác minh và công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân và bầu, phê chuẩn các chức danh tại quốc hội, hội đồng nhân dân do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 556/2007/TT-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 556/2007/TT-TTCP Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C KÊ KHAI, XÁC MINH VÀ CÔNG KHAI K T LU N XÁC MINH TÀI S N, THU NH P PH C V B U C I BI U QU C H I, I BI U H I NG NHÂN DÂN VÀ B U, PHÊ CHU N CÁC CH C DANH T I QU C H I, H I NG NHÂN DÂN Căn c Lu t B u c i bi u Qu c h i năm 2001 ( ư c s a i b sung năm 2003); Căn c Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân năm 2003; Căn c Lu t Phòng, ch ng tham nhũng năm 2005; Căn c Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v Minh b ch tài s n, thu nh p; Căn c Thông tư liên t ch s 527/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW ngày 22 tháng 3 năm 2007 c a Thanh tra Chính ph , B N i v và U ban Ki m tra Trung ương hư ng d n vi c xác nh cơ quan, ơn v ti n hành xác minh tài s n, thu nh p ph c v b u c i bi u Qu c h i và b u, phê chu n các ch c danh t i Qu c h i; Thanh tra Chính ph hư ng d n vi c kê khai, xác minh và công khai k t lu n xác minh tài s n, thu nh p ph c v b u c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân và b u, phê chu n các ch c danh t i Qu c h i, H i ng nhân dân như sau: M C A. VI C KÊ KHAI, XÁC MINH VÀ CÔNG KHAI K T LU N XÁC MINH TÀI S N, THU NH P PH C V B U C I BI U QU C H I VÀ B U, PHÊ CHU N CÁC CH C DANH T I QU C H I I. KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P 1. Ngư i ng c i bi u Qu c h i, ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn t i Qu c h i ph i kê khai tài s n, thu nh p theo m u b n kê khai tài s n, thu nh p (m u rút g n) ban hành kèm theo Thông tư này. (M u b n kê khai tài s n, thu nh p ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP ư c s d ng cho vi c kê khai h ng năm). 2. B n kê khai tài s n, thu nh p ư c n p t i H i ng b u c ( c p TW), U ban b u c ( c p a phương). 3. Nh ng trư ng h p ã kê khai và n p b n kê khai tài s n, thu nh p theo m u b n kê khai tài s n, thu nh p ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP trư c ngày Thông tư này có hi u l c thì không ph i kê khai l i. II. YÊU C U, RA QUY T NNH XÁC MINH TÀI S N, THU NH P 1. H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban b u c , Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh, U ban Thư ng v Qu c h i ra văn b n yêu c u xác minh tài s n, thu nh p c a ngư i ng c i bi u Qu c h i, ng c vào các ch c danh ư c Qu c h i b u, phê chuNn khi có m t trong các căn c sau ây:
  2. 1.1. Khi có k t lu n c a cơ quan Ki m tra ng, cơ quan Thanh tra Nhà nư c, Ki m toán Nhà nư c, cơ quan i u tra v trách nhi m c a ngư i ng c , ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn có liên quan n hành vi tham nhũng mà trong k t lu n c a các cơ quan này có ki n ngh v vi c xác minh tài s n, thu nh p i v i ngư i ng c , ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn. 1.2. Khi có t cáo ho c ph n ánh v v n tài s n, thu nh p c a ngư i ng c , ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn mà t cáo, ph n ánh ó có n i dung rõ ràng, có căn c xác minh v s không trung th c trong kê khai tài s n, thu nh p; ngư i t cáo, ph n ánh nêu rõ h , tên, a ch , cam k t h p tác, cung c p tài li u mà mình có cho cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n. T cáo, ph n ánh v v n tài s n, thu nh p c a ngư i ng c , ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn ph i ư c xem xét, gi i quy t k p th i theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Sau khi nghiên c u, cân nh c các căn c quy nh t i i u 16 Ngh nh 37/2007/N -CP và t i Thông tư này, Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban b u c , Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh, U ban Thư ng v Qu c h i ra văn b n yêu c u xác minh cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p. Vi c ra văn b n yêu c u xác minh ư c th c hi n ch m nh t là 30 ngày trư c ngày hi p thương l n cu i cùng ph c v vi c l p danh sách ngư i ng c , 30 ngày trư c ngày b u c ph c v vi c b u c i bi u Qu c h i, 30 ngày trư c ngày khai m c kỳ h p Qu c h i ph c v vi c b u, phê chuNn t i Qu c h i. Trong trư ng h p th t c n thi t thì vi c ra văn b n yêu c u xác minh có th ư c th c hi n sau th i h n nêu trên, nhưng ph i t m ngưng 10 ngày trư c ngày b u c , phê chuNn. Nh ng trư ng h p có căn c ti n hành xác minh phát sinh sau th i h n 10 ngày nói trên s ti p t c xem xét, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trư ng h p ngư i ư c xác minh tài s n, thu nh p là cán b thu c di n c p u ng qu n lý, là cán b công tác t i cơ quan ng thì vi c yêu c u và ra quy t nh xác minh ư c th c hi n như sau: 3.1. N u ngư i ư c xác minh là cán b thu c di n Trung ương qu n lý (k c ang công tác t i a phương) thì H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban Thư ng v Qu c h i ra văn b n yêu c u, ngh xác minh g i n U ban Ki m tra Trung ương t ng h p, trình c p có thNm quy n qu n lý cán b ra quy t nh xác minh; 3.2. N u ngư i ư c xác minh là cán b thu c di n Ban thư ng v ng u tr c thu c Trung ương qu n lý thì H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban Thư ng v Qu c h i ra văn b n yêu c u, ngh xác minh g i n U ban ki m tra ng u tr c thu c Trung ương t ng h p, trình Ban thư ng v ng u tr c thu c Trung ương ra quy t nh xác minh; 3.3. N u ngư i ư c xác minh là cán b thu c di n Ban thư ng v t nh y, thành y, Ban thư ng v huy n y, qu n u , th u , thành u thu c t nh, Ban thư ng v ng y xã, phư ng, th tr n qu n lý ho c là cán b công tác t i cơ quan ng a phương thì H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban b u c , Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương, U ban Thư ng v Qu c h i ra văn b n yêu c u, ngh xác minh
  3. g i n y ban ki m tra t nh u , thành u tr c thu c trung ương t ng h p, trình Ban thư ng v t nh u , thành u tr c thu c trung ương ra quy t nh xác minh. 4. Trư ng h p ngư i ư c xác minh tài s n, thu nh p ang công tác t i cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân dân, ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c ho c cơ quan, t ch c, ơn v khác có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c mà không thu c di n do Ban thư ng v c p u ng Trung ương, a phương qu n lý thì vi c yêu c u và ra quy t nh xác minh ư c th c hi n như sau: 4.1. N u ngư i ư c xác minh là cán b ang công tác t i cơ quan, t ch c, ơn v c p Trung ương thì H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban Thư ng v Qu c h i ra văn b n yêu c u xác minh g i n ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v mà ngư i ư c xác minh công tác ra quy t nh xác minh và giao Thanh tra b , nơi không có Thanh tra b thì giao V ho c Ban T ch c, cán b ti n hành xác minh; 4.2. N u ngư i ư c xác minh là cán b ang công tác t i cơ quan, t ch c, ơn v c p a phương (c p t nh, c p huy n, c p xã) thì U ban b u c , Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, U ban Thư ng v Qu c h i ra văn b n yêu c u, ngh xác minh g i n Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh xác minh và giao Thanh tra c p t nh ti n hành xác minh. 5. Trư ng h p ngư i ư c xác minh tài s n, thu nh p không làm vi c trong cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân dân, ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c ho c cơ quan, t ch c, ơn v khác có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c thì Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban b u c , Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c U ban Thư ng v Qu c h i ra văn b n yêu c u xác minh g i n Thanh tra c p t nh nơi ngư i ư c xác minh tài s n, thu nh p ng c Thanh tra c p t nh ra quy t nh xác minh và ti n hành xác minh. III. K T LU N VÀ CÔNG KHAI K T LU N V S MINH B CH TRONG KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P 1. B n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p th c hi n theo m u k t lu n ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP và ph i b o m các yêu c u sau ây: 1.1. N u n i dung kê khai tài s n, thu nh p phù h p v i k t qu xác minh thì b n k t lu n ch ghi: “n i dung kê khai phù h p v i k t qu xác minh” (không ghi các thông tin v tài s n, thu nh p c a ngư i ư c xác minh); 1.2. N u n i dung kê khai tài s n, thu nh p không phù h p v i k t qu xác minh thì b n k t lu n ph i ghi rõ lo i tài s n, thu nh p nào có s chênh l ch, ph n chênh l ch c th gi a b n kê khai tài s n, thu nh p và k t qu xác minh; i v i nh ng tài s n, thu nh p ã ư c kê khai phù h p v i k t qu xác minh thì không nêu t i b n k t lu n. 2. Vi c công khai b n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p iv i ngư i ng c i bi u Qu c h i ư c th c hi n như sau: 2.1. Khi cơ quan, t ch c ã ra văn b n yêu c u xác minh tài s n, thu nh p có văn b n yêu c u công khai thì cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n ã ra k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p quy t nh vi c công khai b n k t lu n ó.
  4. Cơ quan, t ch c, cá nhân quy t nh vi c công khai thì t mình công khai ho c ngh , u nhi m H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban b u c ho c Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh t ch c th c hi n vi c công khai b n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p. 2.2. B n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p c a ngư i ng c i bi u Qu c h i ư c công khai t i h i ngh c tri nơi công tác, nơi cư trú. Hình th c công khai khác do H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam xem xét, quy t nh. 3. Vi c công khai b n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p iv i ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn t i Qu c h i ư c th c hi n như sau: 3.1. Khi U ban Thư ng v Qu c h i có văn b n yêu c u công khai thì cơ quan, t ch c, cá nhân ã ra k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p có thNm quy n quy t nh vi c công khai b n k t lu n ó. 3.2. Hình th c công khai, a i m công khai b n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p c a ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn t i Qu c h i s do U ban Thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh. M C B. VI C KÊ KHAI, XÁC MINH VÀ CÔNG KHAI K T LU N XÁC MINH TÀI S N, THU NH P PH C V B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN CÁC C P VÀ B U, PHÊ CHU N CÁC CH C DANH T I H I NG NHÂN DÂN CÁC C P I. KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P Vi c kê khai tài s n, thu nh p i v i ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân, ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn t i H i ng nhân dân ư c th c hi n như i v i ngư i ng c i bi u Qu c h i, ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn t i Qu c h i nêu t i Ph n I M c A Thông tư này. II. YÊU C U, RA QUY T NNH XÁC MINH, K T LU N VÀ CÔNG KHAI K T LU N V S MINH B CH TRONG KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P Vi c xác minh, công khai b n k t lu n xác minh tài s n, thu nh p c a ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân các c p, ngư i ng c vào các ch c danh ư c H i ng nhân dân b u, phê chuNn ư c th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 37/2007/N -CP, Thông tư liên t ch s 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW và M c A c a Thông tư này. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v n d ng các văn b n trên theo các nguyên t c sau ây: 1. i v i b u c i bi u H i ng nhân dân c p t nh, c p huy n thì th c hi n như sau: 1.1. N u ngư i ng c là cán b thu c di n Ban thư ng v c p y ng qu n lý ho c là cán b công tác t i cơ quan ng thì: a) H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh, c p huy n là cơ quan, t ch c có thNm quy n ra văn b n yêu c u xác minh, yêu c u công khai b n k t lu n xác minh; b) U ban Ki m tra ng c p t nh, c p huy n là cơ quan ti p nh n yêu c u, t ng h p, trình Ban Thư ng v c p u ng cùng c p ra quy t nh xác minh;
  5. c) Ban thư ng v t nh u , thành u tr c thu c trung ương, Ban thư ng v huy n u , qu n u , th u , thành u thu c t nh là cơ quan có thNm quy n ra quy t nh xác minh, ra k t lu n xác minh, quy t nh vi c công khai b n k t lu n xác minh; d) y ban ki m tra ng c p t nh, c p huy n là cơ quan ti n hành xác minh. 1.2. N u ngư i ng c không thu c di n nêu t i i m 1.1 Ph n II M c này thì: a) H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh, c p huy n là cơ quan, t ch c có thNm quy n ra văn b n yêu c u xác minh, yêu c u công khai b n k t lu n xác minh; b) Ch t ch U ban nhân c p t nh, c p huy n là ngư i có thNm quy n ra quy t nh xác minh, ra k t lu n xác minh, quy t nh vi c công khai b n k t lu n xác minh; c) Thanh tra c p t nh, Thanh tra c p huy n là cơ quan ti n hành xác minh. Trong trư ng h p c n thi t thì Thanh tra c p t nh, Thanh tra c p huy n ch trì, ph i h p, trưng t p cán b c a cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan ti n hành vi c xác minh. 2. Riêng i v i vi c b u c i bi u H i ng nhân dân c p xã thì th c hi n như sau: 2.1. N u ngư i ng c là cán b thu c di n Ban thư ng v huy n y, qu n y, th y, thành y thu c t nh qu n lý thì: a) H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p xã là cơ quan, t ch c có thNm quy n ra văn b n yêu c u, ngh xác minh, yêu c u, ngh công khai b n k t lu n xác minh; b) U ban Ki m tra ng c p huy n là cơ quan ti p nh n yêu c u, t ng h p, trình Ban Thư ng v c p u ng cùng c p ra quy t nh xác minh; c) Ban thư ng v huy n u , qu n u , th u , thành u thu c t nh là cơ quan có thNm quy n ra quy t nh xác minh, ra k t lu n xác minh, quy t nh vi c công khai b n k t lu n xác minh; d) y ban ki m tra ng c p huy n là cơ quan ti n hành xác minh. Trong trư ng h p c n thi t, U ban ki m tra ng c p huy n ch trì, ph i h p, trưng t p cán b c a cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan (k c cán b c p xã) tham gia vi c xác minh. 2.2. N u ngư i ng c không thu c di n Ban thư ng v huy n y, qu n y, th y, thành y thu c t nh qu n lý thì: a) H i ng b u c , Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p xã là cơ quan, t ch c có thNm quy n ra văn b n yêu c u, ngh xác minh, yêu c u, ngh công khai b n k t lu n xác minh; b) Ch t ch U ban nhân dân c p huy n là ngư i có thNm quy n ra quy t nh xác minh, ra k t lu n xác minh, quy t nh vi c công khai b n k t lu n xác minh; c) Thanh tra c p huy n là cơ quan ti n hành xác minh. Trong trư ng h p c n thi t, thanh tra c p huy n ch trì, ph i h p, trưng t p cán b c a cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan (k c cán b c p xã) tham gia vi c xác minh. 3. i v i vi c b u, phê chuNn các ch c danh t i H i ng nhân dân c p t nh, c p huy n thì th c hi n như sau:
  6. a) Thư ng tr c H i ng nhân dân là cơ quan có thNm quy n ra văn b n yêu c u xác minh, yêu c u công khai b n k t lu n xác minh; b) Ban thư ng v c p y ng là cơ quan có thNm quy n ra quy t nh xác minh, ra k t lu n xác minh và quy t nh vi c công khai b n k t lu n xác minh; c) y ban ki m tra ng cùng c p là cơ quan ti n hành xác minh. 4. i v i vi c b u, phê chuNn các ch c danh t i H i ng nhân dân c p xã thì th c hi n như sau: a) Thư ng tr c H i ng nhân dân c p xã là cơ quan có thNm quy n ra văn b n yêu c u, ngh xác minh, yêu c u, ngh công khai b n k t lu n xác minh; b) Ban thư ng v huy n u , qu n u , th u , thành ph thu c t nh là cơ quan có thNm quy n ra quy t nh xác minh, ra k t lu n xác minh và quy t nh vi c công khai b n k t lu n xác minh; c) y ban ki m tra ng c p huy n là cơ quan ti n hành xác minh. Trong trư ng h p c n thi t, U ban ki m tra ng c p huy n ch trì, ph i h p, trưng t p cán b c a cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan (k c cán b c p xã) tham gia vi c xác minh. 5. Vi c công khai b n k t lu n xác minh i v i ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân c p t nh, c p huy n, c p xã ư c th c hi n như quy nh t i i m 2.2 Ph n III M c A Thông tư này. 6. Hình th c công khai, a i m công khai b n k t lu n xác minh i v i ngư i d ki n ư c b u, phê chuNn các ch c danh t i H i ng nhân dân do Ban thư ng tr c H i ng nhân dân xem xét, quy t nh. M C C. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư này n u có gì vư ng m c, ngh ph n ánh v Thanh tra Chính ph ph i h p v i cơ quan, t ch c h u quan nghiên c u, gi i quy t. T NG THANH TRA Tr n Văn Truy n M u ban hành kèm theo thông tư s 556/2007/TT-TTCP B N KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P (bao g m tài s n c a b n thân, c a v ho c ch ng và con chưa thành niên) - H và tên ngư i kê khai tài s n, thu nh p:............................................................
  7. - Ch c v /ch c danh công tác:................................................................................ - Cơ quan/ ơn v công tác:...................................................................................... .........................…………………………………………………………………… - Ch hi n t i:...................................................................................................... TT Lo i tài Thông tin mô t v tài s n s n 1 Nhà, Có Không có công trình xây - S lư ng: .............cái d ng - Nhà th nh t: + Lo i nhà:............................................................................................... + Di n tích:.........................................................................................m2 + a ch :.................................................................................... ................................................................................................................. + Có gi y ch ng nh n quy n s h u không: Có Không có .................................................................................................................. - Nhà th hai: + Lo i nhà:............................................................................................... + Di n tích:.........................................................................................m2 + a ch :................................................................................. .................................................................................................................. + Có gi y ch ng nh n quy n s h u không: Có Không có .................................................................................................................. 2 Quy n s Có Không có d ng t - S lư ng: .............th a - Th a th nh t: + Lo i t:............................................................................................... + Di n tích:.........................................................................................m2 + a ch :.............................................................................. ................................................................................................................. + Có gi y ch ng nh n quy n s d ng không: Có Không có .................................................................................................................
  8. - Th a th hai: + Lo i t:............................................................................................... + Di n tích:.........................................................................................m2 + a ch :.................................................................................. .................................................................................................................. + Có gi y ch ng nh n quy n s d ng không: Có Không có …............................................................................................................. 3 Tài s n - ng s n: Có Không có nư c ngoài + Tên:....................................................................................................... + S lư ng: ............................................................................................. -B t ng s n: Có Không có + Tên:...................................................................................................... + a ch :................................................................................................. 4 Tài Có Không có kho n nư c - Ngân hàng m tài kho n:....................................................................... ngoài .................................................................................................................. - S dư tài kho n vào th i i m kê khai:................................................. 5 Thu nh p - Lương:.................................................................................../tháng - Thu nh p khác (n u có):........................................................................ ................................................................................................................. 6 Mô tô, ô Có Không có tô, tàu, thuy n có - Ch ng lo i, nhãn hi u:........................................................................... giá tr t 50 tri u - S lư ng:..................................................................................... ng tr lên 7 Kim khí Có Không có quý, á - T ng giá tr ư c tính:......................................................................... quý có giá tr t 50 tri u ng tr lên.
  9. 8 Ti n, s Ti n m t: Có Không có ti t ki m, S lư ng................................................................................................... c phi u, trái Ti n g i t i ngân hàng, t ch c tín d ng (tài kho n, s ti t ki m, s tín phi u, d ng…): séc, các công c Có Không có chuy n T ng giá tr :….......................................................................................... như ng khác có C phi u: Có Không có giá tr t 50 tri u ng tr lên T ng giá tr ư c tính:............................................................................... Trái phi u: Có Không có T ng giá tr :……............................................................................…….. 9 Tài s n Có Không có khác có - Tên:……............................................................................…………… giá tr t 50 tri u - S lư ng: ……...............................................................……... ng tr lên. ..., ngày...tháng...năm... Ngư i kê khai tài s n, thu nh p (Ký, ghi rõ h tên) HƯ NG D N KÊ KHAI THEO M U T i m i n i dung kê khai, n u không có tài s n, thu nh p thu c di n ph i kê khai thì ánh d u (X) vào ô Không có, n u có tài s n, thu nh p thu c di n ph i kê khai thì ánh d u (X) vào ô Có và i n các thông tin chi ti t tương ng theo m u. 1. i v i ph n kê khai v nhà, công trình xây d ng khác: - Không ph i kê khai nhà công v ; - Nhà, công trình xây d ng ph i kê khai g m: nhà , nhà xư ng, nhà hàng, câu l c b , các công trình xây d ng khác... - N u ã có Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà thì ánh d u (X) vào ô Có; n u không có Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà thì ánh d u (X) vào ô Không có và nêu lý do
  10. (nhà thuê c a Nhà nư c, Gi y ch ng nh n quy n s h u ng tên ngư i khác chưa làm th t c sang tên,...); - Nhà, công trình xây d ng ti p theo (n u có) thì kê khai như nhà, công trình xây d ng th nh t, th hai. 2. i v i ph n kê khai v quy n s d ng t: - N u ã có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ánh d u (X) vào ô Có; n u không có Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ánh d u (X) vào ô Không có và nêu lý do (Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ng tên ngư i khác chưa làm th t c sang tên,...); Quy n s d ng t i v i th a t ti p theo (n u có) thì kê khai như i v i th a t th nh t, th hai. 3. i v i ph n kê khai v thu nh p: N i dung kê khai t i ph n này bao g m: - Lương: kê khai lương tháng t i th i i m kê khai; - Thu nh p khác (n u có). 4. i v i ph n kê khai 6, 7, 8, 9: Ch kê khai n u t ng giá tr c a m i lo i tài s n t 50 tri u ng tr lên. Ví d : có 3 xe máy, n u t ng giá tr c a 3 xe máy t 50 tri u ng tr lên thì ph i kê khai, n u t ng giá tr c a 3 xe máy dư i 50 tri u ng thì không ph i kê khai.
Đồng bộ tài khoản